Škrabčeva štipendija

Škrabčeva štipendija za klasične filologe

Ustanova patra Stanislava Škrabca je objavila javni razpis za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2019/20. Na voljo je tudi Škrabčeva štipendija za klasične filologe. Potegovati se je mogoče za: a) enoletne štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja; b) enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov in klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja; c) enkratne štipendije za doktorski študij študentom, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa; in č) enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

Drugostopenjski magistrski študij

Za dodelitev štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki imajo v času razpisa status rednega študenta in so vpisani v 2. ali 3. letnik dodiplomskega študija ali v 1. in 2. letnik drugostopenjskega magistrskega študija z vsaj prav dobro povprečno oceno (8). Pomembno je, da že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, morebitno bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. Prav tako lahko kandidirajo študenti z rednim statusom in so vpisani v absolventski staž. Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo tudi študenti slovenskega jezika na lektoratih in študijih slovenščine na tujih univerzah.

Doktorski študij

Za dodelitev štipendije za doktorski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki so oziroma bodo v študijskem letu 2019─2020 vpisani na doktorskem študiju. Pomembno je, da delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, z bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. Študenti, ki se odlikujejo z nadpovprečnimi študijskimi in raziskovalnimi rezultati, za kar imajo potrebna dokazila, lahko večkrat zapored kandidirajo za štipendijo za doktorski študij. Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo tudi študenti slovenskega jezika na lektoratih in študijih slovenščine na tujih univerzah.

Študenti frančiškani

Za dodelitev štipendije za doktorski študij ne glede na smer študija lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa. Za dodelitev postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika lahko kandidirajo z opravljenim doktoratom. Pogoj je, da niso v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas in da aktivno sodelujejo pri raziskovalnih projektih. To dokazujejo z bibliografijo do sedaj objavljenih del, potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave in s pisnimi mnenji oziroma priporočili pomembnejših strokovnjakov.

Prijava

Prijava za štipendijo mora vsebovati vlogo za podelitev štipendije, ki je na voljo na spletu; življenjepis; potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu ali opravljenem doktoratu; mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in raziskovanja; bibliografijo objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave (za postdoktorske kandidate obvezno). Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo kot pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si. V zadevi naj piše: »Razpis za štipendije«.

Rok za prijavo je 23. maj 2019. Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti. Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ter po e‑pošti info@skrabceva-ustanova.si. Razpis je objavljen na spletnem mestu Škrabčeve ustanove. Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje do 21. junija 2019.

Pater Stanislav Škrabec

Pater Stanislav Škrabec velja za največjega slovenskega jezikoslovca 19. stoletja. Rodil se je leta 1844 v Hrovači pri Ribnici kot prvorojenec v kmečki družini. Ljudsko šolo je obiskoval v Ribnici, kjer je bil trikrat vpisan v zlato knjigo odličnjakov, leta 1852, 1853 in 1854, vselej na prvem mestu. Na gimnaziji v Ljubljani je leta 1863 maturiral in istega leta stopil v frančiškanski red. Krstno ime Anton je zamenjal z imenom Stanislav. Mašniško posvečenje je prejel leta 1867.

Dve leti je na frančiškanski gimnaziji v Novem mestu poučeval slovenščino, grščino in nemščino. Nato je od leta 1869 do 1872 v Gradcu študiral klasično in slovansko jezikoslovje ter leta 1876 opravil profesorski izpit. Že od leta 1873 je bil nastavljen na Kostanjevico pri Gorici, kjer je ostal skoraj 43 let. Leta 1915 se je moral zaradi bližine soške fronte med prvo svetovno vojno umakniti v Ljubljano, kjer je leta 1918 tudi umrl. Z jezikoslovnimi razpravami, ki jih je pisal na platnice revije Cvetje z vrtov svetega Frančiška, je močno vplival na razvoj slovenskega jezika.