Škrabčeva štipendija

Škrabčeva štipendija za klasične filologe

Ustano­va patra Stanisla­va Škrab­ca je objav­i­la javni razpis za dodel­je­van­je štipendij v študi­jskem letu 2019/20. Na voljo je tudi Škrabče­va štipendi­ja za klasične filologe. Pote­go­vati se je mogoče za: a) eno­letne štipendi­je za dru­gostopen­js­ki mag­istrs­ki študij slovenskega jezi­ka, slo­van­skih jezikov, klasične filologi­je ter splošne­ga in primer­jal­ne­ga jezikoslov­ja; b) eno­letne štipendi­je za dok­tors­ki študij štu­den­tom za področ­je slovenskega jezi­ka, slo­van­skih jezikov in klasične filologi­je ter splošne­ga in primer­jal­ne­ga jezikoslov­ja; c) enkratne štipendi­je za dok­tors­ki študij štu­den­tom, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa; in č) enkratne post­dok­torske štipendi­je za razisko­van­je s področ­ja slovenskega jezi­ka.

Drugostopenjski magistrski študij

Za dodelitev štipendi­je za dru­gostopen­js­ki mag­istrs­ki študij slovenskega jezi­ka, slo­van­skih jezikov, klasične filologi­je ter splošne­ga in primer­jal­ne­ga jezikoslov­ja lahko kan­didi­ra­jo kan­di­dati, ki ima­jo v času razpisa sta­tus red­ne­ga štu­den­ta in so vpisani v 2. ali 3. let­nik dodiplomskega študi­ja ali v 1. in 2. let­nik dru­gostopen­jskega mag­istrskega študi­ja z vsaj prav dobro povprečno oceno (8). Pomem­b­no je, da že delu­je­jo na področju študi­ja in razisko­van­ja jezi­ka, kar dokazu­je­jo s pis­ni­mi mnen­ji pomem­b­ne­jših strokovn­jakov s posameznih področij, morebit­no bib­li­ografi­jo do sedaj objavl­jenih del in/ali potrdilom o sode­lo­van­ju pri raziskavah s kratkim mnen­jem vod­je raziskave. Prav tako lahko kan­didi­ra­jo štu­den­ti z red­nim sta­tu­som in so vpisani v absol­vents­ki staž. Za dodelitev štipendi­je lahko kan­didi­ra­jo tudi štu­den­ti slovenskega jezi­ka na lek­toratih in študi­jih slovenščine na tujih uni­verzah.

Doktorski študij

Za dodelitev štipendi­je za dok­tors­ki študij slovenskega jezi­ka, slo­van­skih jezikov, klasične filologi­je ter splošne­ga in primer­jal­ne­ga jezikoslov­ja lahko kan­didi­ra­jo kan­di­dati, ki so oziro­ma bodo v študi­jskem letu 2019─2020 vpisani na dok­torskem študi­ju. Pomem­b­no je, da delu­je­jo na področju študi­ja in razisko­van­ja jezi­ka, kar kan­di­dati dokazu­je­jo s pis­ni­mi mnen­ji pomem­b­ne­jših strokovn­jakov s posameznih področij, z bib­li­ografi­jo do sedaj objavl­jenih del in/ali potrdilom o sode­lo­van­ju pri raziskavah s kratkim mnen­jem vod­je raziskave. Štu­den­ti, ki se odliku­je­jo z nad­povprečn­i­mi študi­jski­mi in razisko­val­ni­mi rezul­tati, za kar ima­jo potreb­na dokazi­la, lahko večkrat zapored kan­didi­ra­jo za štipendi­jo za dok­tors­ki študij. Za dodelitev štipendi­je lahko kan­didi­ra­jo tudi štu­den­ti slovenskega jezi­ka na lek­toratih in študi­jih slovenščine na tujih uni­verzah.

Študenti frančiškani

Za dodelitev štipendi­je za dok­tors­ki študij ne glede na smer študi­ja lahko kan­didi­ra­jo štu­den­ti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa. Za dodelitev post­dok­torske štipendi­je za razisko­van­je s področ­ja slovenskega jezi­ka lahko kan­didi­ra­jo z opravl­jen­im dok­toratom. Pogoj je, da niso v red­nem delovnem razmer­ju za pol­ni delovni čas in da aktivno sodelu­je­jo pri razisko­val­nih pro­jek­tih. To dokazu­je­jo z bib­li­ografi­jo do sedaj objavl­jenih del, potrdilom o sode­lo­van­ju pri raziskavah s kratkim mnen­jem vod­je raziskave in s pis­ni­mi mnen­ji oziro­ma pri­poročili pomem­b­ne­jših strokovn­jakov.

Prijava

Pri­ja­va za štipendi­jo mora vse­bo­vati vlo­go za podelitev štipendi­je, ki je na voljo na sple­tu; živl­jen­jepis; potrdi­lo o opravl­jenih izpi­tih z oce­na­mi in potrdi­lo o vpisu ali opravl­jen­em dok­toratu; mnen­je vsaj ene­ga pomem­b­ne­ga strokovn­ja­ka s področ­ja študi­ja in razisko­van­ja; bib­li­ografi­jo objavl­jenih del in/ali potrdi­lo o sode­lo­van­ju pri raziskavah s kratkim mnen­jem vod­je raziskave (za post­dok­torske kan­di­date obvezno). Pri­jave s celot­no doku­mentaci­jo kan­di­dati pošl­je­jo kot pdf na elek­tron­s­ki naslov: polona.lovsin@riko.si. V zade­vi naj piše: »Razpis za štipendi­je«.

Rok za pri­ja­vo je 23. maj 2019. Pri­jave, ki ne bodo vložene v skladu z zahte­va­n­i­mi pogo­ji in navodili ali ne bodo vložene pravočas­no, ne bodo upošte­vane. Izbirni postopek bo izvršen sklad­no s Prav­ili ustanove ter načeli prav­ičnos­ti. Dodatne infor­ma­ci­je so možne na tele­fon­s­ki števil­ki 01 / 58 16 308 vsak delovni  dan od 9. do 11. ure ter po e‑pošti info@skrabceva-ustanova.si. Razpis je objavl­jen na splet­nem mes­tu Škrabčeve ustanove. Kan­di­dati bodo o izboru obveščeni najkas­ne­je do 21. juni­ja 2019.

Pater Stanislav Škrabec

Pater Stanislav Škrabec vel­ja za največ­je­ga slovenskega jezikoslov­ca 19. sto­let­ja. Rodil se je leta 1844 v Hrovači pri Rib­ni­ci kot prvoro­jenec v kmeč­ki druži­ni. Ljud­sko šolo je obisko­val v Rib­ni­ci, kjer je bil trikrat vpisan v zla­to knji­go odličn­jakov, leta 1852, 1853 in 1854, vse­lej na prvem mes­tu. Na gim­naz­i­ji v Ljubl­jani je leta 1863 maturi­ral in iste­ga leta stopil v frančiškan­s­ki red. Krst­no ime Anton je zamen­jal z imenom Stanislav. Mašniško posvečen­je je pre­jel leta 1867.

Dve leti je na frančiškan­s­ki gim­naz­i­ji v Novem mes­tu pouče­val slovenšči­no, gršči­no in nemšči­no. Nato je od leta 1869 do 1872 v Grad­cu študi­ral klasično in slo­van­sko jezikoslov­je ter leta 1876 oprav­il pro­fe­sors­ki izpit. Že od leta 1873 je bil nas­tavl­jen na Kostan­je­vi­co pri Gori­ci, kjer je ostal sko­raj 43 let. Leta 1915 se je moral zara­di bližine soške fronte med prvo sve­tovno vojno umakni­ti v Ljubl­jano, kjer je leta 1918 tudi umrl. Z jezikoslovn­i­mi razprava­mi, ki jih je pisal na plat­nice revi­je Cvet­je z vrtov svete­ga Frančiš­ka, je močno vpli­val na razvoj slovenskega jezi­ka.