Jena

Nova pogodba o izmenjavi z Univerzo Friedricha Schillerja v Jeni

Odd­elek za klasično filologi­jo je v poveza­vi z Odd­elkom za slo­vanske študi­je ter Odd­elkom za primer­jal­no in splošno jezikoslov­je skle­nil novo pogod­bo o izmen­javi z uni­ver­zo v Jeni. Uni­verza Friedricha Schiller­ja Jena (Friedrich-Schiller-Uni­ver­sität Jena, skra­jšano Uni Jena) je jav­na razisko­val­na uni­verza v nemš­ki deželi Turingi­ji. Ta se po velikosti in pre­bi­val­stvu lahko primer­ja s Sloveni­jo. Tamka­jšn­ja uni­verza je bila ustanovl­je­na leta 1558. Sodi med deset najstare­jših nemšk­ih uni­verz ter ima deset nobelovcev, zad­nje­ga od leta 2000, ko je Her­bert Kroe­mer dobil Nobelo­vo nagra­do za fiziko.

V 20. sto­letju je dobi­la ime po pes­niku Friedrichu Schiller­ju, ki je konec 18. sto­let­ja tam pouče­val filo­zofi­jo. Takrat je uni­verza priteg­ni­la nekaj največjih imen svo­je­ga časa. Med drugi­mi so v Jeni pouče­vali Johann Got­tlieb Fichte, G. W. F. Hegel, F. W. J. Schelling in Friedrich von Schlegel. Uni­verza je zara­di njih posta­la središče nemške ide­al­is­tične filo­zofi­je in zgod­nje roman­tike. Danes ima okrog dva­jset tisoč štu­den­tov in nekaj manj kot 400 pro­fe­sor­jev.

Znani alumni

Med tamka­jšn­je alumne sodi den­i­mo astronom­ka Eva Ahn­ert-Rohlfs. Zelo znani so filo­zofi Johann Got­tlieb Fichte, Got­t­lob Frege, Georg Wil­helm Friedrich Hegel, Karl Marx, Arthur Schopen­hauer in Friedrich Wil­helm Joseph Schelling. Od tam so mno­gi pisatelji in pes­ni­ki, den­i­mo Ger­hart Haupt­mann, Jan Kol­lár, Friedrich Schiller, Kurt Tuchol­sky in Christa Wolf. Tam je študi­ral in delo­val tudi slovi­ti optik Carl Zeiss.

Od Slovencev, ki so študi­rali v Jeni, je nemara najbolj znan Sebast­jan Krelj (1538–1567), pes­nik, pre­va­jalec Svete­ga pis­ma in protes­tants­ki pisec ter pri­jatelj Pri­moža Trubar­ja. V Jeni si je poleg teološke pri­do­bil tudi temelji­to filološko izo­brazbo, poleg nemščine in lat­inščine je obvladal tudi gršči­no in hebre­jšči­no.

Filološka tradicija

Pogod­ba pokri­va vse tri stop­n­je, diplom­s­ki, mag­istrs­ki in dok­tors­ki študij, odpr­ta pa je tudi za pre­da­vatel­je. Na nji­hovi uni­verzi je nje­na skrb­ni­ca Mil­i­ca Sabo z Insti­tu­ta za slav­is­tiko. Na tamka­jšn­ji Filo­zof­s­ki fakul­teti sicer področ­je antike pokri­va­jo kat­e­dre za staro zgodovi­no, klasično arhe­ologi­jo, grecis­tiko, latin­is­tiko ter latin­sko filologi­jo sred­nje­ga in nove­ga veka. Med sodelav­ci tamka­jšn­je­ga Inšti­tu­ta za stari vek so Timo Stick­ler, Udo Hart­mann, Annegret Plon­tke-Lün­ing, Jes­si­ca Kauf­mann, Frank Schle­ich­er, Hen­drik Wag­n­er, Han­sjoachim Andres, Eva Win­ter, Char­alam­pos Tso­chos, Den­nis Graen, Christoph Klose, Sebas­t­ian Ipach, Rain­er Thiel, Daniel Muh­sal, Patri­cia Pick­er, Meinolf Viel­berg, Friederike Heub­n­er, Oliv­er Ehlen, Roderich Kirch­n­er, Matthias Perkams, Chris­t­ian Eobaldt, Judith Hagen, Susanne Daub, Annal­isa Ric­chizzi, Leon Grün­berg in Lennart Smer­da.

Skupina Coimbra

Uni­verza v Jeni je član­i­ca skupine uni­verz »Coim­bra«, združen­ja mul­ti­dis­ci­pli­narnih uni­verz, ki so se poveza­le v osemde­setih letih dva­jsete­ga sto­let­ja. Združen­je si prizade­va za inter­na­cional­izaci­jo, za akadem­sko sode­lo­van­je, za pedagoško in razisko­val­no odličnost ter za povezanost uni­verze z družbo. Med poseb­ne cil­je te skupine sodi tudi pod­po­ra evrop­s­ki izo­braže­val­ni in razisko­val­ni poli­ti­ki ter spod­bu­jan­je dobrih praks z izmen­ja­vo izkušenj.