Dve štipendiji grške vlade za leto 2019/2020

Grš­ka vla­da tudi letos razpisu­je dve štipendi­ji za študij grškega jezi­ka in kul­ture. Sloven­skim državl­janom sta na voljo v okviru bilat­er­al­nih kul­turnih spo­razu­mov. Poleg Sloveni­je ima­jo z Grči­jo tak spo­razum sklen­jen še Azer­ba­jdžan, Egipt, Armeni­ja, Bel­gi­ja, Bol­gar­i­ja, Estoni­ja, Izrael, Kita­js­ka, Hrvaš­ka, Latvi­ja, Mehi­ka, Norveš­ka, Madžars­ka, Ukra­ji­na, Poljs­ka, Rusi­ja, Srbi­ja, Slo­vaš­ka, Turči­ja in Češ­ka.

Za slovenske državl­jane sta letos na voljo ena desetmeseč­na štipendi­ja za podiplom­s­ki študij ali raziskave ter ena štipendi­ja za polet­ni sem­i­nar o grškem jeziku in kul­turi, na katero se lahko pri­jav­i­jo tudi štu­den­ti. Štipendi­ja za podiplom­s­ki študij ali raziskave znaša 450 evrov. Kan­di­dati lahko pre­jme­jo tudi enkrat­ni zne­sek 500 evrov za nas­tan­itev v Ate­nah oziro­ma 550 evrov za nas­tan­itev izven Aten. Kan­di­dati, ki obnovi­jo štipendi­jo, niso uprav­ičeni do izplači­la enkrat­ne­ga znes­ka za nas­tan­itev.

Pri­javi je tre­ba priloži­ti ustrezne doku­mente. Pri­jav, ki ne bodo vložene po urad­ni poti in s pomočjo državne diplo­matske službe, grš­ka vla­da ne bo upošte­vala. Izpol­njene obrazce je zato tre­ba najkas­ne­je do 16. apri­la 2019 posre­dovati v med­nar­o­d­no pis­arno Filo­zofske fakul­tete, da jih bo ta lahko pravočas­no odd­ala na MIZŠ. Več infor­ma­cij je na voljo na sple­tu (www.minedu.gov.gr), pa tudi po tele­fonu (00302103442404) ter po elek­tron­s­ki pošti (foitmer.yp@minedu.gov.gr). Do štipendi­je niso uprav­ičeni kan­di­dati, ki so že štipendi­rani s strani druge javne ustanove v Grči­ji ali v Evrop­s­ki uni­ji. Kan­di­dati, ki  jih je v okviru bilat­er­al­nih izo­braže­val­nih pro­gramov grš­ka vla­da že štipendi­rala, za štipendi­jo ne more­jo ponovno kan­didi­rati.

Več infor­ma­cij o štipendi­jah za študij v Grči­ji lahko dobite na splet­nih straneh Državne­ga štipendi­jskega skla­da IKY (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), ustanovl­jene­ga prav za spod­bu­jan­je mobil­nos­ti.