Klein

Giacomo Klein o prevajanju stare grščine v četrtek, 9. maja, ob 10h

V četrtek, 9. maja, bo na Odd­elku za klasično filologi­jo pre­daval Gia­co­mo Klein z Uni­verze v Trstu. Naslov nje­gov­e­ga pre­da­van­ja bo »Pogle­di na pre­va­jan­je stare grščine«.

Pre­da­van­je se bo najprej osre­do­toči­lo na anal­i­zo izvirne­ga staro­grškega besedi­la, pre­da­vatelj bo pred­vido­ma izha­jal iz ene od Ezopovih bas­ni. Tej bo sledi­la razpra­va o pre­va­jan­ju izbrane­ga besedi­la v novo gršči­no. Ob tem se bodo štu­den­ti sez­nanili s temeljn­i­mi raz­lika­mi med staro in novo gršči­no, razvid­ni­mi iz obrav­nave omen­jene­ga besedi­la. Srečali se bodo tudi z različn­i­mi slo­gov­n­i­mi rešit­va­mi, ki jih lahko upora­bi­mo pri pre­va­jan­ju v novo gršči­no. Štu­den­t­je s predz­nan­jem novo­grškega jezi­ka bodo pri pre­da­van­ju lahko sode­lo­vali s pred­lo­gi in pre­va­jal­ski­mi rešit­va­mi, medtem ko bodo tisti brez predz­nan­ja novo­grškega jezi­ka, ki poz­na­jo osnove stare grščine, dobili vpogled v raz­like med staro in novo gršči­no. Primer­ja­va obsto­ječih novo­gršk­ih pre­vodov izbrane­ga besedi­la bo opo­zo­ri­la na slo­govne zvrsti novo­grškega jezi­ka.

Gia­co­mo Klein je klasični filolog in pre­da­vatelj novo­grškega jezi­ka ter teori­je pre­va­jan­ja na Šoli za pre­va­jan­je in tol­mačen­je Uni­verze v Trstu (SSLMIT). Oben­em je dok­tors­ki štu­dent uporab­ne­ga jezikoslov­ja na Aris­totelovi uni­verzi v Sol­unu. Delu­je tudi kot pre­va­jalec za novo­grš­ki, ital­i­jan­s­ki, nemš­ki, angleš­ki in fran­cos­ki jezik. Je tudi učitelj novo­grškega jezi­ka na Grškem kul­turnem inšti­tu­tu v Trstu (Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού) in izpraše­valec za novo­grš­ki jezik pri izpi­tih za dosego cer­ti­fika­ta iz znan­ja novo­grškege jezi­ka (Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας).

Gia­co­mo Klein bo v Ljubl­jani pre­daval v četrtek, 9. maja, ob 10.00 v pre­daval­ni­ci 345 v tret­jem nad­stropju Filo­zofske fakul­tete. Dogodek bo odprt za javnost, vabljeni so vsi, ki jih zan­i­ma­ta stara in nova gršči­na.