Predrag Mutavdžić

Predrag Mutavdžić o balkanskem jezikoslovju, bizantinistiki in neogrecistiki

V ted­nu od 20. do 25. 5. bo v okviru izmen­jave Eras­mus+ na Filo­zof­s­ki fakul­teti gos­to­val dr. Pre­drag Mutavdžić, izred­ni pro­fe­sor za balka­nske študi­je in balka­n­sko jezikoslov­je na Odd­elku za novo­grško književnost in lit­er­aturo Uni­verze v Beogradu. Leta 1991 je diplomi­ral na Odd­elku za alban­s­ki jezik in leta 2000 na odd­elku za novo­grš­ki jezik iste uni­verze. Kot razisko­valec se posveča mla­jšim obdob­jem balka­n­skih jezikov, zlasti na področju oblikoslov­ja in sklad­nje. Na področju balka­n­skih študij se osre­do­toča na vprašan­ja več­jez­ičnos­ti in mul­ti­kul­turnos­ti, na teori­jo pouče­van­ja balka­n­skih jezikov kot tujih jezikov ter na sinhrone in diahrone vidike stikov med balka­n­ski­mi nar­o­di.

V zad­njem obdob­ju se ukvar­ja zlasti z balka­n­skim jezikoslov­jem, konkret­ne­je s kon­trastivn­i­mi in primer­jal­ni­mi vidi­ki fraze­ologi­je balka­n­skih jezikov. Je član Med­nar­o­dne zveze za kon­trastivno in kom­par­a­tivno lingvis­tiko; predsed­nik Srb­skega društ­va za mod­er­no gršči­no; član Evropskega združen­ja za grške študi­je (EENS) ter Evropske zveze za med­kul­turno izo­braže­van­je (ENIEDA); ter čast­ni član Srb­skega aro­munskega društ­va Lun­ji­na v Beogradu. Kot večkrat­en gost na ljubl­janskem Odd­elku za klasično filologi­jo je tudi sodelavec revi­je Keria: Stu­dia Lati­na et Grae­ca.

V okviru gos­to­van­ja na Filo­zof­s­ki fakul­teti bo imel Pre­drag Mutavdžić na Odd­elku za klasično filologi­jo in na Odd­elku za slav­is­tiko več pre­da­vanj s področ­ja balka­nskega jezikoslov­ja, bizan­ti­nis­tike in neogrecis­tike:

– Balka­noslo­van­s­ki jezi­ki in balka­n­s­ka fraze­ologi­ja: torek, 21. maja, ob 11.20 v pre­daval­ni­ci 5
– Latiniz­mi, tur­ciz­mi in slav­iz­mi v sodob­ni gršči­ni: sre­da, 22. maja, ob 9.40 v pre­daval­ni­ci 030
– Bizan­tins­ka retori­ka in njeni naj­važne­jši pred­stavni­ki: sre­da, 22. maja, ob 15.30 v pre­daval­ni­ci 345
– Grš­ki jezik in balka­n­s­ka fraze­ologi­ja: četrtek, 23. maja, ob 11.20 v pre­daval­ni­ci 345
– Grš­ka ljud­s­ka književnost (lao­grafi­ja): četrtek, 23. maja, ob 13.50 v pre­daval­ni­ci 345