šola

Poletna šola klasičnih jezikov Epidaver-Navplio-Arkadija 2019

Letošn­ja, že četr­ta, polet­na šola klasičnih jezikov je potekala med 22. in 30. juni­jem 2019 na Pelo­ponezu. Priprav­ili so jo Odd­el­ka za klasično filologi­jo in zgodovi­no FF UL ter Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je. Polet­na šola je bila do sedaj najštevilčne­jša. Udeleži­lo se je je 36 dijakov sloven­skih klasičnih in splošnih gim­naz­ij ter 13 spreml­je­val­cev – štu­den­tov in pro­fe­sor­jev. Tako kot lani se je osre­do­toči­la na Pelo­ponez.

Udeležen­ci so bivali v obmorskem kra­ju Iria med Nav­pliom in Epi­davrom, zato je bil del proste­ga časa namen­jen tudi kopan­ju v Argolidskem zalivu. Poslušali so pre­da­van­ja o antični in novo­grš­ki kul­turi, zgodovi­ni in jeziku. V man­jših skupinah so se učili – po last­ni izbiri – latinskega, staro­grškega ali novo­grškega jezi­ka. Sode­lo­vali so tudi v ust­var­jal­nih delavnic­ah – slikars­ki, jezikoslovni, mitološ­ki, zgodovin­s­ki, filo­zof­s­ki, glas­beni, gledal­iš­ki in arhitek­turni ter v šoli pes­niške inter­pretaci­je. Svo­je izdelke so pred­stavili ob zaključku poletne šole. Ogledali so si Nav­plio, prvo prestol­ni­co sodob­ne grške države, ter sle­dove, ki jih je v tem mes­tu pustil prvi grš­ki predsed­nik Joan­nis Kapodis­trias.

Arheologija in gledališče

Izmed antičnih najdišč so obiskali Mikene in tamka­jšn­ji arhe­ološ­ki muzej. Pose­bej zan­imiv je bil izlet v gorsko Arkadi­jo. Na gori Lykaion, kjer izkopa­van­ja vodi Amer­iš­ka arhe­ološ­ka šola v Ate­nah, je udeležencem poletne šole arhe­ološko najdišče pred­stavil vod­ja izkopa­vanj dr. David Gilman Romano z Uni­verze v Ari­zoni s svo­ji­mi sodelav­ci. Ekskurz­i­ja se je zaključi­la s kosilom v Stem­nit­si v Gor­tini­ji, enem od mnogih kra­jev na Pelo­ponezu, ki še ved­no nosi­jo slo­van­sko ime.

Zad­nji dan poletne šole je potekal v duhu Ajshilove Oreste­je. V dopoldanskem času so se udeležen­ci posvetili tej edi­ni ohran­jeni antični trilogi­ji. Razmišl­jali so o njenih mod­ernih inter­pretaci­jah, ki še danes določa­jo sodob­no gledal­išče. Zvečer so se preko Nav­plia odprav­ili v antično gledal­išče v Epi­davru, kjer se vsako leto ob kon­cu juni­ja pričen­ja polet­ni fes­ti­val. V nje­gov­em okviru so si ogledali štir­i­urno pred­sta­vo Oreste­je v izved­bi Grškega nacional­ne­ga gledal­išča iz Aten.