šola latinske epigrafike

Poletna šola latinske epigrafike v Zadru 2019

Letos je v Zadru med 27. avgus­tom in 5. sep­tem­brom prvič potekala polet­na šola latinske epi­grafike. Namen­je­na je bila mag­istrskim in dok­torskim štu­den­tom antične zgodovine in klasične filologi­je. Med pet­na­js­ti­mi udeležen­ci iz Bosne in Herce­govine, Hrvaške, Ital­i­je, Kita­jske, Nemči­je in Poljske je bila tudi sloven­s­ka štu­den­t­ka na Odd­elku za klasično filologi­jo FF UL, Klara Mar­i­ja Keršič. Pre­da­vatelji so prišli z uni­verz v Avstri­ji, Ital­i­ji, Nemči­ji in na Hrvaškem.

Vsak dan, razen sobote in nedel­je, je bil zas­tavl­jen zelo inten­zivno. Vsako jutro je bil najprej na vrsti niz pre­da­vanj. Po kosilu je prišel čas za samosto­jno razisko­van­je v osred­nji ter v spe­cial­iziranih knjižnic­ah Filo­zofske fakul­tete v Zadru. Popoldne so se udeležen­ci odprav­ili na teren in se v skupinah lotili anal­ize posameznih napisov. Nivo pre­da­vanj je bil visok. Okol­je je bilo kljub temu sproščeno in pre­da­vatelji ved­no na voljo za vprašan­ja, pomis­leke in dodat­na pojas­ni­la. Štu­den­ti, ki so se z epi­grafiko srečali prvič, so ob kon­cu desetd­nevne šole pri­do­bili ogrom­no znan­ja ter novo študi­jsko per­spek­ti­vo.

Ekskurzija in samostojna naloga

V soboto je sledi­la ekskurz­i­ja v Split (Salona), Pod­građe (Assuria) in Nin (Aenona). Pod strokovn­im vod­stvom je štu­den­tom pred­stavi­la arhe­ološ­ka najdišča in muze­je, kjer so lahko oprav­ili vrsto anal­iz. Konč­na nalo­ga je bila samosto­j­na pred­stavitev ene­ga izmed split­skih spomenikov, ki so jo pripravl­jali več dni s pomočjo knjižnične­ga gradi­va. Zad­nji dan so potekale pred­stavitve, sledi­lo je kosi­lo z podelitvi­jo diplom.

Klara Mar­i­ja Keršič poroča, da je naveza­la stike z kole­gi iz tujine, se prekalila v strokovnem izra­zoslovju več jezikov, zavest­no osmis­lila rim­sko zgodovi­no in vpliv antike na področju province Dal­ma­tia ter oza­vesti­la vrsto navezav na spomenike, naj­dene na področju današn­je Sloveni­je. Dodat­no vred­nost vsekakor vidi tudi v bliži­ni mor­ja; pogled skozi okno tamka­jšn­je knjižnice nare­di preuče­van­je latin­skih spomenikov sko­raj idil­ično. Šola latinske epi­grafike ji je po udeležbi in opravl­jeni pred­stavitvi pri­nes­la tudi tri kred­itne točke. Izkušn­jo, ki jo je obo­gati­la, bi pri­poroči­la vsako­mur.