Prijava

Festival antika v petek, 27. septembra, na Filozofski fakulteti

Odd­elek za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani v sode­lo­van­ju s KD Vespes­jan, s Sloven­skim šol­skim muze­jem, z Mest­nim Muze­jem Ljubl­jana, MGML in z Galer­i­jo Cankar­jeve­ga doma v okviru pro­jek­ta Noč razisko­val­cev (Human­is­ti­ka, to si ti!) v petek, 27. sep­tem­bra 2019 vabi na fes­ti­val Anti­ka.

I. Interaktivne delavnice (Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto)
1. Sprehod po antični Emoni

Ste vedeli, da je bil v Emoni neposred­no za Filo­zof­sko fakul­te­to Uni­verze v Ljubl­jani glavni trg, ki so mu v antičnem Rimu rek­li forum? Kako je bil vide­ti, katere stavbe so ga obkrožale, kaj so Emon­ci tam počeli in še veliko drugih zan­imivosti o živl­jen­ju v anti­ki pri nas boste izvedeli na spre­ho­du po delčku Emone. (Pred­hod­na pri­ja­va.)

Učen­ci bodo izvedeli in videli: kako so se imen­o­vale glavne ces­tne vpad­nice v Emono (v Chopinovem pre­ho­du je pred­stavl­jen del rimskega pločni­ka); kako je bila zgra­je­na Emona (v Chopinovem pre­ho­du je make­ta mes­ta); v kakšnih hišah so živeli Emon­ci in kako so se te sprem­in­jale s časom (ogledali si bomo rim­sko vilo, ki je bila še za časa Rima pre­de­lana v zgod­njekrščan­sko središče (arhe­ološ­ki park); spoz­nali bodo živl­jen­js­ki slog Emon­cev (kako so preživl­jali dan, kako so bila opreml­je­na nji­ho­va bival­išča, kako so bili oblečeni); videli bodo hipokavst in se sez­nanili z delo­van­jem rimskega cen­tral­ne­ga ogre­van­ja; videli bodo, kje vse se skri­va­jo ostan­ki Emone, mimo kater­ih hodi­mo, ne da bi vedeli, da so tu že 2000 let. Učen­ci vsa dejst­va o Emoni izve­jo skozi pripoved o znanih in nez­nanih Emon­cih in arhe­ološke ostaline. Spre­hod tra­ja 50–60 min­ut.

Čas in kraj: spre­ho­di bodo ob 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 in 13.30, začetek v Foer­ster­jevem vrtu. Pred­hod­na pri­ja­va. Popoldan­s­ki spre­hod ob 17.00 iz Foer­ster­jeve­ga vrta (gl. spo­daj točko V) pose­bej ali sku­paj z ogle­dom razs­tave IDEJA ob 18.00; pred­hod­na pri­ja­va ni potreb­na.

2. Postani legionar

Če hočeš posta­ti legionar, moraš v legionarsko šolo, kjer te cen­tu­ri­on nauči, kako se boju­je rim­s­ka legi­ja. Seve­da si je tre­ba prej izde­lati opre­mo, saj mora vojak za svo­jo opre­mo skr­beti sam. Učen­ci bodo izvedeli nekaj dejstev o rim­s­ki vojs­ki ter se naučili osnovnih uka­zov in vojašk­ih for­ma­cij. Lahko bodo preizkusili tudi rep­liko vojaške opreme.

Čas in kraj: od 10.00 do 16.00 v Foer­ster­jevem vrtu. Delavni­ca tra­ja 30 min­ut in je primer­na tudi za predšolske otroke. Pred­hod­na pri­ja­va ni potreb­na.

3. Dotakni se antične Emone

Na dogod­ku bo tudi sto­jni­ca z rep­lika­mi pred­me­tov iz antične­ga Rima, ki si jih bodo lahko obisko­val­ci ogledali, jih pri­jeli in jih primer­jali z današn­ji­mi. Videli bodo oljenke, stek­leno in keramično posod­je, zeml­je­v­id imper­i­ja, fibule, uro, »švi­cars­ki« nož in še veliko drugih pred­me­tov. Orig­i­nale neka­ter­ih so arhe­olo­gi našli tudi v Emoni.

Čas in kraj: sto­jni­ca je na ogled od 10.00 do 17.00 v Foer­ster­jevem vrtu za Filo­zof­sko fakul­te­to. Pred­hod­na pri­ja­va ni potreb­na. Delavnice 1–3  izva­ja KD Vespes­jan (Nataša Gaši, Dejan Češarek, Miha Fran­ca, Jašar Sko­ru­pan in Ana Gol­ja).

4. Učna ura v Emoni

Avete dis­cip­uli! Udeležen­ci učne ure pod vod­stvom učitel­ja – mag­is­tra spoz­na­jo način pouče­van­ja in vzga­jan­ja v dobi antične Emone. Učen­ci se spoz­na­jo z lat­inšči­no, nauči­jo se rim­skih številk, posluša­jo zgodbe iz antične mitologi­je in piše­jo na voščene tablice. V šoli antične Emone so učen­ci in učitelj oblečeni v rim­sko opra­vo — tunike in toge. Učni cilji: učen­ci osvo­ji­jo latin­sko štet­je do deset; spoz­na­jo latin­s­ka ime­na za mesece; piše­jo s stilu­som na voščeno tabli­co; posluša­jo zgod­bo o Veneri in Mar­su; ter se pogo­var­ja­jo o rim­skih bogov­ih.

Čas in kraj: učne ure bodo ob 10.00, 11.00 in 12.00 v Foer­ster­jevem vrtu za Filo­zof­sko fakul­te­to. Pred­hod­na pri­ja­va. Delavni­co izva­ja Sloven­s­ki šol­s­ki muzej (Matej Pre­vc).

II. Razstava Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije, Cankarjev dom

Starim Grkom prip­isu­je­mo temel­je, na kater­ih sloni zahod­na civ­i­lizaci­ja. Laska­va, ven­dar nikakor pre­ti­rana ugo­tovitev izvi­ra iz nji­hovih ino­v­a­tivnih prispevkov, ki prečka­jo različ­na področ­ja človešk­ih dejavnos­ti od špor­ta, med­i­cine, arhitek­ture do demokraci­je. Razs­ta­va cen­tra NOESIS iz Sol­u­na se osre­do­toča na znanost in tehnologi­jo, v kateri so se Grki naslonili na znan­je, pri­dobljeno v pretek­losti, privzeli in nagradili dosežke drugih kul­tur, s kater­i­mi so prišli v stik, ter razvili svo­je, povsem nove ide­je.

Pose­bej zan­imivi sklopi razs­tave so arhitek­tu­ra z grad­beno tehnologi­jo, matem­ati­ka oziro­ma geometri­ja z arhimed­ski­mi tele­si in Pitagorovim izrekom, mehani­ka z Arhime­dovim vijakom, teleko­mu­nikaci­je s hidravličn­im telegrafom, astronomi­ja s slovitim meh­a­niz­mom z oto­ka Antikit­era, pre­mično avtomatično gledal­išče ter glas­ba s hidravli­som ali vod­ni­mi orgla­mi.

Vodeni ogle­di razs­tave po znižani ceni (2 evra/osebo) za udeležence Fes­ti­vala Anti­ka. Čas in kraj (galer­i­ja Cankar­jeve­ga doma): ob 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 in 12.30. Pred­hod­na pri­ja­va. Ob 18.00: popoldan­s­ki ogled (glej spo­daj točko V) za vse udeležence, pose­bej ali sku­paj s spre­hodom po antični Emoni z začetkom ob 17.00 (pred­hod­na pri­ja­va ni potreb­na).

III.      Jezikovne delavnice (latinščina in stara grščina)
1. Hiper! Super! (Že veš, da staro grščino in latinščino uporabljaš vsak dan?)

Za učence višjih razre­dov osnovnih šol smo priprav­ili sklop treh kra­jših delavnic, s kater­i­mi bi radi opo­zo­rili na dejst­vo, da sta lat­inšči­na in stara gršči­na jezi­ka, ki ju na svo­jstven način uporabl­jamo vsak dan; iz lat­inščine oziro­ma stare grščine izha­ja obil­i­ca besed, ki so del naše­ga vsak­dana. Čeprav se ta dva jezi­ka v smis­lu gov­orne komu­nikaci­je prav­ilo­ma ne uporabl­ja­ta več, sta v našem živl­jen­ju zara­di svo­je temeljne kul­turno-civ­i­lizaci­jske vloge še ved­no pris­ot­na; živi­ta torej na dru­gačen način kot mod­erni jezi­ki.

Učen­ci na igriv način (izde­lo­van­je slikovnih slo­varčkov latin­skih in gršk­ih tujk, izde­lo­van­je poseb­nih lep­ljenk s sorod­ni­mi beseda­mi latinskega izvo­ra v anglešči­ni in roman­skih jezik­ih, upri­zoritev staro­grške čre­pin­jske sodbe) spoz­na­jo, da je antič­na jezikov­na dedišči­na vse­pov­sod okoli nas. Delavnice tra­ja­jo pred­vido­ma uro in pol (učen­ci se razdeli­jo v tri man­jše skupine in se krožno udeleži­jo treh delavnic).

Čas in kraj: 10.30–12.00 v R1 in R1 A, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta; 12.30–14.00 v R1 in R1 A, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta; 14.30–16.00 v R1 in R1 A, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta. Delavnice izva­ja Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL (štu­den­tke Nataša Mar­ti­na Pin­tar­ič, Aisha Napast, Meta Sku­bic, Klara Keršič; men­torsko vod­st­vo Andre­ja Inkret). Pred­hod­na pri­ja­va.

2. Latine loqui amo

Ave. Quo­mo­do vales? Udeležen­ci se bodo preizkusili v gov­or­jeni lat­inšči­ni – naučili se bodo poz­drav­i­ti in se pred­stavi­ti, šteti do dvana­jst in poimen­o­vati nekaj živali in vsak­dan­jih reči. Skozi igro spom­i­na bodo začeli odkri­vati povezanost indo­evrop­skih jezikov, ob drevesu jezikov pa spoz­nali nji­hove sorod­stvene vezi in dobili vpogled v nji­hov eti­mološ­ki razvoj. Delavni­ca tra­ja 90 min, pote­ka v obli­ki pogov­o­ra, razisko­van­ja, igre vlog in s pomočjo avdio-video pripo­močkov. Delavni­co izva­ja Živa Kham Oma­hen.

Čas in kraj: 14.00–15.30 v R 1c (Riml­jan­ka), Filo­zof­s­ka fakul­te­ta. Pred­hod­na pri­ja­va.

IV. Predavanja

Pre­da­van­ja orga­nizira in izva­ja Odd­elek za klasično filologi­jo v sode­lo­van­ju z zunan­ji­mi sodelav­ci. Pre­da­vatelji-razisko­val­ci poleg izbrane teme pred­stavi­jo svo­je razisko­val­no področ­je ter način razisko­val­ne­ga dela, ki pote­ka samosto­jno ali v okviru pro­jek­tov, pogos­to tudi v sode­lo­van­ju s štu­den­ti.

Ob 10.30: Koledars­ka zapušči­na star­ih Riml­janov (Nada Grošelj, jezikoslov­ka in pre­va­jal­ka).

Ob 11.30:  Rim­s­ki napis­ni spomeni­ki in nji­ho­va sporočil­nost (Anja Ragolič, asis­ten­t­ka za področ­je arhe­ološk­ih znanos­ti in sodelav­ka na Arhe­ološkem inšti­tu­tu ZRC SAZU); pre­da­van­ju sle­di 30 min­ut­na delavni­ca.

Ob 14.00: Ezra Pound in mod­erni Prop­er­cij (Marko Mar­inčič, red­ni pro­fe­sor za rim­sko in grško književnost na Odd­elku za klasično filologi­jo FF UL).

Ob 15.00: Rit­u­al in smeh pri Plav­tu (Blaž Ploj, asis­tent za latin­s­ki jezik na Uni­verzi v Mari­boru, dok­torant na Inšti­tu­tu za klasično filologi­jo Uni­verze v Grad­cu).

Kje: vsa pre­da­van­ja poteka­jo v 3. nad­stropju Filo­zofske fakul­tete, pre­daval­ni­ca 345. Pred­hod­na pri­ja­va ni potreb­na.

V. Popoldanski sprehod po antični Emoni in ogled razstave Ideja

Fes­ti­valu Anti­ka se na Noč razisko­val­cev pridružu­je tudi Galer­i­ja Cankar­jeve­ga doma, ki za vse gen­eraci­je ponu­ja kom­bini­ra­no voden­je po antični Emoni in po razs­tavi Ide­ja (2 evra/osebo). Primer­no za vse udeležence (posameznike, družine, skupine).

Čas in kraj: ob 17.00 odhod iz Foer­ster­jeve­ga vrta, vodeni spre­hod po antični Emoni; ob 18.00 vodeni ogled razs­tave Ide­ja, znanost in tehnologi­ja antične Grči­je. Pred­hod­na pri­ja­va ni potreb­na.

V soboto, 28.9., Galer­i­ja Cankar­jeve­ga doma vabi na sproščeno doga­jan­je za mla­jše, ko bodo voden­je pospremili tudi z ust­var­jan­jem na delavnic­ah.

VI. Predstavitev raziskovalne revije Clotho in brošure Dvanajst razlogov za študij klasične filologije v 21. stoletju

Na Filo­zof­s­ki fakul­teti je začela izha­jati znanstve­na revi­ja Clotho, ki združu­je več odd­elkov, razisko­val­no osre­do­točenih na antiko, ljubl­jan­sko uni­ver­zo pa povezu­je z drugi­mi uni­verza­mi v Sloveni­ji in tuji­ni.

Ob tej pri­li­ki bomo na odd­elku pred­stavili tudi brošuro Dvana­jst razl­o­gov za študij klasične filologi­je v 21. sto­letju, ki skuša o pomenu študi­ja klasičnih jezikov in kul­ture razmišl­jati na nov način. Zas­tavl­ja nekaj bistvenih vprašanj o tem, kako je human­is­ti­ka povezana s sodob­no dig­i­tal­no resničnos­tjo; njen avtor Liam Kin­ney, klasični filolog in raču­nal­ničar, pri tem iden­ti­fi­ci­ra dvana­jst točk, kjer se dis­ci­pli­ni, ki se jima je posvetil, tes­no pre­ple­ta­ta.

Čas in kraj: ob 19.00 v avli Filo­zofske fakul­tete

VII. Dramski večer ob spremljavi antične glasbe

Ob bran­ju najnove­jše­ga, še neiz­dane­ga pre­vo­da homer­skih himen in ob spreml­javi antične glas­be se bomo pre­pustili Poli­himni­ji, muzi božan­skih napevov. Nastopa­jo Anja Božič, Sergej Val­i­jev in Brane Sene­gačnik ter Matej Pre­vc, Ela Fleis­chman in Gašper Kvar­tič z antičn­i­mi glas­bili. Sle­di družab­ni večer s pogos­titvi­jo ob zaključku Noči razisko­val­cev.

Čas in kraj: ob 19.30 v avli Filo­zofske fakul­tete.

Dodatne infor­ma­ci­je dobite na naslovu festivalantika@gmail.com.