Thesaurus

Prosto delovno mesto na projektu Thesaurus linguae Latinae

Bavars­ka Akademi­ja znanos­ti (Bayrische Akademie der Wis­senschaften) išče sodelav­ca ali sodelavko na pro­jek­tu The­saurus lin­guae Lati­nae. Rok za odd­a­jo pri­jav je konec okto­bra. Akademi­ja s sedežem v Münch­nu je ena najstare­jših akademij znanos­ti v Nemči­ji in eden naj­močne­jših razisko­val­nih cen­trov v državi. Med cil­je Akademi­je sodi mrežen­je razisko­val­cev različnih področij in držav in spod­bu­jan­je mladih, teži pa tudi k vzpostavl­jan­ju dialo­ga med znanos­tjo in javnos­tjo. Svo­jim zaposlen­im nudi možnost dela na različnih znanstvenih in razisko­val­nih področjih, kjer pri­do­bi­va­jo novo znan­je in izkušn­je. Nekatere zahtevne­jše naloge ter­ja­jo visoko stop­n­jo oseb­ne odgov­ornos­ti, a hkrati omogoča­jo ust­var­jal­no svo­bo­do.

The­saurus lin­guae Lati­nae, eno­jez­ični slo­var latinskega jezi­ka, je največji slo­var lat­inščine v anti­ki. Nje­gov titan­s­ki arhiv, ki ga hrani­jo v Münch­nu, ima 10 mil­i­jonov lis­tičev. Še nedokončani pro­jekt obsega celot­no latinite­to od začetkov vse do časa Izidor­ja Seviljskega okrog leta 600, zraven torej sodi­jo tudi besedi­la pozne antike in zgod­nje­ga krščanst­va. Ges­la temelji­jo na kri­tičnem ovred­noten­ju obsto­ječih pis­nih virov, med katere ne sodi­jo le lit­er­arni odlom­ki, ampak tudi prav­na in med­i­cin­s­ka besedi­la, epi­graf­s­ki napisi, grafi­ti itd. Zara­di tega sodi slo­var med temeljne priročnike za razisko­van­je latinskega jezi­ka in književnos­ti.

Pogoji za prijavo

Med naloge na omen­jen­em delovnem mes­tu bosta sodi­la pred­vsem izde­lo­van­je oziro­ma dopol­nje­van­je posameznih slo­varskih gesel. Med drugim se pričaku­je:

  • zaključen študij klasične filologi­je (lat­inščine in grščine, po možnos­ti z dok­toratom; pred­nost ima­jo kan­di­dati z izkušn­ja­mi na področju slo­varopis­ja);
  • vesel­je do natančne jezikovne anal­ize ter do dela z raznovrst­ni­mi latin­ski­mi besedili;
  • zmožnost kri­tične­ga ovred­noten­ja posameznih odlomkov ter povze­man­je tako dobljenih rezul­ta­tov;
  • pripravl­jenost na sode­lo­van­je z ured­ni­ki in s celot­no med­nar­o­d­no skupino.

Akademi­ja ponu­ja delovno mesto za poln delovni čas, zaenkrat do 31. decem­bra 2024. Pri­jave preko elek­tronske pošte s priloženo doku­mentaci­jo v pdf je tre­ba posre­dovati dr. Man­fre­du Fliegerju na elek­tron­s­ki naslov m.flieger@thesaurus.badw.de, najkas­ne­je do 31. okto­bra 2019. Za vsa dodat­na vprašan­ja je dr. Flieger dosegljiv tudi na tele­fon­s­ki števil­ki 089–23031-1159. Več infor­ma­cij je na voljo v priložen­em doku­men­tu in na sple­tu.