Meseci

Meseci in letni časi — vabilo k sodelovanju pri 11. Grošljevem simpoziju

Ena­jsti Grošl­jev sim­poz­ij bo v letu 2020 potekal od tor­ka, 3. mar­ca, do četrt­ka, 5. mar­ca, v atri­ju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubl­jani. Znanstveno srečan­je z naslovom »Mese­ci in let­ni časi od antike do rene­sanse« bo posvečeno nači­nom, na katere so ljud­je v starem, sred­njem in delo­ma še v novem veku doživl­jali, sis­tem­atizirali in umet­niško obrav­navali pojave, kot so mese­ci in let­ni časi. Srečan­je bo inter­dis­ci­pli­narno in k sode­lo­van­ju so vabljeni strokovn­ja­ki s področij, kjer se pojavl­ja­ta naslov­na moti­va: klasični filolo­gi, zgodov­inar­ji, umet­nos­t­ni zgodov­inar­ji, epi­grafi­ki, arhe­olo­gi, soci­olo­gi, antropolo­gi, kom­par­a­tivisti, muzikolo­gi in dru­gi.

Zain­tere­sir­ane pre­da­vatel­je prosi­mo, da do pet­ka, 6. decem­bra 2019, pošl­je­jo pri­ja­vo dr. Nadi Grošelj (Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali dr. Mar­jeti Šašel Kos (Inšti­tut za arhe­ologi­jo zrc sazu, mkos@zrc-sazu.si). Dokončni izbor refer­a­tov in nji­hov raz­pored bosta znana v dveh ted­nih po izteku roka za pri­ja­vo.

Pri­ja­va naj vse­bu­je:

- pre­da­vatel­je­vo ime in pri­imek; naziv matične ustanove; področ­ja znanstvene­ga delo­van­ja;
— kon­tak­tne podatke (e‑naslov in tele­fon);
— delovni naslov prispev­ka;
— kratek povzetek prispev­ka ali oris izbrane tem­atike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predv­i­denih 15 min­ut pre­da­van­ja (sle­di razpra­va). Izbor bo v obli­ki znanstvenih člankov objavl­jen v tem­ats­ki števil­ki revi­je Keria: stu­dia Lati­na et Grae­ca (let­nik 22, 2020).

Za vse dodatne infor­ma­ci­je sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Mar­je­ta Šašel Kos po elek­tron­s­ki pošti.

Orga­ni­zaci­js­ki odbor Grošl­jeve­ga sim­poz­i­ja

Nada Grošelj
David Movrin
Anja Ragolič
Mar­je­ta Šašel Kos

Daleč, nez­nana in naše­mu umu povsem nedosež­na,
tudi bogov­om le stež­ka pristop­na, od let že betež­na,
špil­ja brezkončne­ga veka števil­na obdob­ja pripravl­ja,
potlej pa zopet nazaj v ogrom­no naroč­je jih spravl­ja.
V njen­em obo­du je kača, ki vse požre, kar obsta­ja,
rep svoj odročni poži­ra in luske si stal­no pom­la­ja,
s tihim polzen­jem ponovno se v last­ni začetek zav­i­je.

(Klavdij Klavdi­jan)