Grško jezikoslovje

Pogledi na grško jezikoslovje v sredo, 15. januarja 2020

V sre­do, 15. jan­u­ar­ja 2020, bo Cankar­jev dom v okviru fes­ti­vala Na Olimpu gos­til dogodek, posvečen grške­mu jeziku in nje­govi dol­gi zgodovi­ni. Na kon­fer­en­ci z naslovom “Pogle­di na grško jezikoslov­je” bo nastopi­la vrs­ta med­nar­o­d­nih strokovn­jakov s področ­ja grškega jezi­ka. Med nji­mi bodo Bri­an D. Joseph (Ohio State), Geof­frey Hor­rocks (Cam­bridge), Mark Janse (Gent & Har­vard) ter Spyri­doula Var­lokos­ta (Atene), ki bodo sku­paj z drugi­mi vabljen­i­mi gov­or­ci is Sloveni­je in tujine pred­stavili vsak svoj vidik razisko­van­ja grškega jezi­ka. Kon­fer­en­ca se bo dotakni­la pom­e­na grščine za mod­er­no jezikoslov­je ter različnih vidikov njene­ga preuče­van­ja, vključno s področ­jem nevrol­ingvis­tike in umetne inteligence. Pro­gram je objavl­jen na splet­ni strani Cankar­jeve­ga doma.

Kapadoška grščina

Dogodek se bo zaključil s pre­da­van­jem Mar­ka Janse­ja o odkritju kapadoške grščine in z ogle­dom tej temi posvečene­ga doku­mentar­ca Last Words (2014). Kapadoš­ka gršči­na se je vse do kon­ca prve sve­tovne vojne gov­o­rila v Mali Azi­ji. Po izmen­javi pre­bi­val­st­va med Grči­jo in Turči­jo so jo gov­or­ci postopo­ma opuščali in obvel­jala je za mrtev jezik. Šele pred dobrim desetlet­jem so po zaslu­gi Mar­ka Janse­ja, glavne­ga pro­tag­o­nista doku­mentar­ca, gov­orce kapadoščine ponovno odkrili in začeli inten­zivno preuče­vati nji­hov jezik in kul­turo.

Slovenščina in grščica

Kot pre­da­van­je, ki se doti­ka tudi zgodovine slovenskega jezi­ka, vel­ja izpostavi­ti pred­stavitev v strokovnih krogih (in v širši javnos­ti) malo znane­ga dela Domini­ka Pen(n)a (1785‒1855). Sled­nji je pred­la­gal, da naj se slovenšči­na zapisu­je s t.i. gršči­co, pisa­vo, temel­ječo na črkah grškega alfa­be­ta. Slovenske besede »detela«, »odleteti«, »sod­nik« se den­i­mo v tej pisavi zapisu­je­jo Δητελα, οδλετητι, Cωδνικ. V gršči­ci sta nasta­la slovni­ca in slo­var, ki sta bila poz­nana Pen­novim sodob­nikom (npr. Franu Mik­lošiču), njune rokopise pa danes hrani NUK. Delo Domini­ka Pena bo na kon­fer­en­ci pred­stavil doc. dr. Matej Hriberšek z Odd­el­ka za klasično filologi­jo FF UL.

Kon­fer­en­ca “Pogle­di na grško jezikoslov­je” bo v sre­do, 15. jan­u­ar­ja 2020, potekala v Klubu Cankar­jeve­ga doma (od 9h do 19h). Vstop je prost, brez­plačne vstop­nice so na voljo na bla­ga­jni Cankar­jeve­ga doma. (Foto: Andrej Peu­nik / MGML.)