Brian Joseph

Brian Joseph v Ljubljani o grškem jezikoslovju od 13. do 16. januarja

Od 13. do 16. jan­u­ar­ja 2020 bo na obisku v Ljubl­jani Bri­an Joseph, znanstvenik s področ­ja grškega in zgodovinskega jezikoslov­ja ter jezikoslov­ja balka­n­skih jezikov. Kot je zapisal v pred­stavitvi na por­talu The Lin­guist List, ga je na jezikoslovno pot pripel­ja­lo nav­dušen­je nad lat­inšči­no in gršči­no. Še pose­bej močan vtis je nanj naprav­i­lo dejst­vo, da je zgodovi­no grškega jezi­ka mogoče spreml­jati skozi tako rekoč 3500 let.

Bri­an Joseph je dok­tori­ral na Har­var­du (1978), od leta 1979 pa delu­je na Ohio State Uni­ver­si­ty v Colum­busu (OSU), kjer je pro­fe­sor za jezikoslov­je ter za južnoslo­vanske jezike. Je član vrste združenj, predsed­nik Amer­iškega jezikoslovne­ga združen­ja (Lin­guis­tic Soci­ety of Amer­i­ca) in soured­nik osred­nje revi­je s področ­ja jezikoslov­ja grškega jezi­ka Jour­nal of Greek Lin­guis­tics. Nje­go­va bib­li­ografi­ja obsega več sto objav. Med drugim je objav­il mono­grafi­jo The Syn­chrony and Diachrony of the Balkan Infini­tive (Cam­bridge 1983, ponatis 2009). Objav­il je tudi priročnik za zgodovin­sko jezikoslov­je Lan­guage Change, Lan­guage His­to­ry, and Lan­guage Rela­tion­ship (s Han­som Hock­om, Berlin 1996, ponatis 2009).

V Ljubl­jano pri­ha­ja že tretjič. Sode­lo­val bo v okviru pro­jek­ta Gos­tu­joči tuji strokovn­ja­ki Uni­verze v Ljubl­jani 2019–2022, tudi kot gost SAZU. Na Filo­zof­s­ki fakul­teti bo imel tri pre­da­van­ja. Gov­o­ril bo o balka­n­skih jezik­ih, med katere se uvršča tudi nova gršči­na. Med pio­nir­je preuče­van­ja balka­n­skih jezikov sodi­ta zlasti sloven­s­ka jezikoslov­ca Jernej Kopi­tar in Fran Mik­lošič.

Ponedeljek, 13. januarja

Prvo pre­da­van­je ima naslov “ERIC Loans in the Balka­ns: Recon­struct­ing His­tor­i­cal Soci­olin­guis­tic Con­di­tions from Loan­words” (Izposo­jenke ERIC na Balka­nu: rekon­struk­ci­ja zgodovin­skih soci­ol­ingvis­tičnih razmer na pod­la­gi izposo­jenk).  Pred­stavl­jeno bo v ponedel­jek, 13. jan­u­ar­ja, ob 9.40 v pre­daval­ni­ci 5. Isti dan bo ob 12.30 v pre­daval­ni­ci 6 sledi­lo še pre­da­van­je z naslovom “On the Nature of Lin­guis­tic Com­par­i­son” (O nar­avi jezikoslovne primer­jave). Pre­da­van­ji bosta v anglešči­ni.

Torek, 14. januarja

V torek, 14. jan­u­ar­ja, bo s pre­da­van­jem o spolu izposo­jenk nastopil tudi na jezikoslovni delavni­ci Gršči­na in slovnični spol. Delavni­ca bo potekala v okviru pred­meta Zgodov­ina grškega jezi­ka. Pre­da­van­je bo naslovi­lo vprašan­je slovnične­ga spo­la, tokrat z vidi­ka jezikoslov­ja grškega jezi­ka. Prav grš­ki mis­le­ci so v zahod­no­evrop­sko slovnično tradi­ci­jo uvedli pojme moškega, ženskega in sred­nje­ga spo­la. Osred­n­ja figu­ra je bil Pro­tago­ra. Grki so odprli nekat­era izmed vprašanj, ki ohran­ja­jo aktu­al­nost še danes. Dogodek bo v Mod­ri sobi Filo­zofske fakul­tete v petem nad­stropju v torek, 14. jan­u­ar­ja, ob 17.00.

Sreda, 15. januarja

V sre­do, 15. jan­u­ar­ja, bo Bri­an Joseph nastopil na kon­fer­en­ci Pogle­di na grško jezikoslov­je v okviru fes­ti­vala Na Olimpu v Cankar­jevem domu. Na kon­fer­en­ci bo imel uvod­no pre­da­van­je o dešifraci­ji lin­ear­ja B. Nastopil bo tudi s kra­jšim prispevkom k vprašan­ju, kako klasične filologe pouče­vati novo gršči­no. Tej prob­lemati­ki se posveča pro­jekt Greek: Ancient and Mod­ern, ki pote­ka v sode­lo­van­ju med OSU in Odd­elkom za klasično filologi­jo FF UL.