Mark Janse

Mark Janse v Ljubljani o kapadoški grščini in prevajalski poetiki Septuaginte

Mark Janse je diplomi­ral iz klasične filologi­je (1981) in jezikoslov­ja (1985). Leta 1995 je na Uni­verzi v Gen­tu dok­tori­ral s področ­ja grškega in latinskega jezi­ka in jezikoslov­ja. Je razisko­val­ni pro­fe­sor za področ­je stare in mal­oaz­i­jske grščine na Uni­verzi v Gen­tu in oben­em član Har­vardske uni­verze. Na razisko­val­nem področju se posveča jezikoslovju in nareč­jeslovju stare in nove grščine, homerske­mu in bizan­tinske­mu verzu in verz­i­fikaci­ji. Posveča se tudi staro­grške­mu obscene­mu in pogov­orne­mu jeziku, jezikovni variaci­ji in sprem­in­jan­ju jezi­ka ter jezikovni smr­ti in med­jezikovn­im stikom. Še pose­bej razisku­je stike med gršči­no in turšči­no ter gršči­no in semi­t­ski­mi jezi­ki.

Kapadoška grščina

V strokovnih krogih je Mark Janse znan zara­di svo­jih zaslug pri odkri­van­ju in razisko­van­ju kapadoške grščine. Gre za jezik, ki se je dol­ga sto­let­ja gov­o­ril v Kapadok­i­ji v Mali Azi­ji, potem ko so po bit­ki pri Manzik­er­tu v 11. sto­letju to področ­je zavzeli Tur­ki, tudi v tes­nem stiku s turšči­no.  V teh kra­jih se je kapadoš­ka gršči­na gov­o­rila vse do začet­ka 20. sto­let­ja, ko je po grško-turš­ki vojni priš­lo do selitve pre­bi­val­st­va. V novi domovi­ni Grči­ji so gov­or­ci kapadoške grščine svoj jezik postopo­ma opuščali, obvel­jal je za izum­r­lega. Šele pred dobrim desetlet­jem so po zaslu­gi Mar­ka Janse­ja gov­orce tega jezi­ka ponovno odkrili in pričeli inten­zivno preuče­vati nji­hov jezik in kul­turo. Mark Janse je dobil čast­ni naziv »Ambasador Kapadočanov«, kot glavni pro­tag­o­nist nastopa tudi v doku­mentar­cu Last Words, pos­netem leta 2014.

Predavanja v Ljubljani

Mark Janse bo Ljubl­jano obiskal kot gost Cankar­jeve­ga doma, kjer bo nastopil na kon­fer­en­ci Pogle­di na grško jezikoslov­je v okviru fes­ti­vala Na Olimpu. Dogodek se bo skle­nil prav z nje­gov­im pre­da­van­jem o dra­matični uso­di gov­orcev kapadoške grščine. Sledi­la bo pro­jek­ci­ja fil­ma Last Words (2014).

V okviru obiska Ljubl­jane bo Mark Janse pre­daval tudi na Odd­elku za klasično filologi­jo FF UL. V torek, 14. jan­u­ar­ja, bo s prispevkom o razmer­ju med slovničn­im in biološkim spolom sode­lo­val na delavni­ci Gršči­na in slovnični spol. Delavni­ca bo v Mod­ri sobi v petem nad­stropju FF UL ob 17.00.

V četrtek, 16. jan­u­ar­ja, bo imel ob 11.20 v pre­daval­ni­ci 345 še pre­da­van­je o pre­va­jan­ju Bib­li­je. Nje­gov naslov bo “God’s Com­mand­ments: The Trans­la­tion Poet­ics of the Sep­tu­agint and Oth­er Greek Bible Trans­la­tions” (Bož­je zapove­di: pre­va­jal­s­ka poet­i­ka Sep­tu­ag­inte in drugih pre­vodov grške Bib­li­je).