Geoffrey Horrocks

Klasični filolog in jezikoslovec Geoffrey Horrocks v Ljubljani

Geof­frey Hor­rocks je zaslužni pro­fe­sor za področ­je primer­jal­ne­ga jezikoslov­ja na Uni­verzi v Cam­bridgeu. Je klasični filolog ter jezikoslovec s področ­ja sklad­nje in zgodovinskega jezikoslov­ja. V središču nje­gov­e­ga zan­i­man­ja je zgodov­ina in struk­tu­ra grškega jezi­ka — staro­grškega, pa tudi bizan­tinskega in novo­grškega.

Je avtor števil­nih člankov in mono­grafij, neka­teri izmed njih so postale ref­er­enč­na dela. Nje­gove mono­grafi­je vključu­je­jo delo o pros­toru in času pri Home­r­ju (Space and Time in Homer, New York 1983) in delo o tvor­beni slovni­ci Gen­er­a­tive Gram­mar (Lon­don 1987). Zgodovi­no latinskega jezi­ka je izdal z Jame­som Clack­sonom, njen naslov je The Black­well His­to­ry of the Latin Lan­guage (2007).

Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek

Lani je pri založbi Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press v soav­torstvu z Davidom Holtonom, Mar­joli­jne Janssen, Tino Lendari, Io Manolessou in Noti­som Tufek­si­som izdal dol­go in težko pričako­vano slovni­co Cam­bridge Gram­mar of Medieval and Ear­ly Mod­ern Greek. Delo, posvečeno gršči­ni v obdob­ju sred­nje­ga in zgod­nje­ga nove­ga veka, zapol­nju­je veliko vrzel v poz­na­van­ju tega jezi­ka. Od nedavne­ga je slovni­ca na voljo tudi v knjižni­ci Odd­el­ka za klasično filologi­jo.

Grški jezik in njegova zgodovina

Oben­em je avtor ref­er­enčne­ga dela o zgodovi­ni grškega jezi­ka, Greek: A His­to­ry of the Lan­guage and Its Speak­ers (1997, ponatis 2010). V naspro­tju s števil­ni­mi drugi­mi, bolj tradi­cional­no nar­avna­n­i­mi deli s podob­no tem­atiko, se knji­ga osre­do­toča na grš­ki jezik v vsej nje­govi zgodovi­ni, od najstare­jših pis­nih besedil do današn­je­ga dne. Avtor obrav­na­vo notran­jih jezikovnih spre­memb pre­mišl­jeno povezu­je s spre­mem­ba­mi kul­turnih in poli­tičnih razmer gov­orcev grškega jezi­ka. Kot pravi sam, »gre za plod ljubezni, osno­van na globokem obču­dovan­ju dosežkov Grkov in gov­orcev grščine v vsej nji­hovi dol­gi in viharni zgodovi­ni in na dol­go­let­ni fasci­naci­ji nad grškim jezikov v vseh nje­gov­ih oblikah«.

Kaj je na sredini?

V sre­do, 15. jan­u­ar­ja, bo Geof­frey Hor­rocks kot eden od vabljenih gov­ornikov nastopil na kon­fer­en­ci “Pogle­di na grško jezikoslov­je”. Ta bo potekala v Klubu Cankar­jeve­ga doma od 9h do 19h. Na kon­fer­en­ci bo nastopil s pre­da­van­jem “What’s in the mid­dle? Two voic­es or three?” (Kaj je na sre­di­ni? Dva nači­na ali tri­je?)