Poletna šola

Poletna šola klasičnih jezikov 2020 — na pobočjih Parnasa

Konec juni­ja in v začetku juli­ja bo potekala že peta polet­na šola klasičnih jezikov v Grči­ji. Namen­je­na je dijakom splošnih in klasičnih gim­naz­ij iz Sloveni­je in zame­jst­va ter nji­hovim pro­fe­sor­jem. Polet­no šolo orga­nizira Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je v sode­lo­van­ju z Odd­elkom za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani.

Letošn­ja polet­na šola bo potekala od 25. juni­ja do 2. juli­ja 2020. Udeležen­ci bodo bivali v kra­ju Ara­ho­va na pobočju gore Par­nas, v neposred­ni bliži­ni Delfov. Poleg obiska Delfov pro­gram vključu­je tudi ogled Arhe­ološkega muze­ja v Tebah. Ta je pose­bej zan­imiv zato, ker poleg najdb iz mikenskega in klasične­ga obdob­ja grške zgodovine ponu­ja tudi vpogled v čas, ki je sledil. V pro­gra­mu sta tudi ekskurz­i­ja po Evbo­ji ter ogled Diona in Sol­u­na v grš­ki pokra­ji­ni Make­doni­ja. Udeležen­ci poletne šole se bodo nam­reč letos podali na pot z avto­bu­som — preko Hrvaške, Bosne, Srbi­je in Sev­erne Make­donije.

Osred­nji del poletne šole bo potekal v hotelu s štir­i­mi zvezdica­mi in bazenom Domo­tel Anemo­lia Moun­tain Resort. Dija­ki se bodo po izbiri učili staro­grškega, novo­grškega ali latinskega jezi­ka. Sode­lo­vali bodo lahko v ust­var­jal­nih delavnic­ah ter pris­ostvo­vali pre­da­van­jem o latin­s­ki in grš­ki kul­turi. Ta se bodo neposred­no nave­zo­vala na lokaci­jo. Vključen bo tudi kra­jši tečaj grškega ple­sa.

Plačilo

Kan­di­dati, ki bodo spre­jeti, bodo naprošeni, da do 10. apri­la 2020 na račun Društ­va za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, Ašk­erče­va 2, vplača­jo prvi obrok v znesku 230 evrov. Števil­ka raču­na je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB). Kot namen pri plačilu se izbere krat­i­ca OTHR in doda »Ara­ho­va«. Do 20. maja 2020 bo tre­ba porav­nati še dru­gi obrok, ki bo znašal od 190 do 220 evrov (odvis­no od višine sred­stev, pri­dobljenih na javnih razpisih). Vplačana obro­ka pokri­va­ta celotne pre­vozne stroške in stroške bivan­ja v Grči­ji. Zaje­ma­ta tudi vse v pro­gra­mu nave­dene obroke, stroške ogle­dov arhe­ološk­ih najdišč in muze­jev, stroške zavarovan­ja CORIS in mate­ri­alne stroške, povezane z izved­bo pro­gra­ma.

Program

Pro­gram je na voljo na tej poveza­vi. Pri­javni­co z izpol­njen­i­mi podat­ki vrnite na naslov: Andre­ja Inkret, Odd­elek za klasično filologi­jo, Ašk­erče­va 2, 1000 Ljubl­jana. Skeni­ra­no lahko pošl­jete na naslov andreja.inkret@gmail.com ali jerneja.kavcic@guest.arnes.si. Pri­javite se lahko tudi s pomočjo obraz­ca na tej splet­ni strani. Orga­ni­za­tor­ji bodo veseli tudi vaših morebit­nih vprašanj.

Prijava

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, Ašk­erče­va ces­ta 2, 1000 Ljubl­jana, potre­bu­je oseb­ne podatke zara­di izvedbe poletne šole klasičnih jezikov, komu­ni­ci­ran­ja v zvezi z njo in plači­la (prav­na pod­la­ga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili 3 leta od zaključ­ka dogod­ka. Če nam svo­jih oseb­nih podatkov ne boste želeli posre­dovati, se na polet­no šolo ne boste mogli pri­jav­i­ti. Če ste se strin­jali, da vam pošil­jamo obvesti­la, ste nam dali svo­jo oseb­no priv­o­litev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru bomo vaše oseb­ne podatke hranili do prek­li­ca priv­o­litve. Priv­o­litev lahko kadar koli prek­ličete s sporočilom na elek­tron­s­ki naslov andreja.inkret@gmail.com ali jerneja.kavcic@guest.arnes.si.  Prek­lic priv­o­litve ne vpli­va na zakoni­tost obdelave podatkov, ki se je izva­jala do prek­li­ca. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uvel­javl­jate prav­i­co do dostopa do svo­jih oseb­nih podatkov, popravek, izbris (v primeru oseb­ne priv­o­litve), prav­i­co do ome­jitve obdelave (v primer­ih, določenih z GDPR) in prav­i­co do prenosljivosti podatkov. Za vprašan­ja v zvezi z varstvom oseb­nih podatkov se lahko obr­nete na pooblaščeno ose­bo za varst­vo podatkov Uni­verze v Ljubl­jani na elek­tron­s­ki naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših prav­ic ne ure­s­niču­je­mo ustrezno, pa se lahko pri­tožite Infor­ma­ci­jske­mu pooblaščen­cu RS (ip-rs.si).