Poletna šola klasičnih jezikov 2020 — na pobočjih Parnasa

Konec juni­ja in v začetku juli­ja bo potekala že peta polet­na šola klasičnih jezikov v Grči­ji. Namen­je­na je dijakom splošnih in klasičnih gim­naz­ij iz Sloveni­je in zame­jst­va ter nji­hovim pro­fe­sor­jem. Polet­no šolo orga­nizira Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je v sode­lo­van­ju z Odd­elkom za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani. Letošn­ja polet­na šola … Nadalju­jte z bran­jem Polet­na šola klasičnih jezikov 2020 — na pobočjih Par­nasa