Grošljev simpozij 2020 — meseci in letni časi od antike do renesanse

Osred­n­ja tema letošn­je­ga ena­jste­ga Grošl­jeve­ga sim­poz­i­ja, ki bo potekal od 3. – 5. mar­ca (od tor­ka do četrt­ka) 2020 v atri­ju ZRC SAZU, Novi trg 2, bodo mese­ci in let­ni časi od antike do rene­sanse.

Prvi dan (torek, 3. marec)

Čas in koledar v starem veku: mit in teori­ja

16.00 · Odprt­je sim­poz­i­ja

16.05 · Mile­na Mil­e­va Blažić

Antično poj­movan­je časa v mladin­s­ki književnos­ti

16.30 · Luka Repanšek

Let­ni časi v staro- in sred­njevedskem obdob­ju: filološ­ka študi­ja

16.55 · Razpra­va

17.20 · Odmor s kavo in pri­grizkom

17.50 · Gre­gor Pobežin

Med nar­avn­im in his­toričn­im časom: Cen­zorin in nje­govi koledar­ji

18.15 · Matej Petrič

Makro­bi­jev ekskurz o rimskem koledar­ju (Sat. 1.12 – 16)

18.40 · Razpra­va

Zaključek prve­ga dne­va sim­poz­i­ja

Drugi dan (sreda, 4. marec)

Let­ni časi: stvarnost in umet­nost

16.00 · Mat­evž Gradišnik

Sezona vojašk­ih pohodov v sred­njem veku

16.25 · Kata­ri­na Šmid

Upodobitve let­nih časov na nagrob­nih spomenikih Nori­ka in Zgorn­je Panon­i­je: Likov­na kon­t­a­m­i­naci­ja z dion­iz­ičn­im sve­tom?

16.50 · Miran Špelič

Ver aeter­num pri Pru­den­ci­ju: krščan­s­ka inter­pretaci­ja antične teme

17.15 · Razpra­va

17.40 · Kava in pri­grizek

Zaključek druge­ga dne­va sim­poz­i­ja

Tretji dan (četrtek, 5. marec)

Ale­gori­je leta v latin­s­ki dra­mi nove­ga veka

16.00 · Moni­ka Deže­lak Tro­jar

Mesto let­nih časov in mese­cev v ohran­jenih dram­skih besedil­ih ljubl­jan­skih jezuitov

16.25 · Nada Grošelj

Shake­spearov sodob­nik Matthew Gwinne in nje­gov Ver­tum­nus

16.50 · Razpra­va

17.15 · Zaključ­na pred­sta­va

Aristo­fanove Žabe v pre­vo­du Andreje Inkret in prired­bi Jere Ivanc, bral­na izved­ba štu­den­tov Odd­el­ka za klasično filologi­jo na Filo­zof­s­ki fakul­teti Uni­verze v Ljubl­jani

18.20 · Pogos­titev in zaključek sim­poz­i­ja

Povzet­ki refer­a­tov 2020 — izroč­ki

Pro­gram Grošl­jeve­ga sim­poz­i­ja 2020