naslov

Filološki knjižni sejem na Grošljevem simpoziju v atriju ZRC SAZU

V sklopu ena­jste­ga Grošl­jeve­ga sim­poz­i­ja je obisko­val­cem letos prvič na voljo tudi prav­cati knjižni sejem, na katerem sodelu­je kar devet založb; vse so poslale pre­cej več kot le naslov ali dva. Enkrat­ni pri­zor z barvi­to pahl­jačo filološke knjižne pro­duk­ci­je v slovenskem pros­toru je nastal na pobu­do požrtvo­val­nih štu­den­tov klasične filologi­je (kudos zlasti Dom­nu Iljašu) in bo v atri­ju ZRC na voljo še do četrt­ka, 5. mar­ca. Pri­or tem­pore, potior iure!

ZRC SAZU

naslov / red­na cena / cena s popus­tom

Plin­ij: Nar­avoslov­je 1 / 47,00 € / 10,00 €
Plin­ij: Nar­avoslov­je 2 / 37,00 € / 10,00 €
Plin­ij: Nar­avoslov­je 3 / 37,00 € / 10,00 €
Boetij: Temelji glas­be / 27,00 € / 10,00 €
Aris­to­tel: Dru­ga anal­i­ti­ka / 27,00 € / 10,00 €
Mar­je­ta Šašel Kos: Izgin­ja­joči nagrob­nik / 12,00 € / 9,00 €
Mar­je­ta Šašel Kos: The dis­ap­pear­ing tomb­stone / 12,00 € / 9,00 €
Zgodov­ina his­torične mis­li 1–2 / 39,00 € / 19,00 €

Gre­gor Pobežin: Rim­s­ki zgodov­inar in pripoved­no besedi­lo / 23,00 € / 18,40 €
Hor­vat et al.: Man­jša rim­s­ka nasel­ja na slovenskem pros­toru / 49,00 € / 39,20 €
Cigleneč­ki et al.: Kor­in­js­ki hrib in poznoan­tične vojaške utrdbe / 49,00 € / 39,20 €
Melis­sa Lane: Greek and Roman Polit­i­cal Ideas / 8,39 € / 7,55 €
Lock­wood et al.: Aris­totle’s Pol­i­tics: A Crit­i­cal Guide / 29,65 € / 26,69 €
Aris­totle’s Pol­i­tics: Writ­ings from the Com­plete Works / 21,44 € / 19,30 €
Cicero: How to Think obout God: An Ancient Guide for Believ­ers and Non­be­liev­ers / 15,47 € / 13,92 €
Eric H. Cline: Three Stones Make a Wall: The Sto­ry of Archeaol­o­gy / 28,84 € / 25,96 €
Jur­gen Leon­hardt: Latin: The Sto­ry of a World Lan­guage / 16,73 € / 15,06 €
Richard J. A. Tal­bert (ur.): Ancient Per­spec­tives: Maps and Their Place in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome / 50,93 € / 45,84 €
Cicero: How to Be a Friend: An Ancient Guide to True Friend­ship / 17,03 € / 15,33 €

Znanstvena založba FF UL

naslov / red­na cena / cena s popus­tom

Keria XII/1 (2010) Grči­ja skozi rimske oči v dobi cesarst­va / 10,00 € / 7,00 €
Keria, poseb­na števil­ka — Musis ami­cus / 10,00 € / 7,00 €
Keria, vsi let­ni­ki od 2011 do 2019 / 10,00 € / 7,00 € za kos
Clotho 1–2 / 7,00 € za kos
Milan Grošelj: Izbrani spisi / 19,90 € / 10,00 €
Clas­sics and Com­mu­nism / 29,90 € / 10,00 €
Clas­sics and Class / 29,90 € / 10,00 €
Clas­sics and Com­mu­nism in The­atre / 24,90 € / 19,92 €
Marko Mar­inčič: Carmi­na doc­ta / 19,90 € / 10,00 €
Brane Sene­gačnik: Smrt lirike? / 19,90 € / 10,00 €

Založba ISH

naslov / red­na cena / cena s popus­tom

Plavt: Komedi­ja pre­poz­nave / 20,90 € / /
Ovidij: Rim­s­ki koledar / 15,50 € / 11,00 €
Plavt: Tri pus­tolovske fan­taz­i­jske komedi­je / 19,90 € / 14,00 €
Artemi­dor: Inter­pretaci­ja sanj / 19,90 € / 14,00 €
Plu­tarh: Sreča in poli­ti­ka / 19,90 € / 14,00 €

Beletrina

naslov / red­na cena / cena s popus­tom

Frag­men­ti pred­sokratikov / 95,00 € / 50 €
Dio­gen Laert­s­ki: Živl­jen­ja in mis­li velik­ih filo­zo­fov / 39,00 € / 15,00 €
Aris­to­tel: Poet­i­ka / 29,00 € / 20,00 €
Gnos­tični evan­geli­ji in reak­ci­ja cerkvenih oče­tov / 29,00 € / 17,00 €
Koran / 68,00 € / 35,00 €
Car­o­line Walk­er Bynum: Krščan­s­ka snovnost / 29,00 € / 15,00 €
Rüdi­ger Safran­s­ki: Mojster iz Nemči­je (biografi­ja Mar­ti­na Hei­deg­ger­ja) / 34,00 € / 17,00 €
Kliban­sky et al.: Sat­urn in melan­holi­ja / 19,99 € / 15,00 €
Taras Ker­mauner: Anatomi­ja poez­i­je / 29,00 € / 15,00 €

Slovenska matica

naslov / red­na cena / cena s popus­tom

Sovre: Stari Grki / 38,83 € / 20,00 €
Herodot: Zgodbe / 24,45 € / 15,00 €
Simoni­ti: Human­izem na Slovenskem / 10,05 € / 5,00 €
Simoni­ti: Med human­isti in stari­mi knjiga­mi / 31,86 € / 15,00 €
Simoni­ti: Sred­njeveš­ki cvet­nik / 39,75 € / 20,00 €
Mar­inčič: Križ nad slo­van­sko Tro­jo / 29,90 € / 15,00 €
Gan­tar: Zasil­ni pris­tanek / 24,90 € / 12,00 €
Are­opag­it: Zbrani spisi / 29,00 € / 15,00 €
Aris­to­tel: Fizika / 15,08 € / 8,00 €
Aris­to­tel: Nikom­a­ho­va eti­ka / 19,80 € / 10,00 €
Aris­to­tel: O duši / 17,82 € / 8,00 €
Aris­to­tel: O nas­ta­jan­ju in propadan­ju / 21,00 € / 10,00 €

Avguštin: Pro­ti akademikom / 15,08 € / 8,00 €
Dante: Monarhi­ja / 19,00 € / 10,00 €
Dnevnik cesar­ja Mar­ka Avre­li­ja / 18,00 € / 9,00 €
Machi­avel­li: Poli­ti­ka in morala / 17,82 € / 9,00 €
Machi­avel­li: Vladar / 25,00 € / 13,00 €
Pla­ton: Posled­nji dnevi Sokra­ta / 17,82 € / 9,00 €
Plotin: Zbrani spisi I / 27,00 € / 14,00 €
Plotin: Zbrani spisi II / 32,00 € / 16,00 €
Sovre: Pred­sokrati­ki / 14,16 € / 7,00 €

Celjska Mohorjeva

naslov / red­na cena / cena s popus­tom

Dante Alighieri: Božan­s­ka komedi­ja / 120,00 € / 80,00 €
Teren­cij: Bra­ta / 29,00 € / 15,00 €
Beda Časti­tljivi: Cerkve­na zgodov­ina ljud­st­va Anglov / 35,00 € / 20,00 €
Avguštin: Deset gov­orov o prvem Jane­zovem pis­mu / 23,00 € / 15,00 €
Kro­macij Ogle­js­ki: Gov­ori, Razprave o Mate­jevem evan­geli­ju / 35,00 € / 20,00 €
Evripid: Hek­a­ba / 29,00 € / 15,00 €
Avguštin: Izpove­di / 12,00 € / 10,00 €
Izviri meništ­va / 29,00 € / 15,00 €
Plavt: Kljukec / 29,00 € / 15,00 €

Sulpi­cij Sev­er: Mar­ti­no­vo beri­lo / 25,00 € / 15,00 €
Avguštin: O krščanskem nauku / 25,00 € / 15,00 €
Avguštin: O tro­ji­ci / 35,00 € / 20,00 €
Sene­ka: Ojdip / 25,00 € / 15,00 €
Sofok­les: Ojdip v Kolonu / 29,00 € / 15,00 €
Oktavi­ja / 25,00 € / 15,00 €
Aristo­fan: Ose / 29,00 € / 15,00 €
Pla­ton, zbrana dela / 100,00 € / 65,00 €
Ajshil: Pribežnice / 33,00 € / 15,00 €
Evripid: Resos / 25,00 € / 15,00 €

Družina

naslov /  red­na cena / cena s popus­tom

Ita­lo Calvi­no: Amer­iš­ka pre­da­van­ja / 8,58 € / 5,00 €
Sofok­les: Antigone / 60,00 € / 40,00 €
Eti­enne Gilson: Duh sred­njeveške filo­zofi­je / 27,17 € / 5,00 €
Evripi­des: Her­aklo­va blaznost / 17,77 € / 5,00 €
Homerske himne / 60,00 € / 50,00 €
Evripi­des: Ifi­geni­ja v Avli­di / 13,52 € / 5,00 €
Ste­fan Swieza­vs­ki: Novo bran­je Tomaža Akvinskega / 34,90 € / 30,00 €
Pin­dar: Slavospe­vi in izbrani frag­men­ti / 50,00 € / 25,00 €
Frančišek Lampe: Uvod v mod­roslov­je / 16,57 € / 5,00 €

KUD Logos

naslov / cena s popus­tom

Gre­gor iz Nazian­za: Izbrane pes­mi / 8,00 €
Andrej Kret­s­ki: Veli­ki kanon / 8,00 €
Vple­tel bom belo vijoli­co: antologi­ja helenis­tične­ga epi­gra­ma / 8,00 €
Začet­ki grškega mišl­jen­ja / 8,00 €
Hieron­im: Zagov­or pro­ti Rufinu / 8,00 €
Wern­er Jaeger: Zgod­nje krščanst­vo in grš­ka paidea / 8,00 €
Ciceron: Pogov­ori v Tusku­lu / 15,00 €

Založba Brat Frančišek

naslov / cena s popus­tom

Bahčič: Čudež, ki tra­ja 800 let / 7,00 €
Etzi: Iuridi­ca fran­cis­cana / 7,00 €
Mer­lo: V imenu sv. Frančiš­ka / 7,00 €
Ser­af­s­ka nebe­sa / 12,00 €
Osborne: Frančiškan­sko intelek­tu­al­no izroči­lo / 3,00 €
Bonaven­tu­ra: Poto­van­je duše k Bogu / 3,00 €
Zapis­ki nez­nane­ga Peružana; Leg­en­da treh tovar­išev / 4,00 €
Tomaž Čelan­s­ki: Živl­jen­je svete­ga Frančiš­ka / 6,00 €