štipendije

Štipendije za klasične filologe pri Ustanovi patra Stanislava Škrabca

Ustano­va patra Stanisla­va Škrab­ca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Prav­ili Ustanove patra Stanisla­va Škrab­ca z dne 10. 3. 2004 objavl­ja  javni razpis za štipendi­je v študi­jskem letu 2020─2021. To so: a) eno­letne štipendi­je za dru­gostopen­js­ki mag­istrs­ki študij slovenskega jezi­ka, slo­van­skih jezikov, klasične filologi­je ter splošne­ga in primer­jal­ne­ga jezikoslov­ja; b) eno­letne štipendi­je za dok­tors­ki študij štu­den­tom za področ­je slovenskega jezi­ka, slo­van­skih jezikov in klasične filologi­je ter splošne­ga in primer­jal­ne­ga jezikoslov­ja; c) enkratne štipendi­je za dok­tors­ki študij štu­den­tom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa; in č) enkratne post­dok­torske štipendi­je za razisko­van­je s področ­ja slovenskega jezi­ka.

Štipendije za magistrski študij

Za dodelitev štipendi­je za dru­gostopen­js­ki mag­istrs­ki študij slovenskega jezi­ka, slo­van­skih jezikov, klasične filologi­je ter primer­jal­ne­ga in splošne­ga jezikoslov­ja lahko kan­didi­ra­jo kan­di­dati, ki ima­jo v času razpisa sta­tus red­ne­ga štu­den­ta in so vpisani v 2., 3. let­nik dodiplomskega študi­ja ali v 1. in 2. let­nik dru­gostopen­jskega mag­istrskega študi­ja. Imeti mora­jo vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in že delo­vati na področju študi­ja in razisko­van­ja jezi­ka. To dokazu­je­jo s pis­ni­mi mnen­ji pomem­b­ne­jših strokovn­jakov s posameznih področij, morebit­no bib­li­ografi­jo do sedaj objavl­jenih del in/ali potrdilom o sode­lo­van­ju pri raziskavah s kratkim mnen­jem vod­je raziskave.

Prav tako lahko kan­didi­ra­jo štu­den­ti z red­nim sta­tu­som in so vpisani v absol­vents­ki staž.

Za dodelitev štipendi­je lahko kan­didi­ra­jo tudi štu­den­ti slovenskega jezi­ka na lek­toratih in študi­jih slovenščine na tujih uni­verzah.

Štipendije za doktorski in podoktorski študij

Za dodelitev štipendi­je za dok­tors­ki študij slovenskega jezi­ka, slo­van­skih jezikov, klasične filologi­je ter primer­jal­ne­ga in splošne­ga jezikoslov­ja lahko kan­didi­ra­jo kan­di­dati, ki so oziro­ma bodo v študi­jskem letu 2020─2021 vpisani na dok­torskem študi­ju in delu­je­jo na področju študi­ja in razisko­van­ja jezi­ka. To dokazu­je­jo s pis­ni­mi mnen­ji pomem­b­ne­jših strokovn­jakov s posameznih področij, z bib­li­ografi­jo do sedaj objavl­jenih del in/ali potrdilom o sode­lo­van­ju pri raziskavah s kratkim mnen­jem vod­je raziskave.

Štu­den­ti, ki se odliku­je­jo z nad­povprečn­i­mi študi­jski­mi in razisko­val­ni­mi rezul­tati, za kar ima­jo potreb­na dokazi­la, lahko večkrat zapored kan­didi­ra­jo za štipendi­jo za dok­tors­ki študij.

Za dodelitev štipendi­je lahko kan­didi­ra­jo tudi štu­den­ti slovenskega jezi­ka na lek­toratih in študi­jih slovenščine na tujih uni­verzah.

Za dodelitev štipendi­je za dok­tors­ki študij ne glede na smer študi­ja lahko kan­didi­ra­jo štu­den­ti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

Za dodelitev post­dok­torske štipendi­je za razisko­van­je s področ­ja slovenskega jezi­ka lahko kan­didi­ra­jo z opravl­jen­im dok­toratom, ki niso v red­nem delavnem razmer­ju za pol­ni delavni čas in ki dokazu­je­jo aktivno udeležbo pri razisko­val­nih pro­jek­tih. To dokazu­je­jo z bib­li­ografi­jo do sedaj objavl­jenih del, potrdilom o sode­lo­van­ju pri raziskavah s kratkim mnen­jem vod­je raziskave in s pis­ni­mi mnen­ji oziro­ma pri­poročili pomem­b­ne­jših strokovn­jakov.

Prijavna vloga

Pri­ja­va za štipendi­jo mora vse­bo­vati: a) vlo­go za podelitev štipendi­je, ki je na voljo tukaj; b) živl­jen­jepis; c) potrdi­lo o opravl­jenih izpi­tih z oce­na­mi in potrdi­lo o vpisu / ali opravl­jen­em dok­toratu; č) mnen­je vsaj ene­ga pomem­b­ne­ga strokovn­ja­ka s področ­ja študi­ja in razisko­van­ja; in d) bib­li­ografi­jo objavl­jenih del in/ali potrdi­lo o sode­lo­van­ju pri raziskavah s kratkim mnen­jem vod­je raziskave (za post­dok­torske kan­di­date obvezno).

Pri­jave s celot­no doku­mentaci­jo kan­di­dati pošl­je­jo kot pdf na elek­tron­s­ki naslov: polona.lovsin@riko.si, v zade­vi naj piše: »Razpis za štipendi­je«.

Rok za pri­ja­vo: do vključno 22. maja 2020.

Pri­jave, ki ne bodo vložene v skladu z zahte­va­n­i­mi pogo­ji in navodili ali ne bodo vložene pravočas­no, ne bodo upošte­vane. Izbirni postopek bo izvršen sklad­no s Prav­ili ustanove ter načeli prav­ičnos­ti.

Dodatne infor­ma­ci­je so možne na tele­fon­s­ki števil­ki 01 / 58 16 308, vsak delovni  dan od 9. do 11. ure, ter po e‑pošti info@skrabceva-ustanova.si. Kan­di­dati bodo obveščeni o izboru najkas­ne­je do 19. juni­ja 2020.