Dostop

Odprt trajni dostop do celotne enciklopedije Brillov Novi Pauly

Založ­ba Brill je Uni­verzi v Ljubl­jani ter OHK omogoči­la tra­jni dostop do suple­men­tov encik­lo­pe­di­je Brillov Novi Pauly (Der Neue Pauly — DNP). Suple­men­ti so bili v Nukovem Mrežniku sicer na voljo že od začet­ka mar­ca, kot kaže­jo sta­tis­tike, je bil odziv velik. Po novem bo dostop omogočen tra­jno.

Dostop do osnovne encik­lo­pe­di­je je Uni­verza v Ljubl­jani v poveza­vi z Nukom ter kon­zor­ci­jem COSEC omogoči­la že pred več kot letom dni. Dig­i­tal­no zbirko, razšir­jeno s suple­men­ti, odliku­je­ta širok razpon in visok akadem­s­ki stan­dard. Pristop je inter­dis­ci­pli­naren in sodoben. Pred­stavitev je pre­gled­na, zbir­ka je tudi zara­di tega vrhun­s­ki ref­er­enčni pripo­moček. Kot encik­lo­pe­di­ja nima prave­ga tek­me­ca. S pomočjo gradi­va v suple­men­tih sega od druge­ga tisočlet­ja pred Kris­tu­som do rene­sanse, razsvetl­jen­st­va in sodob­nos­ti.

DNP in interdisciplinarnost

Poseb­ne­ga poudar­ka so v DNP deležni med­se­bo­jni vplivi. Grško-rim­s­ka kul­tura je pred­stavl­je­na tudi v luči semi­tske, keltske, ger­manske in slo­vanske. Svo­je mesto ima­jo judovst­vo, krščanst­vo in islam. Razdelek o klasični tradi­ci­ji je posvečen vplivu antike. Anal­izira pro­ces kon­tinuirane rein­ter­pretaci­je ter pre­vred­noten­ja antične dediščine. Ponu­ja tudi pre­gled nad zgodovi­no raziskav, tako na tradi­cional­nih kot na novih področjih. Združu­je znan­je vodil­nih razisko­val­cev z vsega sve­ta. Mno­ga ges­la pri­naša­jo tudi zeml­je­v­ide in ilus­tracije. Angleš­ka izda­ja vse­bu­je posodobljene bib­li­ografske ref­er­ence.

Kot lek­siko­graf­s­ki pro­jekt DNP raz­liku­je med grško-rim­sko antiko in pozne­jši­mi odmevi. S tem kaže na poveza­vo med antiko in kas­ne­jši­mi obdob­ji. Pet­na­jst zvezkov je posvečenih grško-rim­s­ki anti­ki. Še pet je namen­jenih klasični tradi­ci­ji, tra­jn­im in vplivn­im posledicam klasične dediščine. Tako anti­ka kot klasič­na tradi­ci­ja ima­ta vsa­ka svoj zvezek z indek­som. S suple­men­ti se ta obseg poveča še za več kot polovi­co.

Suplementi

Vsak od suple­men­tov je spe­cial­izirana encik­lo­pe­di­ja v malem, ki osvetlju­je določen vidik stare­ga sve­ta. Založ­ba ponu­ja suple­mente v dveh paketih, v obeh sta tako angleš­ka kot nemš­ka verz­i­ja besedi­la. V prvem je šest naslovov, vsi so že izšli (1. Kro­nologi­je antične­ga sve­ta, 2. Encik­lo­pe­di­ja gršk­ih in latin­skih avtor­jev in besedil, 3. Zgodovin­s­ki atlas antične­ga sve­ta, 4. Recep­ci­ja mita in mitologi­ja, 5. Recep­ci­ja klasične književnos­ti, 6. Zgodov­ina preuče­van­ja antike). V drugem jih je sedem in še izha­ja­jo (7. Antične oseb­nos­ti in nji­ho­va recep­ci­ja v umet­nos­ti, lit­er­a­turi in glas­bi, 8. Recep­ci­ja antike v rene­sančnem human­iz­mu, 9. Svet zgod­nje­ga Sre­dozeml­ja, 1200 — 600 pr. Kr., 10. Zgodov­ina in kul­tura Bizan­ca, 11. Grš­ka in rim­s­ka vojaš­ka zgodov­ina, 12. Recep­ci­ja antike v obdob­ju razsvetl­jen­st­va, 13. Ger­man­s­ka ljud­st­va in antični Rim).

Encik­lo­pe­di­ja s svo­jo inter­dis­ci­pli­narnos­tjo pokri­va celo vrsto področij, ki se v svo­jih raziskavah dotika­jo stare­ga sve­ta, od zgodovine, primer­jalne književnos­ti, umet­nos­tne zgodovine do muzikologi­je, geografi­je ter filo­zofi­je, pra­va, nar­avoslovnih ved in teologi­je. Med epi­demi­jo, ko je dostop do običa­jnih knjižnic povsem onemogočen, so postale pred­nos­ti dig­i­tal­ne­ga dostopa očitne.

Dostop do celotne encik­lo­pe­di­je bo odprt v Nukovem Mrežniku. Odd­al­jen dostop je omogočen za štu­dente in ose­b­je Uni­verze v Ljubl­jani, ki so člani knjižnic Uni­verze v Ljubl­jani in CTK, ter za vse člane NUK.