Ljubezen

Ljubezen v antiki // Grošljev simpozij 2021

KDAJ: 31. maj–3. junij (od ponedelj­ka do četrt­ka) 2021

KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubl­jana

Dogodek bo potekal v fiz­ični pris­ot­nos­ti občin­st­va (po načelu PCT), referati se bodo tudi spro­ti sne­mali in v živo pred­va­jali po YouTube. Poveza­va na prenos bo objavl­je­na pred začetkom sim­poz­i­ja.

Na dnu te strani bodo med sim­poz­i­jem odprte tudi povezave na splet­no pro­da­jo knjig in revij o klasični anti­ki. Kot vsako leto bodo te pub­likaci­je v ted­nu sim­poz­i­ja na voljo po sim­poz­i­jskih cenah.

Prvi dan (ponedeljek, 31. maj)

Eros v zgodovinskem pre­gle­du — Eros in mod­rost

16.00 · Odprt­je sim­poz­i­ja

16.05 · Igor Škam­per­le // Dile­ma, stara kot človek: sci­en­tia sex­u­alis ali ars aman­di? Mit o rojstvu Erosa in nje­go­vo razumevan­je od Pla­tona do Michela Fou­caul­ta

16.30 · Ignaci­ja Fridl Jarc // Ljubezen v zgod­nji grš­ki filo­zofi­ji

16.55 · razpra­va

17.20 · odmor

17.50 · Blaž Zabel // Filološ­ki eros: Friedrich August Wolf in nje­gov pro­jekt klasičnih študij

18.15 · Ire­na Samide // Poljub muze: od vladark Par­nasa do roman­tične­ga toposa

18.40 · razpra­va

Drugi dan (torek, 1. junij)

Eros od bronaste dobe do pok­lasične Grči­je

16.00 · Mar­ti­na Blečić Kavur // Ars ama­to­ria železne dobe v nekaj »slikah« situlske umet­nos­ti

16.25 · Luka Kropivnik // Ljubezen pri Gil­gamešu in Ahilu

16.50 · razpra­va

17.15 · odmor

17.45 · Brane Sene­gačnik // Pes­niš­ka fenom­e­nologi­ja Erosa: odlom­ki in odse­vi

18.10 · Ire­na Avsenik Naber­goj // Erotič­na ljubezen in odziv na nezvesto­bo v Evripi­dovi Mede­ji in v izbranih besedil­ih hebre­jskega Svete­ga pis­ma

18.35 · Blaž Božič // Strast in smrt na indi­jskem bojišču: erotični imag­i­nar­ij epi­zode o More­ju in Halkome­di v Nonosovem Epu o Dion­izu

19.0o · razpra­va

Tretji dan (sreda, 2. junij)

Eros v latinskem jeziku — Eros pri Ovidi­ju in Michelan­gelu

16.00 · Gre­gor Pobežin // Quisquis amat (per…)eat: erotični grafi­ti v Pom­pe­jih

16.25 · Matej Hriberšek // Grško in latin­sko erotično izraz­je

16.50 · razpra­va

17.15 · odmor

17.45 · Maja Pan // Ifis, ali zdaj uži­vaš bolj?

18.10 · Marko Mar­inčič // Ske­sani eros? Ovidi­jeve elegi­je iz izg­nanst­va kot avguste­js­ka palin­odi­ja

18.35 · Neža Zajc // Ljubezen v poez­i­ji Michelan­gela Buonar­roti­ja

19.00 · razpra­va

Četrti dan (četrtek, 3. junij)

Amor in Psi­ha

16.00 · Mar­i­jan Rupert // Pred­stavitev novo pri­dobljene Sovre­tove zapuščine v NUK

16.25 · Veron­i­ca Muskhe­li // Sex, See­ing, and Sjuzhet in Cupid and Psy­che Type Tales (v anglešči­ni)

16.50 · Mile­na Blažić // Motivi, motivni drob­ci in slepi motivi pravljice o Amor­ju in Psi­hi v mladin­s­ki lit­er­arni vedi

17.15 · razpra­va

17.45 · zaključni recital // Luigia Negro, predsed­ni­ca Kul­turne­ga društ­va »Muzej rez­i­jan­skih lju­di«, bere rez­i­jan­sko pravlji­co, ki motivno sodi v isto skupino kot Amor in Psi­ha // Bran­je v rez­i­janšči­ni bo pospreml­jeno s pro­jek­ci­jo pre­vo­da v stan­dard­no slovenšči­no.

Simpozijska ponudba knjig s področja klasične filologije

ZRC SAZU

Vsi, ki želite pub­likaci­je Založbe ZRC v času sim­poz­i­ja naroči­ti na dal­ja­vo, lahko pišete na narocanje@zrc-sazu.si ali pok­ličete tel. št. 01 4706 465. Poseb­na ponud­ba Založbe ZRC (dodat­nih ‑20 % na klub­sko ceno):

naslov red­na cena cena s popus­tom
Boetij: Temelji glas­be 27 (KC 23) 18,40
Aris­to­tel: Dru­ga anal­i­ti­ka 27 (KC 22) 17,60
Aris­to­tel: Kat­e­gori­je 12,10 (KC 10) 8,00
Galielo Galilei, Mat­jaž Vesel: Dia­log o dveh glavnih sis­temih sve­ta, ptole­ma­jskem in kopernikanskem 39 ( KC 32) 25,60
Niko­laj Kopernik: O rev­olu­ci­jah nebesnih sfer — prva knji­ga 12 (KC 9,50) 7,60
Gre­gor Pobežin: Rim­s­ki zgodov­inar in pripoved­no besedi­lo 23 (KC 18) 14,40
Mar­je­ta Šašel Kos: Izgin­ja­joči nagrob­nik in druge zgodbe iz Emone 12 (KC 9) 7,20
Mar­je­ta Šašel Kos: The Dis­ap­pear­ing Tomb­stone and Oth­er Sto­ries from Emona 12 (KC 9) 7,20
Gas­pari, Hor­vat, Lazar (ur.): Man­jša rim­s­ka nasel­ja na slovenskem pros­toru 49 (KC 39) 31,20
Cigleneč­ki, Milavec, Mod­ri­jan: Kor­in­js­ki hrib in poznoan­tične vojaške utrdbe 49 (KC 39) 31,20
Jana Hor­vat (ur.): The Roman Army between the Alps and the Adri­at­ic 42 (KC 33) 26,40

Poseb­na ponud­ba knji­gar­ne Azil (-10 %):

naslov red­na cena cena s popus­tom
Stephen Fry: Heroes 11,37 10,23
Stephen Fry: Mythos 13,50 12,15
Stephen Fry: Troy 20,28 18,25
Jür­gen Leon­hardt: Latin: Sto­ry of a World Lan­guage 16,73 15,06
Aris­to­tle: The Nico­machean Ethics 12,52 11,27
Tony Spaw­forth: The Sto­ry of Greece and Rome 15,14 13,63
Rod­er­ick Beat­on: Greece: Biog­ra­phy of a Mod­ern Nation 14,78 13,30
Cicero: How to Think about God: An Ancient Guide for Believ­ers and Non­be­liev­ers 15,47 13,92
Cicero: How to Be a Friend: An Ancient Guide to True Friend­ship 17,03 15,33
Mat­jaž Vesel: Coper­ni­cus: Pla­ton­ist Astronomer-Philoso­pher 84,69 76,22

Filo­zof­s­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani

(Celot­na ponud­ba je na voljo na sple­tu.)

naslov red­na cena cena s popus­tom
Keria XII/1 (2010) Grči­ja skozi rimske oči v dobi cesarst­va 10,00 € 5,00 €
Keria — Musis ami­cus: ob jubile­ju Kaje­tana Gan­tar­ja 10,00 € 5,00 €
Keria, vsi let­ni­ki od 2011 do 2021 10,00 € 5,00 € za kos
Clotho 1–4 7,00 € za kos 5,00 € za kos
Milan Grošelj: Izbrani spisi 19,90 € 10,00 €
Clas­sics and Class ­­29,90 € 15,00 €
Clas­sics and Com­mu­nism 29,90 € 10,00 €
Clas­sics and Com­mu­nism in The­atre 24,90 € 15,00 €
Marko Mar­inčič: Carmi­na doc­ta 19,90 € 10,00 €
Brane Sene­gačnik: Smrt lirike? 19,90 € 10,00 €
Ajshil: Peržani; Vklen­jeni Prom­e­tej (novost; ob 90-let­ni­ci pre­va­jal­ca Kaje­tana Gan­tar­ja) 19,90 € 14,93 €
Jerne­ja Kavčič: Novo­grš­ka slovni­ca 17,00 € 12,75 €
Mat­jaž Babič: Grš­ka slovni­ca 23,37 € 17,53 €
Jerne­ja Kavčič: The Syn­tax of the Infini­tive and the Par­tici­ple in Ear­ly Byzan­tine Greek 19,26 € 2,00 €
Fran­ci Zore: Iz zgodovine antične grške filo­zofi­je 20,54 € 10,00 €
Egip­tovsko puščavništ­vo (zbornik) 19,90 € 14,93 €
Valentin Kalan: Hypokri­sis. Fenom­e­nološ­ka inter­pretaci­ja Aris­totelovih epo­hal­nih del 19,90 € 14,93 €
Začet­ki grškega mišl­jen­ja (zbornik) 18,00 € 13,50 €
Alo­jz Cin­drič: Ljubl­jan­s­ki izo­bražen­ci skozi čas: Izo­braže­van­je Ljubl­jančanov na duna­js­ki uni­verzi 1392–1917 29,00 € 15,00 €
Rudj Gori­an: Založništ­vo in pre­tok infor­ma­cij v Gori­ci v 18. sto­letju: Časopis Gazzetta goriziana 24,90 € 15,00 €
Ur. Milan Loven­jak: Dejan­ja Frankov in drugih na poti v Jeruza­lem 26,00 € 15,00 €
Dušan Mla­cov­ić: Ple­meni­tost in otok: Padec in vzpon rab­skega plem­st­va 35,00 € 12,00 €
Lil­i­jana Žnidaršič Golec: Cerkvene ustanove in službe v zgod­njem novem veku na Slovenskem 9,70 € 7,28 €

 

ISH

Nakup pub­likacij ISH s popus­tom bo v času sim­poz­i­ja mogoč na domen.iljas@gmail.com oz. na tel. št. 030 342 487.

naslov red­na cena cena s popus­tom
Evripid: Kik­lop 19,90 15,00
Menan­der: Roman­tič­na komedi­ja 19,90 15,00
Plavt: Perz­i­jec, Kaz­i­na 17,90 14,00
Plavt: Komedi­ja pre­poz­nave 20,90 15,00
Plavt: Tri pus­tolovske fan­taz­i­jske komedi­je 19,90 14,00
Plavt / Molière: Amfitri­on od antike do kla­si­ciz­ma 18,90

 

14,00

 

Evripid: Prošn­jice, Her­aklovi otro­ci 18,99 14,00
Evripid: Elek­tra, Ion 18,99 14,00
Evripid: Bakhan­tke 17,90 14,00
Evripid: Tro­janke, Androm­a­ha 18,99 14,00
Sene­ka / Evripid: Pre­povedana ljubezen 18,90 14,00
Plu­tarh / Sunčič et al.: Dialo­gi o ljubezni 14,00
Artemi­dor: Inter­pretaci­ja sanj 19,90 14,00
Plu­tarh: Sreča in poli­ti­ka 19,90 14,00

Belet­ri­na

(Celot­na ponud­ba je na voljo na sple­tu.)

naslov red­na cena cena s popus­tom
Frag­men­ti pred­sokratikov 95,00 € 30,00 €
Michael Schu­mann: Kon­fu­cij 27,00 € 23,00 €
Aris­tote­les: Poet­i­ka 29,00 € 20,00 €
Zma­go Šmitek: Poet­i­ka in logi­ka sloven­skih mitov 39,00 € 19,00 €
Dani­lo Kiš: Homo poet­i­cus 27,00 € 19,00 €
Dio­gen Laert­s­ki: Živl­jen­ja in mis­li velik­ih filo­zo­fov 39,00 € 19,00 €
Svet­lana Slapšak: Antič­na miturgi­ja 29,00 € 19,00 €
Gnos­tični evan­geli­ji 29,00 € 17,00 €
Lás­zló Földényi: Hval­ni­ca melan­holi­ji 27,00 € 17,00 €
Gorazd Koci­jančič: O neka­ter­ih drugih — štir­je ese­ji o pre­o­brazbi 34,00 € 14,00 €
Wal­ter Ben­jamin: Uso­da in značaj — spisi, proza, frag­men­ti 29,00 € 13,00 €

 

Sloven­s­ka mat­i­ca

(Celot­na ponud­ba je na voljo na sple­tu.)

naslov red­na cena cena s popus­tom
Sovre: Stari Grki 38,83 € 27,00 €
Herodot: Zgodbe 24,45 € 17,00 €
Simoni­ti: Human­izem na Slovenskem 10,05 € 7,00 €
Simoni­ti: Med human­isti in stari­mi knjiga­mi 31,86 € 22,00 €
Simoni­ti: Sred­njeveš­ki cvet­nik 39,75 € 27,00 €
Mar­inčič: Križ nad slo­van­sko Tro­jo 29,90 € 20,00 €
Gan­tar: Zasil­ni pris­tanek 24,90 € 17,00 €
J. Kos, Primer­jal­na zgodov­ina sve­tovne lit­er­a­ture 21,00 € 15,00 €
Ovidij, Meta­mor­foze 24,00 € 17,00 €
Are­opag­it: Zbrani spisi 29,00 € 20,00 €
Aris­to­tel: Fizika 15,08 € 10,00 €
Aris­to­tel: Nikom­a­ho­va eti­ka 19,80 € 13,00 €
Aris­to­tel: O duši 17,82 € 12,00 €
Aris­to­tel: O nas­ta­jan­ju in propadan­ju 21,00 € 14,00 €
Avguštin: Pro­ti akademikom 15,08 € 10,00 €
Dante: Monarhi­ja 19,00 € 13,00 €
Dnevnik cesar­ja Mar­ka Avre­li­ja 18,00 € 13,00 €
Machi­avel­li: Poli­ti­ka in morala 17,82 € 12,00 €
Pla­ton: Posled­nji dnevi Sokra­ta 17,82 € 12,00 €
Plotin: Zbrani spisi I 27,00 € 18,00 €
Plotin: Zbrani spisi II 32,00 € 22,00 €
Sovre: Pred­sokrati­ki 14,16 € 10,00 €
Petrar­ca, Moja skrivnost 22,00 € 16,00 €
Grušovnik, Hote­na neved­nost 24,00 € 17,00 €
Lane, Benetke, pomors­ka repub­li­ka 39,00 € 27,00 €

Mohor­je­va druž­ba

(Celot­na ponud­ba je na voljo na sple­tu.)

naslov red­na cena cena s popus­tom
Teren­cij: Bra­ta 10,00 € 10,00 €
Evripid: Hek­a­ba 10,00 € 10,00 €
Avguštin: Izpove­di 12,00 € 10,00 €
Plavt: Kljukec 10,00 € 10,00 €
Sene­ka: Ojdip 10,00 € 10,00 €
Sofok­les: Ojdip v Kolonu 10,00 € 10,00 €
Oktavi­ja 10,00 € 10,00 €
Aristo­fan: Ose 10,00 € 10,00 €
Ajshil: Pribežnice 10,00 € 10,00 €
Evripid: Resos 10,00 € 10,00 €
Avguštin: Deset gov­orov o prvem Jane­zovem pis­mu 23,00 € 15,00 €
Sulpi­cij Sev­er: Mar­ti­no­vo beri­lo 25,00 € 15,00 €
Avguštin: O krščanskem nauku 25,00 € 15,00 €
Beda Časti­tljivi: Cerkve­na zgodov­ina ljud­st­va Anglov 35,00 € 20,00 €
Kro­macij Ogle­js­ki: Gov­ori, Razprave o Mate­jevem evan­geli­ju 35,00 € 20,00 €
Izviri meništ­va 29,00 € 20,00 €
Avguštin: O tro­ji­ci 35,00 € 20,00 €
For­tu­naci­jan Ogle­js­ki: Razlage evan­geli­jev 28,00 € 23,00 €
Egeri­ja: Potopis/Itinerarium 28,00 € 23,00 €
Milan Škrabec: Romars­ki poz­drav 45,00 € 29,00 €
Jegličev dnevnik 62,00 € 35,00 €
Juli­jana Visočnik: The Roman Inscrip­tions from Celeia and Its Ager 49,50 € 35,00 €
Metod Benedik: Krščanst­vo na Slovenskem v luči virov 45,00 € 35,00 €
Pla­ton, zbrana dela – študi­js­ka izda­ja 100,00 € 65,00 €
Dante Alighieri: Božan­s­ka komedi­ja 120,00 € 85,00 €
Ray­mond E. Brown: Uvod v Novo zave­zo 125,00 € 85,00 €

Druži­na

(Celot­na ponud­ba je na voljo na sple­tu.) 

naslov red­na cena cena s popus­tom
Ita­lo Calvi­no: Amer­iš­ka pre­da­van­ja 8,58 € 5,00 €
Sofok­les: Antigone 60,00 € 30,00 €
Eti­enne Gilson: Duh sred­njeveške filo­zofi­je 27,17 € 5,00 €
Evripi­des: Her­aklo­va blaznost 17,77 € 5,00 €
Homerske himne 60,00 € 50,00 €
Evripi­des: Ifi­geni­ja v Avli­di 13,52 € 5,00 €
Ste­fan Swieza­vs­ki: Novo bran­je Tomaža Akvinskega 34,90 € 30,00 €
Pin­dar: Slavospe­vi in izbrani frag­men­ti 50,00 € 25,00 €
Frančišek Lampe: Uvod v mod­roslov­je 16,57 € 5,00 €
Resni­ca in razum v zgodovi­ni 39,90€ 35€
Uvod v krščan­sko filo­zofi­jo 24,90€ 19,00€
Konč­na in več­na bit 49,00€ 29,00€
Sob­o­ta, gospodov dan 19,50€ 9,00€
Aes­thet­i­ca in nuce 18,50€ 9,00€
Arie Antiche 16,20€ 5€
Tomaž More 24,90 19,90€

ZBF

Nakup pub­likacij ZBF s popus­tom bo v času sim­poz­i­ja mogoč na domen.iljas@gmail.com oz. na tel. št. 030 342 487.

naslov cena s popus­tom
Bahčič: Čudež, ki tra­ja 800 let 7,00 €
Bonaven­tu­ra: Dre­vo živl­jen­ja 8,00 €

 

 

Ser­af­s­ka nebe­sa 12,00 €
Osborne: Frančiškan­sko intelek­tu­al­no izroči­lo 3,00 €
Bonaven­tu­ra: Poto­van­je duše k Bogu 3,00 €
Zapis­ki nez­nane­ga Peružana; Leg­en­da treh tovar­išev 4,00 €
Tomaž Čelan­s­ki: Živl­jen­je svete­ga Frančiš­ka 6,00 €