Oxford

V Ljubljani odslej dostop do baze Oxford Scholarly Editions Online

Baza Oxford Schol­ar­ly Edi­tions Online vel­ja za ene­ga kro­n­skih drag­ul­jev v port­felju založbe Oxford Uni­ver­si­ty Press. Razisko­val­ci izpostavl­ja­jo njeno ino­v­a­tivnost, njen trans­for­ma­tivni poten­cial tako za raziskave kot za pouče­van­je. Zaje­ma temeljne klasične avtor­je od antike do rene­sanse, v vrhun­skih izda­jah s komen­tar­ji in pre­vo­di. Ponu­ja torej več kot dve tisočletji intelek­tu­alne zgodovine na področju filo­zofi­je, zgodovine, religi­je, klasične filologi­je in sorod­nih ved. Kri­tične izda­je so v samem jedru sodob­ne human­is­tike. Pred­stavl­ja­jo zanesljiv in zau­pan­ja vre­den pri­marni vir, s kater­im razisko­val­ci lahko razla­ga­jo temelj­na besedi­la svo­jih dis­ci­plin. Baza Oxford Schol­ar­ly Edi­tions Online ta pripo­moček obo­gati z vse­mi pred­nos­t­mi splet­ne­ga dostopa. 

Za nakup se je Uni­verza v Ljubl­jani v sode­lo­van­ju z ZRC SAZU odloči­la v kovid­nem obdob­ju. Iz znanih razl­o­gov je posta­lo knjižnično in s tem študi­jsko ter pedagoško delo resnično oteženo. V pro­jek­tu je pod orga­ni­zaci­jskim vod­stvom NUK sode­lo­val širok kon­zor­cij različnih odd­elkov Filo­zofske fakul­tete. Poveza­li so se odd­el­ki za arhe­ologi­jo, zgodovi­no, klasično filologi­jo, filo­zofi­jo, soci­ologi­jo in anglis­tiko. Pristopili sta tudi Prav­na in Teološ­ka fakul­te­ta, sku­paj z razisko­val­ni­mi  inšti­tu­ti ZRC SAZU ter celo Štu­dentskim sve­tom FF in Štu­dentsko orga­ni­zaci­jo UL. Poma­gale pa so tudi zunan­je orga­ni­zaci­je, kot sta Krka in Škrabče­va ustano­va.

Zbir­ka dra­matično izboljšu­je tuka­jšn­jo razisko­val­no infra­struk­turo. Z njo ima­jo štu­den­ti v Ljubl­jani v pomem­b­nem delu študi­ja, v dostopu do temeljnih virov in nji­hovih komen­tar­jev, enako izhodišče kot nji­hovi vrst­ni­ki na pre­cej večjih uni­verzah. Nji­hove skozi sto­let­ja zbrane knjižnice je seve­da nemogoče nado­mesti­ti z eno samo pote­zo (čeprav se v zad­njem času tudi tu doga­ja­jo velikan­s­ki pre­mi­ki). Toda to, kar danes štu­den­ti po vsem sve­tu dejan­sko uporabl­ja­jo, so dig­i­talne baze.

Za prvi vtis

Za uvod si lahko po pri­javi v Mrežnik ogle­date katere­ga od  spod­njih odlomkov: