Poletna šola

Poletna šola klasičnih jezikov v Celju (od 25. do 30. avgusta 2022)

Polet­no šolo klasičnih jezikov orga­nizira Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL v sode­lo­van­ju z Društvom za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je. Letošn­ja je že šes­ta in bo potekala v Celju, na ta pros­tor se bo navezal tudi večji del njene­ga pro­gra­ma. Udeležen­ci se bodo učili latinskega, staro­grškega ali novo­grškega jezi­ka (po last­ni izbiri) ter sode­lo­vali pri pre­da­van­jih in ust­var­jal­nih delavnic­ah, ki jih bodo vodili pro­fe­sor­ji in štu­den­t­je s Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani. V tem okviru se bodo posvetili tudi arhe­ološkim najd­bam in nedavno odkritim poslikavam na področju antične Cele­je, poseb­no pozornost pa bomo letos posvetili tudi Dominiku Penu (1785–1855) in nje­govi »gršči­ci«, poseb­ni obli­ki grške pisave, pri­lago­jene za zapiso­van­je slovenščine.

Polet­na šola bo potekala v pros­torih Celjskega mladinskega cen­tra (mc-celje.si), za prehra­no pa bo poskr­bljeno v bližn­ji restavraci­ji Stolpič. V ceno so vključeni vsi stroš­ki vključno z bivan­jem in pol­nim pen­zionom ter ogle­di arhe­ološk­ih najdišč v Celju in okoli­ci. Udeležen­ci sami poskr­bi­jo za pre­voz na kraj poletne šole (Cel­je) in nazaj.

Kan­di­dati, ki bodo spre­jeti na polet­no šolo, bodo naprošeni, da do 15. 7. 2022 na račun Društ­va za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, Ašk­erče­va 2, vplača­jo prvi obrok v znesku 130 evrov; števil­ka raču­na je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB), kot namen pri plačilu pa se izbere krat­i­ca OTHR in doda »Cel­je«. Pre­den se bo polet­na šola začela, bo tre­ba porav­nati še dru­gi obrok plači­la v znesku 120 EUR. O podrob­nos­tih v zvezi s plačilom bodo udeležen­ci obveščeni hkrati z obvestilom o spre­je­mu. Pro­fe­sor­jem, ki se bodo udeležili poletne šole, bo Filo­zof­s­ka fakul­te­ta UL izdala potrdi­lo v skladu z zad­njim odstavkom 19. čle­na Pravil­ni­ka o napre­dovan­ju zaposlenih v vzgo­ji in izo­braže­van­ju v nazive.

Pri­jave zbi­ramo do vključno 20. 6. 2022.

Program

Četrtek, 25. 8. 2022

10.30: Poz­dravni nagov­or

10.45–12.00: Pre­da­van­je: Antič­na Cele­ja (dr. Alen­ka Cedil­nik)

12.05–12.50: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova gršči­na)

13.00–17.00: Kosi­lo, namestitev v sobe in prosti čas

17.15–18.00: Delo po skupinah

18.10–18.55: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova gršči­na)

19.30: Večer­ja

20.00: Večerni pro­gram (sodelu­je­jo dija­ki in dijak­in­je klasičnih odd­elkov I. gim­naz­i­je Cel­je)

Petek, 26. 8. 2022

7.30: Zajtrk

8.30–9.15: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova gršči­na)

9.30–10.15: Delo po skupinah

Dopoldne (od 10.30 dal­je): Arhe­ološke najdbe in poslikave na področju antične Cele­je (pre­da­van­je Jelke Kuret z Restavra­torskega cen­tra Sloveni­je); ogled Pokra­jinskega muze­ja Cel­je

13.30:  Kosi­lo in prosti čas

17.00–18.30: Pre­da­van­je: Sim­bo­li­ka Kupi­dovih puščic v rim­s­ki poez­i­ji: ob novih freskah iz rimske vile v Celju (dr. Marko Mar­inčič)

19.00: Večer­ja

20.00: Večerni pro­gram: Lit­er­arni večer s klasično filologin­jo in pre­va­jalko dr. Nado Grošelj

Sob­o­ta, 27. 8. 2022

7.30: Zajtrk

8.30–9.15: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova gršči­na)

Dopoldne (od 9.30 dal­je): Odhod v Šem­peter pri Celju, ogled rimske nekro­pole

13.00: Kosi­lo in prosti čas

16.00–17.30: Pre­da­van­je: Eros/Amor: meta­mor­foza kozmične sile (dr. Son­ja Weiss)

17.45–19.00: Delo po skupinah

19.15: Večer­ja

20.00: Večerni pro­gram

Nedel­ja, 28. 8. 2022

7.30: Zajtrk

Dopoldne (do 9.30 dal­je): Izlet na Rifnik in ogled arhe­ološkega najdišča

13.00: Kosi­lo

15.30–16.15: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova gršči­na)

16.30–17.30: Delo po skupinah

17.45–19.00: Pre­da­van­je: Področ­je današn­je Sloveni­je v anti­ki (dr. Alen­ka Cedil­nik)

19.30: Večer­ja

20.00: Večerni pro­gram

Ponedel­jek, 29. 8. 2022

7.30: Zajtrk

8.30–9.15: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova gršči­na)

9.30–11.00: Pre­da­van­je: Grš­ki jezik in pisa­va skozi čas (dr. Jerne­ja Kavčič)

11.15–12.45: Pre­da­van­je: Dominik Pen in gršči­ca (dr. Matej Hriberšek)

13.00: Kosi­lo in prosti čas

16.00–17.15: Delavni­ca: Gršči­ca kot sis­tem za zapiso­van­je slovenščine

17.30–18.45: Delo po skupinah

19.00: Večer­ja

20.00: Pred­stavitev dela ust­var­jal­nih delavnic in piknik

Torek, 30. 8. 2022

8.00: Zajtrk

9.00: Zaključek poletne šole

Strokovni svet

Alen­ka Cedil­nik, Uni­verza v Ljubl­jani

Nada Grošelj, DAHŠ, Uni­verza v Ljubl­jani

Andre­ja Inkret, Uni­verza v Ljubl­jani

Jerne­ja Kavčič, Uni­verza v Ljubl­jani

Marko Mar­inčič, Uni­verza v Ljubl­jani

David Movrin, Uni­verza v Ljubl­jani

Brane Sene­gačnik, Uni­verza v Ljubl­jani

Son­ja Weiss, Uni­verza v Ljubl­jani

Polon­ca Zupančič, Škofi­js­ka gim­naz­i­ja Vipa­va

Prijavnica

Obvesti­lo o obdelavi oseb­nih podatkov
Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, Ašk­erče­va ces­ta 2, 1000 Ljubl­jana, potre­bu­je oseb­ne podatke zara­di izvedbe poletne šole klasičnih jezikov, komu­ni­ci­ran­ja v zvezi z njo in plači­la (prav­na pod­la­ga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili 3 leta od zaključ­ka dogod­ka. Če nam svo­jih oseb­nih podatkov ne boste želeli posre­dovati, se na polet­no šolo ne boste mogli pri­jav­i­ti. Če ste se strin­jali, da vam pošil­jamo obvesti­la, ste nam dali svo­jo oseb­no priv­o­litev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru bomo vaše oseb­ne podatke hranili do prek­li­ca priv­o­litve. Priv­o­litev lahko kadar koli prek­ličete s sporočilom na elek­tron­s­ki naslov andreja.inkret@gmail.com ali jerneja.kavcic@guest.arnes.si.  Prek­lic priv­o­litve ne vpli­va na zakoni­tost obdelave podatkov, ki se je izva­jala do prek­li­ca. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uvel­javl­jate prav­i­co do dostopa do svo­jih oseb­nih podatkov, popravek, izbris (v primeru oseb­ne priv­o­litve), prav­i­co do ome­jitve obdelave (v primer­ih, določenih z GDPR) in prav­i­co do prenosljivosti podatkov. Za vprašan­ja v zvezi z varstvom oseb­nih podatkov se lahko obr­nete na pooblaščeno ose­bo za varst­vo podatkov Uni­verze v Ljubl­jani na elek­tron­s­ki naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših prav­ic ne ure­s­niču­je­mo ustrezno, pa se lahko pri­tožite Infor­ma­ci­jske­mu pooblaščen­cu RS (ip-rs.si).