Festival Antika 2022

Konec sep­tem­bra se je v Ljubl­jani odvi­la Evrop­s­ka noč razisko­val­cev. V tem okviru Uni­verza v Ljubl­jani orga­nizira vrsto dogod­kov pod združen­im imenom Human­is­ti­ka, to si ti! Tokrat­ni niz je imel pod­naslov »Človek – žival«. V sklopu omen­jene­ga pro­jek­ta je potekal že tradi­cional­ni Fes­ti­val Anti­ka. Orga­niziral ga je Odd­elek za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete UL.

V priloženi galer­i­ji so fotograf­s­ki utrin­ki z jezikovnih in kul­turno-civ­i­lizaci­jskih delavnic. Na voljo je bilo tudi več pre­da­vanj na temo kul­ture stare Grči­je in antične­ga Rima ter klasičnih jezikov. Med nji­mi je bila glas­be­na delavni­ca, pa delavni­ca o rim­skih napisih, o Home­r­ju, o gršči­ci, spre­hod po antični Emoni in še mar­sikaj. Pri orga­ni­zaci­ji so sode­lo­vali tudi Kul­turno društ­vo Vespes­jan, Sloven­s­ki šol­s­ki muzej, Mest­ni muzej, Arhe­ološ­ki inšti­tut ZRC SAZU in zunan­ji sodelav­ci. Pro­gram so orga­ni­zaci­jsko in vse­bin­sko obo­gatili štu­den­ti Odd­el­ka za klasično filologi­jo. Ti so tudi izvedli nekatere izmed delavnic za osnovnošolce.

Pro­jekt Human­is­ti­ka, to si ti! je potekal pod okril­jem Uni­verze v Ljubl­jani, koor­dini­rala pa ga je Filo­zof­s­ka fakul­te­ta. Mate­ja Gaber je na nov­inars­ki kon­fer­en­ci pojas­ni­la, da želi fakul­te­ta s sloganom dati poudarek human­is­tičn­im in druž­boslovn­im znanos­tim in raziskavam. Ker so vse znanos­ti svo­jstveno human­is­tične, je FF združi­la moči z drugi­mi člani­ca­mi uni­verze doma­la vseh znanstvenih dis­ci­plin, tudi nar­avoslov­jem, tehničn­i­mi veda­mi ter umet­niški­mi akademi­ja­mi. V tem smis­lu je bil tudi Fes­ti­val Anti­ka izraz­i­to inter­dis­ci­pli­naren.

This slideshow requires JavaScript.