otroštvo

Otroštvo v antiki — 14. Grošljev simpozij

Vljud­no vabljeni k sode­lo­van­ju pri 14. Grošl­jevem sim­poz­i­ju na temo “otrošt­vo v anti­ki”, ki bo potekal od ponedelj­ka, 5. juni­ja 2023, do četrt­ka, 8. juni­ja 2023, v Atri­ju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubl­jani. Tokrat bo tekla bese­da o otro­cih (pri rim­skih pis­cih pogos­to poimen­o­vanih pig­no­ra amor­is, jam­st­va ljubezni) in širše o otroštvu v anti­ki. Pre­da­vatelji bodo obrav­navali mate­ri­alne vire, na primer ohran­jene igrače in pred­mete, ter sta­tus in vsak­dan­jik otrok, kot ju lahko rekon­stru­iramo iz mate­ri­al­nih in pis­nih virov, prav tako pa upodobitve otrok v lep­oslovju in likovni umet­nos­ti, z otro­ki povezano podob­je v antični mis­li in še številne druge plati te široke teme. K sode­lo­van­ju so vabljeni strokovn­ja­ki s področij, ki jim je otrošt­vo kot tema blizu: klasični filolo­gi, zgodov­inar­ji, umet­nos­t­ni zgodov­inar­ji, arhe­olo­gi, ped­a­go­gi, soci­olo­gi, antropolo­gi, filo­zofi, jezikoslov­ci in dru­gi.

Zain­tere­sir­ane pre­da­vatel­je prosi­mo, da do pet­ka, 13. jan­u­ar­ja 2023, pošl­je­jo pri­ja­vo dr. Nadi Grošelj (Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali dr. Anji Ragolič (Inšti­tut za arhe­ologi­jo ZRC SAZU, anja.ragolic@zrc-sazu.si).

Dokončni izbor refer­a­tov in nji­hov raz­pored bosta znana v dveh ted­nih po izteku roka za pri­ja­vo.

Pri­ja­va naj vse­bu­je:

1. pre­da­vatel­je­vo ime in pri­imek; naziv matične ustanove; področ­ja znanstvene­ga delo­van­ja; kon­tak­tne podatke (e‑naslov in tele­fon);

2. delovni naslov prispev­ka;

3. kratek povzetek prispev­ka ali oris izbrane tem­atike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predv­i­denih 15 min­ut pre­da­van­ja (sle­di razpra­va). Izbor bo v obli­ki znanstvenih člankov objavl­jen v revi­ji Keria: Stu­dia Lati­na et Grae­ca (let­nik 25, 2023).

Za vse dodatne infor­ma­ci­je sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Anja Ragolič po elek­tron­s­ki pošti.

 

Orga­ni­zaci­js­ki odbor Grošl­jeve­ga sim­poz­i­ja

Nada Grošelj

Anja Ragolič

David Movrin

Domen Ili­jaš