Arlene Holmes-Henderson

Predavanje dr. Arlene Holmes-Henderson v sredo, 4. oktobra 2023, ob 15.30

V sre­do, 4. okto­bra 2023, bo na Odd­elku za klasično filologi­jo FF UL gos­to­vala dr. Arlene Holmes-Hen­der­son. Njeno pre­da­van­je z naslovom “Clas­sics edu­ca­tion in pol­i­cy and prac­tice: an update from the UK” bo ob 15.30 v pre­daval­ni­ci 345 na Ašk­erče­vi 2. Pre­da­vatelji­ca se tokrat v Sloveni­ji mudi v okviru ted­na retorike na Pedagoškem inšti­tu­tu. Vstop bo prost.

Arlene Holmes-Hen­der­son je red­na pro­fe­sor­i­ca za izo­braže­van­je na področju klasičnih jezikov in javnih poli­tik na Uni­verzi v Durhamu. Oben­em je tudi pre­jem­ni­ca štipendi­je Bri­tanske akademi­je za ino­vaci­je. Po študi­ju klasične filologi­je na Oxfor­du, Har­var­du in Cam­bridgeu je več kot desetlet­je pouče­vala na sred­njih šolah, nato pa se je vrni­la na akadem­sko pot. Med­nar­o­dne primer­jalne raziskave je opravl­jala v ZDA kot Ful­brighto­va štipendis­t­ka, v Avs­tral­i­ji kot Churchillo­va štipendis­t­ka in na Novi Zelandi­ji kot Erski­no­va štipendis­t­ka. Je pod­predsed­ni­ca Mreže za ude­jstvo­van­je uni­verz na področju poli­tik, kjer pokri­va nacional­no področ­je za umet­nost in human­is­tiko. Je tudi strokov­na sve­to­val­ka vlad, par­la­men­tov in med­nar­o­d­nih ocen­je­val­nih agen­cij. Njen trenut­ni pro­jekt razisku­je odnos med gov­orn­im spo­razumevan­jem, retoriko in kri­tičn­i­mi spret­nos­t­mi. Kralj Karel III. ji je v okviru rojstn­od­nevnih priz­nanj leta 2023 podelil red MBE za zasluge na področju izo­braže­van­ja.

Za več infor­ma­cij obiščite njeno splet­no stran www.profarlenehh.com in ji sledite na @profarlenehh.