Figure 1 — Anton Sovre and Milan Grošelj on an excursion to Colonia Pietas Iulia Pola Pollentia Herculanea. The group included Erika Mihevc and Kajetan Gantar.

Dodaj odgovor