Katul

Nada Grošelj, Marko Marinčič in David Movrin o Katulovi poeziji

Posted in Nerazvrščeno

V odd­a­ji Kul­turni fokus na Prvem pro­gra­mu Radia Sloveni­ja se je 6. juli­ja 2018 nov­inar­ka Mag­da Tušar pogo­var­jala s klasičn­i­mi filolo­gi Nado Grošelj, Markom Mar­inčičem in Davidom Movri­nom. Bese­da je tekla o staror­imskem liriku Kat­u­lu in o družbeni kli­mi, poli­tičnih dogod­kih in razvo­ju književnos­ti v času, ko je Kat­ul živ­el. Povod za radi­js­ki premis­lek o […]

Artes liberales

Novi pogodbi o izmenjavi z univerzama v Gdansku in Varšavi

Posted in Nerazvrščeno

Odd­elek za klasično filologi­jo je v teh dneh skle­nil dvo­je novih pogodb o izmen­javi, eno z Odd­elkom za klasično filologi­jo na Filološ­ki fakul­teti Uni­verze v Gdan­sku in eno s Fakul­te­to »Artes lib­erales« na Uni­verzi v Varšavi. S Poljsko imamo na odd­elku že dol­go­letne stike. Kaže­jo se v vrsti skup­nih pub­likacij, v skup­ni medza­ložniš­ki zbir­ki ter v […]

Simoniti

Dr. Primož Simoniti (1936–2018)

Posted in Nerazvrščeno

Decem­bra 1936, ko se je Pri­mož Simoni­ti rodil na Gol­niku, se je Evropa že pospešeno pripravl­jala na novo katas­tro­fo. Voj­na, ki jo je doživ­el kot otrok, mu je prihrani­la mar­sikakšno iluz­i­jo o človeš­ki nar­avi. Po osnovni šoli z nemško učitelji­co in njen­i­mi pri­tožba­mi staršem (»er hat Slowenisch geschrieben«) in nižji gim­naz­i­ji v Slovenj Grad­cu je […]

COL

COL – latinski pregledovalnik besedil

Posted in Nerazvrščeno

Philippe Bas­­ciano-Le Gall ter Mar­jorie Burghart sta razvi­la raču­nal­niško orod­je za pre­gle­dovan­je latin­skih besedil v ure­je­val­nikih Word, Libre­Of­fice, OpenOf­fice ter Abi­Word. COL (Cor­rec­tor Ortho­graph­i­cus Lat­i­nus) poz­na pri­b­ližno 400.000 različnih oblik, ki zaje­ma­jo tako klasično kot sred­njeveško lat­inšči­no. Pro­gram je pros­to dostopen in je sposoben razloče­vati med različn­i­mi ortograf­ski­mi kon­ven­ci­ja­mi. Te so posled­i­ca zgodovinskega razvo­ja in […]

Iliada

Kajetan Gantar, Jelena Isak Kres in David Movrin o novem prevodu Iliade

Posted in Nerazvrščeno

O tem, kaj pomeni­ta Ili­a­da ter njen novi pre­vod, ki pri­ha­ja sko­raj sedem desetletij za Sovre­tovim, so v odd­a­ji Ars humana na tret­jem pro­gra­mu Radia Sloveni­ja razmišl­jali akademik, dok­tor lit­er­arnih znanos­ti in klasični filolog Kaje­tan Gan­tar, dok­tor David Movrin, pro­fe­sor na odd­elku za klasično filologi­jo ljubl­janske Filo­zofske fakul­tete, ter avtor­i­ca pre­vo­da, ki je letos izšel v […]

Salamanka

Nova pogodba o izmenjavi z Univerzo v Salamanki

Posted in Nerazvrščeno

Odd­elek za klasično filologi­jo je skle­nil pogod­bo o izmen­javi z Uni­ver­zo v Sala­man­ki. Sala­man­ka je najstare­jša špan­s­ka uni­verza in tret­ja najstare­jša delu­joča uni­verza na sve­tu (prvi dve sta Bologna in Oxford), ustanovl­je­na je bila leta 1134. Kralj Alfonz IX. je ustanovno listi­no pod­pisal leta 1218, prav letos torej praznu­je­jo osem­sto­let­ni­co. O njen­em slovesu med drugim […]

Plotin

Okrogla miza o prevajanju Plotina — Liber.ac 2018 v četrtek ob 10h

Posted in Nerazvrščeno

»Obsta­ja kot nekakšno središče, okrog nje­ga pa krog, ki žari od nje­ga; in nato še dru­gi krog, ki je luč od luči. … Obsta­ja torej veli­ka Luč, ki sije neg­ib­no, medtem ko iz nje izha­ja svet­lo­ba, ki vse prežar­ja v ure­jen­em sorazmer­ju. Druge luči razsvetlju­je­jo svet sku­paj z njo: nekatere osta­ja­jo na miru, medtem ko […]

Brian Joseph

Brian Joseph in jezikoslovje balkanskih jezikov

Posted in Nerazvrščeno

Bri­an Joseph je eden naju­gled­ne­jših strokovn­jakov s področ­ja grškega in zgodovinskega jezikoslov­ja ter jezikoslov­ja balka­n­skih jezikov. Kot je zapisal v pred­stavitvi na por­talu The Lin­guist List, ga je na jezikoslovno pot pripel­ja­lo nav­dušen­je nad lat­inšči­no in gršči­no, še pose­bej močan vtis pa je nanj naprav­i­lo dejst­vo, da je zgodovi­no grškega jezi­ka mogoče spreml­jati skozi tako […]

Troja

Troja: padec nekega mesta (BBC 2018)

Posted in Nerazvrščeno

Tro­ja je očit­no v zraku. Po nedavni pred­stavi v Cankar­jevem domu in po novem slovenskem pre­vo­du Ili­ade je zdaj najbolj zagrizen­im mit­o­manom na voljo cela nadal­je­van­ka. Njen naslov je Tro­ja: padec nekega mes­ta, bri­tan­s­ka jav­na mreža BBC, kjer se je pre­mier­no odvrtela med letošn­jim feb­ru­ar­jem in aprilom, jo je ust­var­i­la v kopro­duk­ci­ji z amer­iškim Net­flixom. […]

Ojdip v Kolonu

Sofoklov Ojdip v Kolonu na odru SNG Maribor

Posted in Nerazvrščeno

Zad­njo ohran­jeno atiško tragedi­jo Ojdip v Kolonu je Sofok­les napisal v viso­ki starosti devet­de­set let. Tekst izstopa po treh pre­sežnikih. Je najobširne­jša med vse­mi ohran­jen­i­mi grški­mi dra­ma­mi, pa tudi zad­n­ja med ohran­jen­i­mi grški­mi tragedi­ja­mi. Nenazad­nje je med vse­mi najbolj dožive­ta, preže­ta s sub­jek­tivn­im liriz­mom. V njej bolj kot v drugih slu­ti­mo odmeve avto­bi­ograf­skih doživetij in pes­nikovih znača­jskih […]

Ovidiana

Ovidijeva dvatisočletnica na Oddelku za klasično filologijo – fotografije

Posted in Nerazvrščeno

Na Filo­zof­s­ki fakul­teti smo se dvati­sočlet­nice Ovidi­jeve smr­ti v Pon­tu spom­nili z nizom dogod­kov, poimen­o­vanih Ovid­i­ana 2018. Zvrstili so se v četrtek in petek, 12. in 13. apri­la 2018. (V resni­ci nihče ne ve dobro, kdaj je Ovidij res umrl. Poz­namo samo ter­mi­nus post quem in sklepamo, da je bilo to v letu 17/18, je […]

TLL

Poletna šola latinske leksikografije v Münchnu avgusta 2018

Posted in Nerazvrščeno

Bavars­ka akademi­ja za znanost in human­is­tiko v Münch­nu orga­nizira prvo polet­no šolo latinske lek­siko­grafi­je, ki bo od 30. juli­ja do 4. avgus­ta 2018 na Inšti­tu­tu The­saurus lin­guae Lati­nae (letak). Med založni­ki tega mon­u­men­tal­ne­ga pro­jek­ta je tudi Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti. Rok za odd­a­jo pri­jav je 1. junij 2018. TLL vabi razisko­valce na vseh stop­n­jah kariere, […]

FIEC

Vabilo na konferenco FIEC v Londonu – julij 2019

Posted in Nerazvrščeno

Pet­na­js­ta kon­fer­en­ca Med­nar­o­dne zveze društev za klasične študi­je (Fédéra­tion Inter­na­tionale des Asso­ci­a­tions d’É­tudes Clas­siques – FIEC) bo potekala v poveza­vi s kon­fer­en­co Klasične­ga združen­ja (Clas­si­cal Asso­ci­a­tion – CA), od 4. do 8. juli­ja 2019 na Inšti­tu­tu za izo­braže­van­je UCL v četr­ti Blooms­bury v Lon­donu. Član zveze FIEC je tudi sloven­sko Društ­vo za antične in human­is­tične […]

Loeb

Digitalizirana Loebova klasična knjižnica odslej tudi v Ljubljani

Posted in Nerazvrščeno

Dig­i­tal­izirana Loe­bo­va klasič­na knjižni­ca, do katere po novem omogoča dostop Nukov mrežnik, je poten­cial­no trans­for­ma­tivno orod­je, kot pravi ena od recen­z­ij. Ukvar­jan­je z antiko v Ljubl­jani v okviru cele vrste dis­ci­plin postavl­ja na višjo raven – in to samo tri leta po tem, ko so to orod­je dobili na Har­var­du. V njej je vseh 537 […]

Trojanke

Prva slovenska uprizoritev Evripidovih Trojank

Posted in Nerazvrščeno

Tro­jan­s­ka voj­na je končana, vsi tro­jan­s­ki juna­ki so padli. Pred goreči­mi raz­vali­na­mi nek­daj slavne­ga mes­ta Tro­janke in nji­hovi otro­ci čaka­jo na odhod v grško sužen­jst­vo. Ženske, na čelu z ostare­lo kralji­co Hek­abo, objoku­je­jo žalost­no uso­do svo­je­ga mes­ta in sebe. Kraljiči­na hči Kasan­dra bo pri­pad­la mikenske­mu kralju Agamem­nonu za priležni­co, sna­ha Androm­a­ha Ahilove­mu sinu za ženo, […]

Ojdip

Teater klasikov: Ojdip, kralj

Posted in Nerazvrščeno

Teater klasikov Gim­naz­i­je Pol­jane se osre­do­toča na uprizar­jan­je antičnih dram­skih besedil. Tako je v zad­njih letih pod veščo reži­jsko tak­tirko Miha Pohar­ja in Nataše Homar upri­zo­ril Sofoklovi tragedi­ji Kralj Ojdip in Antig­o­na, Evripi­do­vo Mede­jo, Plav­to­va Dvo­jč­ka, pa broad­ways­ki muzikal En komad po Plav­tu. Kral­ja Ojdi­pa so na oder postavili že pred leti, pravza­prav gre za nji­ho­vo prvo pred­sta­vo. Letos so se odločili, da […]

tragedije

V slovenščini dosegljive vse grške tragedije

Posted in Nerazvrščeno

Pri založbi AMEU-ISH so izšli pre­vo­di treh manj znanih Evripi­dovih tragedij, ki so kot zad­nje od vseh v celoti ohran­jenih gršk­ih dram še čakale na to priložnost. Prvi jo je leta 1863 dobil Sofoklov Ajant v pre­vo­du Mati­je Val­jav­ca. Konec leta 2016 je izšla knji­ga s pre­vodoma Prošn­jic in Her­aklovih otrok, konec leta 2017 pa […]

Kozma

Kozma Ahačič: Obvozne strategije

Posted in Knjiga

Prav nar­avoslov­je in tehnologi­ja potre­bu­je­ta bodoče štu­dente z močno human­is­tično in druž­boslovno izo­brazbo. Te dni sem z zan­i­man­jem spreml­jal sortes Home­r­i­cae, ki jih je na Face­booku iz nove­ga pre­vo­da Ili­ade objavl­jala splet­na skup­nost Athenaeum Sloveni­ja. (Nov pre­vod Jelene Isak Kres kar buhti od svežine in nam ponu­ja jezikovno naj­sodob­ne­jše­ga Home­r­ja doslej.) Nek­daj so s »homer­skim […]

Martinellus

Sulpicij Sever in Martinovo berilo (Martinellus)

Posted in Nerazvrščeno

V ponedel­jek, 26. mar­ca 2018, bo ob 11. uri v knji­gar­ni Celjske Mohor­jeve na Nazor­je­vi uli­ci 1 v Ljubl­jani pred­stavitev nove knjige iz zbirke Cerkveni očet­je, Mar­ti­nove­ga beri­la Sulpi­ci­ja Sev­era. Trilogi­ji Sulpi­ci­je­vih besedil o Mar­t­inu iz Tour­sa (316–397) je kas­ne­jše rokopis­no izroči­lo vzde­lo ime Mar­tinel­lus. O svet­nikovi priljubljenos­ti gov­ori poleg zna­menite­ga mar­ti­no­van­ja tudi to, da se po […]

Jelena

Jelena Isak Kres: »Jezo, boginja, zapoj, zamero Pelida Ahila«

Posted in Nerazvrščeno

Za Jeleno Isak Kres je bil pri pre­va­jan­ju Ili­ade največji izziv sloven­s­ki hek­same­ter. »Lju­di je najbolj zan­i­ma­lo, kako sem poslove­ni­la prvi verz Ili­ade.­ V igri je bilo ogrom­no različic,« je povedala prevajalka­ epa iz 8. sto­let­ja pred Kris­tu­som, ki je pravkar zaživ­el v ­novem slovenskem pre­vo­du (Mladin­s­ka knji­ga). ­Klasič­na filologin­ja Jele­na Isak Kres je preved­la že kar […]

Iliada

O novem prevodu Iliade — v Konzorciju dvanajstega ob dvanajstih

Posted in Nerazvrščeno

V ponedel­jek, 12. mar­ca, bo v knji­gar­ni Kon­zor­cij pred­stavitev nove­ga pre­vo­da Ili­ade. Potekala bo kot pogov­or ured­ni­ka Andre­ja Ilca s pre­va­jalko Jeleno Isak Kres in pis­cem spremne besede Davidom Movri­nom. Lepo vabljeni! Nov pre­vod Zahod­na lit­er­ar­na zavest se začen­ja s skrivnos­t­nim pevcem Home­r­jem. Ili­a­da vel­ja za mejnik in temeljni kamen v zgodovi­ni zahodne književnos­ti. Eps­ka pes­nitev […]

nancy

Lorenska univerza v Nancyju – nova pogodba o izmenjavi

Posted in Nerazvrščeno

Odd­elek za klasično filologi­jo je v poveza­vi z več drugi­mi jezikovn­i­mi odd­el­ki Filo­zofske fakul­tete skle­nil pogod­bo o izmen­javi z Loren­sko uni­ver­zo (Uni­ver­sité de Lor­raine) v Nan­cyju, nek­dan­ji prestol­ni­ci Lotaringi­jske vojvo­dine v današn­ji fran­cos­ki regi­ji Grand Est, ki meji na Bel­gi­jo, Luk­sem­burg, Nemči­jo in Švi­co. V pokra­ji­ni sta se skozi sto­let­ja pre­ple­ta­la fran­cos­ki in nemš­ki vpliv, […]

korupcija

Korupcija v starem in srednjem veku: 9. Grošljev simpozij

Posted in Nerazvrščeno

Korup­ci­ja nekoč? Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je in Inšti­tut za arhe­ologi­jo ZRC SAZU vabi­ta na inter­dis­ci­pli­narno znanstveno srečan­je, ki bo poteka­lo pod naslovom: O urbem venalem! Korup­ci­ja v starem in sred­njem veku 9. Grošl­jev sim­poz­ij KDAJ: 6.–8. marec (od tor­ka do četrt­ka) 2018 KJE: atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, in dvo­rana Zeml­jepis­ne­ga […]

erasmus

Program Erasmus in zaposljivost

Posted in Nerazvrščeno

Odd­elek za klasično filologi­jo ima pogodbe o izmen­javi (Eras­mus+) sklen­jene z dvana­js­ti­mi evrop­ski­mi mesti. Z nji­mi lahko omogoči izkušn­jo študi­ja v tuji­ni vsem svo­jim štu­den­tom, ki jih ta zan­i­ma. Izbi­rati je mogoče med študi­jem na Duna­ju, v Gen­tu, v Pra­gi, v Brnu, v Sol­unu, v Ate­nah, v Komo­ti­ni, v Zagre­bu, v Fog­gii, v Milanu, v […]

Papirus iz Dervenija

Papirus iz Dervenija in Heraklit

Posted in Nerazvrščeno

V torek, 6. feb­ru­ar­ja 2018, bo na Odd­elku za klasično filologi­jo na Filo­zof­s­ki fakul­teti Uni­verze v Ljubl­jani pre­daval dr. Vojtěch Hlad­ký s Karlove uni­verze v Pra­gi na temo »Papirus iz Der­veni­ja in Her­ak­lit«. Pre­da­van­je (v anglešči­ni) bo ob 14.00 v pre­daval­ni­ci 345 in bo odprto za javnost. Sle­dovi pred­sokratikov Papirus iz Der­veni­ja, ohran­jen v 266 kar­boniziranih […]

Arkadija

Poletna šola klasičnih jezikov Arkadija-Atene 2018

Posted in Nerazvrščeno

Polet­na šola 2018 – Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL in Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je tudi letos vabi­ta na polet­no šolo klasičnih jezikov v Grči­ji. Za raz­liko od prvih dveh, ki sta potekali v Delfih, se bo osre­do­toči­la na Pelo­ponez. Udeležen­ci bodo pre­bi­vali v Arkadi­ji in se v gozd­ni pokra­ji­ni pod goro Maj­nal posvečali študi­ju klasičnih […]

Seminar za učitelje

Seminar za učitelje 2018

Posted in Nerazvrščeno

Posodobitveni sem­i­nar za osnovnošolske in gim­naz­i­jske pro­fe­sor­je lat­inščine in stare grščine z naslovom Pouče­van­je lat­inščine in grščine: sodob­ni izzivi in pristopi v akademskem letu 2017/2018 pote­ka v dveh delih. V soboto, 13. jan­u­ar­ja 2018, smo v prvem delu gos­tili dr. Koz­mo Ahačiča, razisko­val­ca na Inšti­tu­tu za sloven­s­ki jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Delo­vo oseb­nost leta 2017, […]

Martti Leiwo

Martti Leiwo: Ena ali več grščin?

Posted in Nerazvrščeno

V sre­do, 22. 11., bo na Odd­elku za klasično filologi­jo pre­daval prof. dr. Mart­ti Lei­wo z Uni­verze v Helsinkih. Prof. Mart­ti Lei­wo je eden vodil­nih strokovn­jakov s področ­ja zgodovine grškega jezi­ka, dvo­jez­ičnos­ti v anti­ki, zgodovinske soci­ol­ingvis­tike in papirologi­je. Je avtor mono­grafi­je o jezikovni podobi antične­ga Neapl­ja (Neapoli­tana: A study of pop­u­la­tion and lan­guage in Grae­­co-Roman […]

Dnevi Andrea Diva

Dnevi Andreja Diva iz Justinopole

Posted in Nerazvrščeno

Fakul­te­ta za human­is­tične študi­je Uni­verze na Pri­morskem, Osred­n­ja knjižni­ca Sreč­ka Vil­har­ja Kop­er, Ital­i­jan­s­ka nar­o­d­na skup­nost »San­to­rio San­to­rio« Kop­er ter Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je so ob pod­pori Mestne občine Kop­er in časopisne hiše »Pri­morske novice« priprav­ili sim­poz­ij Div­ina: dnevi Andre­ja Diva iz Justino­pole – le gior­nate di stu­dio su Andrea Divo Giusti­nop­o­li­tano ob […]

papirologija

Digitalna papirologija

Posted in Nerazvrščeno

Neapeljs­ki arhe­ološ­ki muzej pre­more poleg vrste pisanih pom­pe­jan­skih fresk in bleščečih mar­mornih kipov tudi sobo z neu­gled­ni­mi počr­ne­li­mi svalj­ki. Ko so sre­di 18. sto­let­ja izkopavali Herku­la­neum, so jih v Vili papirusov našli okoli 1800. Tej števil­ki je tre­ba dodati še na dese­tine, mor­da celo več kot sto zvitkov. Še pre­den je skrb zan­je pre­vzela papirologi­ja, […]

humanism

European Humanism and Its Challenges — Ljubljana 2017

Posted in Nerazvrščeno

(Pho­tos: Mat­jaž Rebolj, Luka Škulj, Ivo Šte­fanič, and the sym­po­sium par­tic­i­pants.) Inter­na­tion­al Sym­po­sium on Euro­pean Human­ism and Its Chal­lenges, which took place in Ljubl­jana on Sep­tem­ber 8–9, 2017, was organ­ised by Depart­ment of Clas­si­cal Philol­o­gy, Fac­ul­ty of Arts, Uni­ver­si­ty of Ljubl­jana; Depart­ment of Medieval Stud­ies, Cen­tral Euro­pean Uni­ver­si­ty, Budapest; Fac­ul­ty of “Artes Lib­erales,” Uni­ver­si­ty of […]

Andronicus 2017 — poletna šola prevajanja iz klasičnih jezikov

Posted in Nerazvrščeno

Polet­na šola pre­va­jan­ja iz klasičnih jezikov Andron­i­cus, poimen­o­vana po Grku, ki je v lat­inšči­no prevedel Home­r­je­vo Odis­e­jo, je med 21. in 25. avgus­tom 2017 potekala na Odd­elku za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete, poleg pre­da­vanj in delavnic v sami hiši pa je pro­gram zaje­mal tudi niz kratk­ih filološk­ih ekskurz­ij – spre­hodov po Ljubl­jani. Šola je bila […]

Konferenca GLAS 2017 – Graecae Latinaeque antiquitatis studentes

Posted in Nerazvrščeno

Med 14. in 16. juli­jem se je na Filo­zof­s­ki fakul­teti v Ljubl­jani odvi­jala tret­ja region­al­na kon­fer­en­ca štu­den­tov klasične filologi­je GLAS (Grae­cae Lati­naeque antiq­ui­tatis stu­dentes), namen­je­na pove­zo­van­ju štu­den­tov klasične filologi­je iz jugov­zhodne Evrope. Leta 2015 se je odvi­la v Beogradu, leta 2016 v Sofi­ji, letos pa smo jo gos­tili v Ljubl­jani. Na kon­fer­en­ci je svo­je prispevke […]

Jera Ivanc

Petkrat se popraviš, pa je že tvoje: Jera Ivanc, klasična filologinja

Posted in Nerazvrščeno

Je klasič­na filologin­ja. Tako kot je povezana z jezikom, je povezana tudi z zemljo. V dneh najine­ga srečan­ja je na kraškem sve­tu nad Vipavsko dolino sadi­la bob in krom­pir. Z veliko radostjo in vesel­jem je poročala o tem. Čeprav nje­na najljubša grš­ka bese­da ni eudai­monía (oseb­na radost), ampak tò thaumádzein. »Ker pomeni čuden­je in ker […]

Posodobitveni seminar za učitelje latinščine in stare grščine

Posted in Nerazvrščeno

Posodobitveni sem­i­nar za učitel­je lat­inščine in stare grščine je namen­jen sez­nanitvi z novost­mi na področju latinskega in staro­grškega jezikoslov­ja; kri­tične­mu premis­leku o možnih vplivih novih tren­dov na pedagoško prak­so; delitvi izkušenj in dobrih praks pri pouku lat­inščine v sloven­skih šolah; ter sez­nanitvi z novi­mi pre­vo­di in inter­pretaci­ja­mi latin­skih in staro­gršk­ih besedil. *   *   * Filo­zof­s­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani Sob­o­ta, […]

Evropski humanizem in njegovi izzivi (2017)

Posted in Nerazvrščeno

Vabi­lo na sim­poz­ij v Ljubl­jani, 8. in 9. sep­tem­bra 2017 Rim­s­ki antik­var Avel Gelij je v drugem sto­letju po Kris­tusu zapisal, da v nje­gov­em času ljud­je izraz human­i­tas uporabl­ja­jo v pomenu grške besede phil­an­thropia, človekoljub­je, dobro­hot­nost do solju­di, čeprav so najodlične­jši pis­ci latinskega jezi­ka v pretek­losti s tem samostal­nikom označe­vali poseb­ne vrste omiko. Že tedaj […]

Dvanajst razlogov za študij klasične filologije

Posted in Nerazvrščeno

Dvana­jst razl­o­gov za študij klasične filologi­je v enaind­va­jsetem sto­letju (pdf) »Ko lju­dem povem, da študi­ram klasično filologi­jo, nale­tim na zelo različne odzive. Veči­no­ma si pred­stavl­ja­jo, da študi­ram lit­er­arne klasike. Takšn­im pojas­nim, da je moje področ­je pre­cej stare­jše od Pre­vzetnos­ti in pris­tra­nos­ti. Klasič­na filologi­ja je inter­dis­ci­pli­narni študij latinskega in grškega jezi­ka in kul­ture. Nato me sko­raj […]

Poletna šola klasičnih jezikov v Delfih 2017

Posted in Nerazvrščeno

Polet­na šola 2017 — Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL in Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je tudi letos vabi­ta na polet­no šolo v Delfih. Namen­je­na je dijakom in pro­fe­sor­jem sloven­skih in zame­jskih gim­naz­ij. Šola bo tra­jala od 24. juni­ja do 1. juli­ja 2017. Evrop­s­ki kul­turni cen­ter v Delfih, kjer se bo šola odvi­jala, sta v šest­de­setih zas­no­vala arhitek­ta Kon­stan­ti­nos Kit­sikis […]

seminar

Posodobitveni seminar za učitelje

Posted in Nerazvrščeno

V soboto, 5. mar­ca 2016, je v okviru pro­gramov pro­fe­sion­al­ne­ga uspos­abl­jan­ja pri Cen­tru za pedagoško izo­braže­van­je Filo­zofske fakul­tete na Odd­elku za klasično filologi­jo potekal sem­i­nar za osnovnošolske in gim­naz­i­jske učitel­je lat­inščine in stare grščine z naslovom “Lat­inšči­na in gršči­na v zrcalu lit­er­a­ture”. Cilj tokrat­ne­ga srečan­ja je bila sez­nanitev z novi­mi didak­tičn­i­mi pristopi ter kri­tični premis­lek o […]

Grošljev simpozij 2016

Posted in Nerazvrščeno

Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je (DAHŠ) je v sode­lo­van­ju z Inšti­tu­tom za arhe­ologi­jo Znanstveno­razisko­val­ne­ga cen­tra Slovenske akademi­je znanos­ti in umet­nos­ti (ZRC SAZU) priprav­i­lo sed­mi Grošl­jev sim­poz­ij, trid­nevno inter­dis­ci­pli­narno znanstveno srečan­je, ki je poteka­lo od tor­ka, 1. mar­ca 2016, do četrt­ka, 3. mar­ca 2016, v Dvo­rani Zeml­jepis­ne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU na Gospos­ki 16 v Ljubl­jani. Sim­poz­ij […]

Poletna šola klasičnih jezikov v Delfih 2016

Posted in Nerazvrščeno

Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL in Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je vabi­ta na polet­no šolo v Delfih, namen­jeno dijakom in pro­fe­sor­jem sloven­skih in zame­jskih gim­naz­ij. Šola bo tra­jala od 25. juni­ja do 2. juli­ja 2016. Evrop­s­ki kul­turni cen­ter v Delfih, kjer se bo šola odvi­jala, sta v šest­de­setih zas­no­vala arhitek­ta Kon­stan­ti­nos Kit­sikis in […]

Diogen

Diogen Laertski prvič v slovenščini

Posted in Nerazvrščeno

V četrtek, 25. feb­ru­ar­ja, je bila ob 11. uri v čital­ni­ci Rokopis­ne­ga odd­el­ka NUK Beletrin­i­na nov­inars­ka kon­fer­en­ca. Pred­stavili so novost iz zbirke Koda, Živl­jen­ja in mis­li zna­meni­tih filo­zo­fov Dio­gena Laertskega, edi­no ohran­jeno antično delo s celovitim opi­som grške filo­zofske tradi­ci­je. Kljub nejas­nos­tim je delo svo­jevrsten unikum in zara­di svo­je doku­men­tarne vred­nos­ti nepre­cenlji­vo za zgodovi­no antične filo­zofi­je. Knji­go so v […]