Quis ille

Quis ille: subjekt in identiteta v rimski književnosti

Posted in Nerazvrščeno

Marko Mar­inčič bo imel v četrtek, 4. apri­la, ob 20.00, v Trubar­je­vi hiši lit­er­a­ture pre­da­van­je z naslovom “Quis ille: sub­jekt in iden­tite­ta v rim­s­ki književnos­ti”. Pre­da­van­je se bo odvi­lo v orga­ni­zaci­ji kul­­turno-umet­niškega društ­va KUD KDO. Kaj ima ose­ba, ki v knji­gi nastopa v podobi avtor­ja, z resničn­im avtor­jem? To je velik teo­ret­s­ki, pravza­prav filo­zof­s­ki prob­lem, […]

Plavt: Osli

Posted in Nerazvrščeno

V ponedel­jek, 14. 1. 2019, bomo v sklopu pre­da­van­ja Rim­s­ka komedi­ja pred­va­jali pos­netek pred­stave Plavt, Osli, ki je bila v Mest­nem gledal­išču ljubl­janskem leta 2009. Sledi­la bo diskusi­ja o uprizar­jan­ju antične komedi­je. Pro­jek­ci­ja bo ob 19.30 v pre­daval­ni­ci 4. Vabljeni. Osli se začne­jo z zaple­tom, značil­nim za rim­sko palia­to, »komedi­jo v grškem plašču«: kako naj […]

Vergerij mlajši

Vse poti vodijo v Carigrad

Posted in Nerazvrščeno

V orga­ni­zaci­ji Slovenskega protes­tantskega društ­va Pri­mož Trubar bo imel prof. dr. Marko Mar­inčič pre­da­van­je na temo “Vse poti vodi­jo v Cari­grad: Verg­er­ij mla­jši in refor­ma­ci­ja pri južnih Slo­vanih”. Pre­da­van­je bo v Trubar­je­vi hiši lit­er­a­ture, Stri­tar­je­va 7, Ljubl­jana, v sre­do, 19. decem­bra ob 19h. Verg­er­ij mla­jši Koprčan Verg­er­ij mla­jši (1498–1565), cerkveni diplo­mat sve­tovne­ga for­ma­ta, nekaj časa tudi koprs­ki […]

Milan Grošelj

Nada Grošelj, Marko Marinčič in David Movrin o izbranih spisih Milana Grošlja

Posted in Nerazvrščeno

Eden izmed dogod­kov, s kater­i­mi je Uni­verza v Ljubl­jani zaz­namovala sto­let­ni­co ustanovitve, je tudi izid mono­grafi­je Izbrani spisi Milana Grošl­ja. Knji­ga – ure­di­la jo je dr. Nada Grošelj – obsega izbor Grošl­je­vih najbolj inven­tivnih prispevkov, ki so bili doslej objavl­jeni le razpršeno. Klasični filolog Milan Grošelj, živ­el je med letoma 1902 in 1979, red­ni pro­fe­sor […]

Polona Juh

Polona Juh kot Katulova Ariadna

Posted in Nerazvrščeno

Klasični filolog in pre­va­jalec dr. Marko Mar­inčič je v zbir­ki Razprave FF pri Znanstveni založbi Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani objav­il znanstveno mono­grafi­jo Carmi­na doc­ta: Kat­ul in nova poez­i­ja. V njej je zan­imi­vo osvetlil Kat­ulo­vo poez­i­jo, mar­sikatero svo­jo anal­i­zo je pon­a­zo­ril tudi s pre­vo­di, mono­grafi­jo pa je skle­nil s pre­vodom Kat­ulove­ga epil­i­ja Svat­ba Pele­ja in […]

Anakreontova lutnja

Festival Radovljica: Carmina Burana in Anakreontova lutnja

Posted in Nerazvrščeno

Dva kon­cer­ta na letošn­jem Fes­ti­valu Radovlji­ca bosta pred­stavi­la dedišči­no latinske in grške poez­i­je in glas­be, kot ju podoživl­ja­jo današn­ji glas­beni izva­jal­ci. Ob nevmah brez črt je mogoče vsaj ugi­bati o prvot­nem zvenu sred­njevešk­ih latin­skih pes­mi, Anakre­on­tovi liri pa je še najbliž­ja rene­sanč­na lut­n­ja. Iz sred­njeveške zbirke Carmi­na Burana Ponedel­jek, 13. avgus­ta 2018, ob 20.00 Radovljiš­ka grašči­na ENSEMBLE […]

Pogovor ob izidu knjige Marka Marinčiča, Katul in nova poezija

Posted in Nerazvrščeno

Društ­vo sloven­skih književnih pre­va­jal­cev in odd­elek za klasično filologi­jo ob izidu nove knjige o Kat­u­lu prire­ja­ta pogov­or z avtor­jem, ki bo v sre­do, 23. 5. 2018, ob 19.30, na sedežu Društ­va sloven­skih književnih pre­va­jal­cev, Tomšiče­va 12, Ljubl­jana. Iz avtor­jeve­ga uvo­da Latin­s­ka bese­da nou­us ima pre­vrat­niške kono­taci­je. Čeprav ni znano, da bi se Kat­ul in nje­gov krog […]

Katul

Marko Marinčič: Katul in nova poezija

Posted in Nerazvrščeno

Pri Znanstveni založbi Filo­zofske fakul­tete je izšla nova knji­ga Mar­ka Mar­inčiča, Carmi­na doc­ta: Kat­ul in nova poez­i­ja. Na voljo je v vseh bol­je založenih knji­gar­nah po ceni 19,90 evra. Stare­jše lit­er­arne zgodovine poz­na­jo dva Kat­u­la: prvi je rim­s­ki poez­i­ji odkril oseb­ni izraz, dru­gi oblikovno zavest. Prvi je pro­­to-roman­tik, ki »sovraži in lju­bi«, dru­gi z intelek­tu­al­is­tično dis­tan­co […]

Vergerij

Vergerij Starejši, koprski Erazem — študijska delavnica

Posted in Nerazvrščeno

Verg­er­ij Stare­jši in dru­gi koprs­ki human­isti so celo Koprčanom malo znani. Z nji­mi smo se na Slovenskem začeli bolj poglobljeno ukvar­jati šele nedavno. Andrea­su Divu je bil leta 2014 posvečen med­nar­o­d­ni dogodek Odis­ej v evrop­skih prestol­nic­ah. Odd­elek za klasično filologi­jo, Mod­er­na galer­i­ja in pred­stavništ­vo Evropske komisi­je so priprav­ili sim­poz­ij ter razs­ta­vo Preglje­vih ilus­tracij k Home­r­ju in […]

Koper

Renesančni Koper in latinski humanizem — študijska ekskurzija

Posted in Nerazvrščeno

Kop­er je bil v poznem sred­njem in zgod­njem novem veku pomem­b­no kul­turno središče vzhod­ne­ga dela Beneške repub­like. Koprčana sta bila med drugi­mi avtor prve­ga tiskane­ga pre­vo­da Home­r­ja v lat­inšči­no Andreas Divus in Pier Pao­lo Verg­e­rio “Mla­jši” (1498–1565). Ta je bil pomem­ben papeš­ki diplo­mat, koprs­ki škof, pozne­je pa eden najpomem­b­ne­jših akter­jev evropske refor­ma­ci­je in zaščit­nik Pri­moža […]