Predrag Mutavdžić

Predrag Mutavdžić o balkanskem jezikoslovju, bizantinistiki in neogrecistiki

Posted in Nerazvrščeno

V ted­nu od 20. do 25. 5. bo v okviru izmen­jave Eras­mus+ na Filo­zof­s­ki fakul­teti gos­to­val dr. Pre­drag Mutavdžić, izred­ni pro­fe­sor za balka­nske študi­je in balka­n­sko jezikoslov­je na Odd­elku za novo­grško književnost in lit­er­aturo Uni­verze v Beogradu. Leta 1991 je diplomi­ral na Odd­elku za alban­s­ki jezik in leta 2000 na odd­elku za novo­grš­ki jezik iste […]

Klein

Giacomo Klein o prevajanju stare grščine v četrtek, 9. maja, ob 10h

Posted in Nerazvrščeno

V četrtek, 9. maja, bo na Odd­elku za klasično filologi­jo pre­daval Gia­co­mo Klein z Uni­verze v Trstu. Naslov nje­gov­e­ga pre­da­van­ja bo »Pogle­di na pre­va­jan­je stare grščine«. Pre­da­van­je se bo najprej osre­do­toči­lo na anal­i­zo izvirne­ga staro­grškega besedi­la, pre­da­vatelj bo pred­vido­ma izha­jal iz ene od Ezopovih bas­ni. Tej bo sledi­la razpra­va o pre­va­jan­ju izbrane­ga besedi­la v novo […]

Dve štipendiji grške vlade za leto 2019/2020

Posted in Nerazvrščeno

Grš­ka vla­da tudi letos razpisu­je dve štipendi­ji za študij grškega jezi­ka in kul­ture. Sloven­skim državl­janom sta na voljo v okviru bilat­er­al­nih kul­turnih spo­razu­mov. Poleg Sloveni­je ima­jo z Grči­jo tak spo­razum sklen­jen še Azer­ba­jdžan, Egipt, Armeni­ja, Bel­gi­ja, Bol­gar­i­ja, Estoni­ja, Izrael, Kita­js­ka, Hrvaš­ka, Latvi­ja, Mehi­ka, Norveš­ka, Madžars­ka, Ukra­ji­na, Poljs­ka, Rusi­ja, Srbi­ja, Slo­vaš­ka, Turči­ja in Češ­ka. Za slovenske […]

poletna šola

Poletna šola Homerja na University College v Londonu 2019

Posted in Nerazvrščeno

Polet­na šola Home­r­ja na Uni­ver­si­ty Col­lege v Lon­donu, ki se bo odvi­jala od 22. do 26. 7. 2019, ponu­ja pet dni inten­zivne­ga družen­ja z grško epiko. Vsak dan bo med 10.30 in 15.30 poteka­lo pet jezikovnih in lit­er­arnih teča­jev, pouku pa bodo sledi­la pre­da­van­ja in dru­gi dogod­ki. Cena udeležbe znaša 130 fun­tov. Za bivan­je in […]

Potovanja

Deseti Grošljev simpozij

Posted in Nerazvrščeno

V mar­cu bo potekal jubile­jni deseti Grošl­jev sim­poz­ij z naslovom »Vela dabant ven­tis: Poto­van­ja in pre­voz v anti­ki in latinskem sred­njem veku«. Inter­dis­ci­pli­narno znanstveno srečan­je, ki ga orga­nizira­ta Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je in Inšti­tut za arhe­ologi­jo ZRC SAZU, bo poteka­lo od tor­ka, 5. mar­ca, do četrt­ka, 7. mar­ca 2019, v Atri­ju ZRC […]

Colloquia Divina

Colloquia Divina 2018 — dnevi Andreja Diva iz Justinopole

Posted in Nerazvrščeno

Fakul­te­ta za human­is­tične študi­je Uni­verze na Pri­morskem bo tudi letos gos­ti­la sim­poz­ij Col­lo­quia Div­ina, posvečen novi latiniteti. V središču letošn­je­ga srečan­ja bo pes­nik iz 17. sto­let­ja Mar­co Petro­n­io Cal­dana iz Pirana. Poteka­lo bo od četrt­ka, 18. okto­bra 2018, do sobote, 20. okto­bra 2018, v pros­torih Pre­torske palače v Kopru, UP FHŠ, in Inšti­tu­ta za arhe­ologi­jo […]

Vipava

Zgodovina latinskega pouka na Škofijski gimnaziji Vipava

Posted in Nerazvrščeno

Štu­den­t­ka lat­inščine in slovenščine Tan­ja Vid­mar je juni­ja 2108 obrani­la mag­istrsko delo z naslovom Zgodov­ina lat­inščine na Škofi­js­ki gim­naz­i­ji Vipa­va. Men­tor­ja pri pro­jek­tu sta bila klasični filolog dr. Matej Hriberšek ter slovenist­ka dr. Moj­ca Smolej. Nalo­ga poglobljeno obrav­na­va pouk lat­inščine kot bistveni del human­is­tične izo­brazbe, ki še ved­no določa vrsto najboljših sloven­skih gim­naz­ij. Na Pri­morskem […]

grško jezikoslovje

Pogled na grško jezikoslovje: preteklost, sedanjost in prihodnost grškega jezika

Posted in Nerazvrščeno

Enod­nevno kon­fer­en­co z naslovom Pogled na grško jezikoslov­je: pretek­lost, sedan­jost in pri­hod­nost grškega jezi­ka (A glimpse into Greek lin­guis­tics: inves­ti­gat­ing the past, the present and the future of Greek lan­guage) orga­nizira­ta Odd­elek za klasično filologi­jo ter Odd­elek za primer­jal­no in splošno jezikoslov­je Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani v sode­lo­van­ju s Sloven­sko akademi­jo znanos­ti in umet­nos­ti. […]

Smrt lirike

Brane Senegačnik na Besedni postaji o knjigi Smrt lirike?

Posted in Dogodek, Knjiga

Na Besed­ni posta­ji se bodo v torek, 8. maja, ob 17.00 v Mod­ri sobi o knji­gi Smrt lirike? pogo­var­jali njen avtor, klasični filolog dr. Brane Sene­gačnik, kom­par­a­tivist dr. Alen Šir­ca, filo­zof dr. Dean Komel in pes­nik Peter Semolič. Besedne posta­je so cik­lus pogov­orov o kakovost­nih knji­gah, ki ga pripravl­ja knji­gar­na Filo­zofske fakul­tete. »Vprašaj, ki sto­ji v naslovu […]

raztrgati boga

Raztrgati boga: podobe Dionizove smrti v poznoantičnih virih

Posted in Nerazvrščeno

Blaž Božič, štu­dent na smeri Grš­ki jezik, književnost in kul­tura, bo na Odd­elku za klasično filologi­jo v ponedel­jek, 12. feb­ru­ar­ja 2018, zago­var­jal mag­istrsko nal­o­go z naslovom Raztr­gati boga: podobe Dion­i­zove smr­ti v poznoan­tičnih vir­ih. Men­tor pri nalo­gi je bil doc. dr. Brane Sene­gačnik. Zagov­or bo ob 11.00 v pre­daval­ni­ci 345 in bo odprt za javnost. Dion­i­zo­va smrt […]

fiziolog

Latinski Fiziolog in njegovi sorodniki

Posted in Nerazvrščeno

Juli­ja Hoda, štu­den­t­ka na pedagošk­ih pro­gramih Grš­ki jezik, književnost in kul­tura ter Latin­s­ki jezik, književnost in kul­tura, je na Odd­elku za klasično filologi­jo v torek, 6. feb­ru­ar­ja 2018, zago­var­jala mag­istrsko nal­o­go z naslovom Phys­i­o­lo­gus dic­it: Latin­s­ki Fiziolog in nje­govi sorod­ni­ki, napisano pod men­torstvom doc. dr. Mate­ja Hriberš­ka. V okviru mag­istrske naloge, ki povezu­je študij na obeh […]

kodno preklapljanje

Kodno preklapljanje v latinščini: primer Ciceronovih pisem Atiku

Posted in Nerazvrščeno

Mate­ja Počkaj, štu­den­t­ka na smereh Grš­ki jezik, književnost in kul­tura ter Latin­s­ki jezik, književnost in kul­tura, bo na Odd­elku za klasično filologi­jo v torek, 12. sep­tem­bra 2017, zago­var­jala mag­istrsko nal­o­go z naslovom Kod­no preklapl­jan­je v lat­inšči­ni: primer Ciceronovih pisem Atiku, napisano pod men­torstvom izr. prof. dr. Jerne­je Kavčič. Nje­na mag­istrs­ka nalo­ga povezu­je študij na obeh smereh. […]

Zagovor

Podobe grškega simpozija

Posted in Nerazvrščeno

Jan Peter­nelj bo na Odd­elku za klasično filologi­jo v sre­do, 5. juli­ja 2017, zago­var­jal mag­istrsko nal­o­go z naslovom Podobe grškega sim­poz­i­ja v Cor­pus Theog­nideum in Kseno­fontovem Sim­poz­i­ju. Zagov­or bo ob 9.00 v pre­daval­ni­ci 325. Vabljeni! Izvleček Sim­poz­ij je bil v antični Grči­ji družbeno-poli­tič­­na insti­tu­ci­ja. Pravi razmah je doživ­el v arhaični dobi, ko se je na celot­nem […]