Smrt lirike

Brane Senegačnik na Besedni postaji o knjigi Smrt lirike?

Posted in Dogodek, Knjiga

Na Besed­ni posta­ji se bodo v torek, 8. maja, ob 17.00 v Mod­ri sobi o knji­gi Smrt lirike? pogo­var­jali njen avtor, klasični filolog dr. Brane Sene­gačnik, kom­par­a­tivist dr. Alen Šir­ca, filo­zof dr. Dean Komel in pes­nik Peter Semolič. Besedne posta­je so cik­lus pogov­orov o kakovost­nih knji­gah, ki ga pripravl­ja knji­gar­na Filo­zofske fakul­tete. »Vprašaj, ki sto­ji v naslovu […]