Smrt lirike

Brane Senegačnik na Besedni postaji o knjigi Smrt lirike?

Posted in Dogodek, Knjiga

Na Besed­ni posta­ji se bodo v torek, 8. maja, ob 17.00 v Mod­ri sobi o knji­gi Smrt lirike? pogo­var­jali njen avtor, klasični filolog dr. Brane Sene­gačnik, kom­par­a­tivist dr. Alen Šir­ca, filo­zof dr. Dean Komel in pes­nik Peter Semolič. Besedne posta­je so cik­lus pogov­orov o kakovost­nih knji­gah, ki ga pripravl­ja knji­gar­na Filo­zofske fakul­tete. »Vprašaj, ki sto­ji v naslovu […]

Kozma

Kozma Ahačič: Obvozne strategije

Posted in Knjiga

Prav nar­avoslov­je in tehnologi­ja potre­bu­je­ta bodoče štu­dente z močno human­is­tično in druž­boslovno izo­brazbo. Te dni sem z zan­i­man­jem spreml­jal sortes Home­r­i­cae, ki jih je na Face­booku iz nove­ga pre­vo­da Ili­ade objavl­jala splet­na skup­nost Athenaeum Sloveni­ja. (Nov pre­vod Jelene Isak Kres kar buhti od svežine in nam ponu­ja jezikovno naj­sodob­ne­jše­ga Home­r­ja doslej.) Nek­daj so s »homer­skim […]