Diplome, magisteriji, doktorati

studenti

Brez letnice

Mira Osana, De gene­ti­vo subiec­ti­vo et obiec­ti­vo, qui in pri­mo, secun­do, ter­tio T. Livii Rerum ges­tarum libro inve­ni­un­tur

Sil­va Avan­zo, Salus­tov stil

Mar­i­ja Pod­bre­gar, Družbe­na pogo­jenost rimske satire

Bre­da Orel, Kriv­da in kazen v Aishilovi Oreste­ji

Franc Koren­jak, Sofok­le­jev pes­imizem

Andre­ja Kiau­ta, Ljud­s­ka lat­inšči­na v izbranih poglavjih Petron­i­jeve­ga Satyri­cona

Anton Fink, Podo­ba kmečkega in mest­ne­ga živl­jen­ja pri Horacu

Fri­da Terseglav, Ima­go Tiberii a Tac­i­to depic­ta vera an fal­sa sit

Do 1970

Kaje­tan Gan­tar, Organ­s­ka zgrad­ba Ili­ade v celoti in v posameznih delih (1953)

Justin Stanovnik, Pla­tonizem in sofisti­ka v Gorgi­ju (1954)

Jas­na Šet­inc, Quo­mo­do Pin­darus carmi­na Nemeaea com­po­suer­it (1960)

Jože Mli­nar­ič, Quatenus The­ocri­tus carmi­na pop­u­lar­ia secu­tus est (1961)

Nataša Stanič, Platonov dia­log kot esej (1962)

Otmar Črnilog­ar, Indika­tiv aorista v Demosten­ovih poli­tičnih gov­orih (1964)

1970–1979

Janez Drnovšek, Home­r­je­vo izražan­je agen­sa pri pasivu (1971)

Janez Drnovšek, Inter­pretaci­ja latin­skih napisov (1972)

Valentin Kalan, Dve odločitvi o živl­jen­ju in smr­ti pri Tuki­didu (1972)

Mati­ja Beličič, O neka­ter­ih poseb­nos­tih na področju gene­ti­va v prvi hek­sa­di Tac­i­tovih Analov (1973)

Zden­ka Beran, Svet čut­ne­ga zaz­na­van­ja in nje­gov pomen v Petron­i­jevem Satirikonu (1973)

Jas­na Her­vatin, Odnos med gospo­dar­jem in sužn­jem v Plav­tovih zgod­njih komedi­jah (1973)

Mar­tin Benedik, Tem­po­ral­ni stav­ki pri Plau­tu (1974)

David Plut, Raba spol­ni­ka pri Her­ak­l­i­tu (1974)

Mar­je­ta Šašel, Hero­di­an in Ilirik (1974)

Nada Pak­iž, Nekatere epi­grafske in slovnične poseb­nos­ti izbranih gršk­ih napisov (1975)

Nada Pak­iž, Per­vig­ili­um Vener­is — prob­le­mi inter­pretaci­je (1976)

Kat­ja Pavlič, Eros in etos v Ovidi­je­vi pes­nitvi Ars ama­to­ria (1976)

Bar­bara Šega Čeh, Motiv o Teze­ju in Ari­ad­ni v Kat­ulovi in Ovidi­je­vi poez­i­ji (1976)

Stanisla­va Krapež, Kat­ul pri Sloven­cih: Kat­ulo­va ljubezen­s­ka poez­i­ja v sloven­skih prepes­nit­vah (1977)

Maj­da Bre­zočnik, Denar in denarni odnosi v Plau­tovih komedi­jah (1977)

Mato Val­jan: Fran­jo Gracić: Teo­ret­sko-prak­tično razla­gan­je svećeni­ka: o djelo­van­ju otro­va groznice, kuge i zmi­jskog otro­va, o veći­ni drugih bolesti i nji­hovim poglav­itim ustuci­ma te o nekim drugim stvari­ma (1977)

1980–1989

Jana Mihelj, Izo­bražen­ci v rim­s­ki družbi v obdob­ju zgod­nje­ga cesarst­va v luči Juve­nalove sedme satire (1980)

Vida Pust Škr­gul­ja, Vit­ru­vi­je­va mis­el v sve­tu današn­je­ga dne (1982)

Mat­jaž Babič, Raba pasi­va v Plav­tovih komedi­jah Aul­u­lar­ia, Trinum­mus in Casi­na (1986)

Bre­da Čop, Latinske prvine v sodob­ni slovenšči­ni (1986)

Gorazd Koc­jančič, Sporoči­lo in vlo­ga gnom v Pin­dar­jevem pes­ništvu (1986)

Miran Špelič, Seman­tični razvoj izbranih besed od klasične do krščanske lat­inščine (1987)

Mar­je­ta Šašel Kos, Tac­i­to­vo živl­jen­je in delo: sen­tence v Agrikoli (1988)

Bernar­da Šmalc, Platono­vo sed­mo pis­mo kot vir za poz­na­van­je nje­gove biografi­je in filo­zofi­je  (1988)

Nataša Homar, Tradi­cional­ni ele­men­ti v Lon­gosovem romanu Daf­nis in Hloa  (1989)

1990–1999

Robert Čepon, O vokaliz­mu in kon­zo­nan­tiz­mu pam­filskega dialek­ta (1990)

Robert Čepon, Opažan­ja o neka­ter­ih mor­fološk­ih, sin­tak­tičnih in seman­tičnih poseb­nos­tih izbranih tek­stov – CIL I2 364, Leg­es XII tab­u­larum (1990)

Son­ja Hafn­er, Prispev­ki k zgodovi­ni odmevov antične bas­ni na Slovenskem (1990)

Nataša Homar, Nar­a­va in izvirnost Ovidi­je­vih Epis­tu­lae hero­idum (1990)

Hele­na Novak, Fonetične in mor­fološke značil­nos­ti arhaičnih latin­skih napisov (1990)

Ralph Praus­müller, Die Sicht der Him­mel­skör­p­er in der griechis­chen Astronomie bis zum Hel­lenis­mus (pred­loženo na Uni­verzi v Salzbur­gu) (1990)

Drag­i­ca Fab­jan, V imenu prizanesljivosti (širi­na Senekove­ga spisa De clemen­tia) (1991)

Ire­na Čes­nik, Pomen Klavdi­janovih poročil (1991)

Robert Petkovšek, Pojem pre­sežnos­ti v Ploti­novi filo­zofi­ji (1991)

France Kran­jc, Prom­e­tej iz per­spek­tive tret­je­ga tisočlet­ja (1992)

Ksen­ja Geis­ter, Sapfin frag­ment 31 iz aspek­ta Kat­ulove 51. pes­mi (1993)

Rena­ta Hrovatič, Latin­s­ka ime­na sloven­skih kra­jev (1993)

Marko Mar­inčič, Metafo­ra in ale­gori­ja v Tobi­je­vi knji­gi — vplivi zgodbe o Ahikar­ju (1993)

Branko Sene­gačnik, Umet­niško bist­vo in sporoči­lo Sofoklovih Trahink (1993)

Bro­nisla­va Aubelj, Salusti­je­va invek­ti­va pro­ti Ciceronu (1994)

Apoloni­ja Klančar, Motiv smr­ti pri Prop­er­ci­ju (1994)

Branko Sene­gačnik, Vlo­ga bogov v Lukre­ci­jevem duhovnem sve­tu (1994)

Dar­ja Šter­benc, Komen­tar k Pis­mu o tol­er­an­ci Johna Loc­ka (1994)

Tadej Vid­mar, Zgodovin­s­ka in teo­retič­na anal­iza spisa De mag­istro Tomaža Akvinskega (1994)

Pavel Češarek, Sofoklov Ajant kot tragedi­ja trpljen­ja (1995)

Neven­ka Medi­ja, O vse­bin­skih in oblikovnih značil­nos­tih rimskega pre­gov­o­ra (1995)

Pavel Češarek, Raba anaforičnih zaimkov pri Plav­tu (1996)

Matej Hriberšek, Kra­jevni pride­v­ki pri Home­r­ju (1996)

Matej Hriberšek, Lit­er­ar­na kri­ti­ka pri Tac­i­tu in Kvin­til­i­janu (1996)

Bojana Tomc, Besed­ni red v Petron­i­je­vi Ceni Tri­mal­chio­n­is (1996)

Alen­ka Cedil­nik, Panon­i­ja II. in njen škof Valens v poročil­ih Sokra­ta Sholasti­ka (pred­loženo tudi na Odd­elku za zgodovi­no) (1997)

Kristi­na Jurkovič, Sveti Hieron­im: Pis­mo Leti o vzgo­ji hčerke (epis­tu­la 107) (1997)

Maja Sunčič, Pride­vni­ki v miken­s­ki gršči­ni (1997)

Andre­ja Inkret, Aristo­fanove Žabe kot besedi­lo za gledal­išče (1998)

Jele­na Isak, Kalima­hov frag­ment 100 (Pf.) in Kat­ulo­va pesem 66 (1998)

Moni­ka Osvald, Bog Dion­iz v pes­niškem opusu Kvin­ta Horaci­ja Fla­ka (1998)

Bar­bara Toplak, Slo­vo in sniden­je zakon­cev pri Home­r­ju (1998)

Katjuša Brvar, Mousiké ali pre­pletenost antične glas­be in besede (1999)

Son­ja Capud­er, Epikure­js­ki »odklon« atoma in nje­govi odmevi v rim­s­ki lit­er­a­turi (1999)

Bojana Ćirović, Antič­na zgodovin­sko-lit­er­ar­na priče­van­ja o clades Var­i­ana (1999)

Nada Grošelj, Sim­bo­li­ka glasov (pred­loženo tudi na Odd­elku za anglis­tiko in amerikanis­tiko) (1999)

Andre­ja Inkret, Aristo­fan v Rimu (1999)

Jerne­ja Kavčič, O latinskem in grškem naglasu (1999)

Kata­ri­na Klakočar, Tavriš­ka Ifi­geni­ja pri Evripidu in Goethe­ju — primer­ja­va dram (pred­loženo tudi na Odd­elku za ger­man­is­tiko) (1999)

Gre­gor Mark­ič, Avgušti­nov vpliv na Petrar­ka in Petrarkov avguš­tinizem (pred­loženo tudi na Odd­elku za romanske jezike in književnos­ti) (1999)

Ivana Mezn­er, Anal­iza kavzal­nih stavkov s quod v Cezar­jevem delu Com­men­tarii de bel­lo Gal­li­co (1999)

Andrej Novak, Homer­s­ki izrazi za orož­je (1999)

Gre­gor Pobežin, Oseb­ni pride­v­ki v Home­r­je­vi Ilia­di in Ilias Lati­na Bajbi­ja Ita­li­ka (1999)

Tin­ka Selič, Sloven­s­ki štu­den­ti na Uni­verzi v Grad­cu v prvih dva­jsetih letih njene­ga obsto­ja in nji­hovi pis­ni izdel­ki (1999)

Bogomir Trošt, Patris­tične himne rimskega bre­vir­ja v sloven­skih pre­vodih (1999)

2000–2009

Koz­ma Ahačič, Opis in utemeljitev jezikovne­ga reda pri Varonu in Kvin­til­i­janu (2000)

Moj­ca Cuk­jati, Motivi nar­ave v Tibulovih elegi­jah (2000)

Bar­bara Dam­jan, Pomen­s­ki in oblikovni razvoj izra­zov za plovi­la od stare do klasične lat­inščine z ozirom na indo­evrop­s­ki izvor (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no in splošno jezikoslov­je) (2000)

Bar­bara Eisen­zopf, Staro­grške sle­di v rene­sančni tragedi­ji (pred­loženo tudi na Odd­elku za romanske jezike in književnos­ti) (2000)

Jera Ivanc, Evripi­do­va in Seneko­va Mede­ja: odnos do upri­zoritve nekoč in danes (2000)

David Movrin, Fidus inter­pres: očrt glavnih tokov v zgodovi­ni evropskega pre­va­jan­ja iz klasičnih jezikov (2000)

Jel­ka Perne, Živali v Sovre­tovem pre­vo­du Lukre­ci­jeve­ga dela De rerum natu­ra (2000)

Simona Sašek, Glagoli s pomenom ‘udar­i­ti, tep­sti’ pri Plav­tu (2000)

Rahela Šibal, Triv­ial­na lit­er­atu­ra in grš­ki nesofistični roman (2000)

Son­ja Krečič, Eti­mologi­je zeml­jepis­nih imen v Varonovem delu O latinskem jeziku (2001)

Luci­ja Krošelj, Lit­er­ar­na uso­da leg­ende o Fedri in Hipoli­tu pri Evripidu, Sene­ki in Rac­inu (pred­loženo tudi na Odd­elku za romanske jezike in književnos­ti) (2001)

Lada Mejak, Real­izem v klasični dobi grške likovne umet­nos­ti (pred­loženo tudi na Odd­elku za umet­nos­t­no zgodovi­no) (2001)

Neža Vil­helm, Poroči­la antičnih slovničar­jev o sklonih (2001)

Juli­jana Visočnik, Cicero­ni­anus es, non Chris­tianus (2001)

Jan­ja Žmavc, Izrazi za izpove­dovan­je ljubezni pri Menan­dru in Teren­ci­ju (2001)

Maja Gril: Grške prvine v Petron­i­jevem besedišču (2002)

Ana Mar­i­ja Lamut: Afrodi­ta z Areso­vim ščit­om (vv. 1.742–746) v Arg­onavtikah Apoloni­ja z Rodosa (2002)

Mar­jan Mikek: Zmerljivke in kletvice v Plav­tovi komedi­ji Poenu­lus (2002)

Dar­ja Mlakar: Katafo­ra kot besedil­no sred­st­vo v jeziku rimske komedi­je (2002)

Mit­ja Sadek: Dosež­ki božanskega Avgus­ta (Res ges­tae Divi Augusti): glas­nik repub­like ob rojstvu cesarst­va (pred­loženo tudi na Odd­elku za zgodovi­no) (2002)

Aleš Maver: Bog in bogovi pri Arnobi­ju: Adver­sus nationes med apologi­jo in invek­ti­vo (2002)

Tea Dolenc: Lat­inšči­na na maturi (2003)

Nina Kom­pare: Lukano­va teologi­ja (bogovi, For­tu­na in fatum v Državl­jan­s­ki vojni) (2003)

Mar­i­ja Liht­en­val­ner: Lau­da­tio Turi­ae in položaj žen­sk v Rimu ob kon­cu repub­like (2003)

Maj­da Pin­tar: Final­ni odvis­ni­ki v Kseno­fontovi Anaba­sis in Cezar­je­vi Gal­s­ki vojni (2003)

Mar­i­ja Neža Pirc: Ovidi­je­va igra s Home­r­jem v 12. knji­gi Meta­mor­foz (2003)

Ana Premk: Alces­tis Bar­ci­nonen­sis (2003)

Tina Sil­ič: Etruršči­na kot posred­nik pri pre­vze­man­ju gršk­ih besed v lat­inšči­no (2003)

Mar­je­ta Stres: Pre­vzete besede iz stare grščine in lat­inščine v otrošk­ih in mladin­skih revi­jah (2003)

Nina Vuk: Gre­gor iz Tour­sa in nje­go­va Zgodov­ina Frankov (2003)

Mar­ti­na Hoy­er: Odstopan­ja od klasične lat­inščine pri sv. Avgušt­inu (Con­fes­siones) (2004)

Mate­ja Kavaš: Jezik v psev­do-Kseno­fontovi Aten­s­ki ustavi (2004)

Tomaž Kremžar: Kseno­fontov Agezi­laj in Tac­i­tov Agriko­la (2004)

Son­ja Lju­betič: Ženske fig­ure v Zgodovi­ni Lan­go­b­ar­dov Pavla Diakona (2004)

Miran Sajovic: Obrav­na­va herez­ij v Avgušti­novem spisu De agone chris­tiano (2004)

Špela Tomažinčič: Remo cum fratre Quir­i­nus: pre­o­brazbe mita o ustanovitvi Rima od začetkov do Horaci­ja (2004)

Mat­evž Zupančič: Vates Hor­atius, auc­tori­tas in helenis­tični pred­hod­ni­ki Avgus­tove­ga vladarskega kul­ta (2004)

Mate­ja Kavaš: Salustij in Katili­no­va zaro­ta (2004)

Zala Rott: Antični komični roman in rojst­vo pikareskne­ga romana: vpliv Apule­jeve­ga Zlate­ga osla na zgod­nji pikareskni roman Lazaril­lo de Tormes (pred­loženo tudi na Odd­elku za romanske jezike in književnos­ti) (2004)

Lian­ka Var­ga: Mit o Nar­cisu in Eho pri Ovidi­ju in ostal­ih antičnih in sred­njevešk­ih pis­cih (2004)

Kristi­na Tomc: Pin­darum quisquis studet aem­u­la­ri: alek­san­drin­s­ka poet­i­ka v Horaci­je­vi pes­mi 4.2 (2004)

Maja Žumer: Pre­gov­ori in splošne resnice v pre­vodih Petron­i­ja (2004)

Drag­i­ca Fab­jan: Plu­tarh, O vzgo­ji otrok (2006)

Mar­i­ja Hele­na Kališnik: Motiv eros-thanatos pri Prop­er­ci­ju in Alo­jzu Grad­niku (2006)

Kaz­imir Kolar: Temeljni poj­mi Hobbesove­ga nar­avne­ga pra­va (2006)

Eva Lajevec: Pre­vzete besede iz lat­inščine v tele­viz­ijskih pogov­ornih odd­a­jah za mla­dost­nike (2006)

Kar­men Murovec: Dopol­nje­van­je latin­skih glagolov iubeo, veto, sino, patior (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no in splošno jezikoslov­je) (2006)

Olga Osred­kar: Leg­en­da o Bar­laa­mu in Jozafatu (2006)

Miran Sajovic: Prvi grš­ki komen­tar­ji k evharis­tični liturgi­ji (2006)

Kris­ti­jan Šinkec: Sklad­n­ja par­tic­i­pa v delu Živl­jen­je svete­ga Teodo­ra iz Sikeona (2006)

Tina Bernik: Pre­vzete besede staro­grškega in latinskega izvo­ra v časopis­nem jeziku (pred­loženo tudi na Odd­elku za slovenis­tiko) (2007)

Moj­ca Cajnko: Real­izem v Evripi­dovem Orestu (2007)

Moni­ka Deže­lak: Enodi­jev pane­girik na čast kralju Teoderiku: stilis­tično-retorični vidi­ki pane­giri­ka in nje­gov zgodovin­s­ki pomen (pred­loženo tudi na Odd­elku za zgodovi­no) (2007)

Hele­na Kostešič: Anal­iza rel­a­tivnih stavkov v Ter­tuli­janovih delih De coro­na in De spec­ta­c­ulis (2007)

Maja Likar: Varon, spor med anal­o­gisti in anom­al­isti in rojst­vo antične slovnice (2007)

Klaudi­ja Sedar: Vlo­ga antične retorike v sodob­nih sloven­skih retoričnih priročnikih (2007)

Kris­ti­jan Šinkec: Latin­s­ka pes­niš­ka ust­var­jal­nost Sil­va Koprive (2007)

Mate­ja Šva­jncer: Homo sibi dis­sim­ilis: avto­portret Petra Abelar­da v His­to­ria calami­ta­tum, njen pre­vod in primer­ja­va s podobo, ki jo o njem poda sveti Bernard (pred­loženo tudi na Odd­elku za zgodovi­no) (2007)

Mar­tin Oblak: Vul­gar­na latišči­na kot gradi­vo pri poznih rim­skih slovničar­jih (2008)

Neža Sagadin: Hon­ori­fi­ca con­tu­melia: Hieron­i­mo­va Apologi­ja, njen čas, teološ­ka pod­stat in retorič­na strate­gi­ja (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no književnost in lit­er­arno teori­jo) (2008)

Jure Kovačik: Grško besedišče pri Petron­i­ju kot vir za preuče­van­je zgodovine grškega jezi­ka (2009)

Uroš Mar­t­inčič: Primeri rel­a­tivnih stavkov v latin­skih šol­skih slovnic­ah sloven­skih avtor­jev (2009)

2010–2016

Andre­ja Kep Stan­jo: Pred­sokrats­ka arche in Laoz­i­jev dao (pred­loženo tudi na Odd­elku za azi­jske in afriške študi­je) (2010)

Matej Milo­vanovič: Aris­totelov pogled na san­je (pred­loženo tudi na Odd­elku za filo­zofi­jo) (2010)

Maruša Tadenc: Haereti­ci fasci­narii: herez­i­ja, dia­b­o­lizem in syn­a­goga dia­bol­i­ca v Jacquier­jevem kon­cep­tu čarovništ­va (pred­loženo tudi na Odd­elku za zgodovi­no) (2011)

Sabi­na Zorčič: Grško in latin­sko besed­je v slovenskem poli­tičnem diskurzu: soci­ol­ingvis­tični in prag­matični pristop (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no in splošno jezikoslov­je) (2011)

Blaž Ploj: Gio­van­ni Pico del­la Miran­dola, De genere dicen­di philosopho­rum: rene­sanč­na mis­el med retoriko in filo­zofi­jo (pred­loženo tudi na Odd­elku za soci­ologi­jo) (2011)

Sin­ja Jančič: Abso­lut­ni abla­tiv v rim­s­ki komedi­ji: študij na primeru Plav­tovih in Teren­ci­je­vih komedij (2011)

Marko Kastel­ic: Sek­su­al­ni besed­n­jak v Plav­tovih komedi­jah: anal­iza sek­su­al­no obar­vane­ga humor­ja in sloven­jen­je le-tega v komedi­jah Amfitruo, Osli, Komedi­ja o lon­cu, Kaz­i­na, Dvo­jč­ka, Bahavi vojščak in Hišni strah (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no književnost in lit­er­arno teori­jo) (2012)

Mar­tin Hor­vat: Prob­lem in vlo­ga brezme­jne­ga pri Melisu: pre­vod frag­men­tov in komen­tar (pred­loženo tudi na Odd­elku za filo­zofi­jo) (2012)

Blaž Jemc: Raba his­torične­ga prezen­ta v Apule­je­vi zgod­bi o Amor­ju in Psi­hi ter nje­go­vo razmer­je do imper­fek­ta in per­fek­ta (2012)

Nast­ja Janžekovič: Ljud­s­ki smeh in karneval­izaci­ja v rimskem romanu: Bahti­nov kon­cept karneval­izirane lit­er­a­ture in ljudskega sme­ha pri Petron­i­ju (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no književnost in lit­er­arno teori­jo) (2012)

Tina Gru­den: »Coge eos intrare?« Avgušti­nov odnos do dru­gov­ercev: donatisti in Epis­tu­la 93 (2012)

Anja Eržen: Ajshilo­va Oreste­ja in nar­avno pra­vo (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no književnost in lit­er­arno teori­jo) (2013)

Tina Lajovic Černe: L’epis­to­la in fun­zione let­ter­aria: le Hero­ides di Ovidio e Si sta facen­do sem­pre più tar­di di Tabuc­chi = Pis­mo v književni vlo­gi: Ovidi­jeve Hero­ides in Tabuc­chi­jev Si sta facen­do sem­pre più tar­di (pred­loženo tudi na Odd­elku za romanske jezike in književnos­ti) (2013)

Blaž Str­mole: Ein­hard, Živl­jen­je Kar­la Velikega: pre­vod in razpra­va o vero­dos­to­jnos­ti dela kot zgodovinskega vira (pred­loženo tudi na Odd­elku za zgodovi­no) (2013)

Kat­ja Trt­nik: Odnos do lat­inščine v Cerkvi na Slovenskem v 20. sto­letju (2013)

Anton Jakša: Spomin­s­ka knji­ga Adama Wagna z Bogenšer­ka iz let 1591–1592 (2013)

Živa Borak: Apule­jeve Meta­mor­foze in Vita Aesopi (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no književnost in lit­er­arno teori­jo) (2014)

Polon­ca Zupančič: Cicerono­vo poj­movan­je duše in nesm­rt­nos­ti v Tus­cu­lanae dis­pu­ta­tiones (pred­loženo tudi na Odd­elku za filo­zofi­jo) (2014)

Lara Unuk: Komič­na vlo­ga bogov v stari komedi­ji in pri Aristo­fanu (pred­loženo tudi na Odd­elku za primer­jal­no književnost in lit­er­arno teori­jo) (2014)

Sibil Grun­tar Vil­fan: Latin phrase­o­log­i­cal units in Eng­lish and Slovene: a study based on Eras­mus’ Ada­gio­rum Chil­i­ades (pred­loženo tudi na Odd­elku za ger­man­is­tiko) (2014)

Mar­ti­na Eyer: Dedišči­na latinske somatske in živalske fraze­ologi­je v slovenšči­ni (pred­loženo tudi na Odd­elku za slovenis­tiko) (2014)

Jan Nardin: Gobe od antike do danes: kul­turnoz­godovin­sko izroči­lo in anal­iza latin­skih, fran­coskih ter sloven­skih imen (pred­loženo tudi na Odd­elku za roman­is­tiko) (2015)

Toni Kür­bus: Kara­nis in latin­s­ka pis­ma Klavdi­ja Teren­ci­jana (2015)

Lau­ra Weber: Odnos med božan­skim in človeškim v Plav­tovem, Molièrovem in Girau­doux­ovem Amfitri­onu (Pred­loženo tudi na Odd­elku za roman­is­tiko) 

Anja Ragolič: Epi­grafi­ka v osnovni šoli — primer Osnovne šole Preži­hove­ga Voran­ca, Ljubl­jana

Tat­jana Pola­jn­er: Didak­tično gradi­vo za pouk lat­inščine in grščine na Teološ­ki fakul­teti

Živa Švigelj: Zapis in izgov­or­ja­va novo­gršk­ih last­nih imen med teori­jo in prak­so (Pred­loženo tudi na Odd­elku za slovenis­tiko)

Jele­na-Mar­i­ja Milanović: Glas­ba v pros­toru antične kita­jske in stare Grči­je (Pred­loženo tudi na Odd­elku za azi­jske študi­je)

Mate­ja Ropas: Tri Elek­tre

Petra Urankar Mlakar: Afrodi­ta, Artemi­da in Ate­na v Evripi­dovih tragedi­jah Hipolit in Ifi­geni­ja pri Tavri­j­cih

Iva Novak: Telo in duh v sto­i­ciz­mu (Pred­loženo tudi na Odd­elku za filo­zofi­jo)

Magistrske naloge

Franc Žužek, De Thucy­dide et eius opere (brez let­nice)

Mar­je­ta Šašel Kos, Vred­nost Rimske zgodovine Kasi­ja Diona za zgodovi­no zahod­no balka­nskega pros­to­ra (1980)

Mat­jaž Babič, Besed­ni red v Plav­tovih komedi­jah (1990)

Marko Mar­inčič, Kom­pozi­ci­ja Kat­ulove­ga epil­i­ja o svat­bi Pele­ja in Tetide in nje­govi grš­ki vzori (1996)

Jas­na Hrovat, Rokopis­ni patris­tični pre­vo­di Kle­me­na Velikon­je iz zapuščine Ivana Vrhovni­ka (1997)

Branko Sene­gačnik, Znača­ji in mitos v Sofoklovi tragedi­ji Trahinke (1998)

Bar­bara Zlobec, Jad­ran­sko mor­je v Lukanovem epu Pharsalia (1998)

Matej Hriberšek, Imper­fekt pri Ciceronu (2000)

Neven­ka Medi­ja, Obseg in vlo­ga latin­skih pre­gov­orov v sloven­skih učbenikih za lat­inšči­no (2002)

Jele­na Isak Kres, Kalima­hov frag­ment 110: dosedan­je ugo­tovitve tek­st­nokri­tične anal­ize in nji­hov vpliv na inter­pretaci­jo besedi­la (2003)

Gre­gor Pobežin, Kom­ple­men­tarni gov­ori v Tuki­di­dovi Pelo­poneš­ki vojni (2003)

Ana Mar­i­ja Lamut, Opisi likovnih umet­nin v helenis­tični poez­i­ji (2013)

Doktorske disertacije

Albin Vil­har, Izbrana vprašan­ja o Partheni­ju (1924)

Josip Ilc, Motivi v Tibulovih elegi­jah (1924)

Ivan Ambrožič, Mitrov kult na ozemlju današn­je Sloveni­je (1924)

Milan Grošelj, Iz sin­takse latinskega gene­ti­va in dati­va (1934)

Eri­ka Mihevc-Gabrovec, Propad per­fek­ta v pozni gršči­ni (1955)

Kaje­tan Gan­tar, Obliko­van­je pros­to­ra in časa v Home­r­je­vih epih: prispev­ki k poz­na­van­ju Home­r­jeve epske umet­nos­ti (1958)

Jože Mli­nar­ič, Sred­njeveš­ki latin­s­ki epos Vita Mari­ae met­ri­ca: tek­st­nokri­tič­na-his­to­ri­ograf­s­ka in lit­er­ar­na anal­iza (1977)

Pri­mož Simoni­ti, Human­izem na Slovenskem in sloven­s­ki human­isti do srede 16. sto­let­ja: prispev­ki za oris nji­hove­ga kul­turnoz­godovinskega pom­e­na (1978)

Mat­jaž Babič, Besed­ni red v miken­s­ki gršči­ni (1995)

Marko Mar­inčič, Helenis­tični epil­ij v Rimu  (1998)

Matej Hriberšek, Anal­iza metodične­ga pristopa v sloven­skih osnovnošol­skih in sred­nješol­skih učbenikih in priročnikih za klasične jezike od 1850 do 2000 (2002)

Bar­bara Zlobec, Tržaš­ki human­ist Andreas Rapi­cius (1533–1573) in nje­go­vo pes­niško delo (2002)

Brane Sene­gačnik, Dra­maturš­ka funkci­ja stran­skih likov v Sofoklovih tragedi­jah (2002)

Jerne­ja Kavčič, Skladen­jske in slo­govne značil­nos­ti neoseb­nih glagol­skih oblik v grš­ki prozi zgod­nje­ga sred­nje­ga veka (2003)

Son­ja Weiss, Nauk o duši v Ploti­novih inter­pretaci­jah mita (2006)

Jan­ja Žmavc, Etos in patos v antični retorični teori­ji in prak­si ter njuno razmer­je do zgod­nje rimske komedi­je (2007)

David Movrin, Hagiografi­ja med rojstvom in dopol­nitvi­jo: odnos med pogan­sko in krščan­sko biografi­jo v pozni anti­ki (2007)

Juli­jana Visočnik, Jezikovne značil­nos­ti napisov antične Cele­je z okoli­co kot vir za preuče­van­je roman­izaci­je cele­jskega pros­to­ra (2007)

Gre­gor Pobežin, Pripoved­no gledišče in žar­iščen­je v Salusti­je­vi Jugurtin­s­ki vojni in Katili­novi zaroti (2009)

Jad­ran­ka Cer­gol, Etno­grafi­ja v dru­gi polovi­ci Vergili­jeve Enei­de: primer Etruščanov (2010)

Kristi­na Tomc, Pin­dar in Pla­ton o pes­ništvu: predz­godov­ina inspiraci­jske poet­ike v antični Grči­ji (2013)

Špela Tomažinčič, Mem­o­rem Iuno­n­is ob iram: Motiv Juno­n­ine jeze v rim­s­ki epi­ki (2016)

Drag­i­ca Fab­jan Andrit­sakos, Homer­s­ki vplivi na jezik in slog Kavafiso­vih pes­mi z antično tem­atiko (2016)

Geometrija