Diplome, magisteriji, doktorati

studenti

Brez letnice

Mira Osana, De genetivo subiectivo et obiectivo, qui in primo, secundo, tertio T. Livii Rerum gestarum libro inveniuntur

Silva Avanzo, Salustov stil

Marija Podbregar, Družbena pogojenost rimske satire

Breda Orel, Krivda in kazen v Aishilovi Oresteji

Franc Korenjak, Sofoklejev pesimizem

Andreja Kiauta, Ljudska latinščina v izbranih poglavjih Petronijevega Satyricona

Anton Fink, Podoba kmečkega in mestnega življenja pri Horacu

Frida Terseglav, Imago Tiberii a Tacito depicta vera an falsa sit

Do 1970

Kajetan Gantar, Organska zgradba Iliade v celoti in v posameznih delih (1953)

Justin Stanovnik, Platonizem in sofistika v Gorgiju (1954)

Jasna Šetinc, Quomodo Pindarus carmina Nemeaea composuerit (1960)

Jože Mlinarič, Quatenus Theocritus carmina popularia secutus est (1961)

Nataša Stanič, Platonov dialog kot esej (1962)

Otmar Črnilogar, Indikativ aorista v Demostenovih političnih govorih (1964)

1970–1979

Janez Drnovšek, Homerjevo izražanje agensa pri pasivu (1971)

Janez Drnovšek, Interpretacija latinskih napisov (1972)

Valentin Kalan, Dve odločitvi o življenju in smrti pri Tukididu (1972)

Matija Beličič, O nekaterih posebnostih na področju genetiva v prvi heksadi Tacitovih Analov (1973)

Zdenka Beran, Svet čutnega zaznavanja in njegov pomen v Petronijevem Satirikonu (1973)

Jasna Hervatin, Odnos med gospodarjem in sužnjem v Plavtovih zgodnjih komedijah (1973)

Martin Benedik, Temporalni stavki pri Plautu (1974)

David Plut, Raba spolnika pri Heraklitu (1974)

Marjeta Šašel, Herodian in Ilirik (1974)

Nada Pakiž, Nekatere epigrafske in slovnične posebnosti izbranih grških napisov (1975)

Nada Pakiž, Pervigilium Veneris – problemi interpretacije (1976)

Katja Pavlič, Eros in etos v Ovidijevi pesnitvi Ars amatoria (1976)

Barbara Šega Čeh, Motiv o Tezeju in Ariadni v Katulovi in Ovidijevi poeziji (1976)

Stanislava Krapež, Katul pri Slovencih: Katulova ljubezenska poezija v slovenskih prepesnitvah (1977)

Majda Brezočnik, Denar in denarni odnosi v Plautovih komedijah (1977)

Mato Valjan: Franjo Gracić: Teoretsko-praktično razlaganje svećenika: o djelovanju otrova groznice, kuge i zmijskog otrova, o većini drugih bolesti i njihovim poglavitim ustucima te o nekim drugim stvarima (1977)

1980–1989

Jana Mihelj, Izobraženci v rimski družbi v obdobju zgodnjega cesarstva v luči Juvenalove sedme satire (1980)

Vida Pust Škrgulja, Vitruvijeva misel v svetu današnjega dne (1982)

Matjaž Babič, Raba pasiva v Plavtovih komedijah Aulularia, Trinummus in Casina (1986)

Breda Čop, Latinske prvine v sodobni slovenščini (1986)

Gorazd Kocjančič, Sporočilo in vloga gnom v Pindarjevem pesništvu (1986)

Miran Špelič, Semantični razvoj izbranih besed od klasične do krščanske latinščine (1987)

Marjeta Šašel Kos, Tacitovo življenje in delo: sentence v Agrikoli (1988)

Bernarda Šmalc, Platonovo sedmo pismo kot vir za poznavanje njegove biografije in filozofije (1988)

Nataša Homar, Tradicionalni elementi v Longosovem romanu Dafnis in Hloa (1989)

1990–1999

Robert Čepon, O vokalizmu in konzonantizmu pamfilskega dialekta (1990)

Robert Čepon, Opažanja o nekaterih morfoloških, sintaktičnih in semantičnih posebnostih izbranih tekstov – CIL I2 364, Leges XII tabularum (1990)

Sonja Hafner, Prispevki k zgodovini odmevov antične basni na Slovenskem (1990)

Nataša Homar, Narava in izvirnost Ovidijevih Epistulae heroidum (1990)

Helena Novak, Fonetične in morfološke značilnosti arhaičnih latinskih napisov (1990)

Ralph Prausmüller, Die Sicht der Himmelskörper in der griechischen Astronomie bis zum Hellenismus (predloženo na Univerzi v Salzburgu) (1990)

Dragica Fabjan, V imenu prizanesljivosti (širina Senekovega spisa De clementia) (1991)

Irena Česnik, Pomen Klavdijanovih poročil (1991)

Robert Petkovšek, Pojem presežnosti v Plotinovi filozofiji (1991)

France Kranjc, Prometej iz perspektive tretjega tisočletja (1992)

Ksenja Geister, Sapfin fragment 31 iz aspekta Katulove 51. pesmi (1993)

Renata Hrovatič, Latinska imena slovenskih krajev (1993)

Marko Marinčič, Metafora in alegorija v Tobijevi knjigi – vplivi zgodbe o Ahikarju (1993)

Branko Senegačnik, Umetniško bistvo in sporočilo Sofoklovih Trahink (1993)

Bronislava Aubelj, Salustijeva invektiva proti Ciceronu (1994)

Apolonija Klančar, Motiv smrti pri Properciju (1994)

Branko Senegačnik, Vloga bogov v Lukrecijevem duhovnem svetu (1994)

Darja Šterbenc, Komentar k Pismu o toleranci Johna Locka (1994)

Tadej Vidmar, Zgodovinska in teoretična analiza spisa De magistro Tomaža Akvinskega (1994)

Pavel Češarek, Sofoklov Ajant kot tragedija trpljenja (1995)

Nevenka Medija, O vsebinskih in oblikovnih značilnostih rimskega pregovora (1995)

Pavel Češarek, Raba anaforičnih zaimkov pri Plavtu (1996)

Matej Hriberšek, Krajevni pridevki pri Homerju (1996)

Matej Hriberšek, Literarna kritika pri Tacitu in Kvintilijanu (1996)

Bojana Tomc, Besedni red v Petronijevi Ceni Trimalchionis (1996)

Alenka Cedilnik, Panonija II. in njen škof Valens v poročilih Sokrata Sholastika (predloženo tudi na Oddelku za zgodovino) (1997)

Kristina Jurkovič, Sveti Hieronim: Pismo Leti o vzgoji hčerke (epistula 107) (1997)

Maja Sunčič, Pridevniki v mikenski grščini (1997)

Andreja Inkret, Aristofanove Žabe kot besedilo za gledališče (1998)

Jelena Isak, Kalimahov fragment 100 (Pf.) in Katulova pesem 66 (1998)

Monika Osvald, Bog Dioniz v pesniškem opusu Kvinta Horacija Flaka (1998)

Barbara Toplak, Slovo in snidenje zakoncev pri Homerju (1998)

Katjuša Brvar, Mousiké ali prepletenost antične glasbe in besede (1999)

Sonja Capuder, Epikurejski »odklon« atoma in njegovi odmevi v rimski literaturi (1999)

Bojana Ćirović, Antična zgodovinsko-literarna pričevanja o clades Variana (1999)

Nada Grošelj, Simbolika glasov (predloženo tudi na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko) (1999)

Andreja Inkret, Aristofan v Rimu (1999)

Jerneja Kavčič, O latinskem in grškem naglasu (1999)

Katarina Klakočar, Tavriška Ifigenija pri Evripidu in Goetheju – primerjava dram (predloženo tudi na Oddelku za germanistiko) (1999)

Gregor Markič, Avguštinov vpliv na Petrarka in Petrarkov avguštinizem (predloženo tudi na Oddelku za romanske jezike in književnosti) (1999)

Ivana Mezner, Analiza kavzalnih stavkov s quod v Cezarjevem delu Commentarii de bello Gallico (1999)

Andrej Novak, Homerski izrazi za orožje (1999)

Gregor Pobežin, Osebni pridevki v Homerjevi Iliadi in Ilias Latina Bajbija Italika (1999)

Tinka Selič, Slovenski študenti na Univerzi v Gradcu v prvih dvajsetih letih njenega obstoja in njihovi pisni izdelki (1999)

Bogomir Trošt, Patristične himne rimskega brevirja v slovenskih prevodih (1999)

2000–2009

Kozma Ahačič, Opis in utemeljitev jezikovnega reda pri Varonu in Kvintilijanu (2000)

Mojca Cukjati, Motivi narave v Tibulovih elegijah (2000)

Barbara Damjan, Pomenski in oblikovni razvoj izrazov za plovila od stare do klasične latinščine z ozirom na indoevropski izvor (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje) (2000)

Barbara Eisenzopf, Starogrške sledi v renesančni tragediji (predloženo tudi na Oddelku za romanske jezike in književnosti) (2000)

Jera Ivanc, Evripidova in Senekova Medeja: odnos do uprizoritve nekoč in danes (2000)

David Movrin, Fidus interpres: očrt glavnih tokov v zgodovini evropskega prevajanja iz klasičnih jezikov (2000)

Jelka Perne, Živali v Sovretovem prevodu Lukrecijevega dela De rerum natura (2000)

Simona Sašek, Glagoli s pomenom ›udariti, tepsti‹ pri Plavtu (2000)

Rahela Šibal, Trivialna literatura in grški nesofistični roman (2000)

Sonja Krečič, Etimologije zemljepisnih imen v Varonovem delu O latinskem jeziku (2001)

Lucija Krošelj, Literarna usoda legende o Fedri in Hipolitu pri Evripidu, Seneki in Racinu (predloženo tudi na Oddelku za romanske jezike in književnosti) (2001)

Lada Mejak, Realizem v klasični dobi grške likovne umetnosti (predloženo tudi na Oddelku za umetnostno zgodovino) (2001)

Neža Vilhelm, Poročila antičnih slovničarjev o sklonih (2001)

Julijana Visočnik, Ciceronianus es, non Christianus (2001)

Janja Žmavc, Izrazi za izpovedovanje ljubezni pri Menandru in Terenciju (2001)

Maja Gril: Grške prvine v Petronijevem besedišču (2002)

Ana Marija Lamut: Afrodita z Aresovim ščitom (vv. 1.742−746) v Argonavtikah Apolonija z Rodosa (2002)

Marjan Mikek: Zmerljivke in kletvice v Plavtovi komediji Poenulus (2002)

Darja Mlakar: Katafora kot besedilno sredstvo v jeziku rimske komedije (2002)

Mitja Sadek: Dosežki božanskega Avgusta (Res gestae Divi Augusti): glasnik republike ob rojstvu cesarstva (predloženo tudi na Oddelku za zgodovino) (2002)

Aleš Maver: Bog in bogovi pri Arnobiju: Adversus nationes med apologijo in invektivo (2002)

Tea Dolenc: Latinščina na maturi (2003)

Nina Kompare: Lukanova teologija (bogovi, Fortuna in fatumDržavljanski vojni) (2003)

Marija Lihtenvalner: Laudatio Turiae in položaj žensk v Rimu ob koncu republike (2003)

Majda Pintar: Finalni odvisniki v Ksenofontovi Anabasis in Cezarjevi Galski vojni (2003)

Marija Neža Pirc: Ovidijeva igra s Homerjem v 12. knjigi Metamorfoz (2003)

Ana Premk: Alcestis Barcinonensis (2003)

Tina Silič: Etrurščina kot posrednik pri prevzemanju grških besed v latinščino (2003)

Marjeta Stres: Prevzete besede iz stare grščine in latinščine v otroških in mladinskih revijah (2003)

Nina Vuk: Gregor iz Toursa in njegova Zgodovina Frankov (2003)

Martina Hoyer: Odstopanja od klasične latinščine pri sv. Avguštinu (Confessiones) (2004)

Mateja Kavaš: Jezik v psevdo-Ksenofontovi Atenski ustavi (2004)

Tomaž Kremžar: Ksenofontov Agezilaj in Tacitov Agrikola (2004)

Sonja Ljubetič: Ženske figure v Zgodovini Langobardov Pavla Diakona (2004)

Miran Sajovic: Obravnava herezij v Avguštinovem spisu De agone christiano (2004)

Špela Tomažinčič: Remo cum fratre Quirinus: preobrazbe mita o ustanovitvi Rima od začetkov do Horacija (2004)

Matevž Zupančič: Vates Horatius, auctoritas in helenistični predhodniki Avgustovega vladarskega kulta (2004)

Mateja Kavaš: Salustij in Katilinova zarota (2004)

Zala Rott: Antični komični roman in rojstvo pikaresknega romana: vpliv Apulejevega Zlatega osla na zgodnji pikareskni roman Lazarillo de Tormes (predloženo tudi na Oddelku za romanske jezike in književnosti) (2004)

Lianka Varga: Mit o Narcisu in Eho pri Ovidiju in ostalih antičnih in srednjeveških piscih (2004)

Kristina Tomc: Pindarum quisquis studet aemulari: aleksandrinska poetika v Horacijevi pesmi 4.2 (2004)

Maja Žumer: Pregovori in splošne resnice v prevodih Petronija (2004)

Dragica Fabjan: Plutarh, O vzgoji otrok (2006)

Marija Helena Kališnik: Motiv eros-thanatos pri Properciju in Alojzu Gradniku (2006)

Kazimir Kolar: Temeljni pojmi Hobbesovega naravnega prava (2006)

Eva Lajevec: Prevzete besede iz latinščine v televizijskih pogovornih oddajah za mladostnike (2006)

Karmen Murovec: Dopolnjevanje latinskih glagolov iubeo, veto, sino, patior (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje) (2006)

Olga Osredkar: Legenda o Barlaamu in Jozafatu (2006)

Miran Sajovic: Prvi grški komentarji k evharistični liturgiji (2006)

Kristijan Šinkec: Skladnja participa v delu Življenje svetega Teodora iz Sikeona (2006)

Tina Bernik: Prevzete besede starogrškega in latinskega izvora v časopisnem jeziku (predloženo tudi na Oddelku za slovenistiko) (2007)

Mojca Cajnko: Realizem v Evripidovem Orestu (2007)

Monika Deželak: Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku: stilistično-retorični vidiki panegirika in njegov zgodovinski pomen (predloženo tudi na Oddelku za zgodovino) (2007)

Helena Kostešič: Analiza relativnih stavkov v Tertulijanovih delih De corona in De spectaculis (2007)

Maja Likar: Varon, spor med analogisti in anomalisti in rojstvo antične slovnice (2007)

Klaudija Sedar: Vloga antične retorike v sodobnih slovenskih retoričnih priročnikih (2007)

Kristijan Šinkec: Latinska pesniška ustvarjalnost Silva Koprive (2007)

Mateja Švajncer: Homo sibi dissimilis: avtoportret Petra Abelarda v Historia calamitatum, njen prevod in primerjava s podobo, ki jo o njem poda sveti Bernard (predloženo tudi na Oddelku za zgodovino) (2007)

Martin Oblak: Vulgarna latiščina kot gradivo pri poznih rimskih slovničarjih (2008)

Neža Sagadin: Honorifica contumelia: Hieronimova Apologija, njen čas, teološka podstat in retorična strategija (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo) (2008)

Jure Kovačik: Grško besedišče pri Petroniju kot vir za preučevanje zgodovine grškega jezika (2009)

Uroš Martinčič: Primeri relativnih stavkov v latinskih šolskih slovnicah slovenskih avtorjev (2009)

2010–2016

Andreja Kep Stanjo: Predsokratska arche in Laozijev dao (predloženo tudi na Oddelku za azijske in afriške študije) (2010)

Matej Milovanovič: Aristotelov pogled na sanje (predloženo tudi na Oddelku za filozofijo) (2010)

Maruša Tadenc: Haeretici fascinarii: herezija, diabolizem in synagoga diabolica v Jacquierjevem konceptu čarovništva (predloženo tudi na Oddelku za zgodovino) (2011)

Sabina Zorčič: Grško in latinsko besedje v slovenskem političnem diskurzu: sociolingvistični in pragmatični pristop (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje) (2011)

Blaž Ploj: Giovanni Pico della Mirandola, De genere dicendi philosophorum: renesančna misel med retoriko in filozofijo (predloženo tudi na Oddelku za sociologijo) (2011)

Sinja Jančič: Absolutni ablativ v rimski komediji: študij na primeru Plavtovih in Terencijevih komedij (2011)

Marko Kastelic: Seksualni besednjak v Plavtovih komedijah: analiza seksualno obarvanega humorja in slovenjenje le-tega v komedijah Amfitruo, Osli, Komedija o loncu, Kazina, Dvojčka, Bahavi vojščak in Hišni strah (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo) (2012)

Martin Horvat: Problem in vloga brezmejnega pri Melisu: prevod fragmentov in komentar (predloženo tudi na Oddelku za filozofijo) (2012)

Blaž Jemc: Raba historičnega prezenta v Apulejevi zgodbi o Amorju in Psihi ter njegovo razmerje do imperfekta in perfekta (2012)

Nastja Janžekovič: Ljudski smeh in karnevalizacija v rimskem romanu: Bahtinov koncept karnevalizirane literature in ljudskega smeha pri Petroniju (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo) (2012)

Tina Gruden: »Coge eos intrare?« Avguštinov odnos do drugovercev: donatisti in Epistula 93 (2012)

Anja Eržen: Ajshilova Oresteja in naravno pravo (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo) (2013)

Tina Lajovic Černe: L’epistola in funzione letteraria: le Heroides di Ovidio e Si sta facendo sempre più tardi di Tabucchi = Pismo v književni vlogi: Ovidijeve Heroides in Tabucchijev Si sta facendo sempre più tardi (predloženo tudi na Oddelku za romanske jezike in književnosti) (2013)

Blaž Strmole: Einhard, Življenje Karla Velikega: prevod in razprava o verodostojnosti dela kot zgodovinskega vira (predloženo tudi na Oddelku za zgodovino) (2013)

Katja Trtnik: Odnos do latinščine v Cerkvi na Slovenskem v 20. stoletju (2013)

Anton Jakša: Spominska knjiga Adama Wagna z Bogenšerka iz let 1591–1592 (2013)

Živa Borak: Apulejeve Metamorfoze in Vita Aesopi (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo) (2014)

Polonca Zupančič: Ciceronovo pojmovanje duše in nesmrtnosti v Tusculanae disputationes (predloženo tudi na Oddelku za filozofijo) (2014)

Lara Unuk: Komična vloga bogov v stari komediji in pri Aristofanu (predloženo tudi na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo) (2014)

Sibil Gruntar Vilfan: Latin phraseological units in English and Slovene: a study based on Erasmus’ Adagiorum Chiliades (predloženo tudi na Oddelku za germanistiko) (2014)

Martina Eyer: Dediščina latinske somatske in živalske frazeologije v slovenščini (predloženo tudi na Oddelku za slovenistiko) (2014)

Jan Nardin: Gobe od antike do danes: kulturnozgodovinsko izročilo in analiza latinskih, francoskih ter slovenskih imen (predloženo tudi na Oddelku za romanistiko) (2015)

Toni Kürbus: Karanis in latinska pisma Klavdija Terencijana (2015)

Laura Weber: Odnos med božanskim in človeškim v Plavtovem, Molièrovem in Giraudouxovem Amfitrionu (Predloženo tudi na Oddelku za romanistiko) 

Anja Ragolič: Epigrafika v osnovni šoli – primer Osnovne šole Prežihovega Voranca, Ljubljana

Tatjana Polajner: Didaktično gradivo za pouk latinščine in grščine na Teološki fakulteti

Živa Švigelj: Zapis in izgovorjava novogrških lastnih imen med teorijo in prakso (Predloženo tudi na Oddelku za slovenistiko)

Jelena-Marija Milanović: Glasba v prostoru antične kitajske in stare Grčije (Predloženo tudi na Oddelku za azijske študije)

Mateja Ropas: Tri Elektre

Petra Urankar Mlakar: Afrodita, Artemida in Atena v Evripidovih tragedijah Hipolit in Ifigenija pri Tavrijcih

Iva Novak: Telo in duh v stoicizmu (Predloženo tudi na Oddelku za filozofijo)

Magistrske naloge

Franc Žužek, De Thucydide et eius opere (brez letnice)

Marjeta Šašel Kos, Vrednost Rimske zgodovine Kasija Diona za zgodovino zahodno balkanskega prostora (1980)

Matjaž Babič, Besedni red v Plavtovih komedijah (1990)

Marko Marinčič, Kompozicija Katulovega epilija o svatbi Peleja in Tetide in njegovi grški vzori (1996)

Jasna Hrovat, Rokopisni patristični prevodi Klemena Velikonje iz zapuščine Ivana Vrhovnika (1997)

Branko Senegačnik, Značaji in mitos v Sofoklovi tragediji Trahinke (1998)

Barbara Zlobec, Jadransko morje v Lukanovem epu Pharsalia (1998)

Matej Hriberšek, Imperfekt pri Ciceronu (2000)

Nevenka Medija, Obseg in vloga latinskih pregovorov v slovenskih učbenikih za latinščino (2002)

Jelena Isak Kres, Kalimahov fragment 110: dosedanje ugotovitve tekstnokritične analize in njihov vpliv na interpretacijo besedila (2003)

Gregor Pobežin, Komplementarni govori v Tukididovi Peloponeški vojni (2003)

Ana Marija Lamut, Opisi likovnih umetnin v helenistični poeziji (2013)

Doktorske disertacije

Albin Vilhar, Izbrana vprašanja o Partheniju (1924)

Josip Ilc, Motivi v Tibulovih elegijah (1924)

Ivan Ambrožič, Mitrov kult na ozemlju današnje Slovenije (1924)

Milan Grošelj, Iz sintakse latinskega genetiva in dativa (1934)

Erika Mihevc-Gabrovec, Propad perfekta v pozni grščini (1955)

Kajetan Gantar, Oblikovanje prostora in časa v Homerjevih epih: prispevki k poznavanju Homerjeve epske umetnosti (1958)

Jože Mlinarič, Srednjeveški latinski epos Vita Mariae metrica: tekstnokritična-historiografska in literarna analiza (1977)

Primož Simoniti, Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede 16. stoletja: prispevki za oris njihovega kulturnozgodovinskega pomena (1978)

Matjaž Babič, Besedni red v mikenski grščini (1995)

Marko Marinčič, Helenistični epilij v Rimu (1998)

Matej Hriberšek, Analiza metodičnega pristopa v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih in priročnikih za klasične jezike od 1850 do 2000 (2002)

Barbara Zlobec, Tržaški humanist Andreas Rapicius (1533−1573) in njegovo pesniško delo (2002)

Brane Senegačnik, Dramaturška funkcija stranskih likov v Sofoklovih tragedijah (2002)

Jerneja Kavčič, Skladenjske in slogovne značilnosti neosebnih glagolskih oblik v grški prozi zgodnjega srednjega veka (2003)

Sonja Weiss, Nauk o duši v Plotinovih interpretacijah mita (2006)

Janja Žmavc, Etos in patos v antični retorični teoriji in praksi ter njuno razmerje do zgodnje rimske komedije (2007)

David Movrin, Hagiografija med rojstvom in dopolnitvijo: odnos med pogansko in krščansko biografijo v pozni antiki (2007)

Julijana Visočnik, Jezikovne značilnosti napisov antične Celeje z okolico kot vir za preučevanje romanizacije celejskega prostora (2007)

Gregor Pobežin, Pripovedno gledišče in žariščenje v Salustijevi Jugurtinski vojni in Katilinovi zaroti (2009)

Jadranka Cergol, Etnografija v drugi polovici Vergilijeve Eneide: primer Etruščanov (2010)

Kristina Tomc, Pindar in Platon o pesništvu: predzgodovina inspiracijske poetike v antični Grčiji (2013)

Špela Tomažinčič, Memorem Iunonis ob iram: Motiv Junonine jeze v rimski epiki (2016)

Dragica Fabjan Andritsakos, Homerski vplivi na jezik in slog Kavafisovih pesmi z antično tematiko (2016)

Geometrija