izr. prof. dr. Boris Golec

Biografija

Izredni profesor dr. Boris Golec (1967) je zaposlen kot znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU v Ljubljani. Leta 2000 je doktoriral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je naslednjih dvajset let tudi predaval. Pretežno se ukvarja z zgodovino zgodnjega novega veka, predvsem z razvojem urbanih naselij, z vprašanji iz slovenske kulturne zgodovine, kot so identitete in starejša slovenska uradovalna besedila, in z biografiko, zlasti z Janezom Vajkardom Valvasorjem. Njegova znanstvena bibliografija obsega več tiskanih oziroma elektronskih monografij ter številne razprave in članke v domači in tuji periodiki in zbornikih.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

GOLEC, Boris. Valvasor kot zemljiški gospod. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2014, letn. 37, št. 1, str. 65–107, ilustr., 2014, letn. 37, št. 2, str. 23–43, ilustr.

GOLEC, Boris. Valvasor kot zemljiški gospod : (2. del). Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2014, letn. 37, št. 2, str. 23–43, ilustr.

GOLEC, Boris. Potomci J. V. Valvasorja v Gradcu in Mariboru ter njihov odnos do slovenstva. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 85 = n. v. 50, zv. 3, str. 5–21, ilustr., rodosl. tabela.

GOLEC, Boris. Janez Krstnik Dolar in Janez Vajkard Valvasor : desetletno znanstvo, Valvasorjeve zasluge za Dolarjevo promocijo in njegova »krivda« za skladateljevo neprepoznavnost. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 10, št. 2, str. 87–99, ilustr.

GOLEC, Boris. Vode in rude kot odločilni dejavniki za nastanek in gospodarski vzpon meščanskih naselij na Slovenskem v predindustrijski dobi = Waters and ores as deciding factors for upspring and economic rise of the urban settlements in Slovenia in the pre-industrial era. Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. 2014, vol. 10, br. 10, str. 199–205, ilustr., zvd.

GOLEC, Boris. Dobrna – eno stoletje dom potomcev Janeza Vajkarda Valvasorja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Dobrne. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. Letn. 62, [št.] 3, str. 423–460, ilustr., rodosl. tabele. Kronika, letn. 62, 3.

GOLEC, Boris. Zrušitev starega dobrnskega gradu Schlangenburg (Kačji grad) med legendo in zgodovino. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Dobrne. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. Letn. 62, [št.] 3, str. 461–468, ilustr. Kronika, letn. 62, 3.

GOLEC, Boris. Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 62, [št.] 1, str. 15–66, ilustr., 2014, letn. 62, [št.] 2, str. 193–232, ilustr.

GOLEC, Boris. Valvasorjev izvor, družina in mladost : stare neznanke v novi luči : (4. del). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 62, 2, str. 193–232, tabele, ilustr.

GOLEC, Boris. Polihistor brez univerzitetne izobrazbe – regularno šolanje Janeza Vajkarda Valvasorja = A polymath without a university education – the regular schooling of Janez Vajkard Valvasor. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2014, letn. 23 = 47, št. 1/2, str. 7–35, ilustr.

GOLEC, Boris. Epilog k Valvasorjevemu baronstvu, družini, smrti, grobu in zapuščini. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 68, št. 1/2 (149), str. 28–53, ilustr.

GOLEC, Boris. Najzgodnejše omembe Istre, Trsta in Primorja v slovenskih besedilih. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 23, št. 4, str. 675–692, zvd.

GOLEC, Boris. Kras, Kraševci in kraška zemljepisna imena v zgodnjih slovenskih besedilih. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015. Letn. 63, [št.] 3, str. 445–456, ilustr., zvd. Kronika, letn. 63, št. 3.

GOLEC, Boris. Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 63, [št.] 2, str. 233–276, ilustr., rodosl. tabela.

GOLEC, Boris. »Kontesa« Fanny – skica pozabljene romanopiske : »Nomen est omen«: rojena kot baronica Valvasor, hči grofice Christalnigg, soproga Carla Morellija, življenjska sopotnica Petra Nisitea. Zgodovina za vse : vse za zgodovino. [Tiskana izd.]. 2015, leto 22, št. 1, str. 5–28, ilustr.

BIDOVEC SINKOVIĆ, Maria, GOLEC, Boris. Valvasor in Edmond Halley : o vprašanju polihistorjevega članstva v angleški Kraljevi družbi (Royal Society) in posledicah prekinjenih stikov z njo. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 69, št. 3/4, str. 324–335, ilustr.

GOLEC, Boris. Slovenščina pred kazenskimi sodišči v zgodnjem novem veku. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 24, št. 1, str. 147–176, ilustr.

GOLEC, Boris. Mozirska tržanska prisega iz leta 1740 – »usodna« zmota izpred 90. let v ČZN 1926. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 87 = n. v. 52, zv. 1/2, str. 5–19, ilustr.

GOLEC, Boris. Voda, ogenj in potresi kot zaviralni elementi v razvoju mest in trgov v predmoderni dobi : primer osrednje slovenske dežele Kranjske = Vode, vatra i potresi kao čimbenici kočenja razvoja gradova i trgovišta u predmoderno doba : primjer središnje slovenske zemlje Kranjske = Water, fire and earthquake as hindrance for the development of towns and market towns in pre-modern era : the case of the central Slovenian province Carniola. Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. 2016, vol. 12, br. 12, str. 197–207, ilustr., zvd.

GOLEC, Boris. Posebnosti nastanka in razvoja fužinarskega trga Bela Peč. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. Letn. 64, št. 3, str. 389–412, ilustr. Kronika, letn. 64, 3.

GOLEC, Boris. Matevž Režen pl. Segalla (1665−1722) – od podložniškega otroka s Sorškega polja do zgornjesavskega gospoda. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. Letn. 64, št. 3, str. 413–440, ilustr. Kronika, letn. 64, 3.

GOLEC, Boris. Najstarejša oporoka učitelja v slovenščini : kulturnozgodovinski oris dokumenta in njegovega avtorja = The oldest will left by a teacher in Slovenian : cultural and historical outline of the document and its author. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2016, letn. 25 = 49, št. 3, str. 350–373, ilustr.

GOLEC, Boris. Der Krainer Polyhistor Johann Weichard Valvasor (1641−1693) und Kärnten. Carinthia I : Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten. 2017, jg. 207, str. 285–309, ilustr.

GOLEC, Boris. Starejša uradovalna slovenica iz Spodnje Savinjske doline. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2017. Letn. 65, št. 3, str. 331–348, ilustr., tabele. Kronika, letn. 65, št. 3.

GOLEC, Boris. Sledovi Valvasorjev v Spodnji Savinjski dolini emed romancami na gradu Ojstrica in umobolnico v Novem Celju. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2017. Letn. 65, št. 3, str. 369–398, ilustr. Kronika, letn. 65, št. 3.

GOLEC, Boris. Šolniki in slovensko uradovalno pismenstvo do srede 19. stoletja = Teachers and the Slovene official writing until the mid-19th century. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2017, letn. 26 = 50, št. 1/2, str. 90–106, ilustr.

GOLEC, Boris. Special types of self-government in towns and market towns in Slovenian territory from the end of the Middle Ages to the abolition of town and market-town self-governments. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 4, str. 907–918, zvd.

GOLEC, Boris. Novi prispevki h krščevanju turških vojnih ujetnikov na Slovenskem v 17. in zgodnjem 18. stoletju. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2018, letn. 41, št. 2, str. 343–361, ilustr.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Fanny Valvasor Morelli aus dem gräflichen Stamme Christalnigg : die erste aus Kärnten gebürtige Romanautorin : ein Kapitel aus der Kulturgeschichte Kärntens und des Alpen-Adria-Raums. Carinthia I : Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten. 2018, jg. 208, str. 311–337, ilustr.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Rodbina Valvasor in Goriška. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2018, št. 42, str. 149–171, ilustr.

GOLEC, Boris. Die Auswirkungen der theresianischen Reformen im slowenischen Raum : Veränderte Identifikationen und Identitäten. Historisches Jahrbuch. 2018, jg. 138, str. 198–220.

GOLEC, Boris. »Ribenca, narlepši terg na Krajnskim« : trg Ribnica do odprave trške avtonomije v začetku 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2018. Letn. 66, št. 3, str. 327–348, ilustr., zvd. Kronika, letn. 66, 3.

GOLEC, Boris. Potujoči Ribničani na začetku 19. stoletja : suhorobarji, krošnjarji in drugi popotniki z Ribniškega v luči seznama potnih listov iz let 1802 in 1803. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2018. Letn. 66, št. 3, str. 537–560, ilustr. Kronika, letn. 66, 3.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Cerknica – pozni nastanek in specifični razvoj največjega slovenskega trga. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 66, št. 2, str. 213–230, ilustr., tabeli, zvd.

GOLEC, Boris. Višnjegorski slikarji 17. in 18. stoletja, njihovo socialno in naročniško okolje : Frančišek Karel (Francesco) Faenzi, Franc Faenzi, Janez Jakob Menhard (Mönhardt), Jakob Killer, Karel Ludvik Gentilli, Peter Straspurger, Franc Anton Nirenberger, Franc Ksaver Nirenberger, Anton Nirenberger. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2019, 24, [št.] 1, str. 37–81, ilustr.

GOLEC, Boris. Extinct medieval boroughs in southern Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 3, str. 373–392, zvd., ilustr.

GOLEC, Boris. Rod Valentina Vodnika. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2019, letn. 42, št. 1, str. 11–44, ilustr.

GOLEC, Boris. Uradovalna slovenica iz Trsta in s Tržaškega od začetka 17. do srede 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Trsta. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019. Letn. 67, št. 3, str. 395–428, ilustr. Kronika, letn. 67, št. 3.

GOLEC, Boris. Prispevek k slovenskim pokrajinskim imenom na nekdanjem Goriškem. Koledar : za leto … 2019, str. 105–112, ilustr.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Trg Jesenice – od kdaj, zakaj in ali res trg?. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 1, str. 35–50, ilustr.

GOLEC, Boris. Novi paberki iz 18. stoletja v Ribnici : dodatek k tematski številki Kronike »Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem«. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 2, str. 235–246, ilustr.

GOLEC, Boris. Valvasorjevi stiki in ukvarjanje s Koroško. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 73, št. 1/2, str. 64–87, ilustr.

GOLEC, Boris. Najzgodnejše omembe umetnikov v slovenskem jeziku : Ljubljanska oklicna knjiga 1737–1759 kot vir za slovensko umetnostno zgodovino. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2020, 25, [št.] 1, str. 63–79, tabele, ilustr.

GOLEC, Boris. Prispevek k cerkvenoupravni sloveniki 17. stoletja = A contribution to church-administrative Slovenica of the seventeenth century. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, 1, str. 89–102.

GOLEC, Boris. Trške pravice in avtonomija Tržiča od nastanka trga do srede 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Tržiča. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2020. Letn. 68, št. 3, str. 439–468, ilustr., zvd. Kronika, letn. 68, št. 3.

GOLEC, Boris. Uradovalna slovenika od začetkov do prelomne srede 19. stoletja. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 215–235, 356.

GOLEC, Boris. Zur Herkunft der Bürger in den Städten des slowenischen Drau-Gebietes im 18. Jahrhundert = O podrijetlu građana u gradovima slovenskog Podravlja u 18. stoljeću. Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. svibanj 2020, vol. 19, br. 37, str. 101–118, tabele, ilustr.

GOLEC, Boris. Die Muslime im slowenischen Raum bis zum Zusammenbruch der Habsburgermonarchie unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bekehrung zum Christentum in der Frühen Neuzeit. Povijesni prilozi. 2020, god. 39, br. 59, str. 251–273, ilustr.

PROKOP, Peter, GOLEC, Boris. Johanna Ehrlich, geborene Edle von Gadolla : die Tante eines katholischen Märtyrers liegt am Hartberger Friedhof. Steinpeißer : Zeitschrift des Historischen Vereins Hartberg. 2020, jg. 27, str. 51–62, fotogr.

GOLEC, Boris. K podobi Ljubljane po kongresu leta 1821 : stavbe in njihovi lastniki v franciscejskem katastru. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 1, str. 43–88, ilustr., tabele.

GOLEC, Boris. Vojaška in častniška komponenta pri potomcih polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641−1693) do danes : zgodba neke razvejane slovensko-avstrijske plemiške rodbine. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 205–242, ilustr., rodosl. tabele.

GOLEC, Boris. Jesu li Belokranjci svojedobno bili Hrvati? : nedovršena kroatizacija Bele krajine u ranom novom vijeku – od Metličana i kranjskih Hrvata do Belokranjaca. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Između kraljevstva i carstva : studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. Str. 153–207, ilustr.

GOLEC, Boris. So bili Belokranjci svojčas Hrvati? : nedokončana kroatizacija Bele krajine v zgodnjem novem veku – od Metličanov in kranjskih Hrvatov do Belokranjcev. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Med cesarstvom in kraljestvom : študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. Str. 153–208, ilustr.

GOLEC, Boris. Erze, Wasser, Feuer und Erdbeben als Mitgestalter des räumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Antlitzes der Städte und Märkte im Land Krain in der vormodernen Epoche. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts: Historical Association of Slovenia, 2014. Str. 156–180, ilustr., zvd. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 48.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Rodbina Valvasor na Kranjskem : od grajskega »služabnika« do nesmrtnega imena Valvasor = Valvasor : Geschichte einer krainischen Familie Vom »Schlossdiener« bis zum Mann, dessen Name in die Geschichte einging. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014. Str. 23–99, ilustr.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Valvasorjevi potomci do danes in njihov odnos do znamenitega prednika = Valvasors bis in die heutigen Tage reichende Nachkommenschaft und ihr Verhältnis zu dem berühmten Vorfahren. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014. Str. 101–127, ilustr., rodosl. tabele, fotogr.

GOLEC, Boris. Nastanek in razvoj slovenskih pokrajinskih imen z ozirom na identitete prebivalcev. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Str. 327–348, zvd.

GOLEC, Boris. O nastanku in zatonu edinega zdraviliškega trga na Slovenskem. V: PESKAR, Robert (ur.). Dolenjske Toplice v odsevu časa : [znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih]. Dolenjske Toplice: Občina, 2015. Str. 101–118, ilustr.

GOLEC, Boris. Domoznanec Franc vitez Gadolla. V: GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone, PLANKO, Lado. Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015. Str. 11- [39], fotogr., zvd.

GOLEC, Boris. Urbarji kot vir za neagrarno gospodarstvo slovenskega prostora. V: BIZJAK, Matjaž (ur.), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (ur.). Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. 1. izd. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2016. Str. 93–115, ilustr.

GOLEC, Boris. Oporoke : malo znana zvrst starejših slovenskih dokumentov. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 359–366. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36.

GOLEC, Boris. Šentvid pri Stični : ugasli srednjeveški trg. V: ŠTEPEC, Dušan (ur.), ŠTEH, Matej (ur.). Šentviško tisočletje : 1000 let Župnije Šentvid pri Stični : znanstvena monografija. Šentvid pri Stični: Župnijski urad, 2017. Str. 39–53, ilustr., zvd.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Laibach, die Hauptstadt des Herzogtums Krain in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. V: DROBESCH, Werner (ur.), WADL, Wilhelm (ur.). Klagenfurt 1518 : eine Stadt im Aufbruch. Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, 2018. Str. 149–163, zvd., ilustr. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, Bd. 110.

GOLEC, Boris. Terezijanske reforme : gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC, 2018. Str. 195–216, [4] str. uvez. pril.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Mesto Metlika od začetka novega veka do odprave mestne avtonomije. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Neumarkt – Möttling – Metlika : nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja. Metlika: Belokranjski muzej, 2018. Str. 101–148, ilustr., zvd.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Integracija vzhodnih kristjanov in muslimanov v družbo na Slovenskem med 16. in 19. stoletjem. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. Str. 353–405, zvd., ilustr.

GOLEC, Boris. Novonastali zgodnjenovoveški trgi na Kranjskem in njihova identiteta. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. Str. 209–247, zvd., ilustr.

GOLEC, Boris. Solkanca pod Andi : primorski človek med fašizmom, komunizmom in nekonformizmom = Ein ehepaar aus Solkan unter den Anden : Küstenländer zwischen Faschismus, Kommunismus und Nonkonformismus. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 443–456, fotogr.

ŽIŽEK, Aleksander, GOLEC, Boris. De nobeden sin in hči nič ne dobi : materialno v slovenskih oporokah iz fondov krajevnih sodišč Zgodovinskega arhiva Celja. V: STUDEN, Andrej (ur.). Mimohod blaga : materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2019. Str. 9–24, ilustr. Zbirka Vpogledi, 22.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Družinske razmere Valentina Vodnika. V: LEGAN RAVNIKAR, Andreja (ur.), OREL, Irena (ur.), JELOVŠEK, Alenka (ur.). Oživljeni Vodnik : razprave o Valentinu Vodniku. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 19–44, 225–226, 239–240, ilustr., rodosl. tabela. Zbirka Linguistica et philologica, 39.

GOLEC, Boris. Kaj nam je Valvasor zamolčal? : o avtocenzuri pri kranjskem polihistorju. V: VIDMAR, Luka (ur.). Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 95–117, ilustr. Apes academicae, 3.

GOLEC, Boris. Poimenovanja gradu Turjak in rodbine Auersperg – Turjaških v slovenščini skozi zgodovino. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 229–240, ilustr. Castellologica Slovenica, 2.

GOLEC, Boris. Skrivnostni trg Turjak. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 2, str. 961–984, ilustr. Castellologica Slovenica, 2.

GOLEC, Boris. Slovenica Auerspergiana : slovensko pismenstvo na Turjaku od 16. do 20. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 2, str. 1013–1047, ilustr. Castellologica Slovenica, 2.

GOLEC, Boris. Sodražica : sejemska vas ali trg?. V: MIHELIČ, Ludvik (ur.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 139–156, ilustr.

GOLEC, Boris. Okoliščine nastanka Recljevega prevoda. V: JELOVŠEK, Alenka (ur.). Gorske bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki : znanstvenokritična izdaja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. Str. 121–135, 298–299, 307–308, ilustr. Dela starejšega slovenskega slovstva, knj. 2, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 284.

GOLEC, Boris. Polstoletna vloga dopolnilne šole v Argentini pri obvladovanju slovenskega jezika. V: SEDMAK, Danilo (ur.). Podoba našega otroka v Argentini. [Trst]: SLORI, 1997. Str. 29–35. SLORI, 129, [Podoba našega otroka], zv. 7.

GOLEC, Boris. Mesto Krško v 18. stoletju – med Valvasorjem in municipalizacijo = Grad Krško u 18. stoljeću – između Valvasora i municipalizacije = The town of Krško in the 18th century – between Valvasor and municipalization. V: et al. Dolgo razsvetljensko 18. stoletje = Dugo prosvjetiteljsko 18. stoljeće = The long lasting enlightenment in the 18th century. Krško: Kulturni dom, enota Mestni muzej, 2012. Str. 14–28, ilustr.

GOLEC, Boris. Prof. Janko Orožen : moj prvi učitelj. V: POČIVAVŠEK, Marija (ur.). Orožnov zbornik : ob 120-letnici rojstva Janka Orožna. Celje: Zgodovinsko društvo, 2012. Str. 63–76. Zgodovini.ce, 12.

GOLEC, Boris. Korenine in spomini rodbine Šušterič iz Žalca : rodovnik z družbenim in gospodarskim orisom iz srede 18.stoletja. Ljubljana [i. e. Grosuplje]: Partner Graf, 1992. 154 str., ilustr.

GOLEC, Boris. Ormož v stoletjih mestne avtonomije : posestna, demografska, gospodarska, socialna, etnična in jezikovna podoba mesta ob Dravi : 1331–1849. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 187 str., fotogr., tabele.

GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik). Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja. Izd. 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2009. Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva.

GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik), MERŠE, Majda (urednik, recenzent), AHAČIČ, Kozma (urednik, recenzent). Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe. Izd. 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2011. Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva.

GOLEC, Boris. Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem : po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 174 str., ilustr., zvd. Thesaurus memoriae, Opuscula, 3.

GOLEC, Boris. Valvasorjeva hiša v Krškem – napačna in prava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 148 str., ilustr.

GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik). Primož Trubar : prispevki k življenjepisu. 1. elektronska izd. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Odsek za tehnologije znanja IJS, 2014. Elektronske znanstvene monografije (eZMono).

GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (urednik). Valvasorji : med vzponom, Slavo in zatonom. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 514 str., ilustr., zvd. Thesaurus memoriae, Dissertationes, 11.

GOLEC, Boris. Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije; Bogenšperk: Javni zavod, 2015. 135 str., ilustr.

GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (urednik). Valvasor : njegove korenine in potomstvo do danes. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 506 str., ilustr., zvd. Thesaurus memoriae, Dissertationes, 13.

GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik). Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671−1850). Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2017. Elektronske znanstvene monografije (eZMono).

GOLEC, Boris, URBANC, Mimi (urednik). Temporary Croatization of parts of eastern Slovenia between the sixteenth and nineteenth century : changing identities at the meeting point of related peoples. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2017. 171 str., ilustr., zvd. Thought, society, culture, vol. 3.

GOLEC, Boris. Vzpon in zaton Dienerspergov : štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278−1908). Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2017. 255 str., ilustr., rodoslovne tabele, zvd.

GOLEC, Boris (avtor, prevajalec), FELETAR, Dragutin (urednik). Nedovršena kroatizacija dijelova istočne Slovenije između 16. i 19. stoljeća : tragom hrvatskog lingvonima i etnonima u Beloj krajini, Kostelu, Prekomurju i Prlekiji. Koprivnica: Meridijani, 2018. 186 str., ilustr., zvd. Bibliotheca Historia Croatica, knj. 80.

GOLEC, Boris, GRAHORNIK, Matjaž (urednik). Zadnji Valvasorjevi potomci na Slovenskem : med domoznanstvom, nostalgijo, politiko, umetnostjo in evtanazijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 196 str., ilustr., rodosl. tabela. Zbirka Življenja in dela, 18, Biografske študije, 13.

GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (urednik). Slovenska posebnost – dvorec Podšentjur v Podkumu : od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 297 str., ilustr., zvd. Thesaurus memoriae, Dissertationes, 14.

SICRIS – Boris Golec

COBISS – Boris Golec