red. prof. dr. Boris Golec

Biografija

Red­ni pro­fe­sor dr. Boris Golec (1967) je zaposlen kot znanstveni svet­nik na Zgodovinskem inšti­tu­tu Mil­ka Kosa ZRC SAZU v Ljubl­jani. Leta 2000 je dok­tori­ral na Odd­elku za zgodovi­no Filo­zofske fakul­tete v Ljubl­jani, kjer je nasled­njih dva­jset let tudi pre­daval. Pretežno se ukvar­ja z zgodovi­no zgod­nje­ga nove­ga veka, pred­vsem z razvo­jem urban­ih naselij, z vprašan­ji iz slovenske kul­turne zgodovine, kot so iden­titete in stare­jša sloven­s­ka uradoval­na besedi­la, in z biografiko, zlasti z Jane­zom Vajkar­dom Val­va­sor­jem. Nje­go­va znanstve­na bib­li­ografi­ja obsega več tiskanih oziro­ma elek­tron­skih mono­grafij ter številne razprave in članke v domači in tuji peri­odi­ki in zbornikih.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

GOLEC, Boris. Val­va­sor kot zemljiš­ki gos­pod. Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2014, letn. 37, št. 1, str. 65–107, ilus­tr., 2014, letn. 37, št. 2, str. 23–43, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Val­va­sor kot zemljiš­ki gos­pod : (2. del). Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2014, letn. 37, št. 2, str. 23–43, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Potom­ci J. V. Val­va­sor­ja v Grad­cu in Mari­boru ter nji­hov odnos do sloven­st­va. Časopis za zgodovi­no in nar­o­dopis­je. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 85 = n. v. 50, zv. 3, str. 5–21, ilus­tr., rodosl. tabela.

GOLEC, Boris. Janez Krst­nik Dolar in Janez Vajkard Val­va­sor : desetlet­no znanst­vo, Val­va­sor­jeve zasluge za Dolar­je­vo pro­mo­ci­jo in nje­go­va “kriv­da” za skla­datel­je­vo nepre­poz­navnost. De musi­ca dis­seren­da. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 10, št. 2, str. 87–99, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Vode in rude kot odločil­ni dejavni­ki za nas­tanek in gospo­dars­ki vzpon meščan­skih naselij na Slovenskem v predin­dus­tri­js­ki dobi = Waters and ores as decid­ing fac­tors for upspring and eco­nom­ic rise of the urban set­tle­ments in Slove­nia in the pre-indus­tri­al era. Ekonom­s­ka i eko­his­tori­ja : časopis za gospo­darsku povi­jest i povi­jest okoliša. 2014, vol. 10, br. 10, str. 199–205, ilus­tr., zvd.

GOLEC, Boris. Dobr­na — eno sto­let­je dom potom­cev Janeza Vajkar­da Val­va­sor­ja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Dobrne. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2014. Letn. 62, [št.] 3, str. 423–460, ilus­tr., rodosl. tabele. Kro­ni­ka, letn. 62, 3.

GOLEC, Boris. Zrušitev stare­ga dobrnskega gradu Schlangen­burg (Kačji grad) med leg­en­do in zgodovi­no. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Dobrne. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2014. Letn. 62, [št.] 3, str. 461–468, ilus­tr. Kro­ni­ka, letn. 62, 3.

GOLEC, Boris. Val­va­sor­jev izvor, druži­na in mla­dost — stare nez­nanke v novi luči. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 62, [št.] 1, str. 15–66, ilus­tr., 2014, letn. 62, [št.] 2, str. 193–232, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Val­va­sor­jev izvor, druži­na in mla­dost : stare nez­nanke v novi luči : (4. del). Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 62, 2, str. 193–232, tabele, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Poli­his­tor brez uni­verzitetne izo­brazbe — reg­u­larno šolan­je Janeza Vajkar­da Val­va­sor­ja = A poly­math with­out a uni­ver­si­ty edu­ca­tion — the reg­u­lar school­ing of Janez Vajkard Val­va­sor. Šol­s­ka kro­ni­ka : zbornik za zgodovi­no šol­st­va in vzgo­je. 2014, letn. 23 = 47, št. 1/2, str. 7–35, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Epi­log k Val­va­sor­jeve­mu baron­stvu, druži­ni, smr­ti, grobu in zapušči­ni. Zgodovin­s­ki časopis : glasi­lo Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 68, št. 1/2 (149), str. 28–53, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Najz­god­ne­jše omem­be Istre, Trs­ta in Pri­mor­ja v sloven­skih besedil­ih. Acta His­tri­ae. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 23, št. 4, str. 675–692, zvd.

GOLEC, Boris. Kras, Krašev­ci in kraš­ka zeml­jepis­na ime­na v zgod­njih sloven­skih besedil­ih. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2015. Letn. 63, [št.] 3, str. 445–456, ilus­tr., zvd. Kro­ni­ka, letn. 63, št. 3.

GOLEC, Boris. Rod­bi­na Graf­fen­weger in nje­na vlo­ga v živl­jen­ju Janeza Vajkar­da Val­va­sor­ja. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 63, [št.] 2, str. 233–276, ilus­tr., rodosl. tabela.

GOLEC, Boris. “Kon­te­sa” Fan­ny — ski­ca poz­abljene romanopiske : “Nomen est omen”: roje­na kot baron­i­ca Val­va­sor, hči grofice Christal­nigg, sopro­ga Car­la Morel­li­ja, živl­jen­js­ka sopot­ni­ca Petra Nisitea. Zgodov­ina za vse : vse za zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2015, leto 22, št. 1, str. 5–28, ilus­tr.

BIDOVEC SINKOVIĆ, Maria, GOLEC, Boris. Val­va­sor in Edmond Hal­ley : o vprašan­ju poli­his­tor­jeve­ga članst­va v angleš­ki Kral­je­vi družbi (Roy­al Soci­ety) in posled­ic­ah prek­in­jenih stikov z njo. Zgodovin­s­ki časopis : glasi­lo Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 69, št. 3/4, str. 324–335, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Slovenšči­na pred kazen­ski­mi sodišči v zgod­njem novem veku. Acta His­tri­ae. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 24, št. 1, str. 147–176, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Mozirs­ka tržan­s­ka prisega iz leta 1740 — “usod­na” zmo­ta izpred 90. let v ČZN 1926. Časopis za zgodovi­no in nar­o­dopis­je. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 87 = n. v. 52, zv. 1/2, str. 5–19, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Voda, ogenj in potre­si kot zavi­ral­ni ele­men­ti v razvo­ju mest in trgov v pred­mod­erni dobi : primer osred­nje slovenske dežele Kran­jske = Vode, vatra i potre­si kao čim­beni­ci kočen­ja razvo­ja grado­va i trgov­iš­ta u pred­mod­er­no doba : prim­jer središn­je slovenske zeml­je Kran­jske = Water, fire and earth­quake as hin­drance for the devel­op­ment of towns and mar­ket towns in pre-mod­ern era : the case of the cen­tral Sloven­ian province Carnio­la. Ekonom­s­ka i eko­his­tori­ja : časopis za gospo­darsku povi­jest i povi­jest okoliša. 2016, vol. 12, br. 12, str. 197–207, ilus­tr., zvd.

GOLEC, Boris. Poseb­nos­ti nas­tan­ka in razvo­ja fuži­narskega trga Bela Peč. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgorn­je Goren­jske. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2016. Letn. 64, št. 3, str. 389–412, ilus­tr. Kro­ni­ka, letn. 64, 3.

GOLEC, Boris. Mat­evž Režen pl. Segal­la (1665–1722) — od pod­ložniškega otro­ka s Sorškega pol­ja do zgorn­je­savskega gospo­da. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgorn­je Goren­jske. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2016. Letn. 64, št. 3, str. 413–440, ilus­tr. Kro­ni­ka, letn. 64, 3.

GOLEC, Boris. Najstare­jša oporo­ka učitel­ja v slovenšči­ni : kul­turnoz­godovin­s­ki oris doku­men­ta in nje­gov­e­ga avtor­ja = The old­est will left by a teacher in Sloven­ian : cul­tur­al and his­tor­i­cal out­line of the doc­u­ment and its author. Šol­s­ka kro­ni­ka : zbornik za zgodovi­no šol­st­va in vzgo­je. 2016, letn. 25 = 49, št. 3, str. 350–373, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Der Krain­er Poly­his­tor Johann Weichard Val­va­sor (1641–1693) und Kärn­ten. Carinthia I : Mit­theilun­gen des Geschichtsvere­ines für Kärn­ten. 2017, jg. 207, str. 285–309, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Stare­jša uradoval­na sloveni­ca iz Spod­nje Sav­in­jske doline. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Spod­nje Sav­in­jske doline. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2017. Letn. 65, št. 3, str. 331–348, ilus­tr., tabele. Kro­ni­ka, letn. 65, št. 3.

GOLEC, Boris. Sle­dovi Val­va­sor­jev v Spod­nji Sav­in­js­ki doli­ni emed roman­ca­mi na gradu Ojstri­ca in umobol­ni­co v Novem Celju. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Spod­nje Sav­in­jske doline. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2017. Letn. 65, št. 3, str. 369–398, ilus­tr. Kro­ni­ka, letn. 65, št. 3.

GOLEC, Boris. Šol­ni­ki in sloven­sko uradoval­no pis­men­st­vo do srede 19. sto­let­ja = Teach­ers and the Slovene offi­cial writ­ing until the mid-19th cen­tu­ry. Šol­s­ka kro­ni­ka : zbornik za zgodovi­no šol­st­va in vzgo­je. 2017, letn. 26 = 50, št. 1/2, str. 90–106, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Spe­cial types of self-gov­ern­ment in towns and mar­ket towns in Sloven­ian ter­ri­to­ry from the end of the Mid­dle Ages to the abo­li­tion of town and mar­ket-town self-gov­ern­ments. Annales : anali za istrske in medit­er­anske študi­je. Series his­to­ria et soci­olo­gia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 4, str. 907–918, zvd.

GOLEC, Boris. Novi prispev­ki h kršče­van­ju turšk­ih vojnih ujet­nikov na Slovenskem v 17. in zgod­njem 18. sto­letju. Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2018, letn. 41, št. 2, str. 343–361, ilus­tr.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Fan­ny Val­va­sor Morel­li aus dem gräflichen Stamme Christal­nigg : die erste aus Kärn­ten gebür­tige Roma­nau­torin : ein Kapi­tel aus der Kul­turgeschichte Kärn­tens und des Alpen-Adria-Raums. Carinthia I : Mit­theilun­gen des Geschichtsvere­ines für Kärn­ten. 2018, jg. 208, str. 311–337, ilus­tr.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Rod­bi­na Val­va­sor in Goriš­ka. Goriš­ki let­nik : zbornik Goriškega muze­ja. 2018, št. 42, str. 149–171, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Die Auswirkun­gen der there­sian­is­chen Refor­men im slowenis­chen Raum : Verän­derte Iden­ti­fika­tio­nen und Iden­titäten. His­torisches Jahrbuch. 2018, jg. 138, str. 198–220.

GOLEC, Boris. “Riben­ca, narlepši terg na Kra­jn­skim” : trg Rib­ni­ca do odprave trške avtonomi­je v začetku 19. sto­let­ja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Rib­nice na Dolen­jskem. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2018. Letn. 66, št. 3, str. 327–348, ilus­tr., zvd. Kro­ni­ka, letn. 66, 3.

GOLEC, Boris. Potu­joči Rib­ničani na začetku 19. sto­let­ja : suhoro­bar­ji, krošn­jar­ji in dru­gi popot­ni­ki z Rib­niškega v luči sez­na­ma pot­nih lis­tov iz let 1802 in 1803. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Rib­nice na Dolen­jskem. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2018. Letn. 66, št. 3, str. 537–560, ilus­tr. Kro­ni­ka, letn. 66, 3.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Cerkni­ca — pozni nas­tanek in speci­fični razvoj največ­je­ga slovenskega trga. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 66, št. 2, str. 213–230, ilus­tr., tabeli, zvd.

GOLEC, Boris. Višn­je­gors­ki slikar­ji 17. in 18. sto­let­ja, nji­ho­vo social­no in naročniško okol­je : Frančišek Karel (Francesco) Faen­zi, Franc Faen­zi, Janez Jakob Men­hard (Mön­hardt), Jakob Killer, Karel Lud­vik Gen­til­li, Peter Straspurg­er, Franc Anton Niren­berg­er, Franc Ksaver Niren­berg­er, Anton Niren­berg­er. Acta his­to­ri­ae artis Sloveni­ca. [Tiskana izd.]. 2019, 24, [št.] 1, str. 37–81, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Extinct medieval bor­oughs in south­ern Slove­nia. Annales : anali za istrske in medit­er­anske študi­je. Series his­to­ria et soci­olo­gia. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 3, str. 373–392, zvd., ilus­tr.

GOLEC, Boris. Rod Valenti­na Vod­ni­ka. Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2019, letn. 42, št. 1, str. 11–44, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Uradoval­na sloveni­ca iz Trs­ta in s Tržaškega od začet­ka 17. do srede 19. sto­let­ja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Trs­ta. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2019. Letn. 67, št. 3, str. 395–428, ilus­tr. Kro­ni­ka, letn. 67, št. 3.

GOLEC, Boris. Prispevek k sloven­skim pokra­jin­skim imenom na nek­dan­jem Goriškem. Koledar : za leto … 2019, str. 105–112, ilus­tr.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Trg Jesenice — od kdaj, zakaj in ali res trg?. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 1, str. 35–50, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Novi paber­ki iz 18. sto­let­ja v Rib­ni­ci : dodatek k tem­ats­ki števil­ki Kro­nike “Iz zgodovine Rib­nice na Dolen­jskem”. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 2, str. 235–246, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Val­va­sor­je­vi sti­ki in ukvar­jan­je s Koroško. Zgodovin­s­ki časopis : glasi­lo Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 73, št. 1/2, str. 64–87, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Najz­god­ne­jše omem­be umet­nikov v slovenskem jeziku : Ljubl­jan­s­ka oklic­na knji­ga 1737–1759 kot vir za sloven­sko umet­nos­t­no zgodovi­no. Acta his­to­ri­ae artis Sloveni­ca. [Tiskana izd.]. 2020, 25, [št.] 1, str. 63–79, tabele, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Prispevek k cerkve­noupravni sloveni­ki 17. sto­let­ja = A con­tri­bu­tion to church-admin­is­tra­tive Sloveni­ca of the sev­en­teenth cen­tu­ry. Bogoslovni vest­nik : glasi­lo Teološke fakul­tete v Ljubl­jani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, 1, str. 89–102.

GOLEC, Boris. Trške prav­ice in avtonomi­ja Tržiča od nas­tan­ka trga do srede 19. sto­let­ja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Tržiča. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2020. Letn. 68, št. 3, str. 439–468, ilus­tr., zvd. Kro­ni­ka, letn. 68, št. 3.

GOLEC, Boris. Uradoval­na sloveni­ka od začetkov do prelomne srede 19. sto­let­ja. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 215–235, 356.

GOLEC, Boris. Zur Herkun­ft der Bürg­er in den Städten des slowenis­chen Drau-Gebi­etes im 18. Jahrhun­dert = O podri­jetlu građana u gradovi­ma sloven­skog Podravl­ja u 18. stol­jeću. Podrav­ina : časopis za mul­ti­dis­ci­pli­nar­na istraži­van­ja. svibanj 2020, vol. 19, br. 37, str. 101–118, tabele, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Die Mus­lime im slowenis­chen Raum bis zum Zusam­men­bruch der Hab­s­burg­er­monar­chie unter beson­der­er Berück­sich­ti­gung ihrer Bekehrung zum Chris­ten­tum in der Frühen Neuzeit. Povi­jes­ni prilozi. 2020, god. 39, br. 59, str. 251–273, ilus­tr.

PROKOP, Peter, GOLEC, Boris. Johan­na Ehrlich, geborene Edle von Gadol­la : die Tante eines katholis­chen Mär­tyr­ers liegt am Hart­berg­er Fried­hof. Stein­peißer : Zeitschrift des His­torischen Vere­ins Hart­berg. 2020, jg. 27, str. 51–62, fotogr.

GOLEC, Boris. K podobi Ljubl­jane po kon­gre­su leta 1821 : stavbe in nji­hovi last­ni­ki v fran­cis­ce­jskem katas­tru. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 1, str. 43–88, ilus­tr., tabele.

GOLEC, Boris. Vojaš­ka in čast­niš­ka kom­po­nen­ta pri potom­cih poli­his­tor­ja Janeza Vajkar­da Val­va­sor­ja (1641–1693) do danes : zgod­ba neke razve­jane sloven­sko-avstri­jske plemiške rod­bine. V: MIHELIČ, Dar­ja (ur.), BIZJAK, Mat­jaž (ur.). Voja­ki iz slovenskega pros­to­ra na tujih tleh v pretek­losti. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2011. Str. 205–242, ilus­tr., rodosl. tabele.

GOLEC, Boris. Jesu li Belokran­j­ci svo­je­dob­no bili Hrvati? : nedovrše­na kroa­t­i­zaci­ja Bele kra­jine u ranom novom vijeku — od Metličana i kran­jskih Hrva­ta do Belokran­ja­ca. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Van­ja (ur.). Između kral­jevst­va i carst­va : studi­ja preko­graničnih kul­turnopovi­jes­nih veza. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2013. Str. 153–207, ilus­tr.

GOLEC, Boris. So bili Belokran­j­ci svo­jčas Hrvati? : nedokončana kroa­t­i­zaci­ja Bele kra­jine v zgod­njem novem veku — od Metličanov in kran­jskih Hrva­tov do Belokran­jcev. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Van­ja (ur.). Med cesarstvom in kral­jestvom : študi­ja čezme­jnih kul­turnoz­godovin­skih povezav. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2013. Str. 153–208, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Erze, Wass­er, Feuer und Erd­beben als Mit­gestal­ter des räum­lichen, wirtschaftlichen und sozialen Antl­itzes der Städte und Märk­te im Land Krain in der vor­mod­er­nen Epoche. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). Man, nature and envi­ron­ment between the north­ern Adri­at­ic and the east­ern Alps in pre­mod­ern times. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete: = Uni­ver­si­ty Press, Fac­ul­ty of Arts: His­tor­i­cal Asso­ci­a­tion of Slove­nia, 2014. Str. 156–180, ilus­tr., zvd. Zbir­ka Zgodovinskega časopisa, 48.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Rod­bi­na Val­va­sor na Kran­jskem : od gra­jskega “služab­ni­ka” do nesm­rt­ne­ga ime­na Val­va­sor = Val­va­sor : Geschichte ein­er krainis­chen Fam­i­lie Vom “Schloss­di­ener” bis zum Mann, dessen Name in die Geschichte eing­ing. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Stu­dia Val­va­so­ri­ana : zbornik sprem­nih študij ob prvem inte­gral­nem pre­vo­du Die Ehre Deß Hert­zogth­ums Crain v sloven­s­ki jezik. Ljubl­jana: Zavod Dežela Kran­js­ka, 2014. Str. 23–99, ilus­tr.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Val­va­sor­je­vi potom­ci do danes in nji­hov odnos do zna­menite­ga pred­ni­ka = Val­va­sors bis in die heuti­gen Tage reichende Nachkom­men­schaft und ihr Ver­hält­nis zu dem berühmten Vor­fahren. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Stu­dia Val­va­so­ri­ana : zbornik sprem­nih študij ob prvem inte­gral­nem pre­vo­du Die Ehre Deß Hert­zogth­ums Crain v sloven­s­ki jezik. Ljubl­jana: Zavod Dežela Kran­js­ka, 2014. Str. 101–127, ilus­tr., rodosl. tabele, fotogr.

GOLEC, Boris. Nas­tanek in razvoj sloven­skih pokra­jin­skih imen z ozirom na iden­titete pre­bi­val­cev. V: MIHELIČ, Dar­ja (ur.). Viz­i­ja raziskav slovenske gospo­darske in družbene zgodovine. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2014. Str. 327–348, zvd.

GOLEC, Boris. O nas­tanku in zatonu edine­ga zdrav­il­iškega trga na Slovenskem. V: PESKAR, Robert (ur.). Dolen­jske Toplice v odse­vu časa : [znanstve­na mono­grafi­ja ob 800-let­ni­ci prve omem­be Dolen­jskih Toplic v zgodovin­skih vir­ih]. Dolen­jske Toplice: Obči­na, 2015. Str. 101–118, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Domoz­nanec Franc vitez Gadol­la. V: GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone, PLANKO, Lado. Šaleš­ki gradovi viteza Gadolle. Velen­je: Knjižni­ca: Ustano­va Velen­js­ka knjiž­na fun­daci­ja, 2015. Str. 11- [39], fotogr., zvd.

GOLEC, Boris. Urbar­ji kot vir za nea­grarno gospo­darst­vo slovenskega pros­to­ra. V: BIZJAK, Mat­jaž (ur.), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lil­i­jana (ur.). Urbar­ji na Slovenskem skozi sto­let­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Arhiv Repub­like Sloveni­je, 2016. Str. 93–115, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Oporoke : malo znana zvrst stare­jših sloven­skih doku­men­tov. V: BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.), OGRIN, Mati­ja (ur.), PERENIČ, Urš­ka (ur.). Rokopisi slovenskega slovst­va od sred­nje­ga veka do mod­erne. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. Str. 359–366. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 36.

GOLEC, Boris. Šentvid pri Stični : ugasli sred­njeveš­ki trg. V: ŠTEPEC, Dušan (ur.), ŠTEH, Matej (ur.). Šentviško tisočlet­je : 1000 let Žup­ni­je Šentvid pri Stični : znanstve­na mono­grafi­ja. Šentvid pri Stični: Žup­ni­js­ki urad, 2017. Str. 39–53, ilus­tr., zvd.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Laibach, die Haupt­stadt des Her­zog­tums Krain in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun­derts. V: DROBESCH, Wern­er (ur.), WADL, Wil­helm (ur.). Kla­gen­furt 1518 : eine Stadt im Auf­bruch. Kla­gen­furt am Wörthersee: Ver­lag des Geschichtsvere­ines für Kärn­ten, 2018. Str. 149–163, zvd., ilus­tr. Archiv für vater­ländis­che Geschichte und Topogra­phie, Bd. 110.

GOLEC, Boris. Terez­i­janske reforme : giba­lo spre­memb občut­ka pri­pad­nos­ti in povezanos­ti ter iden­titet v slovenskem pros­toru. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Mar­i­ja Terez­i­ja : med razsvetl­jen­ski­mi refor­ma­mi in zgodovin­skim spomi­nom. 1. izd. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa: Založ­ba ZRC, 2018. Str. 195–216, [4] str. uvez. pril.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Mesto Met­li­ka od začet­ka nove­ga veka do odprave mestne avtonomi­je. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Neu­markt — Möt­tling — Met­li­ka : nas­tanek in razvoj mes­ta od kon­ca 13. do začet­ka 19. sto­let­ja. Met­li­ka: Belokran­js­ki muzej, 2018. Str. 101–148, ilus­tr., zvd.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Inte­graci­ja vzhod­nih krist­janov in mus­li­manov v družbo na Slovenskem med 16. in 19. sto­let­jem. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbe­na in iden­titet­na mobil­nost v slovenskem pros­toru med pozn­im sred­njim vekom in 20. sto­let­jem. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2019. Str. 353–405, zvd., ilus­tr.

GOLEC, Boris. Novonastali zgod­njen­ovoveš­ki trgi na Kran­jskem in nji­ho­va iden­tite­ta. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbe­na in iden­titet­na mobil­nost v slovenskem pros­toru med pozn­im sred­njim vekom in 20. sto­let­jem. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2019. Str. 209–247, zvd., ilus­tr.

GOLEC, Boris. Solka­n­ca pod Andi : pri­mors­ki človek med fašiz­mom, komu­niz­mom in nekon­formiz­mom = Ein ehep­aar aus Solkan unter den Anden : Küsten­län­der zwis­chen Faschis­mus, Kom­mu­nis­mus und Nonkon­formis­mus. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahod­ne­ga roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-let­ni­ci. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2019. Str. 443–456, fotogr.

ŽIŽEK, Alek­sander, GOLEC, Boris. De nobe­den sin in hči nič ne dobi : mate­ri­al­no v sloven­skih oporokah iz fon­dov kra­jevnih sodišč Zgodovinskega arhi­va Cel­ja. V: STUDEN, Andrej (ur.). Mimo­hod bla­ga : mate­ri­al­na kul­tura potrošniške družbe na Slovenskem. Ljubl­jana: Inšti­tut za nove­jšo zgodovi­no, 2019. Str. 9–24, ilus­tr. Zbir­ka Vpogle­di, 22.

GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Družinske razmere Valenti­na Vod­ni­ka. V: LEGAN RAVNIKAR, Andre­ja (ur.), OREL, Ire­na (ur.), JELOVŠEK, Alen­ka (ur.). Oživl­jeni Vod­nik : razprave o Valentinu Vod­niku. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2019. Str. 19–44, 225–226, 239–240, ilus­tr., rodosl. tabela. Zbir­ka Lin­guis­ti­ca et philo­log­i­ca, 39.

GOLEC, Boris. Kaj nam je Val­va­sor zamolčal? : o avto­cen­zuri pri kran­jskem poli­his­tor­ju. V: VIDMAR, Luka (ur.). Cen­zu­ra na Slovenskem od pro­tire­for­ma­ci­je do pred­marčne dobe. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Str. 95–117, ilus­tr. Apes aca­d­e­m­i­cae, 3.

GOLEC, Boris. Poimen­o­van­ja gradu Tur­jak in rod­bine Auersperg — Tur­jašk­ih v slovenšči­ni skozi zgodovi­no. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Rena­ta (ur.). Grad Tur­jak. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 229–240, ilus­tr. Castel­lolog­i­ca Sloveni­ca, 2.

GOLEC, Boris. Skrivnos­t­ni trg Tur­jak. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Rena­ta (ur.). Grad Tur­jak. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Knj. 2, str. 961–984, ilus­tr. Castel­lolog­i­ca Sloveni­ca, 2.

GOLEC, Boris. Sloveni­ca Auersper­giana : sloven­sko pis­men­st­vo na Tur­jaku od 16. do 20. sto­let­ja. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Rena­ta (ur.). Grad Tur­jak. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Knj. 2, str. 1013–1047, ilus­tr. Castel­lolog­i­ca Sloveni­ca, 2.

GOLEC, Boris. Sodraži­ca : sejem­s­ka vas ali trg?. V: MIHELIČ, Lud­vik (ur.). Sodrašk­ih 800 : mono­grafi­ja ob 800-let­ni­ci prve pisne omem­be Sodražice. Sodraži­ca: Obči­na, 2020. Str. 139–156, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Okoliščine nas­tan­ka Recljeve­ga pre­vo­da. V: JELOVŠEK, Alen­ka (ur.). Gorske bukve 1582 : Gornih bukvi od kra­jlove svet­losti ofen inu potr­jen gen­er­al inu priv­i­legium. Iz nov v slaven­s­ki jezik iztul­mačan skuzi Andre­ja Recla, far­mostra na Raki : znanstvenokri­tič­na izda­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2021. Str. 121–135, 298–299, 307–308, ilus­tr. Dela stare­jše­ga slovenskega slovst­va, knj. 2, Zbrana dela sloven­skih pes­nikov in pisatel­jev, knj. 284.

GOLEC, Boris. Pol­sto­let­na vlo­ga dopol­nilne šole v Argen­ti­ni pri obvladovan­ju slovenskega jezi­ka. V: SEDMAK, Dani­lo (ur.). Podo­ba naše­ga otro­ka v Argen­ti­ni. [Trst]: SLORI, 1997. Str. 29–35. SLORI, 129, [Podo­ba naše­ga otro­ka], zv. 7.

GOLEC, Boris. Mesto Krško v 18. sto­letju — med Val­va­sor­jem in munic­i­pal­izaci­jo = Grad Krško u 18. stol­jeću — između Val­va­so­ra i munic­i­pal­izaci­je = The town of Krško in the 18th cen­tu­ry — between Val­va­sor and munic­i­pal­iza­tion. V: et al. Dol­go razsvetl­jen­sko 18. sto­let­je = Dugo prosv­jetiteljsko 18. stol­jeće = The long last­ing enlight­en­ment in the 18th cen­tu­ry. Krško: Kul­turni dom, eno­ta Mest­ni muzej, 2012. Str. 14–28, ilus­tr.

GOLEC, Boris. Prof. Janko Orožen : moj prvi učitelj. V: POČIVAVŠEK, Mar­i­ja (ur.). Orožnov zbornik : ob 120-let­ni­ci rojst­va Jan­ka Orož­na. Cel­je: Zgodovin­sko društ­vo, 2012. Str. 63–76. Zgodovini.ce, 12.

GOLEC, Boris. Kore­nine in spo­mi­ni rod­bine Šuš­ter­ič iz Žal­ca : rodovnik z družben­im in gospo­darskim ori­som iz srede 18.stoletja. Ljubl­jana [i. e. Gro­su­plje]: Part­ner Graf, 1992. 154 str., ilus­tr.

GOLEC, Boris. Ormož v sto­letjih mestne avtonomi­je : pos­es­t­na, demograf­s­ka, gospo­dars­ka, social­na, etnič­na in jezikov­na podo­ba mes­ta ob Dravi : 1331–1849. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 187 str., fotogr., tabele.

GOLEC, Boris, OGRIN, Mati­ja (ured­nik). Mest­na prisež­na besedi­la v slovenskem jeziku do začet­ka 19. sto­let­ja. Izd. 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa ZRC SAZU, 2009. Elek­tronske znanstvenokri­tične izda­je slovenskega slovst­va.

GOLEC, Boris, OGRIN, Mati­ja (ured­nik), MERŠE, Maj­da (ured­nik, recen­zent), AHAČIČ, Koz­ma (ured­nik, recen­zent). Sloven­s­ka prisež­na besedi­la tršk­ih skup­nos­ti in nea­grarnih pok­lic­nih skupin do kon­ca pred­marčne dobe. Izd. 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU: Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa ZRC SAZU, 2011. Elek­tronske znanstvenokri­tične izda­je slovenskega slovst­va.

GOLEC, Boris. Nedokončana kroa­t­i­zaci­ja delov vzhodne Sloveni­je med 16. in 19. sto­let­jem : po sledeh hrvaškega lingvon­i­ma in etnon­i­ma v Beli kra­ji­ni, Kostelu, Prek­mur­ju in Prlek­i­ji. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 174 str., ilus­tr., zvd. The­saurus memo­ri­ae, Opus­cu­la, 3.

GOLEC, Boris. Val­va­sor­je­va hiša v Krškem — napač­na in pra­va. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 148 str., ilus­tr.

GOLEC, Boris, OGRIN, Mati­ja (ured­nik). Pri­mož Trubar : prispev­ki k živl­jen­jepisu. 1. elek­tron­s­ka izd. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU: Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa ZRC SAZU: Odsek za tehnologi­je znan­ja IJS, 2014. Elek­tronske znanstvene mono­grafi­je (eZMono).

GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (ured­nik). Val­va­sor­ji : med vzponom, Sla­vo in zatonom. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 514 str., ilus­tr., zvd. The­saurus memo­ri­ae, Dis­ser­ta­tiones, 11.

GOLEC, Boris. Zemljiš­ki gos­pod Janez Vajkard Val­va­sor in nje­gov urbar. Ljubl­jana: Arhiv Repub­like Sloveni­je; Bogenšperk: Javni zavod, 2015. 135 str., ilus­tr.

GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (ured­nik). Val­va­sor : nje­gove kore­nine in potom­st­vo do danes. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 506 str., ilus­tr., zvd. The­saurus memo­ri­ae, Dis­ser­ta­tiones, 13.

GOLEC, Boris, OGRIN, Mati­ja (ured­nik). Slovenske oporoke in prisež­na besedi­la o oporokah (1671–1850). Verz­i­ja 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2017. Elek­tronske znanstvene mono­grafi­je (eZMono).

GOLEC, Boris, URBANC, Mimi (ured­nik). Tem­po­rary Croa­t­i­za­tion of parts of east­ern Slove­nia between the six­teenth and nine­teenth cen­tu­ry : chang­ing iden­ti­ties at the meet­ing point of relat­ed peo­ples. Frank­furt am Main [etc.]: P. Lang, 2017. 171 str., ilus­tr., zvd. Thought, soci­ety, cul­ture, vol. 3.

GOLEC, Boris. Vzpon in zaton Dienersper­gov : šta­jer­sko potom­st­vo Janeza Vajkar­da Val­va­sor­ja v luči svo­jih genealoško-biograf­skih in spomin­skih zapisov (1278–1908). Ptuj: Zgodovin­s­ki arhiv, 2017. 255 str., ilus­tr., rodoslovne tabele, zvd.

GOLEC, Boris (avtor, pre­va­jalec), FELETAR, Dragutin (ured­nik). Nedovrše­na kroa­t­i­zaci­ja dijelo­va istočne Sloveni­je između 16. i 19. stol­jeća : tragom hrvatskog lingvon­i­ma i etnon­i­ma u Beloj kra­ji­ni, Kostelu, Preko­mur­ju i Prlek­i­ji. Koprivni­ca: Meridi­jani, 2018. 186 str., ilus­tr., zvd. Bib­lio­the­ca His­to­ria Croat­i­ca, knj. 80.

GOLEC, Boris, GRAHORNIK, Mat­jaž (ured­nik). Zad­nji Val­va­sor­je­vi potom­ci na Slovenskem : med domoz­nanstvom, nos­tal­gi­jo, poli­tiko, umet­nos­tjo in evtanaz­i­jo. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2018. 196 str., ilus­tr., rodosl. tabela. Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, 18, Biografske študi­je, 13.

GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (ured­nik). Sloven­s­ka poseb­nost — dvorec Podšen­tjur v Pod­ku­mu : od nenavad­ne­ga nas­tan­ka do desetih rodov rod­bine Čop. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 297 str., ilus­tr., zvd. The­saurus memo­ri­ae, Dis­ser­ta­tiones, 14.

SICRIS – Boris Golec

COBISS – Boris Golec