doc. dr. David Movrin

Biografija

David Movrin (1977) je docent na Oddelku za klasično filologijo v Ljubljani. V obdobju podiplomskega študija se je izpopolnjeval na univerzah v Budimpešti (CEU) in v Oxfordu (Keble College). Objavil je vrsto razprav, sodeloval pri redakciji Wiesthalerjevega Latinsko-slovenskega slovarja ter prevedel in priredil učbeniški komplet Latinščina od besed do branja. Prevajal je Ksenofana, Lisija, Evripida, Plutarha, Juvenala, Atanazija ter druge grške in latinske avtorje ter izdal monografiji Fidus interpres / zvest prevajalec (2010) in Izviri meništva (2011). Študijo Classics and Communism: Greek and Latin behind the Iron Curtain (2013), ki jo je uredil s skupino evropskih raziskovalcev, je ARRS leta 2014 uvrstila v serijo Odlični v znanosti.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

MOVRIN, David. Chommoda in hinsidias : Katulova c. 84 in sramotenje parvenija med antiko, renesanso in moderno. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elżbieta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evropski humanizem in njegovi izzivi = European humanism and its challenges. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: Slovene Comparative Literature Association, 2018. Letn. 41, št. 2, str. 145–151. Primerjalna književnost, 41 (2018), 2.

MOVRIN, David. Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar in Fran Petre : latinščina in grščina na ljubljanski univerzi v desetletju po vojni. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 68, št. 3/4, str. 432–477, ilustr.

MOVRIN, David. Fortissimus robore: Martin Krpan as a case of biblical reception. Acta neophilologica. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 42, št. 1/2, str. 197–207.

MOVRIN, David. The Scriptures are sufficient for instruction : interpreting paideia in Athanasius‹ Vita Antonii. Živa antika. 2009, god. 59, tom. 1–2, str. 17–40.

MOVRIN, David. Surviving the Latibulum : Vitomil Zupan, Classics, and Classicists. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elżbieta (ur.). Classics and communism in theatre : Graeco-Roman antiquity on the communist stage. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts; Warsaw: Faculty of Artes Liberales, 2019. Str. 253–266, 470–488.

MOVRIN, David. Aemulating Aesopus : slovenian fables and fablers between tradition and innovation. V: MARCINIAK, Katarzyna (ur.). Our mythical childhood — : the classics and literature for children and young adults. Leiden; Boston: Brill, 2016. Str. 208–218. Metaforms, Vol. 8.

MOVRIN, David. The anatomy of a revolution : classics at the University of Ljubljana after 1945. V: KARSAI, György (ur.), et al. Classics and communism : Greek and Latin behind the iron curtain. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Budapest: Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Warsaw: Faculty of Artes Liberales, 2013. Str. 141–168, 444–467, ilustr.

MOVRIN, David. Fran Bradač and the anatomy of a revolution : classics at the University of Ljubljana after 1945. V: KARSAI, György (ur.), KLANICZAY, Gábor (ur.). Gnôthi seauton! : classics and communism : the history of the studies on antiquity in the context of the local classical tradition in the socialist countries : 1944÷45−1989÷90. [Budapest]: Collegium Budapest, [2012]. Str. 239–260. Workshop series, no. 19.

MOVRIN, David (prevajalec). Grški Hamburški papirus iz Pavlovih del. V: BERGER, Klaus (ur.), et al. Zgodnjekrščanski spisi : Nova zaveza, Apostolski očetje, Apokrifni evangeliji in apostolski spisi, Papirusni fragmenti, Zgodnjekrščanska poezija, Jezusova ágrapha (nezapisani izreki). Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. Str. 1090–1102.

MOVRIN, David, et al. Izviri meništva. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 414 str., ilustr. Zbirka Cerkveni očetje, 12.

MOVRIN, David. Fidus interpres = Zvest prevajalec : slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba FF, 2010. 314 str., ilustr. Zbirka Studia translatoria, 2.

Prevodi

SEVERUS, Sulpicius, MOVRIN, David (urednik, prevajalec). Martinovo berilo = (Martinellus) : Življenje svetega Martina, Pisma o Martinu in Dialogi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 247 str., ilustr. Zbirka Cerkveni očetje, 17.

EURIPIDES. Hekaba. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 175 str., [2] str. zvd.

EURIPIDES. Hekaba : bralna uprizoritev v ciklu Replike iz antike, SNG Drama, Ljubljana, 16. in 17. 11. 2011. Ljubljana, 2011.

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, MOVRIN, David (prevajalec, urednik). Latinščina od besed do branja. Vaje. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za klasično filologijo, 2008–2011. 2 zv., ilustr.

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, MOVRIN, David (prevajalec, urednik). Latinščina od besed do branja. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011-. Zv. <1->.

SICRIS – David Movrin

COBISS – David Movrin