doc. dr. David Movrin

Biografija

David Movrin (1977) je docent na Odd­elku za klasično filologi­jo v Ljubl­jani. V obdob­ju podiplomskega študi­ja se je izpopol­nje­val na uni­verzah v Budim­pešti (CEU) in v Oxfor­du (Keble Col­lege). Objav­il je vrsto razprav, sode­lo­val pri redak­ci­ji Wiesthaler­jeve­ga Latin­sko-slovenskega slo­var­ja ter prevedel in priredil učbeniš­ki kom­plet Lat­inšči­na od besed do bran­ja. Pre­va­jal je Kseno­fana, Lisi­ja, Evrip­i­da, Plu­tarha, Juve­nala, Atanaz­i­ja ter druge grške in latinske avtor­je ter izdal mono­grafi­ji Fidus inter­pres / zvest pre­va­jalec (2010) in Izviri meništ­va (2011). Študi­jo Clas­sics and Com­mu­nism: Greek and Latin behind the Iron Cur­tain (2013), ki jo je ure­dil s skupino evrop­skih razisko­val­cev, je ARRS leta 2014 uvrsti­la v ser­i­jo Odlični v znanos­ti.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

MOVRIN, David. Chom­mo­da in hin­sidias : Kat­ulo­va c. 84 in sramoten­je par­veni­ja med antiko, rene­san­so in mod­er­no. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elż­bi­eta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evrop­s­ki human­izem in nje­govi izzivi = Euro­pean human­ism and its chal­lenges. 1. izd. Ljubl­jana: Sloven­sko društ­vo za primer­jal­no književnost: Slovene Com­par­a­tive Lit­er­a­ture Asso­ci­a­tion, 2018. Letn. 41, št. 2, str. 145–151. Primer­jal­na književnost, 41 (2018), 2.

MOVRIN, David. Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar in Fran Petre : lat­inšči­na in gršči­na na ljubl­jan­s­ki uni­verzi v desetletju po vojni. Zgodovin­s­ki časopis : glasi­lo Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 68, št. 3/4, str. 432–477, ilus­tr.

MOVRIN, David. For­tis­simus robore: Mar­tin Krpan as a case of bib­li­cal recep­tion. Acta neophilo­log­i­ca. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 42, št. 1/2, str. 197–207.

MOVRIN, David. The Scrip­tures are suf­fi­cient for instruc­tion : inter­pret­ing paideia in Athana­sius’ Vita Antonii. Živa anti­ka. 2009, god. 59, tom. 1–2, str. 17–40.

MOVRIN, David. Sur­viv­ing the Lat­i­bu­lum : Vit­o­mil Zupan, Clas­sics, and Clas­si­cists. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elż­bi­eta (ur.). Clas­sics and com­mu­nism in the­atre : Grae­co-Roman antiq­ui­ty on the com­mu­nist stage. 1st ed. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete: = Uni­ver­si­ty Press, Fac­ul­ty of Arts; War­saw: Fac­ul­ty of Artes Lib­erales, 2019. Str. 253–266, 470–488.

MOVRIN, David. Aem­u­lat­ing Aeso­pus : sloven­ian fables and fablers between tra­di­tion and inno­va­tion. V: MARCINIAK, Katarzy­na (ur.). Our myth­i­cal child­hood — : the clas­sics and lit­er­a­ture for chil­dren and young adults. Lei­den; Boston: Brill, 2016. Str. 208–218. Metaforms, Vol. 8.

MOVRIN, David. The anato­my of a rev­o­lu­tion : clas­sics at the Uni­ver­si­ty of Ljubl­jana after 1945. V: KARSAI, Györ­gy (ur.), et al. Clas­sics and com­mu­nism : Greek and Latin behind the iron cur­tain. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete; Budapest: Col­legium Budapest Insti­tute for Advanced Study; War­saw: Fac­ul­ty of Artes Lib­erales, 2013. Str. 141–168, 444–467, ilus­tr.

MOVRIN, David. Fran Bradač and the anato­my of a rev­o­lu­tion : clas­sics at the Uni­ver­si­ty of Ljubl­jana after 1945. V: KARSAI, Györ­gy (ur.), KLANICZAY, Gábor (ur.). Gnôthi seau­ton! : clas­sics and com­mu­nism : the his­to­ry of the stud­ies on antiq­ui­ty in the con­text of the local clas­si­cal tra­di­tion in the social­ist coun­tries : 1944/45–1989/90. [Budapest]: Col­legium Budapest, [2012]. Str. 239–260. Work­shop series, no. 19.

MOVRIN, David (pre­va­jalec). Grš­ki Ham­burš­ki papirus iz Pavlovih del. V: BERGER, Klaus (ur.), et al. Zgod­njekrščan­s­ki spisi : Nova zaveza, Apos­tol­s­ki očet­je, Apokrifni evan­geli­ji in apos­tol­s­ki spisi, Papirus­ni frag­men­ti, Zgod­njekrščan­s­ka poez­i­ja, Jezuso­va ágrapha (neza­pisani izre­ki). Cel­je; Ljubl­jana: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2015. Str. 1090–1102.

MOVRIN, David, et al. Izviri meništ­va. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2011. 414 str., ilus­tr. Zbir­ka Cerkveni očet­je, 12.

MOVRIN, David. Fidus inter­pres = Zvest pre­va­jalec : slike iz dveh tisočletij zgodovine pre­va­jan­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU: Znanstve­na založ­ba FF, 2010. 314 str., ilus­tr. Zbir­ka Stu­dia trans­la­to­ria, 2.

Prevodi

SEVERUS, Sulpi­cius, MOVRIN, David (ured­nik, pre­va­jalec). Mar­ti­no­vo beri­lo = (Mar­tinel­lus) : Živl­jen­je svete­ga Mar­ti­na, Pis­ma o Mar­t­inu in Dialo­gi. Cel­je; Ljubl­jana: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2017. 247 str., ilus­tr. Zbir­ka Cerkveni očet­je, 17.

EURIPIDES. Hek­a­ba. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2011. 175 str., [2] str. zvd.

EURIPIDES. Hek­a­ba : bral­na upri­zoritev v cik­lu Rep­like iz antike, SNG Dra­ma, Ljubl­jana, 16. in 17. 11. 2011. Ljubl­jana, 2011.

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, MOVRIN, David (pre­va­jalec, ured­nik). Lat­inšči­na od besed do bran­ja. Vaje. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, Odd­elek za klasično filologi­jo, 2008–2011. 2 zv., ilus­tr.

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, MOVRIN, David (pre­va­jalec, ured­nik). Lat­inšči­na od besed do bran­ja. 2. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2011-. Zv. <1->.

SICRIS – David Movrin

COBISS – David Movrin