doc. dr. Brane Senegačnik

branko.senegacnik@ff.uni-lj.si

Življenjepis

Brane Senegačnik (1966) je doktoriral iz klasične filologije na FF v Ljubljani z disertacijo Dramaturška funkcija stranskih likov v Sofoklovih tragedijah. Študijsko se je izpopolnjeval na Inštitutu za klasično filologijo v Salzburgu in se udeležil več mednarodnih in domačih znanstvenih srečanj in strokovnih posvetov. Glavno področje njegovega znanstvenega raziskovanja je grška dramatika, še posebej tragedija, ukvarja se tudi z recepcijo antične poezije v sodobnem času, ontologijo poezije, grško liriko in pozno stoiško filozofijo. Je avtor več prevodov iz grške, rimske in renesančne književnosti (Ajshil, Sofokles, Evripides, Epiktet, Pindar, Giovanni Pico della Mirandola). Za prevod Senekovega Ojdipa je leta 2012 prejel Sovretovo nagrado. Doslej je objavil šest pesniških zbirk. Dejaven je tudi kot esejist in publicist; bil je je zadnji glavni urednik Nove revije.

Bibliografija

Znanstveni in strokovni članki

»Taking god seriously.« Graeco-Latina Brunensia, letn. 16, 1 (2011): 61–75.

»Kriza krize.« Phainomena, letn. 20, 76÷77÷78, (2011): 117–128

»Oči in slepe pege časa : o političnem/ideološkem in religioznem obzorju interpretacije Ajshilovih Peržanov.« Keria, letn. 13, št. 1, (2011), 9–27, 145–146.

»Sofoklov in Senekov Kralj Ojdip : kulturnozgodovinski in individualni momenti hermenevtike.« V: Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva : tematska številka ob trideseti obletnici smrti Milana Grošlja, ur. Nada Grošelj, 119–132 (= Keria, letn. 12, št. 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010,

»Content-Based and Extratextual Reasons Arguing for a Psychological Approach to Sophocles’ Antigone«. Živa antika = Antiquité vivante letn. 58, 1–2 (2008): 11–34.

»Tragedy: A Song of the Illness That Is Not Unto Death.« V: Antiquity and Christianity: Conflict or Coniciliation? Proceedings from the International Symposium 9–10 May 2007, ur. Vid Snoj, 131–143. Ljubljana: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo : Oddelek za klasično filologijo : Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete : KUD Logos : Društvo za antične in humanistične študije Slovenije : Inštitut Nove revije, 2008.

»The Motives of Haemon in Sophocles’ Antigone.« Živa antika = Antiquité vivante letn. 57, 1–2 , (2007):17–39.

»Die Form als öffnender Schluss.« V: Kunst und Form, ur. Jožef Muhovič, 151–170. Ljubljana : Fenomenološko društvo v Ljubljani : Inštitut Nove revije : Organizacija fenomenoloških organizacij : Nova revija, 2008 (=Phainomena. 17 ; 66/67) = »Forma kot razpirajoči sklep.« V: Umetnost in forma. Zbornik simpozija z dne 10–11. oktobra 2006 v Ljubljani, ur. Stefan Majetschak in Jožef Muhovič, 139–156. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2007.

»Deianeira and Her Guilt.« Živa antika =Antiquité vivante letn.53, 1–2 (2003): 23–39.

»Stranski liki v Sofoklovih tragdedijah: prikaz njihovega dramaturškega pomena ob liku TejrezijeKralju Ojdipu.« Primerjalna književnost, letn. 25, II (2002): 23– 40.

»Jokastina fatalistična etika.« Keria, letn. 4, II (2002): 59–77.

»Nekaj misli o dramaturški vlogi značaja v Sofoklovih tragedijah.« Keria, letn. 2, II (2000): 97–110.

»Lukrecijev strah pred smrtjo in pred bogovi.« Keria letn. 1, I (1999): 37–44.

Znanstvene monografije

Smrt lirike?. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

GANTAR, Kajetan, SENEGAČNIK Brane: Sofoklova Antigona v prevodu Ivana Hribovška. Ljubljana: Družina, 2014.

Paralipomena poetica. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2004.

Deli monografije

»Usta brezdanjosti.« V: Pindarus, Slavospevi in izbrani fragmenti, ur. David Movrin, 367–388. Ljubljana: Družina, 2013.

»O dolžnostih – zadnja beseda filozofa Cicerona.« V: CICERO, Marcus Tullius: O dolžnostih, prev. Nada Grošelj, 173–204. Ljubljana: Študentska založba, 2011.

»Senekov Ojdip, opotekavi zmagovalec.« V: SENECA, Lucius Annaeus. Ojdip, 99–129. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011.

»Klasična grška tragedija.« V: Ajshil: Pribežnice, prev. Brane Senegačnik, 73–134. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2009.

»Veličina in nemoč Epiktetove svobode.« V: Epiktet: Izbrane diatribe in priročnik, prev. Brane Senegačnik, 153–185. Ljubljana: Študentska založba, 2001.

»Senekov individualizem.« V: Seneka: O srečnem življenju in druge razprave, prev. Brane Senegačnik], 135–159 Ljubljana (Študentska založba), 2001.

»Evripidov Herakles.« V: Evripid: Heraklova blaznost, prev. Brane Senegačnik, 111–133 Ljubljana: Družina, 2000.

»Mera in skrivnost Sofoklove dramatike.« V: Sofokles: Ajant, Trahinke in Filoktet, prev. Kajetan Gantar in Brane Senegačnik, 221–240, Maribor: Obzorja, 2000.

»Vergilij in branje poezije v postmoderni.« V: T. Haecker: Vergilij – oče Zahoda, prev. Vinko Ošlak, 119–171. Ljubljana: Študentska založba, 2000.

Knjižni prevodi

Pindar: Slavospevi in izbrani fragmenti, ur. David Movrin. Ljubljana: Družina, 2013.

Seneka: Ojdip. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011.

Ajshil: Pribežnice. 73–134. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2009

Epiktet: Izbrane diatribe in priročnik. Ljubljana: ŠOU, 2001.

Seneka: O srečnem življenju in druge razprave. Ljubljana: ŠOU, Ljubljana 2001 (=elektronski vir 2015).

Sofokles: Trahinke. V: Ajant, Trahinke in Filoktet, prev. Kajetan Gantar in Brane Senegačnik, Maribor: Obzorja, 2000.

Evripid: Heraklova blaznost. Ljubljana: Družina, 2000.

Giovanni Picco della Mirandola: O človekovem dostojanstvu. Ljubljana: Družina, 1997.

Pesniške zbirke

Tišine. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2014.

Arie antiche. Ljubljana: Družina, 2010 (= elektronski vir 2014)

Dvojni čas. Ljubljana: Nova revija: 2003.

Ptica iz črnih zvezd. Ljubljana: Družina: 2001.

Na temnem pragu upa. Ljubljana: Družina, 1996.

Srčni grb. Ljubljana: Aleph, 1991.

Celotna bibliografija: Cobiss
Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Izbrana poglavja iz grške književnosti

Izbrana poglavja iz grške književnosti – seminar za drugi letnik

Izbrana poglavja iz grške književnosti –seminar za tretji letnik

Zgodovina grškega jezika – seminar za tretji letnik

Antična tragedija

DRUGA STOPNJA

Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil