doc. dr. Matej Hriberšek

matej.hribersek@guest.arnes.si

Življenjepis
  • rojen 18. 10. 1972 v Celju
  • srednja šola: Gimnazija Poljane, Ljubljana (1987−1991)
  • dodiplomski študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 1991–1996, študij klasične filologije (A‑latinski jezik s književnostjo, B‑grški jezik s književnostjo)
  • diplomska izpita: B‑grški jezik s književnostjo: 19. marec 1996; diplomska naloga »Krajevni pridevki pri Homerju«; mentor prof. dr. Erika Mihevc Gabrovec; A‑latinski jezik s književnostjo: 26. november 1996; diplomska naloga »Literarna kritika pri Tacitu in Kvintilijanu«; mentor akad. prof. dr. Primož Simoniti
  • podiplomski magistrski študij, 1997–2000: Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, smer Latinski jezik; magistrsko delo »Imperfekt pri Ciceronu«, mentor prof. dr. Matjaž Babič, zagovor magistrskega dela 24. marca 2000
  • doktorski študij: Filozofska fakulteta v Ljubljani; doktoriral 28. februarja 2003 z zagovorom disertacije »Analiza metodičnega pristopa v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih in priročnikih za klasične jezike od 1850 do 2000«; mentor prof. dr. Matjaž Babič, somentor prof. dr. Zdenko Medveš;
  • 1997–2010: asistent-stažist na Oddelku za klasično filologijo; predaval in poučeval naslednje predmete: Grščina I. za latiniste in za nefilologe; Grščina II za latiniste in za nefilologe; Grška opisna slovnica II; Uvod v študij latinske filologije; Didaktika klasičnih jezikov – predavanja, vaje, hospitacije in praksa; Latinska književnost na Slovenskem (za sloveniste); vodil je tudi tečaje latinščine za romaniste in predaval latinsko metriko
  • 2010–2016: docent za latinski in grški jezik na Oddelku za klasično filologijo
  • študijska izpopolnjevanja: 1998 in 1999: Oddelek za klasično filologijo Univerze v Zürichu, Oddelek za klasično filologijo v Tübingenu in Göttingenu; 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008: Oddelek za klasično filologijo Univerze na Dunaju
  • pomembnejše funkcije in zadolžitve: v študentskih letih je bil predstavnik Slovenije v Evropski zvezi študentov klasične filologije (Societas Europaea studiosorum philologiae classicae); šest let poučeval medicinsko terminologijo na Zavodu za tehnično izobraževanje v Ljubljani; od 1999 do 2005 je bil odgovorni urednik revije Keria, v letih 2005–2007 njen glavni urednik, 2007– član uredniškega odbora; član uredništva ISH za izdajanje znanstvenih publikacij; član uredniškega odbora Studia universitatis hereditati (2013–; Koper, Univerza na Primorskem); štiri leta je bil tajnik in dve leti podpredsednik Društva za antične in humanistične študije, drugič podpredsednik v obdobju 2014–2016; dve leti je bil predsednik republiške predmetne komisije za latinščino in grščino; je član nadzornega odbora Društva za borilne veščine Samuraj Jujitsu; osem let je bil član upravnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev; od junija 2008 do junija 2010 je bil predsednik Društva slovenskih književnih prevajalcev; od 2010 naprej je član Nadzornega odbora društva; je član strokovne skupine Javne agencije za knjigo Republike Slovenije za antiko; je član državne skupine za potrjevanje terminologije EU; v obdobju 2012–2014 je bil predsednik Upravnega odbora FF.

Objavlja v različnih znanstvenih in strokovnih revijah, objavil je tudi več samostojnih znanstvenih sestavkov v različnih monografijah, veliko pa se ukvarja s prevajanjem iz klasičnih jezikov (Tomaž Akvinski, Izokrat, Plutarh, Tacit, Fran Viljem Lipič, Galileo Galilei, Kepler, Plinij Starejši, Aristotel, Diogen Laertski). Več kot 10 let je bilo osrednje področje njegovega znanstveno-strokovnega dela slovaropisje; bil je glavni in odgovorni urednik ter glavni korektor in urejevalec velikega latinsko-slovenskega slovarja (projekt se je zaključil l. 2007), v letih 2012–2015 pa je vodil projekt prenovljenega Grško-slovenskega slovarja Antona Doklerja.

Leta 2015 je kot prvi nagrajenec prejel Jermanovo nagrado, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za posebej uspele prevode s področja humanistike, in sicer za prevod prvih šestih knjig Plinijevega Naravoslovja in obsežen komentar k njim (skupaj v obsegu več kot 1100 strani) ter za prevod avtobiografskega dela barona Žige Herbersteina Gratae posteritati (Ljubemu zanamstvu).

Področja, s katerimi se strokovno ukvarja: grška slovnica; latinska slovnica; zgodovina latinskega jezika; srednjeveška latinščina; zgodovina srednjeveške latinske književnosti; latinska ustvarjalnost na Slovenskem; prevajanje iz klasičnih jezikov; zgodovina prevajanja iz klasičnih jezikov; specialna didaktika klasičnih jezikov; zgodovina klasične filologije; zgodovina šolstva; slovaropisje; antična in srednjeveška retorika; latinska metrika; grška metrika.

Predavanja

Prva stopnja

Grška skladnja

Latinska metrika

Grška metrika

Zgodovina latinskega jezika 2 (seminar)

Antična retorika

Druga stopnja

Latinska in nemška književnost na Slovenskem

Didaktika latinščine/grščine: predavanje

Didaktika latinščine: seminar

Didaktika grščine: seminar

Literarno prevajanje (lat.)

Literarno prevajanje (gr.)

Bibliografija

Knjige

Klasični jeziki v slovenskem šolstvu : 1848–1945. (Zbirka Agora). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 419 str.

Življenje in delo p. Ladislava Hrovata. (Zbirka Documenta, 15). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2006. 318 str.

Po Plinijevem nebu in zemlji : komentar h knjigam 1–6 Plinijevega Naravoslovja. (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 806 str.

Plinij Cecilij Sekund, Gaj: Naravoslovje 2, Antropologija in zoologija : knjigi 7 in 8. (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 456 str.

Smolej, Tone, H. M.: Retorične figure. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006. 94 str.

Medicinska terminologija v kozmetiki : učbenik za interno uporabo za izobraževanje kozmetični tehnik. Ljubljana: Zavod za tehnično izobraževanje, 1999. 60 str.

Dokler, Anton, Hriberšek, Matej …: Šolski grško-slovenski slovar. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 917 str.

Tacit, Publius Cornelius. Pogovor o govornikih. Agrikola. Germanija. (Zbirka Muzajon). Latinsko-slovenska izd. Ljubljana: DZS, 2004. 325 str.

Plutarh. Vzporedni življenjepisi. (Zbirka Muzajon). Ljubljana: DZS, 2004-.

Lipič, Fran Viljem, Zupanič Slavec, Zvonka (urednik, avtor dodatnega besedila). Bolezni Ljubljančanov, ki jih je leta 1828 opazoval Fran Viljem Lipič, doktor medicine, poprej zdravnik ordinarij mesta Ljubljana, sedaj na univerzi v Padovi redni profesor medicinske prakse. Faksimile. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: = ZRC Publishing: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije: = Scientific Society for the History of Health Culture of Slovenia, 2007. 418 str.

Galilei, Galileo. Sidereus nuncius = Zvezdni glasnik. V: Vesel, Matjaž. Nebeške novice Galilea Galileija. (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232–3414). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, str. 81–175.

Kepler, Johannes. Razgovor z zvezdnim glasnikom. V: Vesel, Matjaž. Nebeške novice Galilea Galileija. (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232–3414). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, str. 177–220.

Plutarh. Vzporedni življenjepisi : Temistokles – Kamil, Perikles – Fabij Maksim, Alkibiad – Gaj Marcij (Koriolan). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008. 288 str.

Plinij Cecilij Sekund, Gaj. Naravoslovje : izbrana poglavja. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. 471 str.

Aristotel. Politika. (Zbirka Pravna obzorja, 40). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 775 str.

Aristotel. Retorika. (Traditio lampadis). 1. izd. Ljubljana: Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2011. 526 str.

Lovric, Michelle, Maedas, Nikiforos Doxiadis. Kako užaliti, ozmerjati in namigniti v klasični latinščini. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 68 str., ilustr.

Plinij Cecilij Sekund, Gaj. Naravoslovje. 1, Kozmologija in geografija : knjige 1–6. (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 362 str.

Diogens Laertski. Življenja in misli znamenitih filozofov. (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina, cop. 2015. 671 str.

Razprave in članki

»Slovenski učbeniki za klasične jezike 1849–1873.« Keria 4.3 (2002): 79–93.

»Traditional theory about the origin of the Latin imperfect.« Linguistica 43 (2003): 13–24.

»Društvo prijateljev humanistične gimnazije : branik klasično-humanistične izobrazbe v času med obema vojnama.« Keria 6.1 (2004): 35–49.

»Monumentum Wiesthalerianum : Wiesthalerjev latinsko-slovenski slovar 1894–2005.« Keria 6.1 (2004): 73–90.

»Klasični jeziki v avstrijskem šolstvu 1849–1870 = Classical languages in Austrian schools in the period 1849–1870.« Šolska kronika 13.1 (2004): 7–29.

»Prvi slovenski priročniki in učbeniki za klasične jezike (1864−1886).« Šolska kronika 13 (37).2 (2004): 242–271.

»Les élégies de France Prešeren.« Babel 12.2 (2005): 91–101.

»Klasični jeziki v slovenskem šolstvu 1921–1926.« Keria 7.1 (2005): [39]-54.

»Razmere na področju klasičnega šolstva v obdobju 1945–1958.« Monitor ISH 7.1 (2005): 43–67.

»Položaj klasičnih jezikov po 1. svetovni vojni in prizadevanja za ohranitev humanistične izobrazbe.« Šolska kronika 14(38).1 (2005): 22–35.

»Zaton klasičnega šolstva : (1945−1958).« Keria 8.1 (2006): 73–101.

»Prevajanje iz klasičnih jezikov v 2. polovici 19. stoletja.« Keria 9.1 (2007): [73]-117.

»Iz zgodovine latinskega slovaropisja na Slovenskem (ob izidu Wiesthalerjevega latinsko-slovenskega slovarja).« Keria 9.2 (2007): [51]-92.

»Slovarji za klasične jezike v 19. stoletju.« Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae 20 (2007): 81–94.

»Slovaropisje klasičnih jezikov na Slovenskem v 16. stoletju.« Slavia Centralis 1.2 (2008): 77–87.

»Quaestiones Plinianae : Plinij in njegovi grški vzori.« V: GROŠELJ, Nada (ur.). Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva : tematska številka ob trideseti obletnici smrti Milana Grošlja. Keria 12.1 (2010): str. [65]-83.

»Filološko delo dr. Josipa Tominška.« V: KAVČIČ, Jerneja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja. Keria 12.2−3 (2010): 253–280.

»Per aspera : a Latin-Slovenian dictionary 113 years in the making (1894−2007).« Živa antika, 60.1÷2 (2010): 125–138.

»Die unendliche Geschichte : Wiesthalers Wörterbuch Latein-Slowenisch : Abschluss und Neubeginn.« Ianus 31 (2010): 22–24.

»Namhafte slowenische klassische Philologen als Studenten in Graz und die Bedeutung von dr. Josip Tominšek.« V: Internationaler Tagung Graz und Slowenen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. KARNIČAR, Ludvik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, (Slowenistische Forschungsberichte, Bd. 4). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz; Graz, 2014: 181–218.

»Asterix v latinskem prevodu = Quomodo libelli pictographici de casibus Asterigis in Latinum convertantur.« V: SMOLEJ, Tone (ur.). Goethe v slovenskih prevodih = Goethe in Slovenian translations = Translation of comics and picture books = Asterix in European languages : 25. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, vol. 25). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = Association of Slovene Literary Translators, 2000: 321–335.

»Pregled antične retorike.« V: SENEGAČNIK, Brane (ur.). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva. (Knjižna zbirka Claritas, 20). Ljubljana: Študentska založba, 2001: 243–314.

»Prešeren v latinščini : prevodi Prešernovih pesmi v latinščino.« V: OŽBOT, Martina (ur.). Prevajanje Prešerna = Translation of Prešeren = Translation of fairy tales : 26. prevajalski zbornik = proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 26 (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 26). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = Association of Slovene Literary Translators, 2001: 158–178.

»Slovaropisje klasičnih jezikov: dosedanji dosežki in perspektiva.« V: SUNČIČ, Maja (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Antika za tretje tisočletje (Zbirka Agora). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004: 115–138.

»Plutarh in njegov ustvarjalni opus.« V: SUNČIČ, Maja (ur.). Plutarhove ženske (Zbirka Dialog z antiko). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2004: 149–166.

»Plutarh in njegov opus.« V: PLUTARCHUSVzporedni življenjepisi (Zbirka Muzajon). Ljubljana: DZS, 2004-: 5–21.

»Klasični jeziki v življenju in delu Janeza Trdine.« V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo : jubilejna monografija. Novo mesto: Goga; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005: 59–72.

»Slovenski prevodi antičnih proznih piscev od 1850 do 1930 : (splošne značilnosti).« V: OŽBOT, Martina (ur.). Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja = Translation of texts from the first half of 20th century (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 31), (Obdobni pristop, 5). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2006: 340–357.

»Slovaropisje klasičnih jezikov na Slovenskem pred Wiesthalerjevim latinsko-slovenskim slovarjem in po njem.« V: HRIBERŠEK, Matej (ur.), et al. Latinsko-slovenski slovar (Zbirka Veliki slovarji). Ljubljana: Kres, 1993–2007, [Zv.] 6: 719–733.

»Wiesthalerjev latinsko-slovenski slovar : 1894–2007.« V: HRIBERŠEK, Matej (ur.), et al. Latinsko-slovenski slovar (Zbirka Veliki slovarji). Ljubljana: Kres, 1993–2007, [Zv.] 6: 735–755.

»Od starega do novega Wiesthalerja : (uredniška beseda).« V: HRIBERŠEK, Matej (ur.), et al. Latinsko-slovenski slovar (Zbirka Veliki slovarji). Ljubljana: Kres, 1993–2007, [Zv.] 6: 757–784.

»O nekaterih pomembnejših prevodih iz klasičnih jezikov v 19. stoletju.« V: OŽBOT, Martina (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009: 35–50.

»Drobci o Pliniju (Crusta Pliniana).« V: KEBER, Katarina (ur.), VIDMAR, Luka (ur.). Historični seminar 8. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010: 21–42.

»Komentar k Herbersteinovemu delu Ljubemu zanamstvu (Gratae posteritati).« V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Gratae posteritati : študijska izdaja. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2014: 122–175.

»Majhno, a pomembno ogledalo svojega časa : Herbersteinovo delo Gratae posteritati.« V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Gratae posteritati : študijska izdaja. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2014: 178–201.

»Ljubemu zanamstvu (Gratae posteritati) : prevod dela.« V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Gratae posteritati : študijska izdaja. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2014: 1–111.

Varia

»Spletne strani za didaktiko klasičnih jezikov I.« Keria 6.1 (2004): 105–112.

»Slovarček zdravil, zdravilnih rastlin ter zdravilnih učinkovin in sredstev, omenjenih v delu »Bolezni Ljubljančanov« Frana Viljema Lipiča.« Keria 9.2 (2007): 107–122.

»Utrinek iz slovenske književnosti : Josip Jurčič: Deseti brat (5. poglavje – Krjavljeva zgodba) = Quomodo Lalemus diabolum ipsum dissecuerit.« Keria 1.1÷2 (1999): 125–126.

»Umreti ni mogla stara Sibila : Prešeren in antika : ob dvestoletnici pesnikovega rojstva napisal Jože Kastelic. Založba Modrijan. Ljubljana 2000, 278 str., 6600 SIT.« Keria 3.1 (2001): 147–150.

»Sprehod skozi retorično tradicijo Zahoda.« Primerjalna književnost 24.2 (2001): 105–110.

»George A. Kennedy: Klasična retorika ter njena krščanska posvetna tradicija od antike do sodobnosti. Prevedle Nada Grošelj, Maja Likar, Rahela Šibal, Neža Vilhelm in Nina Vuk. Uredila Nada Grošelj … : recenzija.« Keria 4.1 (2002): 167–170.

»Miran Špelič, Grško-slovenski slovar Nove zaveze, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana, 2002 : recenzija.« Keria 6.1 (2004): 139–141.

»Aristofan: Oblačíce. Prevedla Jelena Isak Kres, spremno besedo napisal Matjaž Babič. Litera, zbirka iz antičnega sveta, knj. 36, Maribor 2006 : recenzija.« Keria 9.2 (2007): 160–163.

»Jordanes: O izvoru in dejanjih Gotov. Getika. Prevod, spremna beseda in opombe Žiga Šmit. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2006 : recenzija.« Keria 9.2 (2007): 163–165.

»Pobliski v prevode.« Bukla 6.54 (jun. 2010): 10.

»Ko se korenin znanosti zavemo.« Bukla 6.57 (sep. 2010): 20.

»Končno imamo veliki latinsko-slovenski slovar : pogovor z dr. Matejem Hriberškom.« Ampak 9.11 (nov. 2008): str. 50–52.

»Kaj je Plinij vedel o naravi, kaj Aristotel o politiki? : pogovor z Matejem Hriberškom, klasičnim filologom in prevajalcem.« Delo 53.15 (19. jan. 2011): 15.

»Al‹ prav se reče Cezar ali Kajsar?: 7. Grošljev simpozij : tridnevno interdisciplinarno znanstveno srečanje »med tradicijo in pravili« : slovenjenje grških in latinskih imen.« Delo 58.46 (25. feb. 2016): 14.

Referati, vabljena predavanja

»Starejši slovenski učbeniki za latinščino.« Keria 3.1 (2001): 91–97.

»Znanstvenokritične izdaje del s področja klasične filologije.« V: OGRIN, Matija (ur.). Znanstvene izdaje in elektronski medij : razprave, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005: 211–227.

»Znanstvenokritične izdaje del s področja klasične filologije.« V: OGRIN, Matija (ur.). Znanstvene izdaje v elektronskem mediju : večdisciplinarno posvetovanje, Ljubljana, 2. junij 2004 : povzetki referatov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2004: 31–32.

»Translator’s note on Lipič’s diseases of the Ljubljana residents (Morbi Lubeanorum) .« Slovenski znanstveni inštitut, Dunaj, 16. oktober 2007. Wien = Dunaj, 2007.

»Sprachanalyse von Gerbec Abhandlung über das Klima in Ljubljana«. Slovenski znanstveni inštitut, Wien/Dunaj, 7. Oktober 2008. Wien = Dunaj, 2008.

»»Terminološka vojna« – nekatere posebnosti Naravoslovja Plinija Starejšega.« Predavanje v okviru Historičnega seminarja ZRC SAZU, Ljubljana, 18. novembra 2008. Ljubljana, 2008.

»Je gladiator res koval usodo rimskega cesarstva?« Predavanje v Knjižnici Otona Župančiča, Ljubljana, 21. maj 2009. Ljubljana, 2009.

»Mit in zgodovina v filmu 300.« Predavanje v Knjižnici Otona Župančiča, Ljubljana, 12. marec 2009. Ljubljana, 2009.

»Iz zakladnice antične znanosti : Plinij Starejši in njegovo delo Naravoslovje«. Vabljeno predavanje v Knjižnici Otona Župančiča, Ljubljana, 8. 4. 2010. Ljubljana, 2010.

»Usoda neke knjige : Veliki latinsko-slovenski slovar Frana Wiesthalerja.« Vabljeno predavanje v Knjižnici Otona Župančiča, Ljubljana, 5. 3. 2010. Ljubljana, 2010.

»Tujke klasičnih jezikov v slovenščini«. Predavanje na Študentskih dnevih Filozofske fakultete, 13. 4. 2011]. Ljubljana, 2011.

»Antične zmerljivke, zbadljivke in žaljivke.« Predavanje na Klementovih dnevih – Dnevih antične kulture: Ljubezen in sovraštvo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper, 24. 11. 2012]. Koper, 2012.

»Kako pregnati klasična jezika iz šole : slovenski model 1945–1959.« Predavanje na simpoziju Klasiki & razred: grščina in latinščina za železno zaveso, Ljubljana, 26.–28. september 2013]. Ljubljana, 2013.

»Kozmologija in astronomija pri Pliniju Starejšem.« Predavanje na 5. Grošljevem simpoziju Per aspera ad astra: zvezdoslovje v antiki, 15.–17. oktober 2013, Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU]. Ljubljana, 2013.

»How to expel classical languages from school : slovenian model 1945–1959.« V: MOVRIN, David (ur.). Classics and class : teaching Greek and Latin behind the iron curtain. Ljubljana: [Faculty of Arts], 2013.

»Novi prevodi antične filozofije in znanosti v slovenski jezik«. Predstavitev in okrogla miza, Atrij ZRC, 14. 11. 2013]. Ljubljana, 2013.

»Slowenische klassiche Philologen als Studenten in Graz.« Predavanje na 10. Slowenistisches Sympozium »Graz und Slowenen II / Gradec in Slovenci II«, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Slawistik, 27. II.-1. III. 2014]. Graz, 2014.

»Življenje in delo Josipa Tominška. Predavanje v Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča, 22. januar 2014. Maribor, 2014.

Celotna bibliografija: Cobiss
Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Grška metrika

Latinska metrika

Grška skladnja

Antična retorika

DRUGA STOPNJA

Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture

Didaktika grščine (predavanja)

Didaktika latinščine (predavanja)

Literarno prevajanje LAT

Literarno prevajanje GR

Latinska in nemška književnost na Slovenskem (za sloveniste)