izr. prof. dr. Gregor Pobežin

Biografija

Gregor Pobežin, rojen 20. januarja 1975, je l. 2000 diplomiral na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani summa cum laude in pridobil naziv »profesor latinskega in grškega jezika«; l. 2003 je na Filozofski fakulteti UL magistriral s temo »Komplementarni govori v Tukididovi Peloponeški vojni«. Leta 2009 je na Oddelku za filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo na temo rimskega zgodovinopisja z naslovom »Pripovedno gledišče in žariščenje v Salustijevi Katilinovi zaroti in Jugurtinski vojni« in pridobil naziv »doktor literarnih znanosti«.

Z letom 2008 se je stalno zaposlil na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije); 19. 5. 2016 je na UP FHŠ pridobil pedagoški naziv »izredni profesor« za področje zgodovine in znanstveni naziv »višji znanstveni sodelavec«. Leta 2015 se je zaposlil tudi na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, ki ga od 1. 3. 2017 vodi kot predstojnik.

V tem času je kot profesor deloval tudi na drugih ustanovah, in sicer v letu 2011 na Univerzi v Zadru in po potrebi na Univerzi v Novi Gorici, gostoval pa je v zadnjem času tudi na Masarykovi univerzi v Brnu; kot predavatelj je intenzivno gradil stike s tujo strokovno skupnostjo in predaval med drugim na Hrvaškem (Univerza v Zadru, Univerza v Zagrebu), na tujih konferencah pa mdr. na Univerzi v Toursu, Univerzi v Oxfordu, Univerzi v Essexu, Univerzi v Trnavi, Univerzi v Pecsu itd. V okviru teh mednarodnih povezav je udeležen tudi v raziskovalni pobudi COST – »Reassembling the Republic of Letters« kot predstavnik za Slovenijo.

Ukvarja se z raziskovanjem antičnega zgodovinopisja in vprašanjem virov za antične zgodovinarje, je avtor več izvirnih znanstvenih člankov in avtor ali soavtor več monografij. Gostoval je na številnih mednarodnih konferencah in tujih univerzah in je pobudnik ter organizator vsakoletnega mednarodnega simpozija na temo nove latinitete na Slovenskem z naslovom »Divina – dnevi Andrea Diva iz Justinopolisa«.

Kot prodekan za znanstveno in raziskovalno delo UP FHŠ (2009–2014) ter član več komisij je bil tesno vpet v administrativno delo na fakulteti in univerzi; glede na dodeljeno področje (raziskave in razvoj) se je še posebej dejavno ukvarjal z vprašanjem kakovosti pedagoškega procesa, kakor tudi vprašanjem kvantificiranja pedagoškega in raziskovalnega dela vzdolž kvalitativnih in kvantitativnih (bibliografskih) parametrov.

Od leta 2017 je predstojnik Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU, od l. 2018 vodi raziskovalni program Biografije, mentalitete, epohe.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

POBEŽIN, Gregor. Nihil odiosius quam nomen Italorum: Vergerij mlajši med humanističnim univerzalizmom in nacionalizmom. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elżbieta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evropski humanizem in njegovi izzivi = European humanism and its challenges, (Primerjalna književnost, 41 (2018), 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: Slovene Comparative Literature Association. 2018, letn. 41, št. 2, str. 99–115.

POBEŽIN, Gregor, VINKLER, Jonatan (urednik, tehnični urednik). Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo: pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah, (Zbirka Digitalna knjižnica, Dissertationes, 16). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve.

VERGERIO, Pietro Paolo, POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Dopisi papeškega tajnika = Actiones duae secretarii pontificii, (Zbirka Življenja in dela, Kulturnozgodovinske študije, 16, 3). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 208 str.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli I: od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli II: od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str.

VERGERIO, Pietro Paolo, POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Dopisi papeškega tajnika = Actiones duae secretarii pontificii, (Zbirka Življenja in dela, Kulturnozgodovinske študije, 16, 3). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 208 str.

VERGERIO, Pietro Paolo, POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Dopisi papeškega tajnika = Actiones duae secretarii pontificii, (Zbirka Življenja in dela, Kulturnozgodovinske študije, 16, 3). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 208 str.

Prevodi (izbor)

THOMAS AQUINAS, JUHANT, Janez (avtor dodatnega besedila, urednik, zbiratelj). Izbrani filozofski spisi. Ljubljana: Družina, 1999. 647 str. Zbirka Tretji dan, 12.

CATULLUS, Gaius Valerius, MARINČIČ, Marko (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Gaj Valerij Katul. Dvojezična izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 207 str. Zbirka Mojstri lirike.

1000 čudes narave. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. 448 str., ilustr.

LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Marjeta (avtor, prevajalec), GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. 694 str., ilustr.

PTOLEMAEUS, Claudius. Almagest : I. knjiga, poglavja 1–8. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 1, str. 153–174, ilustr.

ANTIČ, Igor (urednik, prevajalec). Znameniti govori. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 371 str., ilustr.

LAZAR, Irena (urednik). Slovenci in čar Egipta : diplomati, zbiralci, misijonarji in popotniki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2010. 150 str., ilustr. Annales Mediterranei.

KAMIN KAJFEŽ, Vesna. The life and work of a Venetian painter between Venice, Rome and Piran : Angelo de Coster (1680−1736) : phd thesis. Koper: [V. Kamin Kajfež], 2012. 282 f., ilustr.

THOMAS AQUINAS, PIEPER, Josef (urednik, avtor dodatnega besedila). Ratio et fides = Razum in vera. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 389 str. Religiozna misel, 28.

XENOPHON ATHENIENSIS. Spomini na Sokrata. Ljubljana: KUD Logos, 2012. 324 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 39.

MICHELET, Jules. Rimska zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 432 str.

AHAČIČ, Kozma. The history of linguistic thought and language use in 16th century Slovenia. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2014. 329 str., ilustr. Thought, society, culture, vol. 1.

DIOGENES LAERTIUS, BORAK, Živa (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Življenja in misli znamenitih filozofov. Ljubljana: Beletrina, 2015. 671 str. Knjižna zbirka Koda.

POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec), ŠTOKA, Peter (urednik, prevajalec). Divina : Andreas Divus Iustinopolitanus. 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2016. 166 str., ilustr. Bibliotheca Iustinopolitana, n. 8.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli I : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str.; 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str.

VERGERIO, Pietro Paolo, POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Dopisi papeškega tajnika = Actiones duae secretarii pontificii. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 208 str. Zbirka Življenja in dela, 16, Kulturnozgodovinske študije, 3.

POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec), ŠTOKA, Peter (urednik, prevajalec). Secretarii actiones Petri Pauli Vergerii. 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2018. 189, [22] str., ilustr., faks. Bibliotheca Iustinopolitana, n. 9.

XENOPHON ATHENIENSIS. Spomini na Sokrata. Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2018. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e‑36.

POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec), ŠTOKA, Peter (urednik, prevajalec). Clodiados libri XII Marci Petronii co. Caldanae. 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2019. 239 str., ilustr. Bibliotheca iustinopolitana, n. 10.

BATESON, Gregory. Ekologija idej : zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije. Elektronska izd. Ljubljana: Beletrina, 2019. Zbirka eBeletrina.

BATESON, Gregory. Ekologija idej : zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije. Ljubljana: Beletrina: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda, 2019. 568 str. Knjižna zbirka Koda.

XENOPHON ATHENIENSIS. Spomini na Sokrata. 2. elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2019. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e‑36.

HORVAT, Jana (urednik), LAZAR, Irena (urednik), GASPARI, Andrej (urednik). Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru = Minor Roman settlements in Slovenia. 1. e‑izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (420 str.)), ilustr. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 40.

HORVAT, Jana (urednik), LAZAR, Irena (urednik), GASPARI, Andrej (urednik). Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru = Minor Roman settlements in Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 420 str., ilustr., zvd. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 40.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Schönlebnovo premišljevanje na Veliki petek : Čezmernost bolečine (1673). Pasijonski doneski … 2020, [št.] 15, str. 33–48, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

SICRIS – Gregor Pobežin

COBISS – Gregor Pobežin