izr. prof. dr. Gregor Pobežin

Biografija

Gre­gor Pobežin, rojen 20. jan­u­ar­ja 1975, je l. 2000 diplomi­ral na Odd­elku za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete v Ljubl­jani sum­ma cum laude in pri­do­bil naziv »pro­fe­sor latinskega in grškega jezi­ka«; l. 2003 je na Filo­zof­s­ki fakul­teti UL mag­istri­ral s temo »Kom­ple­men­tarni gov­ori v Tuki­di­dovi Pelo­poneš­ki vojni«. Leta 2009 je na Odd­elku za filologi­jo Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani uspešno zago­var­jal dok­torsko dis­ertaci­jo na temo rimskega zgodovinopis­ja z naslovom »Pripoved­no gledišče in žar­iščen­je v Salusti­je­vi Katili­novi zaroti in Jugurtin­s­ki vojni« in pri­do­bil naziv »dok­tor lit­er­arnih znanos­ti«.

Z letom 2008 se je stal­no zaposlil na Uni­verzi na Pri­morskem (Fakul­te­ta za human­is­tične študi­je); 19. 5. 2016 je na UP FHŠ pri­do­bil pedagoš­ki naziv »izred­ni pro­fe­sor« za področ­je zgodovine in znanstveni naziv »višji znanstveni sodelavec«. Leta 2015 se je zaposlil tudi na Inšti­tu­tu za kul­turno zgodovi­no ZRC SAZU, ki ga od 1. 3. 2017 vodi kot pred­sto­jnik.

V tem času je kot pro­fe­sor delo­val tudi na drugih ustanovah, in sicer v letu 2011 na Uni­verzi v Zadru in po potre­bi na Uni­verzi v Novi Gori­ci, gos­to­val pa je v zad­njem času tudi na Masarykovi uni­verzi v Brnu; kot pre­da­vatelj je inten­zivno gradil stike s tujo strokovno skup­nos­tjo in pre­daval med drugim na Hrvaškem (Uni­verza v Zadru, Uni­verza v Zagre­bu), na tujih kon­fer­enc­ah pa mdr. na Uni­verzi v Tour­su, Uni­verzi v Oxfor­du, Uni­verzi v Essexu, Uni­verzi v Trnavi, Uni­verzi v Pec­su itd. V okviru teh med­nar­o­d­nih povezav je udeležen tudi v razisko­val­ni pobu­di COST – »Reassem­bling the Repub­lic of Let­ters« kot pred­stavnik za Sloveni­jo.

Ukvar­ja se z razisko­van­jem antične­ga zgodovinopis­ja in vprašan­jem virov za antične zgodov­inar­je, je avtor več izvirnih znanstvenih člankov in avtor ali soav­tor več mono­grafij. Gos­to­val je na števil­nih med­nar­o­d­nih kon­fer­enc­ah in tujih uni­verzah in je pobud­nik ter orga­ni­za­tor vsako­let­ne­ga med­nar­o­d­ne­ga sim­poz­i­ja na temo nove latinitete na Slovenskem z naslovom »Div­ina – dnevi Andrea Diva iz Justi­nop­o­lisa«.

Kot prodekan za znanstveno in razisko­val­no delo UP FHŠ (2009–2014) ter član več komisij je bil tes­no vpet v admin­is­tra­tivno delo na fakul­teti in uni­verzi; glede na dodel­jeno področ­je (raziskave in razvoj) se je še pose­bej dejavno ukvar­jal z vprašan­jem kakovosti pedagoškega proce­sa, kakor tudi vprašan­jem kvan­tifi­ci­ran­ja pedagoškega in razisko­val­ne­ga dela vzdolž kval­i­ta­tivnih in kvan­ti­ta­tivnih (bib­li­ograf­skih) para­metrov.

Od leta 2017 je pred­sto­jnik Inšti­tu­ta za kul­turno zgodovi­no ZRC SAZU, od l. 2018 vodi razisko­val­ni pro­gram Biografi­je, men­tal­itete, epo­he.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

POBEŽIN, Gre­gor. Nihil odio­sius quam nomen Italo­rum: Verg­er­ij mla­jši med human­is­tičn­im uni­verza­l­iz­mom in nacional­iz­mom. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elż­bi­eta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evrop­s­ki human­izem in nje­govi izzivi = Euro­pean human­ism and its chal­lenges, (Primer­jal­na književnost, 41 (2018), 2). 1. izd. Ljubl­jana: Sloven­sko društ­vo za primer­jal­no književnost: Slovene Com­par­a­tive Lit­er­a­ture Asso­ci­a­tion. 2018, letn. 41, št. 2, str. 99–115.

POBEŽIN, Gre­gor, VINKLER, Jonatan (ured­nik, tehnični ured­nik). Rim­s­ki zgodov­inar in pripoved­no besedi­lo: pripoved­no žar­išče v Salusti­je­vih mono­grafi­jah, (Zbir­ka Dig­i­tal­na knjižni­ca, Dis­ser­ta­tiones, 16). Ljubl­jana: Pedagoš­ki inšti­tut, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve.

VERGERIO, Pietro Pao­lo, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Dopisi papeškega tajni­ka = Actiones duae sec­re­tarii pon­tif­icii, (Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, Kul­turnoz­godovinske študi­je, 16, 3). 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2018. 208 str.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gre­gor, ŠAŠEL KOS, Mar­je­ta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik). Zgodov­ina his­torične mis­li I: od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. 2. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gre­gor, ŠAŠEL KOS, Mar­je­ta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik). Zgodov­ina his­torične mis­li II: od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. 2. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str.

VERGERIO, Pietro Pao­lo, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Dopisi papeškega tajni­ka = Actiones duae sec­re­tarii pon­tif­icii, (Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, Kul­turnoz­godovinske študi­je, 16, 3). 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2018. 208 str.

VERGERIO, Pietro Pao­lo, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Dopisi papeškega tajni­ka = Actiones duae sec­re­tarii pon­tif­icii, (Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, Kul­turnoz­godovinske študi­je, 16, 3). 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2018. 208 str.

Prevodi (izbor)

THOMAS AQUINAS, JUHANT, Janez (avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik, zbi­ratelj). Izbrani filo­zof­s­ki spisi. Ljubl­jana: Druži­na, 1999. 647 str. Zbir­ka Tretji dan, 12.

CATULLUS, Gaius Valerius, MARINČIČ, Marko (pre­va­jalec, ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Gaj Valer­ij Kat­ul. Dvo­jez­ič­na izd. Ljubl­jana: Mladin­s­ka knji­ga, 2000. 207 str. Zbir­ka Mojstri lirike.

1000 čudes nar­ave. Ljubl­jana: Mladin­s­ka knji­ga, 2006. 448 str., ilus­tr.

LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Mar­je­ta (avtor, pre­va­jalec), GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gre­gor. Zgodov­ina his­torične mis­li : od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Založ­ba ZRC, 2006. 694 str., ilus­tr.

PTOLEMAEUS, Claudius. Almagest : I. knji­ga, poglav­ja 1–8. Filo­zof­s­ki vest­nik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 1, str. 153–174, ilus­tr.

ANTIČ, Igor (ured­nik, pre­va­jalec). Zna­meni­ti gov­ori. 1. izd. Ljubl­jana: Mladin­s­ka knji­ga, 2009. 371 str., ilus­tr.

LAZAR, Ire­na (ured­nik). Sloven­ci in čar Egip­ta : diplo­mati, zbi­ral­ci, mis­i­jonar­ji in popot­ni­ki. Kop­er: Uni­verza na Pri­morskem, Znanstveno-razisko­val­no središče, Inšti­tut za dedišči­no Sre­dozeml­ja, Uni­verzitet­na založ­ba Annales, 2010. 150 str., ilus­tr. Annales Mediter­ranei.

KAMIN KAJFEŽ, Ves­na. The life and work of a Venet­ian painter between Venice, Rome and Piran : Ange­lo de Coster (1680–1736) : phd the­sis. Kop­er: [V. Kamin Kajfež], 2012. 282 f., ilus­tr.

THOMAS AQUINAS, PIEPER, Josef (ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Ratio et fides = Razum in vera. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2012. 389 str. Reli­gioz­na mis­el, 28.

XENOPHON ATHENIENSIS. Spo­mi­ni na Sokra­ta. Ljubl­jana: KUD Logos, 2012. 324 str. Knjiž­na zbir­ka KUD Logos, 39.

MICHELET, Jules. Rim­s­ka zgodov­ina. 1. izd. Ljubl­jana: Mod­ri­jan, 2013. 432 str.

AHAČIČ, Koz­ma. The his­to­ry of lin­guis­tic thought and lan­guage use in 16th cen­tu­ry Slove­nia. Frank­furt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2014. 329 str., ilus­tr. Thought, soci­ety, cul­ture, vol. 1.

DIOGENES LAERTIUS, BORAK, Živa (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la), POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la), HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Živl­jen­ja in mis­li zna­meni­tih filo­zo­fov. Ljubl­jana: Belet­ri­na, 2015. 671 str. Knjiž­na zbir­ka Koda.

POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec), ŠTOKA, Peter (ured­nik, pre­va­jalec). Div­ina : Andreas Divus Iusti­nop­o­li­tanus. 1. izd. Kop­er: Osred­n­ja knjižni­ca Sreč­ka Vil­har­ja; = Capodis­tria: Bib­liote­ca cen­trale Srečko Vil­har, 2016. 166 str., ilus­tr. Bib­lio­the­ca Iusti­nop­o­li­tana, n. 8.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gre­gor, ŠAŠEL KOS, Mar­je­ta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik). Zgodov­ina his­torične mis­li I : od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. 2. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str.; 2. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str.

VERGERIO, Pietro Pao­lo, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Dopisi papeškega tajni­ka = Actiones duae sec­re­tarii pon­tif­icii. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2018. 208 str. Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, 16, Kul­turnoz­godovinske študi­je, 3.

POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec), ŠTOKA, Peter (ured­nik, pre­va­jalec). Sec­re­tarii actiones Petri Pauli Verg­erii. 1. izd. Kop­er: Osred­n­ja knjižni­ca Sreč­ka Vil­har­ja; = Capodis­tria: Bib­liote­ca cen­trale Srečko Vil­har, 2018. 189, [22] str., ilus­tr., faks. Bib­lio­the­ca Iusti­nop­o­li­tana, n. 9.

XENOPHON ATHENIENSIS. Spo­mi­ni na Sokra­ta. Elek­tron­s­ka izd. Ljubl­jana: KUD Logos, 2018. Elek­tron­s­ka knjiž­na zbir­ka KUD Logos, e‑36.

POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec), ŠTOKA, Peter (ured­nik, pre­va­jalec). Clo­di­a­dos lib­ri XII Mar­ci Petron­ii co. Cal­danae. 1. izd. Kop­er: Osred­n­ja knjižni­ca Sreč­ka Vil­har­ja; = Capodis­tria: Bib­liote­ca cen­trale Srečko Vil­har, 2019. 239 str., ilus­tr. Bib­lio­the­ca iusti­nop­o­li­tana, n. 10.

BATESON, Gre­go­ry. Ekologi­ja idej : zbrani ese­ji iz antropologi­je, psi­hi­a­tri­je, evolu­ci­je in epis­te­mologi­je. Elek­tron­s­ka izd. Ljubl­jana: Belet­ri­na, 2019. Zbir­ka eBelet­ri­na.

BATESON, Gre­go­ry. Ekologi­ja idej : zbrani ese­ji iz antropologi­je, psi­hi­a­tri­je, evolu­ci­je in epis­te­mologi­je. Ljubl­jana: Belet­ri­na: Fakul­te­ta za psi­hoter­apevt­sko znanost Uni­verze Sig­mun­da Freu­da, 2019. 568 str. Knjiž­na zbir­ka Koda.

XENOPHON ATHENIENSIS. Spo­mi­ni na Sokra­ta. 2. elek­tron­s­ka izd. Ljubl­jana: KUD Logos, 2019. Elek­tron­s­ka knjiž­na zbir­ka KUD Logos, e‑36.

HORVAT, Jana (ured­nik), LAZAR, Ire­na (ured­nik), GASPARI, Andrej (ured­nik). Man­jša rim­s­ka nasel­ja na slovenskem pros­toru = Minor Roman set­tle­ments in Slove­nia. 1. e‑izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. 1 splet­ni vir (1 datote­ka PDF (420 str.)), ilus­tr. Opera Insti­tu­ti archae­o­logi­ci Slove­ni­ae, 40.

HORVAT, Jana (ured­nik), LAZAR, Ire­na (ured­nik), GASPARI, Andrej (ured­nik). Man­jša rim­s­ka nasel­ja na slovenskem pros­toru = Minor Roman set­tle­ments in Slove­nia. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. 420 str., ilus­tr., zvd. Opera Insti­tu­ti Archae­o­logi­ci Slove­ni­ae, 40.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Schön­leb­no­vo pre­mišl­je­van­je na Veli­ki petek : Čezmer­nost bolečine (1673). Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2020, [št.] 15, str. 33–48, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

SICRIS – Gre­gor Pobežin

COBISS – Gre­gor Pobežin