izr. prof. dr. Jerneja Kavčič

jerneja.kavcic@ff.uni-lj.si

Življenjepis

Na Oddelku za klasično filologije Filozofske fakultete v Ljubljani je leta 1999 diplomirala iz latinskega jezika in književnosti ter iz grškega jezika in književnosti. Leta 2003 je na isti univerzi doktorirala z disertacijo »Slogovne in skladenjske značilnosti neosebnih glagolskih oblik v grški prozi zgodnjega srednjega veka« (mentor: prof. dr. Matjaž Babič, Univerza v Ljubljani; somentor: prof. dr. Athanasios Markopoulos, Univerza v Atenah). Med letoma 2000 in 2004 je bila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani mlada raziskovalka za področje grškega jezika, med letoma 2005 in 2007 pa podoktorska raziskovalka pod mentorstvom akademika prof. dr. Janeza Orešnika (naslov raziskovalnega projekta: »Skladnja nedoločnika in deležnika v klasični grščini z vidika teorije naravnosti«). Leta 2005 je postala na Oddelku za klasično filologijo FF UL docentka, leta 2011 pa izredna profesorica za področje grškega jezika. Med letoma 2009 in 2013 je bila predstojnica istega oddelka. Latinski in grški jezik je poučevala tudi na Oddelku za zgodovino Univerze v Mariboru (2003÷2004) ter na Gimnaziji Poljane (2003÷2004) in na Gimnaziji Škofja Loka (1997÷1998). Od leta 2012 je predsednica Državne maturitetne komisije za splošno maturo iz grščine. Leta 2013 je prejela Nagrado za Študentskega sveta Filozofske fakultete za nadpovprečne pedagoške dosežke.

Izpopolnjevala se je na več tujih univerzah: v času podiplomskega študija na Univerzi na Kreti kot štipendistka grške vlade (2000÷2001), kot podoktorska raziskovalka pa na Univerzi v Atenah (2009, štipendija Onasisove fundacije) ter na Ohio State University v ZDA (2015, štipendistka Slovenske znanstvene iniciative). Kot udeleženka mednarodnih konferenc in kot vabljena predavateljica je predavala na več tujih univerzah: Solun, Gent, Rim, Rodos, Komotini, Łodź, Levkozija, Nijmegen, Brno, Zagreb, Split, Palermo, Atlanta (Georgia, ZDA), Columbus (Ohio, ZDA), Cambridge.

Večina njenih objav sega na področje zgodovine grškega jezika, zlasti v mlajših obdobjih. Obravnava teme, kot so skladnja zlasta neosebnih glagolskih oblik v helenističnem in bizantinskem obdobju, skladnja in semantika grškega perfekta, pa tudi sociolingvistična vprašanja, ki se dotikajo stikov med govorci latinščine in grščine Rimskem cesarstvu. V doktorski disertaciji je z vidika ti. slovenske šole teorije naravnosti obravnavala zgodovino grškega nedoločnika. Je avtorica prvega slovensko-novogrškega in novogrško-slovenskega slovarja (Cankarjeva založba, Ljubljana, 2006) in novogrške slovnice, napisane v slovenskem jeziku (Znanstvena založba FF UL, 2010). Izdala je tudi nekaj prevodov iz latinskega in grškega jezika (Apicij, Avguštin, Plutarh). Od l. 2008 je skupaj z Markom Marinčičem urednica slovenske revije za antične in humanistične študije Keria: Studia Latina et Graeca.

Predavanja

Prva stopnja

Zgodovina grškega jezika

Zgodovina latinskega jezika

Nova grščina, začetni tečaj (predavanja)

Kultura sodobne grščine

Druga stopnja

Sodobni pristopi k preučevanju klasičnih jezikov

Opisna slovnica nove grščine

Grški jezik v srednjem in novem veku

Bizantinska književnost in kultura

Projekti

Greek Ancient and Modern, s Christopherjem Brownom in Brianom D. Josephom (OSU); v okviru raziskovalne skupine Laboratory for Greek Dialectology.

Učenje modernih jezikov s predznanjem klasičnih jezikov: pristop korpusnega jezikoslovja, bilateralni projekt Slovenija-ZDA, ARRS 2018–2019

Skladnja nedoločnika in deležnika v klasični grščini z vidika teorije naravnosti, podoktorski raziskovalni projekt ARRS (z akad. prof. dr. Janezom Orešnikom), 2005–2007.

Bibliografija

V tisku

»Examining a hypothesis about the past-oriented aorist infinitive in Post-Classical Greek«, Transactions of the Philological Society.

»The Classical Norm and Varieties of Post-Classical Greek: Expressions of Anteriority and Posteriority in a Corpus of Official Documents.« V: Mark Janse & Klaas Bentein (ur.), Varieties of Post-Classical and Byzantine Greek, Berlin: DeGruyter Mouton.

»The past-oriented aorist infinitive in Post-Classical literary texts: A parallel with the use of the aorist injunctive in Vedic Sanskrit?« Glotta, Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache.

Knjige

Novogrška slovnica, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Novogrško-slovenski in slovensko-novogrški evropski slovar. Σλοβενο-ελληνικό και ελληνο-σλοβενικό ευρωπαϊκό λεξικό. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006.

The Syntax of the Infinitive and the Participle in Early Byzantine Greek: An Interpretation in Terms of Naturalness Theory. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2005.

Razprave

»A diachronic perspective on the semantics of AcI clauses in Greek.” V: Infinitives at the Syntax‐Semantics Interface: A Diachronic Perspective, ur. L. Jedrzeyowski in Demske. Berlin: De Gruyter.

»Variation in expressing temporal and aspectual distinctions in complement clauses: A study of the Greek non-literary papyri of the Roman period.” V: Variation and Change in Ancient Greek Tense, Aspect and Modality, ur. K. Bentein, M. Janse in Soltic. Amsterdam Studies in Classical Philology. Leiden: Brill.

»The decline of the aorist infinitive in Ancient Greek declarative infinitive clauses.« Journal of Greek Linguistics, 16, 2, 266–311.

»Bilingualism and the spread of an infinitive construction.« GLB 20, št. 2 (2015): 45–66.

»Notes on the Transitivity of the Aorist and the Perfect in Classical Greek.« V: The Greek verb. Morphology, Syntax and Semantics, ur. A. Bartolotta, 183– Louvain-la-Neuve, Walpole, MA, 2014.

»Med sinhronim in diahronim pogledom: nekaj problemov skladnje nedoločnika v helenistični in zgodnjebizantinski grščini«. Keria 13, št. 1 (2011): 55–75.

»Syntactic variants and Natural Syntax: Greek infinitive clauses dependent on verbs of speaking and thinking«. Linguistica 48–50 (2010): 169–77.

»O prispevku slovenskega jezikoslovja k zgodovini starogrškega perfekta«. Keria 12, št. 2/3 (2010): 201–16.

»De differentiis, quae inter linguam Graecam antiquam et modernam intersunt«. DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica et Classica Polona 8 (2009): 139–47.

»A feature of Greek infinitive clauses dependent on verbs of saying and thinking« V: Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics, ur. Loudová & M. Žáková 151–68. Brno: Masaryk University, 2009.

»Pleonastic use of governing verb of speaking in Greek: An interpretation in terms of Naturalness Theory«. Linguistica 45 (2005): 203–12.

»Pasivni nedoločniški polstavki, odvisni od glagolov ukazovanja: pogled s stališča teorije naravnosti«. Keria 7, No1 (2005): 55–70.

»The Greek infinitive in variable deliberative, principally dependent questions: An interpretation in terms of Naturalness Theory«. Linguistica 44 (2004): 59–74.

»Declarative infinitive in the early Byzantine prose«. Studies in Greek Linguistics/Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Proceedings of the 24th annual meeting of the Department of Linguistics, 28–391. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy, 2004.

»On the use of the participle functioning as a finite verbal form in the Chronicle of John Malalas«. Linguistica XLI (2001): 77–92.

Predavanja na konferencah in vabljena predavanja

»A diachronic perspective on the temporality of the Greek infinitive.« University of Cambridge, Faculty of Classics, 24. 2. 2016.

»Modern Greek Vocabulary in Ancient Greek Textbooks?« The Ohio State University, Department of Classics, Columbus (Ohio, ZDA), 28. 10. 2015.

»Bilingualism and the spread of an infinitive construction.« The Ohio State University, Department of Linguistics, Columbus (Ohio, ZDA), 13. 10. 2015.

»The Representation of Modern Greek in Ancient Greek Textbooks«. MGSA’s 24th Biennial Symposium. Georgia State University, Atlanta (Georgia, ZDA), –18. 10. 2015.

»On the temporality of the infinitive in Greek (with a reference to Latin«. Conference on Ancient Greek Linguistics, Rim, 23.–27. 3. 2015.

»Modern Greek as a Tool in Teaching Ancient Greek?«. 20Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (20. seminar starogrškega jezika in kulture, Evropski kulturni center v Delfih). Delfi, 2.–13. 8. 2014.

»A Diachronic Perspective on the Semantics of AcI Clauses in Greek«. 35η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Filozofska fakulteta Aristotelove univerze v Solunu, Oddelek za filologijo, Solun, Grčija, 8.–10. 5., 2014.

»Aspectual Distinctions in Declarative Infinitive Clauses of Roman/Early Byzantine Period«. 11ο Διενθές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (11th International Conference on Greek Linguistics). Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Egejska univerza), Rodos, Grčija, 26.–29. 9., 2013.

»A Diachronic Perspective on the Semantics of Infinitive Clauses in Greek«. 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Univerza v Splitu, Hrvaška, 18.–21. 9., 2013.

»Expressing Aspectual and Temporal Distinctions in the Indirect Speech: A Diachronic Perspective«. The Language of Reports. Reported Discourse in Latin and Ancient Greek, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, Nizozemska, 21.–22. 1., 2013.

»Variation in the Use of the Aorist and the Perfect in Non-Finite and Finite Dependent Clauses: A Study of the Non-Literary Papyri of the Roman Period«. Variation in Grammar and Discourse, 7th International Colloquium on Ancient Greek Linguistics. Univerza v Gentu, Belgija, 21.–23. 9., 2011.

»Analyzing Transitivity of the Aorist and the Perfect: an Approach to the Problem of their Merger?« 10ο Διενθές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (10th International Conference on Greek Linguistics). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Demokritova univerza v Trakiji), Komotini, Grčija, 1.–4. 9., 2011.

»Τρεις απαρεμφατικές δομές από την άποψη της συγχρονικής και της διαχρονικής προσέγγισης«. Masarykova univerza v Brnu, Oddelek za klasično filologijo, Brno (Češka), 29. 3. 2011.

»On Greek and Latin ̔have’ constructions«. Masarykova univerza v Brnu, Oddelek za klasično filologijo, Brno (Češka), 28. 3. 2011.

»Notes on the Transitivity of the Aorist and the Perfect in Classical Greek«. The Greek Verb: Morphology, Syntax, Semantics, 8th International Meeting on Greek Linguistics. Univerza v Palermu, Agrigento, Italija, 1.–3. 10., 2009.

»Moderno jezikoslovje in helenistična grščina: primer nedoločniških polstavkov«. Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Oddelek za klasično filologijo, 2. 12. 2008.

»Raziskave bizantinske grščine v slovenski klasični filologiji«. Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Oddelek za klasično filologijo, 1. 12. 2008.

»Syntactic Variants in the Slovenian school of Naturalness Theory: The Case of Greek Infinitive«. 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLAVE 4). University of Cyprus, Faculty of Letters, Levkozija, Ciper, 17.–19. 6., 2007.

»Skladnja nedoločnika in deležnika v zgodnjebizantinski grščini«. Lingvistični krožek, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 6.11., 2006.

Varia

»24ο Διεθνές Συμπόσιο της Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών της Βόρειας Αμερικής (ΜGSA), Georgia State University, Ατλάντα (Georgia, ΗΠΑ), 15–18 Οκτωβρίου« [poročilo] Neogreaca bohemica 15 (2015): 119–20.

»Plutarh: Moralia 827d–832a. Zakaj se ne smemo zadolževati?« [prevod] Keria, Studia Latina et Graeca 17, št. 2 (2015): 87–92.

»Stéphanie J. Bakker. [recenzija] The Noun Phrase in Ancient Greek. A Functional Analysis of the Order and Articulation of NP Constituents in Herodotus. Leiden & Boston: Brill«. Journal of Greek Linguistics 12/2 (2012): 335–49.

»Predrag Mutavdžić in Anastassios Kampouris, Adamantios Korais in grška jezikovna politika na prehodu iz 18. v 19. stoletje.« [prevod] Keria, Studia Latina et Graeca 16, št. 2 (2014): 51–60.

»Athanasios Markopoulos. Kirova vzgoja in Življenjepis Vasilija – Možna povezava«. [prevod] Keria 7, št. 2 (2007): 7–23.

»Ioannes Malalas: Kronika«. [prevod] V: Zgodovina historične misli od Homerja do začetka 21. stoletja, ur. O. Luthar et al., 356–61. Ljubljana: ZRC SAZU, 2006.

»Katakalon Kekaumen: Strategikon«. [prevod] V: Zgodovina historične misli od Homerja do začetka 21. stoletja, ur. O. Luthar et al., 384–87. Ljubljana: ZRC SAZU, 2006.

»Maria Lilibaki-Akamati, Aristotelova šola v Miezi«. [prevod] Keria 6, No1 (2004): 2–12.

Avrelij Avguštin: O svobodni volji. [prevod] Ljubljana: Krtina, 2003.

Apicij: Umetnost kuhanja. [prevod] Ljubljana: Krtina, 1996.

Celotna bibliografija: Cobiss
Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Zgodovina grškega jezika (predavanja)

Zgodovina latinskega jezika (predavanja)

Nova grščina, začetni tečaj (predavanja)

DRUGA STOPNJA

Bizantinska književnost in kultura

Grški jezik v srednjem in novem veku

Opisna slovnica nove grščine I (predavanja)

Opisna slovnica nove grščine III (predavanja)

Novogrška književnost in civilizacija

Sodobni pristopi k preučevanju klasičnih jezikov