lekt. Martin Benedik

martin.benedik@ff.uni-lj.si

Življenjepis

Martin Benedik je na Filozofski fakulteti v Ljubljani v letih 1969–74 študiral latinščino in nemščino. Od leta 1975 do upokojitve leta 2016 je bil lektor za latinščino in ima izkušnje s tečaji latinščine za študente romanistike, arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, teologije in veterine. Objavil je več strokovnih člankov v revijah Linguistica, Vestnik Društva za tuje jezike, Živa antika, Medicinski razgledi in Keria. Iz latinščine je prevajal naravoslovne, jezikoslovne, zgodovinske in druge strokovne tekste. Sodeloval je pri pripravi Pravnega terminološkega slovarja.

Knjige

Jerneja Kopitarja Glagolita Clozianus – Cločev Glagolit (prevod); Ljubljana 1995.

Razprave, članki in strokovni prispevki

Bibliografija Milana Grošlja; Linguistica 19, Ljubljana 1979, 39–43.

Zdenka Beran. In memoriam; Vestnik Društva za tuje jezike in književnosti SRS 16, Ljubljana 1982, 1–2.

Netočno citiranje latinskih izrazov v Del Cottovem Medicinskem terminološkem slovarju; Medicinski razgledi 23, supl. 8, Ljubljana 1984, 823–827.

Izkušnje pri pouku latinščine za nefilologe; Vestnik Društva za tuje jezike in književnosti 23, Ljubljana 1989, 133–142.

Izreka latinskih besedil; Cerkveni glasbenik 84 (1991), Ljubljana 1991, 146–149.

Silvo Kopriva (1908 – 1991). In memoriam; Živa antika 41, Skopje 1992, 115–117.

Eindrücke von Seggauberg; Ianus 14, Graz/Gradec 1993, 102–103.

Historia Augusta: Tendenzen zu den stärkeren Ausdrucksmitteln; Živa antika 46, Skopje 1996, 83 – 93.

Poročilo o delu Društva za antične in humanistične študije Slovenije od januarja 1990 do marca 1995; Keria I, 1–2, 1999.

Prevodi

Gallusovi madrigali; v: Edo Škulj: Gallusov katalog, Ljubljana 1992, 431–536.

Meichelbeck, Karl: iz Historia Frisingensis: Abraham, XV. freisinški škof; v: Loški razgledi 44, Škofja Loka 1997, 11–30.

Godfried Danneels, Christus oder der Wassermann? (Kristus ali Vodnar?); Communio – Kristjanova obzorja 40 (1995÷2), 132 – 161.

Hans Urs von Balthasar, Das betrachtende Gebet (Premišljevalna molitev) (prevod); Celje 1994.

Hans Urs von Balthasar, Licht des Wortes. Skizzen zu allen Sonntagslesungen (Luč božje besede. Osnutki k vsem nedeljskim berilom); Ljubljana 1995, 73 – 123.

P. Camilo Maccise, Teresa von Avila und die Regel des Karmel (Terezija Avilska in karmelsko Pravilo); Prevod za interno rabo karmeličank.

P. Camilo Maccise, Das Teresianische Charisma (Terezijanska karizma); Prevod za interno rabo karmeličank.

Rajko Bratož, Krščanstvo v Ogleju in na vzhodnem vplivnem območju oglejske Cerkve od začetkov do nastopa verske svobode (prevod opomb v nemščino); v tisku pri Avstrijski akademiji znanosti na Dunaju.

Hans-Georg Gadamer, Izbrani spisi; (prevedli Martin Benedik et al.), Ljubljana 1999.

Martin Luther, Izbrani spisi; (prevedli Nenad Vitorović, Martin Benedik in Nada Grošelj); Ljubljana 2001, Nova revija, 77–162.

Leksikon svetovne književnosti; Ljubljana, Cankarjeva založba: 47 gesel iz rimske književnosti.

Celotna bibliografija: Cobiss