doc. dr. Luka Vidmar

Biografija

Luka Vidmar (1977), magister znanosti s področja umetnosti novega veka (2005, Univerza v Ljubljani) in doktor znanosti s področja literarnih ved (2009, Univerza v Novi Gorici), je od leta 2004 zaposlen na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, od leta 2012 z nazivom znanstveni sodelavec. Od leta 2016 je docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Vodil je raziskovalna projekta Neraziskana latinska in nemška književnost v dobi baroka na Slovenskem (2011−2013) in Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku (2016‒2018). Ukvarja se predvsem s književnostjo, likovno umetnostjo in kulturo v dobi baroka in razsvetljenstva na Slovenskem, med drugim s knjižno cenzuro, Akademijo operozov in Zoisovim krogom. Leta 2013 je objavil knjigo Ljubljana kot novi Rim: Akademija operozov in baročna Italija, leta 2016 pa je pri založbi Peter Lang izšla njegova knjiga A Slavic Republic of Letters: The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois. Leta 2019 je dobil Priznanje Izidorja Cankarja in priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

VIDMAR, Luka. Cerkev San Simeon Piccolo v Benetkah: arhitektura tradicije in inovacije v poznem baroku. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 36, str. 212–241, ilustr.

VIDMAR, Luka. Janez Gregor Dolničar v Loretu in Rimu leta 1679. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2004, 9, str. 159–169.

VIDMAR, Luka. Arheološki vodniki iz bibliotek operozov in iz njihove bližine v Semeniški knjižnici v Ljubljani. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 7, št. 2, str. [35]-56.

VIDMAR, Luka. Omembe Josefa Dobrovskega v korespondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem v letih 1810–1818. Slavica litteraria. 2006, str. [217]-231.

VIDMAR, Luka. »Et in politicis propheta«: politični komentarji v korespondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2006, letn. 54, št. 4, str. [753]-775.

VIDMAR, Luka. Podoba protestantske književnosti v starejših pregledih slovstva na Slovenskem : (od Trubarjevega Registra slovenskih knjig do Čopove Literature Slovencev). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jan.-mar. 2006, letn. 54, št. 1, str. [11]-32.

VIDMAR, Luka. Natečaj za pročelje cerkve San Stae v Benetkah: antagonizmi beneške cerkvene fasade leta 1709. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. [Tiskana izd.]. 2006, 42, str. 137–164, ilustr.

VIDMAR, Luka. Titijev »Ammaestramento utile, e curioso di pittura, scoltura et architettura nelle chiese di Roma« (1686) iz Semeniške knjižnice v Ljubljani s pripisi neznanega rimskega patricija. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2007, 12, str. 87–97, ilustr.

VIDMAR, Luka. Likovnoumetnostna tematika v romanu S poti Izidorja Cankarja. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. dec. 2007, letn. 30, št. 2, str. 123–138.

VIDMAR, Luka. Aleš Žiga Dolničar v Rimu leta 1707 in 1708. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2008, 13, str. 67–82, ilustr.

VIDMAR, Luka. »Ad usum publicum destinata«. O javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 62, št. 1/2, str. 187–202.

VIDMAR, Luka. Aleš Žiga Dolničar in knjige o Beneški republiki. V: VODOPIVEC, Ines (ur.). Zgodovina knjige in bralne kulture na Slovenskem. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2011. Str. 31–48, ilustr. Knjižnica, letn. 55 (2011), št. 4.

VIDMAR, Luka. Grad v slovenski literaturi 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Letn. 60, [št.] 3, str. 613–628, ilustr. Kronika, letn. 60, 3.

VIDMAR, Luka. Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601 : med zgodovino in mitom. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 61, [št.] 2, str. 189–216, ilustr.

VIDMAR, Luka. Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarjem v Čechy. Slavica litteraria. 2014, letn. 17, št. 2, str. 25–37.

VIDMAR, Luka. Zbiralec protestantskih knjig Janez Krstnik Prešeren, ljubljanski stolni prošt. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. okt. 2015, [št.] 21/22, str. 98–106, 365.

VIDMAR, Luka. Franc Wützenstein : prvi romanopisec na Kranjskem. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 61, št. 3/4, str. 59–69, 166.

VIDMAR, Luka. »Grandi speranze di bene« : Metternich, Wrbna and Lažanský at the Zois Palace in May 1816. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 28, št. 2, str. 243–268, ilustr., portreti.

VIDMAR, Luka. Od prevajanja Molièra in Metastasia do uprizarjanja Micke in Matička : dolgo porajanje slovenske posvetne dramatike in gledališča. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 183–200, 356, ilustr.

VIDMAR, Luka. Kritični prevod Biblioteke Kranjske. V: FAGANEL, Jože (ur.), POHLIN, Marko. Kraynska grammatika ; Bibliotheca Carnioliae. Znanstvenokritična izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Str. 433–584.

VIDMAR, Luka. Redakcijsko poročilo. Bibliotheca Carnioliae. V: FAGANEL, Jože (ur.), POHLIN, Marko. Kraynska grammatika ; Bibliotheca Carnioliae. Znanstvenokritična izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Str. 644–647.

VIDMAR, Luka. Tematske in motivne zveze Linhartove tragedije Miss Jenny Love z Lessingovima tragedijama Miss Sara Sampson in Emilia Galotti ter Klingerjevima dramama Die Zwillinge in Sturm und Drang. V: SVETINA, Ivo (ur.), SLIVNIK, Francka (ur.), ŠTEKAR-VIDIC, Verena (ur.). Anton Tomaž Linhart : jubilejna monografija ob 250-letnici rojstva. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej; Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2005. Str. 147–167.

VIDMAR, Luka. Elektronska izdaja dela korespondence Žige Zoisa. V: OGRIN, Matija (ur.). Znanstvene izdaje in elektronski medij : razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 83–90. Studia litteraria.

VIDMAR, Luka. Župnijska cerkev sv. Štefana I. v Dolnji Košani kot umetnostni spomenik. V: DOLGAN, Marjan. Dolnja Košana in okolica : študije, dokumentarna in literarna besedila. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2006. Str. 153–174, ilustr.

VIDMAR, Luka. Zois in Horacij. V: VALENČIČ, Rafko (ur.), KRAJNC, Slavko (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Liturgia theologia prima : zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. V Ljubljani: Teološka fakulteta: Družina; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008. Str. 447–463.

VIDMAR, Luka. Prva javna znanstvena knjižnica na Slovenskem. V: KOMAN, Dušan (ur.), et al. Sedemdeset let Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2008. Str. 95–117, ilustr. Biblioteka, 13.

VIDMAR, Luka. Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani in bazilika sv. Petra v Rimu. V: BENEDIK, Metod (ur.), BENEDIK, Metod. Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani : 1707. V Ljubljani: Stolna župnija sv. Nikolaja: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2008. Str. 166–187, ilustr.

VIDMAR, Luka. Pohlinov prevod Gellertovih epistolarnih modelov in problem slovenskega pisma v razsvetljenstvu. V: OŽBOT, Martina (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

FAGANEL, Jože, VIDMAR, Luka. Literatura barokko (vtoraja polovina XVII – seredina XVII v.). V: STARIKOVA, Nadežda Nikolaevna (ur.). Slovenskaja literatura : ot istokov do rubeža XIXXX vekov. Naučnoe izd. Moskva: Indrik, 2010. Str. 97–108.

VIDMAR, Luka. Michelangelo in Žiga Zois. V: RAHTEN, Andrej (ur.), et al. Tvorci slovenske pomorske identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 279–285, portret, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4.

VIDMAR, Luka. »Zame, ki sem učenec Vaše milosti, pa je poštenje največja vrlina«: Pošten opis začetka dunajskega življenja v avtobiografiji Jerneja Kopirarja?. V: KORON, Alenka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 219–233. Studia litteraria.

VIDMAR, Luka. Ljubljanski škofijski duhovniki kot pisci latinskih in nemških del v dobi baroka in razsvetljenstva. V: DOLINAR, France M. (ur.). Ljubljanska škofija : 550 let. Ljubljana: Nadškofija, 2011. Str. 437–456.

VIDMAR, Luka. Prepovedane knjige na Kranjskem od indeksa Pavla IV. (1559) do indeksa Pija VI. (1786): Libri prohibiti v Semeniški knjižnici. V: JUVAN, Marko (ur.), ČALE-KNEŽEVIĆ, Morana. Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Str. 233–262. Studia litteraria.

VIDMAR, Luka. Pohlinov prevod Gellertovih Pisem. V: OREL, Irena (ur.). Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas : ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 137–152, ilustr.

VIDMAR, Luka. Slava vojvodine Kranjske v kulturi na Slovenskem od leta 1689 do 1879. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014. Str. 423–459, ilustr.

VIDMAR, Luka. Gaudí in Plečnik : od kulturne kanonizacije do cerkvene beatifikacije. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), BASKAR, Bojan. Kulturni svetniki in kanonizacija. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 309–324, ilustr. Studia litteraria, 22.

VIDMAR, Luka. Odmevi božjih poti, češčenj in podob svetnikov na Gorenjskem v Paglovčevi pesmarici Cantilenae variae. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 23–31. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36.

VIDMAR, Luka. Avtorji in bralci prepovedanih knjig na Slovenskem v zgodnjem novem veku : Libri prohibiti iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice = Authors and readers of banned books in Slovenian lands in the Early Modern Age : Libri prohibiti from the National and university library collection. V: KOCJAN, Urša (ur.), VIDMAR, Luka, SVOLJŠAK, Sonja. In vendar so jih brali : prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice = And yet they read them : banned books in Slovenia in the early modern age from the National and University Library collection. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2018. Str. 9–59, ilustr.

VIDMAR, Luka. »Eine sehr schöne Parade« : dokončanje in prezentacija cerkve Marije Pomočnice v letih 1716–1718. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018. Str. 119–147, ilustr.

VIDMAR, Luka. Antoni Gaudí and Jože Plečnik : two Architects on the path from cultural canonization to catholic beatification. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), JÓN KARL HELGASON (ur.). Great immortality : studies on European cultural sainthood. Leiden; Boston: Brill, 2019. Str. 313–330, ilustr. National cultivation of culture, vol. 18.

VIDMAR, Luka (avtor, fotograf). Vodnik kot pridigar. V: LEGAN RAVNIKAR, Andreja (ur.), OREL, Irena (ur.), JELOVŠEK, Alenka (ur.). Oživljeni Vodnik : razprave o Valentinu Vodniku. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 135–154, 233, 248–249, ilustr. Zbirka Linguistica et philologica, 39.

VIDMAR, Luka. Ferrante Pallavicino in Carniola. V: BOUCHARD, François (ur.), FARINELLI, Patrizia (ur.). Les régions slovènes entre XVIIIe et XIXe siècles : plurilinguisme et transferts culturels à la frontière entre empire des Habsbourg et Venise. Paris: Le manuscrit, 2019. Str. 263–286, ilustr.

VIDMAR, Luka. Doktorske disertacije s področja umetnostne zgodovine. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872−1918). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 241–261, 422.

VIDMAR, Luka. Recepcija del Ferranteja Pallavicina na Kranjskem. V: VIDMAR, Luka (ur.). Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 39–60, ilustr. Apes academicae, 3.

VIDMAR, Luka. Ljubljana med letoma 1650 in 1785 = Ljubljana between 1650 and 1785 = Laibach zwischen 1650 und 1785. V: UMEK, Ema (ur.), et al. Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269–1820. Ljubljana: Zgodovinski arhiv. 2012, zv. 4, str. 7–23. Gradivo in razprave, št. 20; 23; 28; 34.

VIDMAR, Luka. Kratka kulturna zgodovina samostana Stična (1132−1784). V: MOHAR, Ivan (ur.), et al. Samostan Stična : domovanje patra Simona Ašiča. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. Str. 95–128.

VIDMAR, Luka. V iskanju narave umetnosti in samega sebe. V: PUHAR, Alenka. Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : življenje in delo Izidorja Cankarja 1886–1958. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. Str. 157–172, ilustr. Album.

ZOIS, Žiga (avtor, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), KOPITAR, Jernej, VIDMAR, Luka, et al., VIDMAR, Luka (urednik, avtor dodatnega besedila). Korespondenca Žige Zoisa. Izd. 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2004.

CANKAR, Izidor, OGRIN, Matija (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), VIDMAR, Luka (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), ERJAVEC, Tomaž, et al. S poti : elektronska znanstvenokritična izdaja. Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007.

VIDMAR, Luka (avtor, urednik, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, prevajalec), KIDRIČ, Franc, PAVLIN, Vojko, RAJHMAN, Jože (avtor, prevajalec), VILHELM, Neža (avtor, prevajalec), et al. Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009. 448 str.

VIDMAR, Luka. Zoisova literarna republika : vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 341 str., ilustr. Studia litteraria.

VIDMAR, Luka (avtor, fotograf), GOLEC, Boris (urednik). Ljubljana kot novi Rim : Akademija operozov in baročna Italija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013. 219 str., ilustr. Biblioteka, 15.

VIDMAR, Luka (avtor, urednik, prevajalec), et al. Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 1.0. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013.

KEMPERL, Metoda, VIDMAR, Luka. Barok na Slovenskem. Sakralni prostori. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 271 str., barvne fotogr.

VIDMAR, Luka, URBANC, Mimi (urednik). A Slavic republic of letters : the correspondence between Jernej Kopitar and baron Žiga Zois. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2016. 248 str., ilustr. Thought, society, culture, vol. 2.

SVOLJŠAK, Sonja, VIDMAR, Luka, KOCJAN, Urša (urednik, avtor dodatnega besedila). Knjižnica barona Žige Zoisa : središče razsvetljenske kulture na Slovenskem = Baron Sigismund Zois’s library : the centre of enlightenment culture in Slovenia. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: = National and University Library, 2019. 250 str., ilustr.

ŠTIH, Peter, VIDMAR, Luka, KOSI, Jernej, GABRIČ, Aleš, HARLAMOV, Aljoša (urednik), ŽITKO PUCER, Nina (urednik). Temelji slovenstva. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 349 str., ilustr., zvd.

ŠTIH, Peter, VIDMAR, Luka, KOSI, Jernej, GABRIČ, Aleš, HARLAMOV, Aljoša (urednik), ŽITKO PUCER, Nina (urednik). Temelji slovenstva. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 353 str., ilustr., zvd.

SICRIS – Luka Vidmar

COBISS – Luka Vidmar