doc. dr. Luka Vidmar

Biografija

Luka Vid­mar (1977), mag­is­ter znanos­ti s področ­ja umet­nos­ti nove­ga veka (2005, Uni­verza v Ljubl­jani) in dok­tor znanos­ti s področ­ja lit­er­arnih ved (2009, Uni­verza v Novi Gori­ci), je od leta 2004 zaposlen na Inšti­tu­tu za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, od leta 2012 z nazivom znanstveni sodelavec. Od leta 2016 je docent na Podiplom­s­ki šoli ZRC SAZU. Vodil je razisko­val­na pro­jek­ta Ner­aziskana latin­s­ka in nemš­ka književnost v dobi baro­ka na Slovenskem (2011−2013) in Pre­povedane knjige na Slovenskem v zgod­njem novem veku (2016‒2018). Ukvar­ja se pred­vsem s književnos­tjo, likovno umet­nos­tjo in kul­turo v dobi baro­ka in razsvetl­jen­st­va na Slovenskem, med drugim s knjižno cen­zuro, Akademi­jo oper­o­zov in Zoiso­vim kro­gom. Leta 2013 je objav­il knji­go Ljubl­jana kot novi Rim: Akademi­ja oper­o­zov in baroč­na Ital­i­ja, leta 2016 pa je pri založbi Peter Lang izšla nje­go­va knji­ga A Slav­ic Repub­lic of Let­ters: The Cor­re­spon­dence between Jernej Kopi­tar and Baron Žiga Zois. Leta 2019 je dobil Priz­nan­je Izidor­ja Cankar­ja in priz­nan­je Prom­e­tej znanos­ti za odličnost v komu­ni­ci­ran­ju.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

VIDMAR, Luka. Cerkev San Sime­on Pic­co­lo v Benetkah: arhitek­tu­ra tradi­ci­je in ino­vaci­je v poznem baroku. Zbornik za umet­nos­t­no zgodovi­no. Nova vrs­ta. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 36, str. 212–241, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Janez Gre­gor Dol­ničar v Lore­tu in Rimu leta 1679. Acta his­to­ri­ae artis Sloveni­ca. [Tiskana izd.]. 2004, 9, str. 159–169.

VIDMAR, Luka. Arhe­ološ­ki vod­ni­ki iz bib­liotek oper­o­zov in iz nji­hove bližine v Semeniš­ki knjižni­ci v Ljubl­jani. Keria : stu­dia Lati­na et Grae­ca. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 7, št. 2, str. [35]-56.

VIDMAR, Luka. Omem­be Jose­fa Dobrovskega v kore­spon­den­ci med Žigo Zoi­som in Jerne­jem Kopi­tar­jem v letih 1810–1818. Slav­i­ca lit­ter­aria. 2006, str. [217]-231.

VIDMAR, Luka. “Et in politi­cis propheta”: poli­tični komen­tar­ji v kore­spon­den­ci med Žigo Zoi­som in Jerne­jem Kopi­tar­jem. Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2006, letn. 54, št. 4, str. [753]-775.

VIDMAR, Luka. Podo­ba protes­tantske književnos­ti v stare­jših pre­gledih slovst­va na Slovenskem : (od Trubar­jeve­ga Reg­is­tra sloven­skih knjig do Čopove Lit­er­a­ture Slovencev). Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. jan.-mar. 2006, letn. 54, št. 1, str. [11]-32.

VIDMAR, Luka. Natečaj za pročel­je cerkve San Stae v Benetkah: antag­o­niz­mi beneške cerkvene fasade leta 1709. Zbornik za umet­nos­t­no zgodovi­no. Nova vrs­ta. [Tiskana izd.]. 2006, 42, str. 137–164, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Titi­jev “Ammaes­tra­men­to utile, e curioso di pit­tura, scoltura et architet­tura nelle chiese di Roma” (1686) iz Semeniške knjižnice v Ljubl­jani s prip­isi nez­nane­ga rimskega patri­ci­ja. Acta his­to­ri­ae artis Sloveni­ca. [Tiskana izd.]. 2007, 12, str. 87–97, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Likov­noumet­nos­t­na tem­ati­ka v romanu S poti Izidor­ja Cankar­ja. Primer­jal­na književnost. [Tiskana izd.]. dec. 2007, letn. 30, št. 2, str. 123–138.

VIDMAR, Luka. Aleš Žiga Dol­ničar v Rimu leta 1707 in 1708. Acta his­to­ri­ae artis Sloveni­ca. [Tiskana izd.]. 2008, 13, str. 67–82, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. “Ad usum pub­licum des­ti­na­ta”. O javnem znača­ju Semeniške knjižnice v Ljubl­jani. Zgodovin­s­ki časopis : glasi­lo Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 62, št. 1/2, str. 187–202.

VIDMAR, Luka. Aleš Žiga Dol­ničar in knjige o Beneš­ki repub­li­ki. V: VODOPIVEC, Ines (ur.). Zgodov­ina knjige in bralne kul­ture na Slovenskem. Ljubl­jana: Zveza bib­liotekarskih društev Sloveni­je: Nar­o­d­na in uni­verzitet­na knjižni­ca, 2011. Str. 31–48, ilus­tr. Knjižni­ca, letn. 55 (2011), št. 4.

VIDMAR, Luka. Grad v sloven­s­ki lit­er­a­turi 19. sto­let­ja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine sloven­skih gradov. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2012. Letn. 60, [št.] 3, str. 613–628, ilus­tr. Kro­ni­ka, letn. 60, 3.

VIDMAR, Luka. Poži­ga protes­tantskih knjig v Ljubl­jani leta 1600 in 1601 : med zgodovi­no in mit­om. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 61, [št.] 2, str. 189–216, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Tři fáze vztahů mezi Jerne­jem Kopi­tar­jem v Čechy. Slav­i­ca lit­ter­aria. 2014, letn. 17, št. 2, str. 25–37.

VIDMAR, Luka. Zbi­ralec protes­tantskih knjig Janez Krst­nik Prešeren, ljubl­jan­s­ki stol­ni prošt. Sta­ti inu obsta­ti : revi­ja za vprašan­ja protes­tantiz­ma. [Tiskana izd.]. okt. 2015, [št.] 21/22, str. 98–106, 365.

VIDMAR, Luka. Franc Wützen­stein : prvi romanopisec na Kran­jskem. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 61, št. 3/4, str. 59–69, 166.

VIDMAR, Luka. “Gran­di sper­anze di bene” : Met­ter­nich, Wrb­na and Lažan­ský at the Zois Palace in May 1816. Acta His­tri­ae. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 28, št. 2, str. 243–268, ilus­tr., portreti.

VIDMAR, Luka. Od pre­va­jan­ja Molièra in Metas­ta­sia do uprizar­jan­ja Micke in Matič­ka : dol­go pora­jan­je slovenske posvetne dra­matike in gledal­išča. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 183–200, 356, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Kri­tični pre­vod Bib­lioteke Kran­jske. V: FAGANEL, Jože (ur.), POHLIN, Marko. Krayn­s­ka gram­mati­ka ; Bib­lio­the­ca Carnio­li­ae. Znanstvenokri­tič­na izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Str. 433–584.

VIDMAR, Luka. Redak­ci­jsko poroči­lo. Bib­lio­the­ca Carnio­li­ae. V: FAGANEL, Jože (ur.), POHLIN, Marko. Krayn­s­ka gram­mati­ka ; Bib­lio­the­ca Carnio­li­ae. Znanstvenokri­tič­na izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Str. 644–647.

VIDMAR, Luka. Tem­atske in motivne zveze Lin­har­tove tragedi­je Miss Jen­ny Love z Lessin­govi­ma tragedi­ja­ma Miss Sara Samp­son in Emil­ia Galot­ti ter Klinger­je­vi­ma dra­ma­ma Die Zwill­inge in Sturm und Drang. V: SVETINA, Ivo (ur.), SLIVNIK, Franc­ka (ur.), ŠTEKAR-VIDIC, Ver­e­na (ur.). Anton Tomaž Lin­hart : jubile­j­na mono­grafi­ja ob 250-let­ni­ci rojst­va. Ljubl­jana: Sloven­s­ki gledal­iš­ki muzej; Radovlji­ca: Muze­ji radovljiške občine, 2005. Str. 147–167.

VIDMAR, Luka. Elek­tron­s­ka izda­ja dela kore­spon­dence Žige Zoisa. V: OGRIN, Mati­ja (ur.). Znanstvene izda­je in elek­tron­s­ki medij : razprave. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 83–90. Stu­dia lit­ter­aria.

VIDMAR, Luka. Žup­ni­js­ka cerkev sv. Šte­fana I. v Dol­nji Košani kot umet­nos­t­ni spomenik. V: DOLGAN, Mar­jan. Dol­n­ja Košana in okoli­ca : študi­je, doku­men­tar­na in lit­er­ar­na besedi­la. Cel­je: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba, 2006. Str. 153–174, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Zois in Horacij. V: VALENČIČ, Rafko (ur.), KRAJNC, Slavko (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Litur­gia the­olo­gia pri­ma : zbornik ob 80-let­ni­ci pro­fe­sor­ja Mar­i­jana Smo­li­ka. V Ljubl­jani: Teološ­ka fakul­te­ta: Druži­na; Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba, 2008. Str. 447–463.

VIDMAR, Luka. Prva jav­na znanstve­na knjižni­ca na Slovenskem. V: KOMAN, Dušan (ur.), et al. Sedemde­set let Bib­lioteke Slovenske akademi­je znanos­ti in umet­nos­ti. Ljubl­jana: Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti, 2008. Str. 95–117, ilus­tr. Bib­liote­ka, 13.

VIDMAR, Luka. Stol­ni­ca sv. Niko­la­ja v Ljubl­jani in bazi­li­ka sv. Petra v Rimu. V: BENEDIK, Metod (ur.), BENEDIK, Metod. Stol­ni­ca sv. Niko­la­ja v Ljubl­jani : 1707. V Ljubl­jani: Stol­na žup­ni­ja sv. Niko­la­ja: Inšti­tut za zgodovi­no Cerkve pri Teološ­ki fakul­teti; Cel­je: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2008. Str. 166–187, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Pohli­nov pre­vod Geller­tovih epis­to­larnih mod­e­lov in prob­lem slovenskega pis­ma v razsvetl­jen­stvu. V: OŽBOT, Mar­ti­na (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odpr­ta okna : kom­par­a­tivis­ti­ka in pre­va­jal­st­vo : Maj­di Stanovnik ob 75. rojst­nem dne­vu. Ljubl­jana: Društ­vo sloven­skih književnih pre­va­jal­cev: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

FAGANEL, Jože, VIDMAR, Luka. Lit­er­atu­ra barokko (vtora­ja polov­ina XVII — sere­d­i­na XVII v.). V: STARIKOVA, Nadež­da Niko­laev­na (ur.). Sloven­ska­ja lit­er­atu­ra : ot istokov do rubeža XIX — XX vekov. Nauč­noe izd. Mosk­va: Indrik, 2010. Str. 97–108.

VIDMAR, Luka. Michelan­ge­lo in Žiga Zois. V: RAHTEN, Andrej (ur.), et al. Tvor­ci slovenske pomorske iden­titete. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 279–285, portret, ilus­tr. Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, 6, Biografske in bib­li­ografske študi­je, 4.

VIDMAR, Luka. “Zame, ki sem učenec Vaše milosti, pa je pošten­je največ­ja vrli­na”: Pošten opis začet­ka duna­jskega živl­jen­ja v avto­bi­ografi­ji Jerne­ja Kopi­rar­ja?. V: KORON, Alen­ka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avto­bi­ograf­s­ki diskurz : teori­ja in prak­sa avto­bi­ografi­je v lit­er­arni vedi, human­is­ti­ki in druž­boslovju. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 219–233. Stu­dia lit­ter­aria.

VIDMAR, Luka. Ljubl­jan­s­ki škofi­js­ki duhovni­ki kot pis­ci latin­skih in nemšk­ih del v dobi baro­ka in razsvetl­jen­st­va. V: DOLINAR, France M. (ur.). Ljubl­jan­s­ka škofi­ja : 550 let. Ljubl­jana: Nadškofi­ja, 2011. Str. 437–456.

VIDMAR, Luka. Pre­povedane knjige na Kran­jskem od indek­sa Pavla IV. (1559) do indek­sa Pija VI. (1786): Lib­ri pro­hibiti v Semeniš­ki knjižni­ci. V: JUVAN, Marko (ur.), ČALE-KNEŽEVIĆ, Morana. Sve­tovne književnos­ti in obrob­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Str. 233–262. Stu­dia lit­ter­aria.

VIDMAR, Luka. Pohli­nov pre­vod Geller­tovih Pisem. V: OREL, Ire­na (ur.). Novi pogle­di na filološko delo o. Mar­ka Pohli­na in nje­gov čas : ob 80-let­ni­ci prof. dr. Mar­tine Orožen in 85-let­ni­ci akad. prof. dr. Jože­ta Toporišiča. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2013. Str. 137–152, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Sla­va vojvo­dine Kran­jske v kul­turi na Slovenskem od leta 1689 do 1879. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Stu­dia Val­va­so­ri­ana : zbornik sprem­nih študij ob prvem inte­gral­nem pre­vo­du Die Ehre Deß Hert­zogth­ums Crain v sloven­s­ki jezik. Ljubl­jana: Zavod Dežela Kran­js­ka, 2014. Str. 423–459, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Gaudí in Plečnik : od kul­turne kan­on­izaci­je do cerkvene beat­i­fikaci­je. V: DOVIĆ, Mar­i­jan (ur.), BASKAR, Bojan. Kul­turni svet­ni­ki in kan­on­izaci­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 309–324, ilus­tr. Stu­dia lit­ter­aria, 22.

VIDMAR, Luka. Odmevi božjih poti, češčenj in podob svet­nikov na Goren­jskem v Paglovče­vi pes­mari­ci Can­tile­nae vari­ae. V: BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.), OGRIN, Mati­ja (ur.), PERENIČ, Urš­ka (ur.). Rokopisi slovenskega slovst­va od sred­nje­ga veka do mod­erne. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. Str. 23–31. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 36.

VIDMAR, Luka. Avtor­ji in bral­ci pre­povedanih knjig na Slovenskem v zgod­njem novem veku : Lib­ri pro­hibiti iz zbirke Nar­o­dne in uni­verzitetne knjižnice = Authors and read­ers of banned books in Sloven­ian lands in the Ear­ly Mod­ern Age : Lib­ri pro­hibiti from the Nation­al and uni­ver­si­ty library col­lec­tion. V: KOCJAN, Urša (ur.), VIDMAR, Luka, SVOLJŠAK, Son­ja. In ven­dar so jih brali : pre­povedane knjige na Slovenskem v zgod­njem novem veku iz zbirke Nar­o­dne in uni­verzitetne knjižnice = And yet they read them : banned books in Slove­nia in the ear­ly mod­ern age from the Nation­al and Uni­ver­si­ty Library col­lec­tion. Ljubl­jana: Nar­o­d­na in uni­verzitet­na knjižni­ca, 2018. Str. 9–59, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. “Eine sehr schöne Parade” : dokončan­je in prezentaci­ja cerkve Mar­i­je Pomočnice v letih 1716–1718. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubl­jana: Sred­n­ja šola za obliko­van­je in fotografi­jo, 2018. Str. 119–147, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Antoni Gaudí and Jože Plečnik : two Archi­tects on the path from cul­tur­al can­on­iza­tion to catholic beat­i­fi­ca­tion. V: DOVIĆ, Mar­i­jan (ur.), JÓN KARL HELGASON (ur.). Great immor­tal­i­ty : stud­ies on Euro­pean cul­tur­al saint­hood. Lei­den; Boston: Brill, 2019. Str. 313–330, ilus­tr. Nation­al cul­ti­va­tion of cul­ture, vol. 18.

VIDMAR, Luka (avtor, fotograf). Vod­nik kot pridi­gar. V: LEGAN RAVNIKAR, Andre­ja (ur.), OREL, Ire­na (ur.), JELOVŠEK, Alen­ka (ur.). Oživl­jeni Vod­nik : razprave o Valentinu Vod­niku. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2019. Str. 135–154, 233, 248–249, ilus­tr. Zbir­ka Lin­guis­ti­ca et philo­log­i­ca, 39.

VIDMAR, Luka. Fer­rante Pallavi­ci­no in Carnio­la. V: BOUCHARD, François (ur.), FARINELLI, Patrizia (ur.). Les régions slovènes entre XVI­I­Ie et XIXe siè­cles : plurilin­guisme et trans­ferts cul­turels à la fron­tière entre empire des Hab­s­bourg et Venise. Paris: Le man­u­scrit, 2019. Str. 263–286, ilus­tr.

VIDMAR, Luka. Dok­torske dis­ertaci­je s področ­ja umet­nos­tne zgodovine. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodov­ina dok­torskih dis­ertacij sloven­skih kan­dida­tov na duna­js­ki Filo­zof­s­ki fakul­teti (1872–1918). 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. Str. 241–261, 422.

VIDMAR, Luka. Recep­ci­ja del Fer­ran­te­ja Pallavic­i­na na Kran­jskem. V: VIDMAR, Luka (ur.). Cen­zu­ra na Slovenskem od pro­tire­for­ma­ci­je do pred­marčne dobe. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Str. 39–60, ilus­tr. Apes aca­d­e­m­i­cae, 3.

VIDMAR, Luka. Ljubl­jana med letoma 1650 in 1785 = Ljubl­jana between 1650 and 1785 = Laibach zwis­chen 1650 und 1785. V: UMEK, Ema (ur.), et al. Zgodov­ina ljubl­jan­skih sod­nikov in županov : 1269–1820. Ljubl­jana: Zgodovin­s­ki arhiv. 2012, zv. 4, str. 7–23. Gradi­vo in razprave, št. 20; 23; 28; 34.

VIDMAR, Luka. Krat­ka kul­tur­na zgodov­ina samostana Stič­na (1132–1784). V: MOHAR, Ivan (ur.), et al. Samostan Stič­na : domovan­je patra Simona Ašiča. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2013. Str. 95–128.

VIDMAR, Luka. V iskan­ju nar­ave umet­nos­ti in samega sebe. V: PUHAR, Alen­ka. Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : živl­jen­je in delo Izidor­ja Cankar­ja 1886–1958. 1. izd. Ljubl­jana: Mladin­s­ka knji­ga, 2016. Str. 157–172, ilus­tr. Album.

ZOIS, Žiga (avtor, ose­ba ali ustano­va, ki ji je knji­ga (rokopis) posveče­na), KOPITAR, Jernej, VIDMAR, Luka, et al., VIDMAR, Luka (ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Kore­spon­den­ca Žige Zoisa. Izd. 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2004.

CANKAR, Izidor, OGRIN, Mati­ja (avtor, avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik), VIDMAR, Luka (avtor, avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik), ERJAVEC, Tomaž, et al. S poti : elek­tron­s­ka znanstvenokri­tič­na izda­ja. Verz­i­ja 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2007.

VIDMAR, Luka (avtor, ured­nik, pre­va­jalec), DEŽELAK TROJAR, Moni­ka (avtor, pre­va­jalec), KIDRIČ, Franc, PAVLIN, Vojko, RAJHMAN, Jože (avtor, pre­va­jalec), VILHELM, Neža (avtor, pre­va­jalec), et al. Trubar, Hren, Val­va­sor, Dol­ničar : o slovstvu na Kran­jskem : znanstvenokri­tič­na izda­ja. Ljubl­jana: Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti, 2009. 448 str.

VIDMAR, Luka. Zoiso­va lit­er­ar­na repub­li­ka : vlo­ga pis­ma v nar­o­d­nih pre­rodih Slovencev in Slo­vanov. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 341 str., ilus­tr. Stu­dia lit­ter­aria.

VIDMAR, Luka (avtor, fotograf), GOLEC, Boris (ured­nik). Ljubl­jana kot novi Rim : Akademi­ja oper­o­zov in baroč­na Ital­i­ja. Ljubl­jana: Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti, 2013. 219 str., ilus­tr. Bib­liote­ka, 15.

VIDMAR, Luka (avtor, ured­nik, pre­va­jalec), et al. Trubar, Hren, Val­va­sor, Dol­ničar : o slovstvu na Kran­jskem : elek­tron­s­ka znanstvenokri­tič­na izda­ja. Izd. 1.0. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Založ­ba ZRC, 2013.

KEMPERL, Meto­da, VIDMAR, Luka. Barok na Slovenskem. Sakral­ni pros­tori. 1. izd. Ljubl­jana: Cankar­je­va založ­ba, 2014. 271 str., barvne fotogr.

VIDMAR, Luka, URBANC, Mimi (ured­nik). A Slav­ic repub­lic of let­ters : the cor­re­spon­dence between Jernej Kopi­tar and baron Žiga Zois. Frank­furt am Main [etc.]: P. Lang, 2016. 248 str., ilus­tr. Thought, soci­ety, cul­ture, vol. 2.

SVOLJŠAK, Son­ja, VIDMAR, Luka, KOCJAN, Urša (ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Knjižni­ca barona Žige Zoisa : središče razsvetl­jenske kul­ture na Slovenskem = Baron Sigis­mund Zois’s library : the cen­tre of enlight­en­ment cul­ture in Slove­nia. Ljubl­jana: Nar­o­d­na in uni­verzitet­na knjižni­ca: = Nation­al and Uni­ver­si­ty Library, 2019. 250 str., ilus­tr.

ŠTIH, Peter, VIDMAR, Luka, KOSI, Jernej, GABRIČ, Aleš, HARLAMOV, Aljoša (ured­nik), ŽITKO PUCER, Nina (ured­nik). Temelji sloven­st­va. 1. izd. Ljubl­jana: Cankar­je­va založ­ba, 2019. 349 str., ilus­tr., zvd.

ŠTIH, Peter, VIDMAR, Luka, KOSI, Jernej, GABRIČ, Aleš, HARLAMOV, Aljoša (ured­nik), ŽITKO PUCER, Nina (ured­nik). Temelji sloven­st­va. 2. izd. Ljubl­jana: Cankar­je­va založ­ba, 2021. 353 str., ilus­tr., zvd.

SICRIS – Luka Vid­mar

COBISS – Luka Vid­mar