doc. dr. Matej Hriberšek

Biografija

- rojen 18. oktobra 1972 v Celju

- osnovna šola Fran Kranjc, Celje (1979−1987)

- gimnazija Poljane, Ljubljana (1987−1991)

- l. 1991 se je vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani na oddelek za klasično filologijo (A študijska smer: Latinski jezik in književnost; B študijska smer: Grški jezik in književnost)

- l. 1996 je diplomiral: 19. marca iz grščine (diplomsko delo: Krajevni pridevki pri Homerju), 26. novembra pa iz latinščine (diplomsko delo: Literarna kritika pri Tacitu in Kvintilijanu)

- od januarja do avgust 1997 je služil vojaški rok

- l. 2000 je magistriral iz latinskega jezika (magistrsko delo: Imperfekt pri Ciceronu)

- istega leta je začel doktorski študij

- doktoriral je l. 2003 z disertacijo Analiza metodike v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih in priročnikih za klasične jezike od 1850 do 2000 (mentor dr. Matjaž Babič)

Učiteljsko delo

- od 1997 do 2010 je bil asistent za klasično filologijo na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

- od 2010 je docent na istem oddelku

- predava naslednje predmete: Grška skladnja, Didaktika latinščine, Didaktika grščine (skupaj z vajami, hospitacijami in pedagoško prakso), Antična retorika, Latinska metrika, Grška metrika, Zgodovina jezikoslovja v antiki, Latinska književnost na Slovenskem, Zgodovina grškega jezika (grška narečja), Zgodovina latinskega jezika (izbrana poglavja), Literarno prevajanje – latinščina, Literarno prevajanje – grščina

Študijska izpopolnjevanja in funkcije

- v času študija je kaj časa študiral tudi v tujini: v letih 1998 in 1999 se je podiplomsko izpopolnjeval na oddelkih za klasično filologijo Univerze v Zürichu, Univerze v Tübingenu in Univerze v Göttingenu, v letih 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 in 2008 pa študijsko in strokovno na oddelku za klasično filologijo Univerze na Dunaju

- kot študent je bil predstavnik Slovenije v Evropski zvezi študentov klasične filologije (Societas Europaea studiosorum philologiae classicae)

- šest let je bil predavatelj za medicinsko terminologijo

- v letih 1999–2005 je bil odgovorni urednik revije Keria, slovenske revije, ki pokriva področje klasične filologije in njenih sorodnih disciplin, v letih 2005–2007 njen glavni urednik

- štiri leta je bil tajnik in dve leti podpredsednik Društva za antične in humanistične študije Slovenije (Societas Sloveniae studiis antiquitatis et humanitatis investigandis); od 2013 znova njen podpredsednik

- dve leti je bil predsednik nacionalne kurikularne komisije za latinščino in grščino

- 12 let je bil član Upravnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev

- v obdobju 2008–2010 je bil predsednik Upravnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev, od 2014 je član Nadzornega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev

- v obdobju 2010–2012 je bil predsednik Upravnega odbora Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

- l. 2017 je bil gostujoči profesor na Oddelku za slavistiko Univerze v Gradcu, kjer je predaval o evropskem humanizmu in posebej o latinski književnosti humanizma na Slovenskem in Hrvaškem

Osrednja področja delovanja

- objavlja v različnih znanstvenih in strokovnih revijah in publikacijah

- objavil je tudi štiri monografije: Klasični jeziki v slovenskem šolstvu : 1848-1945 (2005); Življenje in delo p. Ladislava Hrovata (2006); Po Plinijevem nebu in zemlji: komentar h knjigam 1-6 Plinijevega Naravoslovja (2013); Plinij Starejši, Naravoslovje. 3, Zoologija in primerjalna anatomija : knjige 9–11 (2016)

- uveljavljen je kot prevajalec latinske in grške književnosti, npr.: Tomaž Akvinski (izbor iz del); Izokrat; Plutarh (10 življenjepisov); Tacit (Pogovor o govornikih, Agrikola, Germanija); Fran Viljem Lipič (Bolezni Ljubljančanov); Galileo Galilei (Zvezdni glasnik = Sidereus nuncius); Kepler (Dialog z Zvezdnim glasnikom = Dialogus cum Sidereo nuncio); Plinij Starejši (izbor iz Naravoslovja; od 2012 pripravlja integralni prevod vseh 37 knjig; doslej prevedene knjige od 1 do 11);

- osrednja področja njegovega delovanja so:

- latinska in grška slovnica, latinska metrika,

- zgodovina klasične filologije,

- zgodovina jezikoslovja,

- zgodovina šolstva in pedagogike

- latinska in grška metrika

- glavno področje njegovega dela zadnjih 15 let sta srednjeveška in novoveška latinska ustvarjalnost in še posebej latinska književnost na Slovenskem

- poleg teh je bilo več kot 10 let osrednje področje njegovega dela slovaropisje

- bil je glavni in odgovorni urednik ter glavni korektor velikega Latinsko-slovenskega slovarja, ki ga je začel l. 1894 Fran Wiesthaler (projekt se je uspešno končal l. 2007; 6 knjig z več kot 4000 stranmi)

- v letih 2013–2015 je bil glavni in odgovorni urednik ter soavtor posodobljenega Grško-slovenskega slovarja Antona Doklerja, edinega slovarja za staro grščino na Slovenskem

Nagrade

- za prevod prvih šestih knjig Plinijevega Naravoslovja in obsežnega komentarja k njim ter prevod in komentar latinske avtobiografije Žige Herbersteina Gratae posteritati (Ljubemu zanamstvu) je l. 2015 kot prvi dobil Jermanovo nagrado, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za najboljše prevode s področja humanistike in družboslovja

- leta 2015 je dobil nagrado Študentskega sveta FF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo

Sodelovanje v projektih in raziskovalnih programih

- program Jezikoslovje V – primerjalno, splošno in klasično jezikoslovje (P0-0509–0581; 1.1.1999–31.12.2003; vodja Albina Nećak Lük)

- program Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki (P6-0218; 1.1.2004–31.12.2020; vodja Martina Ožbot Currie)

- projekt Zgodovina doktroskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872−1918) (J7-7276; 1.1.2016–31.12.2018; vodja Tone Smolej)

- Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017–2018: Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grškoslovenski slovar (julij-september 2018; vodja Matej Hriberšek)

- Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2018- 2019: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar (Lambda-Mi) (april-julij 2019; vodja Matej Hriberšek)

- Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2019- 2020: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar (Alfa–Gamma) (marec-junij 2020; vodja Matej Hriberšek)

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)
Članki, prispevki, razprave

HRIBERŠEK, Matej: Komentar k Herbersteinovemu delu Ljubemu zanamstvu (Gratae posteritati). V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Gratae posteritati : študijska izdaja. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2014. Str. 122–175.

HRIBERŠEK, Matej: Majhno, a pomembno ogledalo svojega časa : Herbersteinovo delo Gratae posteritati. V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Gratae posteritati : študijska izdaja. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2014. Str. 178–201.

HRIBERŠEK, Matej: Namhafte slowenische klassische Philologen als Studenten in Graz und die Bedeutung von dr. Josip Tominšek. V: KARNIČAR, Ludvik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. Internationaler Tagung Graz und Slowenen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2014. Str. 181–197. Slowenistische Forschungsberichte, Bd. 4.

HRIBERŠEK, Matej: Sigismund Herberstein’s autobiographical work »Gratae posteritati« : its structure and significance. V: Conference proceedings. [Book] 3, Anthropology, archaeology, history & philosophy. Volume 1, History and philosophy. Sofia: STEF 92 Technology, cop. 2016. Str. 225–231. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts.

HRIBERŠEK, Matej: Slovene philosopher Matija Hvale (Mathias Quale, ca. 1470–1518) and his work »Parvulus philosophiae naturalis«. V: Conference proceedings. [Book] 3, Anthropology, archaeology, history & philosophy. Volume 1, History and philosophy. Sofia: STEF 92 Technology, cop. 2016. Str. 233–240. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts.

HRIBERŠEK, Matej: Od Skile proti Karibdi : krnjenje slovenskega klasičnega šolstva (1945−1959) = From Scylla to Charybdis : curtailing of Slovenian classical education (1945−1959). Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2016, letn. 25 = 49, št. 1/2, str. 81–104, tabele.

HRIBERŠEK, Matej: Rokopis mladostnih latinskih pesmi Tomaža Hrena (Libellus poematum, NUK, Ms 84). V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 179–185. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36.

HRIBERŠEK, Matej: Drobec iz latinske ustvarjalnosti na Slovenskem v obdobju humanizma : latinska avtobiografija Žige Herbersteina Gratae posteritati. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elżbieta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evropski humanizem in njegovi izzivi = European humanism and its challenges. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: Slovene Comparative Literature Association, 2018. Letn. 41, št. 2, str. 117–134, ilustr. Primerjalna književnost, 41 (2018), 2.

HRIBERŠEK, Matej: Delo Ladislava Hrovata na področju latinske in slovenske skladnje. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 63, št. 2/3, str. [257]-269, 279.

HRIBERŠEK, Matej: Studium memoriae : kratek očrt znanstvene obravnave spomina od Aristotela do 13. stoletja. V: GOLOB, Nataša (ur.), MAHNIČ, Katja (ur.). Spomin, I = Memory, I. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2018. [letn.] 12, [št.] 2, str. 71–86. Ars & humanitas, 12, 2.

HRIBERŠEK, Matej: Korespondenca med Josipom Stritarjem in Josipom Tominškom v obdobju 1906–1923. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jul.-sep. 2019, letn. 67, št. 3, str. 441–464, ilustr.

HRIBERŠEK, Matej: Sovretov prevod Sofoklovega Kralja Ojdipa in njegova ustvarjalna leta na Ptuju. V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Anton Sovrè in Ptuj : [zbornik prispevkov]. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2019. Str. 20–49, ilustr.

HRIBERŠEK, Matej: Avstrijsko-poljska diplomatska, intelektualna in prijateljska naveza : Žiga Herbertstein in Janez Dantisk. V: POBEŽIN, Gregor (ur.), ŠTOKA, Peter (ur.). Clodiados libri XII Marci Petronii co. Caldanae. 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2019. Str. 86–153, ilustr. Bibliotheca iustinopolitana, n. 10.

HRIBERŠEK, Matej: Drobci antike v Vodnikovem življenju in delu. V: LEGAN RAVNIKAR, Andreja (ur.), OREL, Irena (ur.), JELOVŠEK, Alenka (ur.). Oživljeni Vodnik : razprave o Valentinu Vodniku. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 155–177, 234, 249–250, ilustr. Zbirka Linguistica et philologica, 39.

HRIBERŠEK, Matej: Slovenski doktorji klasične filologije, promovirani na dunajski univerzi v obdobju 1872–1918. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872−1918). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 21–50, 417–418.

HRIBERŠEK, Matej: Vpogled v latinsko ustvarjalnost na Slovenskem od obdobja reformacije do prve polovice 19. stoletja. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 237–268, 357, ilustr.

HRIBERŠEK, Matej: Dominik Penn, lexicographer at the intersection of Slovenian and Greek. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 22, št. 2, str. 85–117, ilustr.

HRIBERŠEK, Matej: Prvi slovenski doktorji klasične filologije z graške univerze = The first Slovene doctors in classical philology at Graz university. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2020, letn. 29 = 53, št. 1/2, str. 23–80, ilustr.

HRIBERŠEK, Matej: Iz domoznanske zakladnice Osrednje knjižnice Celje : o zapuščini dr. Josipa Tominška in njenem pomenu za domoznansko dejavnost = From the local history treasury of Osrednja knjižnica Celje : the legacy of Dr Josip Tominšek and its significance for the research of the local history. V: BEZENŠEK, Tjaša. Posebne domoznanske zbirke : izzivi in priložnosti : Domfest : 6. festival domoznanstva : Mestna knjižnica Kranj, Kranj, 2020. Domfest, 6. festival domoznanstva. Mestna knjižnica Kranj, oktober 2020. Kranj: Mestna knjižnica, 2020. Str. 65−−77, ilustr. Zbirka Domfest, 6.

HRIBERŠEK, Matej: O pomenu latinskih in nemških kronik na Slovenskem. V: REZMAN, Vili (ur.), et al. Naši duhovniki in njihova dela : [(zbornik simpozija 21. marca 2019 v Rušah)]. Ruše: Lira – Društvo za razvoj, 2020. Str. 137–170, ilustr. Zbirka Ruše – tu sem jaz doma (gost).

HRIBERŠEK, Matej: Setting the example for posteriority : Sigismund von Herberstein and his Latin autobiography Gratae posteritati. V: SORIĆ, Diana (ur.), MIJIĆ, Linda (ur.), BARTULOVIĆ, Anita (ur.). Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa »Natales grate numeras?«. Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju, 2020. Str. 169–197, ilustr.

HRIBERŠEK, Matej: Ko zadoni pesniška muza bodočega škofa : Libellus poematum, zbirka mladostnih latinskih pesmi Tomaža Hrena. V: POBEŽIN, Gregor (ur.), ŠTOKA, Peter (ur.). Secretarii actiones Petri Pauli Vergerii. 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2018. Str. 143–176, ilustr. Bibliotheca Iustinopolitana, n. 9.

HRIBERŠEK, Matej: Rokopis frančiškanske kronike Mavra Fajdige (1777). V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 95–103. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37.

HRIBERŠEK, Matej: Medeja skozi Zajčeve oči : od naključja do globokega simbolizma. V: ZAJC, Neža (ur.). Pesmi in igre Daneta Zajca : (refleksije, razprave, spomini). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 129–144, ilustr.

Monografska dela, učbeniki

HRIBERŠEK, Matej: Klasični jeziki v slovenskem šolstvu : 1848–1945. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 419 str., ilustr. Zbirka Agora.

HRIBERŠEK, Matej: Življenje in delo p. Ladislava Hrovata. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2006. 318 str., ilustr. Zbirka Documenta, 15.

HRIBERŠEK, Matej: Po Plinijevem nebu in zemlji : komentar h knjigam 1–6 Plinijevega Naravoslovja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 806 str. Zbirka Historia scientiae.

SMOLEJ, Tone, HRIBERŠEK, Matej. Retorične figure. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006. 94 str., ilustr.

DOKLER, Anton, HRIBERŠEK, Matej, BREZNIK, Anton, JERE, Frančišek, ZLOBEC, Barbara, BORAK, Živa, POGAČNIK, Aleš (urednik), HRIBERŠEK, Matej (urednik). Šolski grško-slovenski slovar. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 917 str.

ARISTOTELES, HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Politika. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 775 str. Zbirka Pravna obzorja, 40.

ARISTOTELES, HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Retorika. 1. izd. Ljubljana: Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2011. 526 str. Traditio lampadis.

DIOGENES LAERTIUS, BORAK, Živa (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Življenja in misli znamenitih filozofov. Ljubljana: Beletrina, 2015. 671 str. Knjižna zbirka Koda.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec). Naravoslovje. 3, Zoologija in primerjalna anatomija : knjige 9–11. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 451 str. Zbirka Historia scientiae.

Slovarska dela (urednik)

WIESTHALER, Fran, AUBELJ, Bronislava, CIMERMAN, Marjan, GEISTER, Ksenja, HARI, Renata (avtor, lektor), LOGAR, Marija Helena, HRIBERŠEK, Matej (urednik, korektor, lektor). Latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: Kres, 1993–2007. 6 zv., ilustr. Zbirka Veliki slovarji.

DOKLER, Anton, HRIBERŠEK, Matej, ZLOBEC, Barbara, BORAK, Živa, DEBEVEC, Urban, HODA, Julija, KVARTIČ, Gašper, PETERNELJ, Jan, PONIKVAR, Primož. Grško-slovenski slovar. Kamnik: Amebis; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. Zbirka Termania.

http://www.termania.net/slovarji/6/grsko-slovenski-slovar.

DOKLER, Anton, HRIBERŠEK, Matej, BOBOVNIK, Nena, BOŽIČ, Anja, KUNTNER, Rok, PINTARIČ, Nataša Martina, POLJŠAK KUS, Maša, SKUBIC, Meta, VALIJEV, Sergej. Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z‑K). Kamnik: Amebis; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. Zbirka Termania.

https://www.termania.net/slovarji/244/Novi_grsko_slovenski_slovar.

HRIBERŠEK, Matej, GARDINA, Marija. Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2 (L‑M). Kamnik: Amebis; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. Zbirka Termania.

https://www.termania.net/slovarji/281/Geselska_baza_za_novi_grsko_slovenski_slovar_%25_%25.

HRIBERŠEK, Matej, GARDINA, Marija. Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3. Kamnik: Amebis, 2020. Zbirka Termania.

https://www.termania.net/slovarji/362/Geselska_baza_za_novi_grsko_slovenski_slovar_3.

Prevodi

THOMAS AQUINAS, JUHANT, Janez (avtor dodatnega besedila, urednik, zbiratelj). Izbrani filozofski spisi. Ljubljana: Družina, 1999. 647 str. Zbirka Tretji dan, 12.

SENEGAČNIK, Brane (urednik). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva. Ljubljana: Študentska založba, 2001. 335 str. Knjižna zbirka Claritas, 20.

LEVSTIK, Fran. Martin Krpan = De Martino Krpano : utrinek iz slovenske književnosti. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 3, št. 1, str. 129–130.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (urednik). Medicinska terminologija : delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2003. 124 str., ilustr.

TACITUS, Publius Cornelius. Pogovor o govornikih ; Agrikola ; Germanija. Latinsko-slovenska izd. Ljubljana: DZS, 2004. 325 str. Zbirka Muzajon.

PLUTARCHUS. Vzporedni življenjepisi. Ljubljana: DZS, 2004-. Zbirka Muzajon.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (urednik). Medicinska terminologija : delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2005. 124 str., ilustr.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (urednik). Medicinska terminologija : delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006. 124 str., ilustr.

QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Vzgoja govornika 10,1. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 8, št. 1, str. 113–148.

LIPIČ, Fran Viljem. Bolezni Ljubljančanov (Morbi Lubeanorum) – maj, november. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 8, št. 2, str. 101–124.

LIPIČ, Fran Viljem. Bolezni Ljubljančanov – avgust. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2006, let. 8, št. 2, str. 234–244.

ISOCRATES. Panegirik. V: et al. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. Str. 108–109.

LIVIUS, Titus. Od ustanovitve mesta. V: et al. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. Str. 243–248.

TACITUS, Publius Cornelius. Anali. V: et al. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. Str. 256–262.

ZOSIMUS. Nova zgodovina. V: et al. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. Str. 318–321.

LIPIČ, Fran Viljem, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (urednik, avtor dodatnega besedila). Bolezni Ljubljančanov, ki jih je leta 1828 opazoval Fran Viljem Lipič, doktor medicine, poprej zdravnik ordinarij mesta Ljubljana, sedaj na univerzi v Padovi redni profesor medicinske prakse. Faksimile. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: = ZRC Publishing: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije: = Scientific Society for the History of Health Culture of Slovenia, 2007. 418 str., ilustr.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (urednik). Medicinska terminologija : delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2007. 124 str., ilustr.

PLUTARCHUS. Fabij Maksim. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 9, št. 2, str. [123]-149.

GALILEI, Galileo. Sidereus nuncius = Zvezdni glasnik. V: VESEL, Matjaž. Nebeške novice Galilea Galileija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 81–175, ilustr. Zbirka Historia scientiae.

KEPLER, Johannes. Razgovor z zvezdnim glasnikom. V: VESEL, Matjaž. Nebeške novice Galilea Galileija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 177–220. Zbirka Historia scientiae.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (urednik). Medicinska terminologija : delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2008. 124 str., ilustr.

PLUTARCHUS, HRIBERŠEK, Matej (avtor dodatnega besedila, urednik, prevajalec). Vzporedni življenjepisi : Temistokles – Kamil, Perikles – Fabij Maksim, Alkibiad – Gaj Marcij (Koriolan). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008. 288 str.

CLAVIUS, Christophorus. Komentar Sacroboscove Sfere : odlomek iz 4. poglavja. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 1, str. 175–182, ilustr.

KEPLER, Johannes. Skrivnost sveta : (Kozmografski misterij) : 1. poglavje. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 1, str. 183–195, ilustr.

KEPLER, Johannes. Zagovor Tycha proti Ursu : 1. poglavje. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 1, str. 197–215.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec). Naravoslovje : izbrana poglavja. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. 471 str.

PROSEN, Marijan. Olben in astronomija. Ljubljana: Jutro, 2009. 47 str., ilustr. Svet naravoslovja.

ANTIČ, Igor (urednik, prevajalec). Znameniti govori. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 371 str., ilustr.

CICERO, Marcus Tullius. Prvi govor proti Katilini : Rim, 8. november 63 pr.n.š. : (odlomki). V: ANTIČ, Igor (ur.). Znameniti govori. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. Str. 41–43.

GALILEI, Galileo. Izjava o preklicu : Rim, 22. junij 1633. V: ANTIČ, Igor (ur.). Znameniti govori. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. Str. 95–96.

ARISTOTELES, HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Politika. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 775 str. Zbirka Pravna obzorja, 40.

BJELČEVIČ, Aleksander (urednik). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. XII, 656 str., ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27.

STRINDBERG, August. V Damask. Ljubljana: SNG Drama, 2010. 136 str., ilustr. Gledališki list SNG Drama, sezona 2010/2011, letn. 90, št. 8.

ARISTOTELES. Iz Aristotelove Politike (6. knjiga). V: KAVČIČ, Jerneja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 403–414. Keria, letn. 12, št. 2–3.

ARISTOTELES, HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Retorika. 1. izd. Ljubljana: Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2011. 526 str. Traditio lampadis.

LOVRIC, Michelle, MARDAS, Nikiforos Doxiadis, HRIBERŠEK, Matej (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Kako užaliti, ozmerjati in namigniti v klasični latinščini. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 68 str., ilustr.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius. Naravoslovje. 1, Kozmologija in geografija : knjige 1–6. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 362 str. Zbirka Historia scientiae.

LUNAČEK, Izar. Metamorphose antropomorphice : [prvi strip s slovenskimi podnapisi]. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2013. 71 str., ilustr.

MICHELET, Jules. Rimska zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 432 str.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, et al. Naravoslovje. 2, Antropologija in zoologija : knjigi 7 in 8. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 456 str. Zbirka Historia scientiae.

DIOGENES LAERTIUS, BORAK, Živa (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Življenja in misli znamenitih filozofov. Ljubljana: Beletrina, 2015. 671 str. Knjižna zbirka Koda.

KINNEY, Liam. Dvanajst razlogov za študij klasičnih jezikov v enaindvajsetem stoletju. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 31 str., ilustr.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, HRIBERŠEK, Matej (urednik, prevajalec). Naravoslovje. 3, Zoologija in primerjalna anatomija : knjige 9–11. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 451 str. Zbirka Historia scientiae.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli I : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli II : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str.

HRIBERŠEK, Matej De Pegamo et Lambergare : (nuga translatoria a Matthaeo Hribersek Latine reddita versibusque originalibus pacta). Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 18, št. 1, str. 169–172.

KINNEY, Liam. Dvanajst razlogov za študij klasične filologije v enaindvajsetem stoletju. 2., e‑izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 2018.

KINNEY, Liam. Dvanajst razlogov za študij klasičnih jezikov v enaindvajsetem stoletju. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 31 str., ilustr.

DESCARTES, René, VESEL, Matjaž. Principi filozofije : drugi del. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 39, št. 1, str. 35–65.

CINDRIČ, Alojz, GRUM, Martin (urednik), TESTEN KOREN, Petra (urednik). Ljubljanski izobraženci skozi čas : izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 524 str., ilustr. Zbirka Življenja in dela, 23, Biografske študije, 16.

NEWTON, Isaac, VESEL, Matjaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Izbrani spisi I. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 230 str., ilustr. Zbirka Historia scientiae.

NEWTON, Isaac, VESEL, Matjaž (urednik, avtor dodatnega besedila, redaktor prevoda), LIČER, Matjaž (urednik), LIKAR, Vojislav (urednik). Matematični principi filozofije narave : kratek izbor. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 41, št. 3, str. 7–79, ilustr.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Schönlebnovo premišljevanje na Veliki petek : Čezmernost bolečine (1673). Pasijonski doneski … 2020, [št.] 15, str. 33–48, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

LOVRIC, Michelle, MARDAS, Nikiforos Doxiadis, HRIBERŠEK, Matej (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Kako užaliti, ozmerjati in namigniti v klasični latinščini. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 68 str., ilustr.

SICRIS – Matej Hriberšek

COBISS – Matej Hriberšek