izr. prof. dr. Matej Hriberšek

Biografija

- rojen 18. okto­bra 1972 v Celju

- osnov­na šola Fran Kran­jc, Cel­je (1979–1987)

- gim­naz­i­ja Pol­jane, Ljubl­jana (1987–1991)

- l. 1991 se je vpisal na Filo­zof­sko fakul­te­to Uni­verze v Ljubl­jani na odd­elek za klasično filologi­jo (A študi­js­ka smer: Latin­s­ki jezik in književnost; B študi­js­ka smer: Grš­ki jezik in književnost)

- l. 1996 je diplomi­ral: 19. mar­ca iz grščine (diplom­sko delo: Kra­jevni pride­v­ki pri Home­r­ju), 26. novem­bra pa iz lat­inščine (diplom­sko delo: Lit­er­ar­na kri­ti­ka pri Tac­i­tu in Kvin­til­i­janu)

- od jan­u­ar­ja do avgust 1997 je služil vojaš­ki rok

- l. 2000 je mag­istri­ral iz latinskega jezi­ka (mag­istrsko delo: Imper­fekt pri Ciceronu)

- iste­ga leta je začel dok­tors­ki študij

- dok­tori­ral je l. 2003 z dis­ertaci­jo Anal­iza metodike v sloven­skih osnovnošol­skih in sred­nješol­skih učbenikih in priročnikih za klasične jezike od 1850 do 2000 (men­tor dr. Mat­jaž Babič)

Učiteljsko delo

- od 1997 do 2010 je bil asis­tent za klasično filologi­jo na Odd­elku za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani

- od 2010 do 2022 je bil docent, od 2022 je izred­ni pro­fe­sor na istem odd­elku

- pre­da­va nasled­nje pred­mete: Grš­ka sklad­n­ja, Didak­ti­ka lat­inščine, Didak­ti­ka grščine (sku­paj z vaja­mi, hos­pitaci­ja­mi in pedagoško prak­so), Antič­na retori­ka, Latin­s­ka metri­ka, Grš­ka metri­ka, Zgodov­ina jezikoslov­ja v anti­ki, Latin­s­ka književnost na Slovenskem, Zgodov­ina grškega jezi­ka (grš­ka nareč­ja), Zgodov­ina latinskega jezi­ka (izbrana poglav­ja), Lit­er­arno pre­va­jan­je — lat­inšči­na, Lit­er­arno pre­va­jan­je – gršči­na

Študijska izpopolnjevanja in funkcije

- v času študi­ja je kaj časa študi­ral tudi v tuji­ni: v letih 1998 in 1999 se je podiplom­sko izpopol­nje­val na odd­elk­ih za klasično filologi­jo Uni­verze v Zürichu, Uni­verze v Tübin­genu in Uni­verze v Göt­tin­genu, v letih 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 in 2008 pa študi­jsko in strokovno na odd­elku za klasično filologi­jo Uni­verze na Duna­ju

- kot štu­dent je bil pred­stavnik Sloveni­je v Evrop­s­ki zvezi štu­den­tov klasične filologi­je (Soci­etas Europaea stu­dioso­rum philolo­giae clas­si­cae)

- šest let je bil pre­da­vatelj za med­i­cin­sko ter­mi­nologi­jo

- v letih 1999–2005 je bil odgov­orni ured­nik revi­je Keria, slovenske revi­je, ki pokri­va področ­je klasične filologi­je in njenih sorod­nih dis­ci­plin, v letih 2005–2007 njen glavni ured­nik

- štiri leta je bil tajnik in dve leti pod­predsed­nik Društ­va za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je (Soci­etas Slove­ni­ae studi­is antiq­ui­tatis et human­i­tatis inves­ti­gan­dis); od 2013 zno­va njen pod­predsed­nik

- dve leti je bil predsed­nik nacionalne kuriku­larne komisi­je za lat­inšči­no in gršči­no

- 12 let je bil član Upravne­ga odb­o­ra Društ­va sloven­skih književnih pre­va­jal­cev

- v obdob­ju 2008–2010 je bil predsed­nik Upravne­ga odb­o­ra Društ­va sloven­skih književnih pre­va­jal­cev, od 2014 je član Nad­zorne­ga odb­o­ra Društ­va sloven­skih književnih pre­va­jal­cev

- v obdob­ju 2010–2012 je bil predsed­nik Upravne­ga odb­o­ra Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani

- l. 2017 je bil gos­tu­joči pro­fe­sor na Odd­elku za slav­is­tiko Uni­verze v Grad­cu, kjer je pre­daval o evropskem human­iz­mu in pose­bej o latin­s­ki književnos­ti human­iz­ma na Slovenskem in Hrvaškem

Osrednja področja delovanja

- objavl­ja v različnih znanstvenih in strokovnih revi­jah in pub­likaci­jah

- objav­il je tudi štiri mono­grafi­je: Klasični jezi­ki v slovenskem šol­stvu : 1848-1945 (2005); Živl­jen­je in delo p. Ladisla­va Hrova­ta (2006); Po Plin­i­jevem nebu in zemlji: komen­tar h knjigam 1-6 Plin­i­jeve­ga Nar­avoslov­ja (2013); Plin­ij Stare­jši, Nar­avoslov­je. 3, Zoologi­ja in primer­jal­na anatomi­ja : knjige 9–11 (2016)

- uvel­javl­jen je kot pre­va­jalec latinske in grške književnos­ti, npr.: Tomaž Akvin­s­ki (izbor iz del); Izokrat; Plu­tarh (10 živl­jen­jepisov); Tac­it (Pogov­or o gov­ornikih, Agriko­la, Ger­mani­ja); Fran Vil­jem Lip­ič (Bolezni Ljubl­jančanov); Galileo Galilei (Zvezd­ni glas­nik = Sidereus nun­cius); Kepler (Dia­log z Zvezd­nim glas­nikom = Dia­lo­gus cum Sidereo nun­cio); Plin­ij Stare­jši (izbor iz Nar­avoslov­ja; od 2012 pripravl­ja inte­gral­ni pre­vod vseh 37 knjig; doslej preve­dene knjige od 1 do 11);

- osred­n­ja področ­ja nje­gov­e­ga delo­van­ja so:

- latin­s­ka in grš­ka slovni­ca, latin­s­ka metri­ka,

- zgodov­ina klasične filologi­je,

- zgodov­ina jezikoslov­ja,

- zgodov­ina šol­st­va in ped­a­gogike

- latin­s­ka in grš­ka metri­ka

- glavno področ­je nje­gov­e­ga dela zad­njih 15 let sta sred­njeveš­ka in novoveš­ka latin­s­ka ust­var­jal­nost in še pose­bej latin­s­ka književnost na Slovenskem

- poleg teh je bilo več kot 10 let osred­nje področ­je nje­gov­e­ga dela slo­varopis­je

- bil je glavni in odgov­orni ured­nik ter glavni korek­tor velikega Latin­sko-slovenskega slo­var­ja, ki ga je začel l. 1894 Fran Wiesthaler (pro­jekt se je uspešno končal l. 2007; 6 knjig z več kot 4000 stran­mi)

- v letih 2013–2015 je bil glavni in odgov­orni ured­nik ter soav­tor posodobljene­ga Grško-slovenskega slo­var­ja Antona Dok­ler­ja, edine­ga slo­var­ja za staro gršči­no na Slovenskem

Nagrade

- za pre­vod prvih šestih knjig Plin­i­jeve­ga Nar­avoslov­ja in obsežne­ga komen­tar­ja k njim ter pre­vod in komen­tar latinske avto­bi­ografi­je Žige Her­ber­steina Gratae pos­ter­i­tati (Ljube­mu zanam­stvu) je l. 2015 kot prvi dobil Jer­mano­vo nagra­do, ki jo Društ­vo sloven­skih književnih pre­va­jal­cev podelju­je za najboljše pre­vode s področ­ja human­is­tike in druž­boslov­ja

- leta 2015 je dobil nagra­do Štu­dentskega sve­ta FF za nad­povprečno uspešno pedagoško delo

Sodelovanje v projektih in raziskovalnih programih

- pro­gram Jezikoslov­je V — primer­jal­no, splošno in klasično jezikoslov­je (P0-0509–0581; 1.1.1999–31.12.2003; vod­ja Albi­na Nećak Lük)

- pro­gram Teo­retične in aplika­tivne raziskave jezikov: kon­trastivni, sinhroni in diahroni vidi­ki (P6-0218; 1.1.2004–31.12.2020; vod­ja Mar­ti­na Ožbot Cur­rie)

- pro­jekt Zgodov­ina dok­troskih dis­ertacij sloven­skih kan­dida­tov v Avstro-ogrs­ki monarhi­ji (1872–1918) (J7-7276; 1.1.2016–31.12.2018; vod­ja Tone Smolej)

- Štu­dents­ki ino­v­a­tivni pro­jek­ti za družbeno korist 2016–2020 za študi­jsko leto 2017–2018: Pripra­va vse­binske in struk­turne zas­nove ter vzorčne baze za novi grškosloven­s­ki slo­var (julij-sep­tem­ber 2018; vod­ja Matej Hriberšek)

- Štu­dents­ki ino­v­a­tivni pro­jek­ti za družbeno korist 2016–2020 za študi­jsko leto 2018- 2019: Gesel­s­ka baza za novi grško-sloven­s­ki slo­var (Lamb­da-Mi) (april-julij 2019; vod­ja Matej Hriberšek)

- Štu­dents­ki ino­v­a­tivni pro­jek­ti za družbeno korist 2016–2020 za študi­jsko leto 2019- 2020: Gesel­s­ka baza za novi grško-sloven­s­ki slo­var (Alfa–Gamma) (marec-junij 2020; vod­ja Matej Hriberšek)

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)
Članki, prispevki, razprave

HRIBERŠEK, Matej: Komen­tar k Her­ber­steinove­mu delu Ljube­mu zanam­stvu (Gratae pos­ter­i­tati). V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Gratae pos­ter­i­tati : študi­js­ka izda­ja. Ptuj: Knjižni­ca Ivana Potrča; Mari­bor: Umet­niš­ki kabi­net Pri­mož Pre­m­zl, 2014. Str. 122–175.

HRIBERŠEK, Matej: Majh­no, a pomem­b­no ogleda­lo svo­je­ga časa : Her­ber­steino­vo delo Gratae pos­ter­i­tati. V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Gratae pos­ter­i­tati : študi­js­ka izda­ja. Ptuj: Knjižni­ca Ivana Potrča; Mari­bor: Umet­niš­ki kabi­net Pri­mož Pre­m­zl, 2014. Str. 178–201.

HRIBERŠEK, Matej: Namhafte slowenis­che klas­sis­che Philolo­gen als Stu­den­ten in Graz und die Bedeu­tung von dr. Josip Tom­inšek. V: KARNIČAR, Lud­vik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowe­nen und Graz = Gradec in Sloven­ci : Mono­gra­phie zur inter­na­tionalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Insti­tut für Slaw­is­tik der Karl-Franzens-Uni­ver­sität Graz. Inter­na­tionaler Tagung Graz und Slowe­nen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Insti­tut für Slaw­is­tik der Karl-Franzens-Uni­ver­sität Graz. Graz: Insti­tut für Slaw­is­tik der Karl-Franzens-Uni­ver­sität, 2014. Str. 181–197. Slowenis­tis­che Forschungs­berichte, Bd. 4.

HRIBERŠEK, Matej: Sigis­mund Her­ber­stein’s auto­bi­o­graph­i­cal work “Gratae pos­ter­i­tati” : its struc­ture and sig­nif­i­cance. V: Con­fer­ence pro­ceed­ings. [Book] 3, Anthro­pol­o­gy, archae­ol­o­gy, his­to­ry & phi­los­o­phy. Vol­ume 1, His­to­ry and phi­los­o­phy. Sofia: STEF 92 Tech­nol­o­gy, cop. 2016. Str. 225–231. SGEM Inter­na­tion­al Mul­ti­dis­ci­pli­nary Sci­en­tif­ic Con­fer­ences on Social Sci­ences and Arts.

HRIBERŠEK, Matej: Slovene philoso­pher Mati­ja Hvale (Math­ias Quale, ca. 1470–1518) and his work “Parvu­lus philosophi­ae nat­u­ralis”. V: Con­fer­ence pro­ceed­ings. [Book] 3, Anthro­pol­o­gy, archae­ol­o­gy, his­to­ry & phi­los­o­phy. Vol­ume 1, His­to­ry and phi­los­o­phy. Sofia: STEF 92 Tech­nol­o­gy, cop. 2016. Str. 233–240. SGEM Inter­na­tion­al Mul­ti­dis­ci­pli­nary Sci­en­tif­ic Con­fer­ences on Social Sci­ences and Arts.

HRIBERŠEK, Matej: Od Skile pro­ti Karib­di : krn­jen­je slovenskega klasične­ga šol­st­va (1945–1959) = From Scyl­la to Charyb­dis : cur­tail­ing of Sloven­ian clas­si­cal edu­ca­tion (1945–1959). Šol­s­ka kro­ni­ka : zbornik za zgodovi­no šol­st­va in vzgo­je. 2016, letn. 25 = 49, št. 1/2, str. 81–104, tabele.

HRIBERŠEK, Matej: Rokopis mla­dost­nih latin­skih pes­mi Tomaža Hre­na (Libel­lus poe­ma­tum, NUK, Ms 84). V: BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.), OGRIN, Mati­ja (ur.), PERENIČ, Urš­ka (ur.). Rokopisi slovenskega slovst­va od sred­nje­ga veka do mod­erne. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. Str. 179–185. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 36.

HRIBERŠEK, Matej: Drobec iz latinske ust­var­jal­nos­ti na Slovenskem v obdob­ju human­iz­ma : latin­s­ka avto­bi­ografi­ja Žige Her­ber­steina Gratae pos­ter­i­tati. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elż­bi­eta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evrop­s­ki human­izem in nje­govi izzivi = Euro­pean human­ism and its chal­lenges. 1. izd. Ljubl­jana: Sloven­sko društ­vo za primer­jal­no književnost: Slovene Com­par­a­tive Lit­er­a­ture Asso­ci­a­tion, 2018. Letn. 41, št. 2, str. 117–134, ilus­tr. Primer­jal­na književnost, 41 (2018), 2.

HRIBERŠEK, Matej: Delo Ladisla­va Hrova­ta na področju latinske in slovenske sklad­nje. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 63, št. 2/3, str. [257]-269, 279.

HRIBERŠEK, Matej: Studi­um memo­ri­ae : kratek očrt znanstvene obrav­nave spom­i­na od Aris­totela do 13. sto­let­ja. V: GOLOB, Nataša (ur.), MAHNIČ, Kat­ja (ur.). Spomin, I = Mem­o­ry, I. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete: = Uni­ver­si­ty Press, Fac­ul­ty of Arts, 2018. [letn.] 12, [št.] 2, str. 71–86. Ars & human­i­tas, 12, 2.

HRIBERŠEK, Matej: Kore­spon­den­ca med Josipom Stri­tar­jem in Josipom Tom­inškom v obdob­ju 1906–1923. Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. jul.-sep. 2019, letn. 67, št. 3, str. 441–464, ilus­tr.

HRIBERŠEK, Matej: Sovre­tov pre­vod Sofoklove­ga Kral­ja Ojdi­pa in nje­go­va ust­var­jal­na leta na Ptu­ju. V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Anton Sovrè in Ptuj : [zbornik prispevkov]. Ptuj: Knjižni­ca Ivana Potrča, 2019. Str. 20–49, ilus­tr.

HRIBERŠEK, Matej: Avstri­jsko-poljs­ka diplo­mats­ka, intelek­tu­al­na in pri­jateljs­ka naveza : Žiga Her­bert­stein in Janez Dan­tisk. V: POBEŽIN, Gre­gor (ur.), ŠTOKA, Peter (ur.). Clo­di­a­dos lib­ri XII Mar­ci Petron­ii co. Cal­danae. 1. izd. Kop­er: Osred­n­ja knjižni­ca Sreč­ka Vil­har­ja; = Capodis­tria: Bib­liote­ca cen­trale Srečko Vil­har, 2019. Str. 86–153, ilus­tr. Bib­lio­the­ca iusti­nop­o­li­tana, n. 10.

HRIBERŠEK, Matej: Drob­ci antike v Vod­nikovem živl­jen­ju in delu. V: LEGAN RAVNIKAR, Andre­ja (ur.), OREL, Ire­na (ur.), JELOVŠEK, Alen­ka (ur.). Oživl­jeni Vod­nik : razprave o Valentinu Vod­niku. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2019. Str. 155–177, 234, 249–250, ilus­tr. Zbir­ka Lin­guis­ti­ca et philo­log­i­ca, 39.

HRIBERŠEK, Matej: Sloven­s­ki dok­tor­ji klasične filologi­je, pro­movi­rani na duna­js­ki uni­verzi v obdob­ju 1872–1918. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodov­ina dok­torskih dis­ertacij sloven­skih kan­dida­tov na duna­js­ki Filo­zof­s­ki fakul­teti (1872–1918). 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. Str. 21–50, 417–418.

HRIBERŠEK, Matej: Vpogled v latin­sko ust­var­jal­nost na Slovenskem od obdob­ja refor­ma­ci­je do prve polovice 19. sto­let­ja. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 237–268, 357, ilus­tr.

HRIBERŠEK, Matej: Dominik Penn, lex­i­cog­ra­ph­er at the inter­sec­tion of Sloven­ian and Greek. Keria : stu­dia Lati­na et Grae­ca. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 22, št. 2, str. 85–117, ilus­tr.

HRIBERŠEK, Matej: Prvi sloven­s­ki dok­tor­ji klasične filologi­je z graške uni­verze = The first Slovene doc­tors in clas­si­cal philol­o­gy at Graz uni­ver­si­ty. Šol­s­ka kro­ni­ka : zbornik za zgodovi­no šol­st­va in vzgo­je. 2020, letn. 29 = 53, št. 1/2, str. 23–80, ilus­tr.

HRIBERŠEK, Matej: Iz domoz­nanske zak­lad­nice Osred­nje knjižnice Cel­je : o zapušči­ni dr. Josi­pa Tom­inš­ka in njen­em pomenu za domoz­nan­sko dejavnost = From the local his­to­ry trea­sury of Osred­n­ja knjižni­ca Cel­je : the lega­cy of Dr Josip Tom­inšek and its sig­nif­i­cance for the research of the local his­to­ry. V: BEZENŠEK, Tjaša. Poseb­ne domoz­nanske zbirke : izzivi in priložnos­ti : Dom­fest : 6. fes­ti­val domoz­nanst­va : Mest­na knjižni­ca Kranj, Kranj, 2020. Dom­fest, 6. fes­ti­val domoz­nanst­va. Mest­na knjižni­ca Kranj, okto­ber 2020. Kranj: Mest­na knjižni­ca, 2020. Str. 65–77, ilus­tr. Zbir­ka Dom­fest, 6.

HRIBERŠEK, Matej: O pomenu latin­skih in nemšk­ih kro­nik na Slovenskem. V: REZMAN, Vili (ur.), et al. Naši duhovni­ki in nji­ho­va dela : [(zbornik sim­poz­i­ja 21. mar­ca 2019 v Rušah)]. Ruše: Lira — Društ­vo za razvoj, 2020. Str. 137–170, ilus­tr. Zbir­ka Ruše — tu sem jaz doma (gost).

HRIBERŠEK, Matej: Set­ting the exam­ple for pos­te­ri­or­i­ty : Sigis­mund von Her­ber­stein and his Latin auto­bi­og­ra­phy Gratae pos­ter­i­tati. V: SORIĆ, Diana (ur.), MIJIĆ, Lin­da (ur.), BARTULOVIĆ, Ani­ta (ur.). Zbornik rado­va Među­nar­o­dno­ga znanstvenog sku­pa “Natales grate numeras?”. Zadar: Sveučil­ište u Zadru, Odjel za klasičnu filologi­ju, 2020. Str. 169–197, ilus­tr.

HRIBERŠEK, Matej: Ko zadoni pes­niš­ka muza bodoče­ga ško­fa : Libel­lus poe­ma­tum, zbir­ka mla­dost­nih latin­skih pes­mi Tomaža Hre­na. V: POBEŽIN, Gre­gor (ur.), ŠTOKA, Peter (ur.). Sec­re­tarii actiones Petri Pauli Verg­erii. 1. izd. Kop­er: Osred­n­ja knjižni­ca Sreč­ka Vil­har­ja; = Capodis­tria: Bib­liote­ca cen­trale Srečko Vil­har, 2018. Str. 143–176, ilus­tr. Bib­lio­the­ca Iusti­nop­o­li­tana, n. 9.

HRIBERŠEK, Matej: Rokopis frančiškanske kro­nike Mavra Fajdi­ge (1777). V: PERENIČ, Urš­ka (ur.), BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.). Stare­jši medi­ji slovenske književnos­ti : rokopisi in tis­ki. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2018. Str. 95–103. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 37.

HRIBERŠEK, Matej: Mede­ja skozi Zajčeve oči : od naključ­ja do globokega sim­boliz­ma. V: ZAJC, Neža (ur.). Pes­mi in igre Dane­ta Zaj­ca : (reflek­si­je, razprave, spo­mi­ni). 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2021. Str. 129–144, ilus­tr.

Monografska dela, učbeniki

HRIBERŠEK, Matej: Klasični jezi­ki v slovenskem šol­stvu : 1848–1945. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 419 str., ilus­tr. Zbir­ka Ago­ra.

HRIBERŠEK, Matej: Živl­jen­je in delo p. Ladisla­va Hrova­ta. Ljubl­jana: Insti­tu­tum Stu­dio­rum Human­i­tatis, Fakul­te­ta za podiplom­s­ki human­is­tični študij, 2006. 318 str., ilus­tr. Zbir­ka Doc­u­men­ta, 15.

HRIBERŠEK, Matej: Po Plin­i­jevem nebu in zemlji : komen­tar h knjigam 1–6 Plin­i­jeve­ga Nar­avoslov­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 806 str. Zbir­ka His­to­ria sci­en­ti­ae.

SMOLEJ, Tone, HRIBERŠEK, Matej. Retorične fig­ure. 1. izd. Ljubl­jana: DZS, 2006. 94 str., ilus­tr.

DOKLER, Anton, HRIBERŠEK, Matej, BREZNIK, Anton, JERE, Frančišek, ZLOBEC, Bar­bara, BORAK, Živa, POGAČNIK, Aleš (ured­nik), HRIBERŠEK, Matej (ured­nik). Šol­s­ki grško-sloven­s­ki slo­var. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 917 str.

ARISTOTELES, HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Poli­ti­ka. 1. natis. Ljubl­jana: GV založ­ba, 2010. 775 str. Zbir­ka Prav­na obzor­ja, 40.

ARISTOTELES, HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la).  Retori­ka. 1. izd. Ljubl­jana: Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2011. 526 str. Tra­di­tio lam­padis.

DIOGENES LAERTIUS, BORAK, Živa (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la), POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la), HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Živl­jen­ja in mis­li zna­meni­tih filo­zo­fov. Ljubl­jana: Belet­ri­na, 2015. 671 str. Knjiž­na zbir­ka Koda.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec). Nar­avoslov­je. 3, Zoologi­ja in primer­jal­na anatomi­ja : knjige 9–11. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 451 str. Zbir­ka His­to­ria sci­en­ti­ae.

Slovarska dela (urednik)

WIESTHALER, Fran, AUBELJ, Bro­nisla­va, CIMERMAN, Mar­jan, GEISTER, Ksen­ja, HARI, Rena­ta (avtor, lek­tor), LOGAR, Mar­i­ja Hele­na, HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, korek­tor, lek­tor). Latin­sko-sloven­s­ki slo­var. Ljubl­jana: Kres, 1993–2007. 6 zv., ilus­tr. Zbir­ka Veli­ki slo­var­ji.

DOKLER, Anton, HRIBERŠEK, Matej, ZLOBEC, Bar­bara, BORAK, Živa, DEBEVEC, Urban, HODA, Juli­ja, KVARTIČ, Gašper, PETERNELJ, Jan, PONIKVAR, Pri­mož. Grško-sloven­s­ki slo­var. Kam­nik: Ame­bis; Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2015. Zbir­ka Ter­ma­nia.

http://www.termania.net/slovarji/6/grsko-slovenski-slovar.

DOKLER, Anton, HRIBERŠEK, Matej, BOBOVNIK, Nena, BOŽIČ, Anja, KUNTNER, Rok, PINTARIČ, Nataša Mar­ti­na, POLJŠAK KUS, Maša, SKUBIC, Meta, VALIJEV, Sergej. Vzorč­na baza za novi grško-sloven­s­ki slo­var (Z‑K). Kam­nik: Ame­bis; Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2018. Zbir­ka Ter­ma­nia.

https://www.termania.net/slovarji/244/Novi_grsko_slovenski_slovar.

HRIBERŠEK, Matej, GARDINA, Mar­i­ja. Gesel­s­ka baza za novi grško-sloven­s­ki slo­var — 2 (L‑M). Kam­nik: Ame­bis; Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2019. Zbir­ka Ter­ma­nia.

https://www.termania.net/slovarji/281/Geselska_baza_za_novi_grsko_slovenski_slovar_%25_%25.

HRIBERŠEK, Matej, GARDINA, Mar­i­ja. Gesel­s­ka baza za novi grško-sloven­s­ki slo­var — 3. Kam­nik: Ame­bis, 2020. Zbir­ka Ter­ma­nia.

https://www.termania.net/slovarji/362/Geselska_baza_za_novi_grsko_slovenski_slovar_3.

Prevodi

THOMAS AQUINAS, JUHANT, Janez (avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik, zbi­ratelj). Izbrani filo­zof­s­ki spisi. Ljubl­jana: Druži­na, 1999. 647 str. Zbir­ka Tretji dan, 12.

SENEGAČNIK, Brane (ured­nik). Lisi­ja, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologi­ja antične­ga gov­orništ­va. Ljubl­jana: Štu­dents­ka založ­ba, 2001. 335 str. Knjiž­na zbir­ka Clar­i­tas, 20.

LEVSTIK, Fran. Mar­tin Krpan = De Mar­ti­no Krpano : utrinek iz slovenske književnos­ti. Keria : stu­dia Lati­na et Grae­ca. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 3, št. 1, str. 129–130.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvon­ka (ured­nik). Med­i­cin­s­ka ter­mi­nologi­ja : delovni zvezek. 1. izd. Ljubl­jana: DZS, 2003. 124 str., ilus­tr.

TACITUS, Pub­lius Cor­nelius. Pogov­or o gov­ornikih ; Agriko­la ; Ger­mani­ja. Latin­sko-sloven­s­ka izd. Ljubl­jana: DZS, 2004. 325 str. Zbir­ka Muza­jon.

PLUTARCHUS. Vzpored­ni živl­jen­jepisi. Ljubl­jana: DZS, 2004-. Zbir­ka Muza­jon.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvon­ka (ured­nik). Med­i­cin­s­ka ter­mi­nologi­ja : delovni zvezek. 1. izd. Ljubl­jana: DZS, 2005. 124 str., ilus­tr.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvon­ka (ured­nik). Med­i­cin­s­ka ter­mi­nologi­ja : delovni zvezek. 1. izd. Ljubl­jana: DZS, 2006. 124 str., ilus­tr.

QUINTILIANUS, Mar­cus Fabius. Vzgo­ja gov­orni­ka 10,1. Keria : stu­dia Lati­na et Grae­ca. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 8, št. 1, str. 113–148.

LIPIČ, Fran Vil­jem. Bolezni Ljubl­jančanov (Mor­bi Lubeano­rum) — maj, novem­ber. Keria : stu­dia Lati­na et Grae­ca. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 8, št. 2, str. 101–124.

LIPIČ, Fran Vil­jem. Bolezni Ljubl­jančanov — avgust. Mon­i­tor ISH : revi­ja za human­is­tične in družbene znanos­ti. [Tiskana izd.]. 2006, let. 8, št. 2, str. 234–244.

ISOCRATES. Pane­girik. V: et al. Zgodov­ina his­torične mis­li : od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Založ­ba ZRC, 2006. Str. 108–109.

LIVIUS, Titus. Od ustanovitve mes­ta. V: et al. Zgodov­ina his­torične mis­li : od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Založ­ba ZRC, 2006. Str. 243–248.

TACITUS, Pub­lius Cor­nelius. Anali. V: et al. Zgodov­ina his­torične mis­li : od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Založ­ba ZRC, 2006. Str. 256–262.

ZOSIMUS. Nova zgodov­ina. V: et al. Zgodov­ina his­torične mis­li : od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Založ­ba ZRC, 2006. Str. 318–321.

LIPIČ, Fran Vil­jem, ZUPANIČ SLAVEC, Zvon­ka (ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Bolezni Ljubl­jančanov, ki jih je leta 1828 opa­zo­val Fran Vil­jem Lip­ič, dok­tor med­i­cine, poprej zdravnik ordi­nar­ij mes­ta Ljubl­jana, sedaj na uni­verzi v Padovi red­ni pro­fe­sor med­i­cinske prakse. Fak­sim­i­le. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU: = ZRC Pub­lish­ing: Znanstveno društ­vo za zgodovi­no zdravstvene kul­ture Sloveni­je: = Sci­en­tif­ic Soci­ety for the His­to­ry of Health Cul­ture of Slove­nia, 2007. 418 str., ilus­tr.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvon­ka (ured­nik). Med­i­cin­s­ka ter­mi­nologi­ja : delovni zvezek. 1. izd. Ljubl­jana: DZS, 2007. 124 str., ilus­tr.

PLUTARCHUS. Fabij Mak­sim. Keria : stu­dia Lati­na et Grae­ca. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 9, št. 2, str. [123]-149.

GALILEI, Galileo. Sidereus nun­cius = Zvezd­ni glas­nik. V: VESEL, Mat­jaž. Nebeške novice Galilea Galilei­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 81–175, ilus­tr. Zbir­ka His­to­ria sci­en­ti­ae.

KEPLER, Johannes. Raz­gov­or z zvezd­nim glas­nikom. V: VESEL, Mat­jaž. Nebeške novice Galilea Galilei­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 177–220. Zbir­ka His­to­ria sci­en­ti­ae.

ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvon­ka (ured­nik). Med­i­cin­s­ka ter­mi­nologi­ja : delovni zvezek. 1. izd. Ljubl­jana: DZS, 2008. 124 str., ilus­tr.

PLUTARCHUS, HRIBERŠEK, Matej (avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik, pre­va­jalec). Vzpored­ni živl­jen­jepisi : Temis­tok­les — Kamil, Perik­les — Fabij Mak­sim, Alk­ib­i­ad — Gaj Mar­cij (Kori­olan). 1. izd. Ljubl­jana: Mod­ri­jan, 2008. 288 str.

CLAVIUS, Christopho­rus. Komen­tar Sac­ro­boscove Sfere : odlomek iz 4. poglav­ja. Filo­zof­s­ki vest­nik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 1, str. 175–182, ilus­tr.

KEPLER, Johannes. Skrivnost sve­ta : (Koz­mo­graf­s­ki mis­ter­ij) : 1. poglav­je. Filo­zof­s­ki vest­nik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 1, str. 183–195, ilus­tr.

KEPLER, Johannes. Zagov­or Tycha pro­ti Ursu : 1. poglav­je. Filo­zof­s­ki vest­nik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 1, str. 197–215.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec). Nar­avoslov­je : izbrana poglav­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Mod­ri­jan, 2009. 471 str.

PROSEN, Mar­i­jan. Olben in astronomi­ja. Ljubl­jana: Jutro, 2009. 47 str., ilus­tr. Svet nar­avoslov­ja.

ANTIČ, Igor (ured­nik, pre­va­jalec). Zna­meni­ti gov­ori. 1. izd. Ljubl­jana: Mladin­s­ka knji­ga, 2009. 371 str., ilus­tr.

CICERO, Mar­cus Tul­lius. Prvi gov­or pro­ti Katili­ni : Rim, 8. novem­ber 63 pr.n.š. : (odlom­ki). V: ANTIČ, Igor (ur.). Zna­meni­ti gov­ori. 1. izd. Ljubl­jana: Mladin­s­ka knji­ga, 2009. Str. 41–43.

GALILEI, Galileo. Izja­va o prek­licu : Rim, 22. junij 1633. V: ANTIČ, Igor (ur.). Zna­meni­ti gov­ori. 1. izd. Ljubl­jana: Mladin­s­ka knji­ga, 2009. Str. 95–96.

ARISTOTELES, HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la).  Poli­ti­ka. 1. natis. Ljubl­jana: GV založ­ba, 2010. 775 str. Zbir­ka Prav­na obzor­ja, 40.

BJELČEVIČ, Alek­sander (ured­nik). Refor­ma­ci­ja na Slovenskem : (ob 500-let­ni­ci Trubar­jeve­ga rojst­va). 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2010. XII, 656 str., ilus­tr. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 27.

STRINDBERG, August. V Damask. Ljubl­jana: SNG Dra­ma, 2010. 136 str., ilus­tr. Gledal­iš­ki list SNG Dra­ma, sezona 2010/2011, letn. 90, št. 8.

ARISTOTELES. Iz Aris­totelove Poli­tike (6. knji­ga). V: KAVČIČ, Jerne­ja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis ami­cus : poseb­na števil­ka ob osemde­setlet­ni­ci Kaje­tana Gan­tar­ja. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2010. Str. 403–414. Keria, letn. 12, št. 2–3.

ARISTOTELES, HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Retori­ka. 1. izd. Ljubl­jana: Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2011. 526 str. Tra­di­tio lam­padis.

LOVRIC, Michelle, MARDAS, Niki­foros Dox­i­adis, HRIBERŠEK, Matej (pre­va­jalec, ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Kako užal­i­ti, ozmer­jati in namigni­ti v klasični lat­inšči­ni. 1. izd. Ljubl­jana: Mod­ri­jan, 2012. 68 str., ilus­tr.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius. Nar­avoslov­je. 1, Koz­mologi­ja in geografi­ja : knjige 1–6. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 362 str. Zbir­ka His­to­ria sci­en­ti­ae.

LUNAČEK, Izar. Meta­mor­phose antropo­mor­phice : [prvi strip s sloven­ski­mi pod­napisi]. 1. natis. Ljubl­jana: Buch, 2013. 71 str., ilus­tr.

MICHELET, Jules. Rim­s­ka zgodov­ina. 1. izd. Ljubl­jana: Mod­ri­jan, 2013. 432 str.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, et al. Nar­avoslov­je. 2, Antropologi­ja in zoologi­ja : knji­gi 7 in 8. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 456 str. Zbir­ka His­to­ria sci­en­ti­ae.

DIOGENES LAERTIUS, BORAK, Živa (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la), POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la), HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Živl­jen­ja in mis­li zna­meni­tih filo­zo­fov. Ljubl­jana: Belet­ri­na, 2015. 671 str. Knjiž­na zbir­ka Koda.

KINNEY, Liam. Dvana­jst razl­o­gov za študij klasičnih jezikov v enaind­va­jsetem sto­letju. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2016. 31 str., ilus­tr.

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, HRIBERŠEK, Matej (ured­nik, pre­va­jalec). Nar­avoslov­je. 3, Zoologi­ja in primer­jal­na anatomi­ja : knjige 9–11. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 451 str. Zbir­ka His­to­ria sci­en­ti­ae.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gre­gor, ŠAŠEL KOS, Mar­je­ta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik). Zgodov­ina his­torične mis­li I : od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. 2. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gre­gor, ŠAŠEL KOS, Mar­je­ta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gre­gor (ured­nik). Zgodov­ina his­torične mis­li II : od Home­r­ja do začet­ka 21. sto­let­ja. 2. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str.

HRIBERŠEK, Matej  De Peg­amo et Lam­ber­gare : (nuga trans­la­to­ria a Matthaeo Hribersek Latine red­di­ta versibusque orig­i­nal­ibus pacta). Keria : stu­dia Lati­na et Grae­ca. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 18, št. 1, str. 169–172.

KINNEY, Liam. Dvana­jst razl­o­gov za študij klasične filologi­je v enaind­va­jsetem sto­letju. 2., e‑izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete v Ljubl­jani, 2018.

KINNEY, Liam. Dvana­jst razl­o­gov za študij klasičnih jezikov v enaind­va­jsetem sto­letju. 2. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2018. 31 str., ilus­tr.

DESCARTES, René, VESEL, Mat­jaž. Prin­cipi filo­zofi­je : dru­gi del. Filo­zof­s­ki vest­nik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 39, št. 1, str. 35–65.

CINDRIČ, Alo­jz, GRUM, Mar­tin (ured­nik), TESTEN KOREN, Petra (ured­nik). Ljubl­jan­s­ki izo­bražen­ci skozi čas : izo­braže­van­je Ljubl­jančanov na duna­js­ki uni­verzi 1392–1917. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. 524 str., ilus­tr. Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, 23, Biografske študi­je, 16.

NEWTON, Isaac, VESEL, Mat­jaž (ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Izbrani spisi I. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 230 str., ilus­tr. Zbir­ka His­to­ria sci­en­ti­ae.

NEWTON, Isaac, VESEL, Mat­jaž (ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la, redak­tor pre­vo­da), LIČER, Mat­jaž (ured­nik), LIKAR, Vojislav (ured­nik). Matem­atični prin­cipi filo­zofi­je nar­ave : kratek izbor. Filo­zof­s­ki vest­nik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 41, št. 3, str. 7–79, ilus­tr.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Schön­leb­no­vo pre­mišl­je­van­je na Veli­ki petek : Čezmer­nost bolečine (1673). Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2020, [št.] 15, str. 33–48, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

LOVRIC, Michelle, MARDAS, Niki­foros Dox­i­adis, HRIBERŠEK, Matej (pre­va­jalec, ured­nik, avtor dodat­ne­ga besedi­la). Kako užal­i­ti, ozmer­jati in namigni­ti v klasični lat­inšči­ni. 1. izd. Ljubl­jana: Mod­ri­jan, 2012. 68 str., ilus­tr.

SICRIS – Matej Hriberšek

COBISS – Matej Hriberšek