doc. dr. Matija Ogrin

Biografija

Dr. Mati­ja Ogrin (1967) je študi­ral primer­jal­no književnost in dok­tori­ral na Filo­zof­s­ki fakul­teti v Ljubl­jani leta 2001. Od leta 1996 delu­je kot razisko­valec na ZRC SAZU, kjer preuču­je stare­jšo sloven­sko lit­er­aturo od 17. do 19. sto­let­ja. Pose­bej se je posvečal raziskavam stare­jših sloven­skih rokopis­nih besedil, za nekat­era med nji­mi je priprav­il znanstvenokri­tične izda­je (Škof­jeloš­ki pasi­jon, Kapel­s­ki pasi­jon). Ob tem se opi­ra na metode elek­tronske obdelave besedil. Ure­ja reper­torij z opisi in dig­i­tal­ni­mi slika­mi Regi­ster rokopisov slovenskega slovst­va. Ure­ja Zbra­no delo Antona Mar­ti­na Slomš­ka, zbirko Zbrana dela sloven­skih pes­nikov in pisatel­jev in zbirko filo­zofske ese­jis­tike Sidro.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

OGRIN, Mati­ja. Kocbek in Mounier. Primer­jal­na književnost. [Tiskana izd.]. 1997, let. 20, št. 1, str. 1–20.

OGRIN, Mati­ja. Aleš Ušeničnik in Izidor Cankar: soočen­je nju­nih lit­er­ar­noestet­skih pogle­dov ob Domu in sve­tu l. 1916. Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 1998, let. 46, št. 4, str. [347]-366.

OGRIN, Mati­ja. Filo­zof­sko delo prof. Milana Komar­ja. Pre­gled ob osemde­setlet­ni­ci. Dve domovi­ni : razprave o izsel­jen­stvu. [Tiskana izd.]. 2001, št. 14, str. 47–52.

OGRIN, Mati­ja. Kosov pogled na lit­er­arno aksi­ologi­jo in poj­movan­je vred­not pri France­tu Vebru. Primer­jal­na književnost. [Tiskana izd.]. dec. 2001, letn. 24, poseb­na števil­ka, str. 217–226.

OGRIN, Mati­ja. Lit­er­arno vred­noten­je na Slovenskem od 1918 do 1945. Primer­jal­na književnost. [Tiskana izd.]. junij 2002, letn. 25, št. 1, str. 27–37.

OGRIN, Mati­ja, ERJAVEC, Tomaž. Znanstvenokri­tične izda­je v elek­tronskem medi­ju, sloven­s­ki in češ­ki metodološ­ki pristopi k posre­dovan­ju besedil. Slav­i­ca lit­ter­aria. 2006, str. [247]-256.

ERJAVEC, Tomaž, OGRIN, Mati­ja. Lit­er­a­turinio pavel­do skait­menin­i­mas, taikant atviru­o­sius stan­dar­tus. Bib­li­ografi­ja. 2005/2006, str. 64–69.

OGRIN, Mati­ja. O dveh verz­i­jah romana S poti : raz­like, prikrite v vrstic­ah. Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. jan.-mar. 2008, letn. 56, št. 1, str. [19]-33.

OGRIN, Mati­ja. Vprašan­ja tradi­ci­je Škof­jeloškega pasi­jona : ekdotič­na per­spek­ti­va. Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. jul.-sep. 2008, letn. 56, št. 3, str. [289]-[304], ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja, ERJAVEC, Tomaž. Ekdoti­ka in tehnologi­ja : elek­tronske znanstvenokri­tične izda­je slovenskega slovst­va. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 54, št. 6, str. 57–72, tabela.

OGRIN, Mati­ja. Baročni frančiškan­s­ki pisatelj Anton Brešan (1638–1708) in nje­gov slovstveni opus. Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2009, letn. 57, št. 4, str. [555]-562.

OGRIN, Mati­ja. Dober Leg­ent teh Suet­nikov. Koroš­ki rokopis iz 18. sto­let­ja. Primer­jal­na književnost. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 34, št. 3, str. 65–79.

OGRIN, Mati­ja. Nez­nani rokopisi slovenskega slovst­va 17. in 18. sto­let­ja. Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2011, letn. 59, št. 4, str. [385]-399, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Anton Mar­tin Slomšek in vprašan­je enot­nos­ti slovenskega kul­turne­ga pros­to­ra = Anton Mar­tin Slomšek and the ques­tion of the uni­ty of the Slovene cul­tur­al space. V: PERENIČ, Urš­ka (ur.). Pros­tor v lit­er­a­turi in lit­er­atu­ra v pros­toru = Space in lit­er­a­ture and lit­er­a­ture in space. Ljubl­jana: Slav­is­tično društ­vo Sloveni­je, 2012. Letn. 60, št. 3, str. 457–468, 469–481. Slav­is­tič­na revi­ja, letn. 60, št. 3.

OGRIN, Mati­ja, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A reg­is­ter of ear­ly mod­ern Sloven­ian man­u­scripts. Jour­nal of the Text Encod­ing Ini­tia­tive. March 2013, issue 4, str. 1–13, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Pridi­ga p. Fer­di­nan­da Ljubl­janskega Na veli­ki petek 1722 v Škofji Loki. Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2014, [št.] 9, str. 94–108, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

OGRIN, Mati­ja. Ear­ly mod­ern Sloven­ian man­u­scripts. Encod­ing and pre­sent­ing descrip­tions, gen­res, and authors. Scrip­ta & e‑scripta : the jour­nal of inter­dis­ci­pli­nary medi­ae­val stud­ies. 2014, vol. 14, str. 39–45, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Bra­tovščinske iskre : duhov­na besedi­la baročnih bra­tovščin na Slovenskem. Acta his­to­ri­ae artis Sloveni­ca. [Tiskana izd.]. 2016, 21, [št.] 2, str. 55–88, 205, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Sloven­s­ka pridi­ga baročne dobe in redovne province : med retoričn­im izročilom in redovniško kariz­mo. Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2017, letn. 40, št. 2, str. 217–232.

OGRIN, Mati­ja. O vlo­gi rokopisov v dol­gem pre­ho­du iz rokopisne v tiskano knji­go v sloven­s­ki književnos­ti. Primer­jal­na književnost. [Tiskana izd.]. jun. 2017, letn. 40, št. 1, str. 43–58.

OGRIN, Mati­ja. Con­fra­ter­ni­ties in the Sloven­ian lands and their sig­nif­i­cance for Baroque Sloven­ian lit­er­a­ture. Acta his­to­ri­ae artis Sloveni­ca. [Tiskana izd.]. 2018, 23, [št.] 2, str. 233–243, 287, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Pol­jan­s­ki rokopis, veli­ka priča slovenskega pasi­jonskega izroči­la. Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2018, [št.] 13, str. 107–116, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

DITMAJER, Nina, OGRIN, Mati­ja, ERJAVEC, Tomaž. Encod­ing tex­tu­al vari­ants of the ear­ly mod­ern Sloven­ian poet­ic texts in TEI. Prispev­ki za nove­jšo zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2019, vol. 59, no. 1, str. 10–28, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Asketič­na ali med­i­ta­tiv­na proza slovenskega baro­ka. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 115–135, 354, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Kapucin Vik­torin Kran­js­ki in duhovni boj umi­ra­jočih. Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2021, [št.] 16, str. . 115–127, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

OGRIN, Mati­ja. Tro­je sto­letij škof­jeloške pasi­jonske pro­ce­si­je. Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2021, [št.] 16, str. 31–41, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

OGRIN, Mati­ja. Liri­ka Franc­eta Bal­an­tiča med mod­er­no in mod­ern­iz­mom. V: POGAČNIK, Jože (ur.), et al. Zbornik ob sedemde­setlet­ni­ci Franc­eta Berni­ka. Ljubl­jana: Znanstveno­razisko­val­ni cen­ter SAZU, Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede, 1997. Str. 389–403.

OGRIN, Mati­ja. Površ­je in žar­išče krize Doma in sve­ta leta 1937. V: DOLGAN, Mar­jan (ur.). Kriza revi­je “Dom in svet” leta 1937 : zbornik doku­men­tov. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2001. Str. 427–450.

OGRIN, Mati­ja. Prešeren in Slomšek. V: FAGANEL, Jože (ur.), DOLINAR, Darko (ur.). France Prešeren — kul­tura — Evropa. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2002. Str. 241–252.

OGRIN, Mati­ja. Komar­je­vi filo­zof­s­ki vig­ili­ji na pot. V: OGRIN, Mati­ja (ur.), KOMAR, Milan. Iz dolge vig­ili­je. Ljubl­jana: Druži­na, 2002. Str. 179–189. Zbir­ka Sidro, 22.

OGRIN, Mati­ja. Lit­er­arno vred­noten­je pri Antonu in France­tu Vod­niku v dva­jsetih letih. V: ŠTUHEC, Miran (ur.), et al. Lit­er­arni izzivi. [Ljubl­jana]: Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti; Mari­bor: Pedagoš­ka fakul­te­ta, 2003. Str. 232–245.

OGRIN, Mati­ja. Trdi­nove kri­tiške pre­so­je in estet­s­ki pogle­di. V: DOVIĆ, Mar­i­jan (ur.). Janez Trdi­na med zgodovi­no, nar­o­dopis­jem in lit­er­aturo : jubile­j­na mono­grafi­ja. Novo mesto: Goga; Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 155–165.

OGRIN, Mati­ja. Lit­er­arnokri­tiš­ki in estet­s­ki pogle­di na sloven­sko lit­er­aturo. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Hele­na (ur.). Pretr­gane kore­nine : sle­di živl­jen­ja in dela Raj­ka Ložar­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 239–248. Opera eth­no­log­i­ca sloveni­ca.

OGRIN, Mati­ja. Uvod. O znanstvenih izda­jah in dig­i­tal­ni human­is­ti­ki. V: OGRIN, Mati­ja (ur.). Znanstvene izda­je in elek­tron­s­ki medij : razprave. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 7–21. Stu­dia lit­ter­aria.

OGRIN, Mati­ja. E‑Slomšek: edi­ci­js­ka vprašan­ja ob elek­tron­s­ki izda­ji Treh pridig o jeziku A. M. Slomš­ka. V: OGRIN, Mati­ja (ur.). Znanstvene izda­je in elek­tron­s­ki medij : razprave. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 71–82. Stu­dia lit­ter­aria.

OGRIN, Mati­ja. K Zbrane­mu delu Antona Mar­ti­na Slomš­ka. V: SLOMŠEK, Anton Mar­tin. Poez­i­ja : objavl­jene pes­mi : [poskus­ni zvezek]. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2006. Str. 369–375. Slomško­vo zbra­no delo, 1,1.

OGRIN, Mati­ja. Ured­niško poroči­lo k prvi knji­gi. V: SLOMŠEK, Anton Mar­tin. Poez­i­ja : objavl­jene pes­mi : [poskus­ni zvezek]. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2006. Str. 376–380. Slomško­vo zbra­no delo, 1,1.

OGRIN, Mati­ja. Pro­log k Zbrane­mu delu Antona Mar­ti­na Slomš­ka. V: OGRIN, Mati­ja (ur.), SLOMŠEK, Anton Mar­tin. Poez­i­ja : objavl­jene pes­mi. 2., dopol­nje­na in popravl­je­na izd. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2007. Str. 357–367. Zbra­no delo, 1, 1.

OGRIN, Mati­ja. Ured­niško poroči­lo k prvi knji­gi poez­i­je. V: OGRIN, Mati­ja (ur.), SLOMŠEK, Anton Mar­tin. Poez­i­ja : objavl­jene pes­mi. 2., dopol­nje­na in popravl­je­na izd. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2007. Str. 368–391. Zbra­no delo, 1, 1.

OGRIN, Mati­ja. Retors­ka proza na Slovenskem na začetku 18. sto­let­ja. V: BENEDIK, Metod (ur.), BENEDIK, Metod. Stol­ni­ca sv. Niko­la­ja v Ljubl­jani : 1707. V Ljubl­jani: Stol­na žup­ni­ja sv. Niko­la­ja: Inšti­tut za zgodovi­no Cerkve pri Teološ­ki fakul­teti; Cel­je: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2008. Str. 124–147, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Skalar­jev rokopis, 1643. Med­i­ta­tiv­na proza v kon­tek­stu katoliške obnove. V: BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.). Refor­ma­ci­ja na Slovenskem : (ob 500-let­ni­ci Trubar­jeve­ga rojst­va). 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2010. Str. 129–146. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 27.

OGRIN, Mati­ja. Sloven­sko slovst­vo v okvir­ih ljubl­janske škofi­je. V: DOLINAR, France M. (ur.). Ljubl­jan­s­ka škofi­ja : 550 let. Ljubl­jana: Nadškofi­ja, 2011. Str. 421–436.

OGRIN, Mati­ja, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. Rokopisi slovenskega slovst­va baročne in razsvetl­jenske dobe: pred­met več ved in metod. V: KRANJC, Simona (ur.). Med­dis­ci­pli­narnost v slovenis­ti­ki. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2011. Str. 337–341. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 30.

OGRIN, Mati­ja. Sloven­s­ka frančiškan­s­ka pridi­ga baročne dobe. Pisatelji Anton Brešan, Evgen Lauer in Adavkt Nikel ter nji­hove rokopisne pridi­ge. V: PREINFALK, Miha (ur.). Nez­nano in poz­abljeno iz 18. sto­let­ja na Slovenskem. Ljubl­jana: Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa ZRC SAZU: Sloven­sko društ­vo za preuče­van­je 18. sto­let­ja, 2011. Str. 227–248, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Skalar­jev rokopis, 1643. Med­i­ta­tiv­na proza v kon­tek­stu katoliške obnove. V: DEŽELAK TROJAR, Moni­ka (ur.), et al. Skalar­jev rokopis 1643 : edi­tio prin­ceps : znanstvenokri­tič­na izda­ja. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba; Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2011. Str. 926–945.

OGRIN, Mati­ja. Sloven­sko ver­sko slovst­vo ob kon­cu 18. in začetku 19. sto­let­ja : slovstveni kon­tekst pes­marice iz Loč, 1825. V: TRIESSNIG, Simon (ur.), SVETINA, Peter (ur.). Loš­ka cerkve­na pes­mar­i­ca iz leta 1825 : komen­ti­rana izda­ja rokopisne pes­marice iz Loč ob Baškem jezeru = Latschacher Kirchen­lied­buch aus dem Jahr 1825 : kom­men­tierte Aus­gabe des hand­schriftlichen Lied­buch­es aus Latschach ober dem Faak­ersee. 1. izd. Celovec: Mohor­je­va, 2012. Str. 141–153.

OGRIN, Mati­ja. Navezave na evrop­s­ka lit­er­ar­na obzor­ja v baročnem slovenskem slovstvu. V: JUVAN, Marko (ur.), ČALE-KNEŽEVIĆ, Morana. Sve­tovne književnos­ti in obrob­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Str. 221–232. Stu­dia lit­ter­aria.

OGRIN, Mati­ja. Frančiškan­s­ki baročni pisatelji Anton Brešan, Evgen Lauer in Adavkt Nikel ter nji­hove rokopisne pridi­ge. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Mat­jaž. S patri smo si bili dobri : tri sto­let­ja brežišk­ih frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav]. Krško: Zavod Nevio­dunum; Ljubl­jana: Brat Frančišek, 2013. Str. 225–255, ilus­tr. Zbir­ka Brežiške študi­je, 4.

OGRIN, Mati­ja. “Ob štir­ih po pridi­gi v vikariatu.” Pridi­ga kot duhovni kon­tekst Škof­jeloškega pasi­jona. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in nje­govi odmevi v slovenskem pros­toru. Izd. 1.0. Ljubl­jana: Sloven­sko društ­vo za preuče­van­je 18. sto­let­ja: Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa ZRC SAZU: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2015. Osem­na­js­to sto­let­je na Slovenskem, 2.

OGRIN, Mati­ja. Tro­je pes­mi o božji poti k Mar­i­ji Dobrovs­ki. V: DOLINAR, Janez (ur.). Mar­i­ja v leščevju : Dobro­va pri Ljubl­jani. Ljubl­jana: Salve, 2015. Str. 401–420, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Man­u­scripts of Sloven­ian peas­ant writ­ers and read­ers : gen­res, sub­jects, recep­tion. V: EDLUND, Ann-Catrine (ur.), ASHPLANT, T. G. (ur.), KUISMIN, Anna (ur.). Read­ing and writ­ing from below : explor­ing the mar­gins of moder­ni­ty. Umeå: Umeå Uni­ver­si­ty: Roy­al Skyt­tean Soci­ety, 2016. Str. 133–148, ilus­tr. North­ern stud­ies mono­graphs, 4, Vardagligt skrift­bruk, 4.

PRUNČ, Erich, OGRIN, Mati­ja, ERJAVEC, Tomaž. Kapel­s­ki pasi­jon v elek­tron­s­ki znanstvenokri­tični izda­ji. “Nov” rokopis, nove razisko­valne poti. V: KRŽIŠNIK, Eri­ka (ur.), et al. Toporišiče­va obdob­ja. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2016. Str. 395–402, ilus­tr. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 35.

OGRIN, Mati­ja. Zas­nove in možnos­ti Zbranih del. V: OGRIN, Mati­ja (ur.). Zbrana dela sloven­skih pes­nikov in pisatel­jev : 1946–2016 : 70 let izha­jan­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 21–40.

OGRIN, Mati­ja. Sloven­s­ki rokopisi o štir­ih posled­njih stvareh člove­ka in baročno esha­tološko izroči­lo. V: BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.), OGRIN, Mati­ja (ur.), PERENIČ, Urš­ka (ur.). Rokopisi slovenskega slovst­va od sred­nje­ga veka do mod­erne. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. Str. 33–41, ilus­tr. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 36.

ŽEJN, Andrej­ka, ERJAVEC, Tomaž, OGRIN, Mati­ja. Pol­jan­s­ki rokopis : Baročno besedil­no izroči­lo o Jezusovem živl­jen­ju v elek­tron­s­ki izda­ji. V: BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.), OGRIN, Mati­ja (ur.), PERENIČ, Urš­ka (ur.). Rokopisi slovenskega slovst­va od sred­nje­ga veka do mod­erne. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. Str. 111–118, ilus­tr. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 36.

OGRIN, Mati­ja. Avguštinec Theophil Schinl, pridi­gar v ljubl­jan­s­ki križniš­ki cerkvi, in nje­go­va pridi­ga na god sv. Juri­ja. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubl­jana: Sred­n­ja šola za obliko­van­je in fotografi­jo, 2018. Str. 192–205, ilus­tr.

OGRIN, Mati­ja. Rokopis kot pre­od­da­ja slovenske tiskane knjige : primer Črnovrškega rokopisa. V: PERENIČ, Urš­ka (ur.), BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.). Stare­jši medi­ji slovenske književnos­ti : rokopisi in tis­ki. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2018. Str. 15–24. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 37.

OGRIN, Mati­ja. Pozno­baročni sloven­s­ki rokopisi — lit­er­ar­na tradi­ci­ja v spopri­je­mu z razsvetl­jen­sko cen­zuro. V: VIDMAR, Luka (ur.). Cen­zu­ra na Slovenskem od pro­tire­for­ma­ci­je do pred­marčne dobe. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Str. 119–150, ilus­tr. Apes aca­d­e­m­i­cae, 3.

OGRIN, Mati­ja. Sloven­s­ki rokopisi 17. sto­let­ja v sen­ci tridesetletne vojne in “doba književne­ga zas­to­ja”. V: KOČEVAR, Van­ja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetlet­na voj­na in Sloven­ci : evrop­s­ki kon­flikt in sloven­s­ki pros­tor v prvi polovi­ci 17. sto­let­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2020. Str. 375–398.

OGRIN, Mati­ja. Rokopis Dežel­skosod­ni, desetins­ki in vino­gors­ki red kneževine Kran­jske. Kodikološ­ki opis in izvor rokopisa. V: JELOVŠEK, Alen­ka (ur.). Gorske bukve 1582 : Gornih bukvi od kra­jlove svet­losti ofen inu potr­jen gen­er­al inu priv­i­legium. Iz nov v slaven­s­ki jezik iztul­mačan skuzi Andre­ja Recla, far­mostra na Raki : znanstvenokri­tič­na izda­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2021. Str. 107–120, 297–298, 305–307. Dela stare­jše­ga slovenskega slovst­va, knj. 2, Zbrana dela sloven­skih pes­nikov in pisatel­jev, knj. 284.

OGRIN, Mati­ja. Lit­er­arno vred­noten­je na Slovenskem. Od Frana Lev­sti­ka do Izidor­ja Cankar­ja. Ljubl­jana: Štu­dents­ka založ­ba, 2002. 343 str. Knjiž­na zbir­ka Clar­i­tas, št. 27.

OGRIN, Mati­ja, KOS, Mat­evž (ured­nik). Lit­er­arno vred­noten­je na Slovenskem : od 1918 do 1945. Ljubl­jana: Lit­er­arno-umet­niško društ­vo Lit­er­atu­ra, 2003. 270 str. Zbir­ka Novi pristopi.

SLOMŠEK, Anton Mar­tin, FAGANEL, Jože (avtor, avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik), OGRIN, Mati­ja (avtor, avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik), ERJAVEC, Tomaž, et al. Tri pridi­ge o jeziku : elek­tron­s­ka znanstvenokri­tič­na izda­ja v zapisu XML — TEI. Verz­i­ja 1.4. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2004.

OGRIN, Mati­ja (ured­nik, avtor), GRDINA, Igor, ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Dam­jan. Brižin­s­ki spomeni­ki = Mon­u­men­ta Frisin­gen­sia : elek­tron­s­ka znanstvenokri­tič­na izda­ja. Izda­ja 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2007.

CANKAR, Izidor, OGRIN, Mati­ja (avtor, avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik), VIDMAR, Luka (avtor, avtor dodat­ne­ga besedi­la, ured­nik), ERJAVEC, Tomaž, et al. S poti : elek­tron­s­ka znanstvenokri­tič­na izda­ja. Verz­i­ja 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2007.

ROMUALD, OGRIN, Mati­ja (ured­nik, avtor, komen­ta­tor), DEŽELAK TROJAR, Moni­ka (avtor, komen­ta­tor), ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Dam­jan, et al. Škof­jeloš­ki pasi­jon : elek­tron­s­ka znanstvenokri­tič­na izda­ja. Verz­i­ja 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2009.

ROMUALD, OGRIN, Mati­ja (ured­nik, avtor, komen­ta­tor, pre­va­jalec), DEŽELAK TROJAR, Moni­ka (avtor, komen­ta­tor, pre­va­jalec), et al. Škof­jeloš­ki pasi­jon : znanstvenokri­tič­na izda­ja. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba; Ljubl­jana: Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2009. 431 str., faks.

PRUNČ, Erich (avtor, ured­nik, pre­va­jalec), OGRIN, Mati­ja (avtor, ured­nik). Kapel­s­ki pasi­jon : komedi­ja od Kris­tuso­vi­ga trplin­ja, katiro so nekidej na te veli­ki četrtek inu na te velikonočni pon­delek v Kapli špi­lali : edi­tio prin­ceps : znanstvenokri­tič­na izda­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU; [Cel­je]: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba, 2016. 548 str., fotogr. Dela stare­jše­ga slovenskega slovst­va, knj. 1, Zbrana dela sloven­skih pes­nikov in pisatel­jev, knj. 267.

OGRIN, Mati­ja (avtor, fotograf), REZAR, Cvet­ka (ured­nik). Sloven­sko slovstveno izroči­lo : drob­ci slovenskega slovst­va, izročeni v rokopisih. Cel­je; Ljubl­jana: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba, 2019. 271 str., ilus­tr., zvd.

SICRIS – Mati­ja Ogrin

COBISS – Mati­ja Ogrin