doc. dr. Matija Ogrin

Biografija

Dr. Matija Ogrin (1967) je študiral primerjalno književnost in doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2001. Od leta 1996 deluje kot raziskovalec na ZRC SAZU, kjer preučuje starejšo slovensko literaturo od 17. do 19. stoletja. Pose­bej se je posvečal raziskavam starejših slovenskih rokopisnih besedil, za nekatera med njimi je pripravil znanstvenokritične izdaje (Škofjeloški pasijon, Kapelski pasijon). Ob tem se opira na metode elektronske obdelave besedil. Ureja repertorij z opisi in digitalnimi slikami Regi­ster rokopisov slovenskega slovstva. Ureja Zbrano delo Antona Martina Slomška, zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev in zbirko filozofske esejistike Sidro.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

OGRIN, Matija. Kocbek in Mounier. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. 1997, let. 20, št. 1, str. 1–20.

OGRIN, Matija. Aleš Ušeničnik in Izidor Cankar: soočenje njunih literarnoestetskih pogledov ob Domu in svetu l. 1916. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 1998, let. 46, št. 4, str. [347]-366.

OGRIN, Matija. Filozofsko delo prof. Milana Komarja. Pregled ob osemdesetletnici. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2001, št. 14, str. 47–52.

OGRIN, Matija. Kosov pogled na literarno aksiologijo in pojmovanje vrednot pri Francetu Vebru. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. dec. 2001, letn. 24, posebna številka, str. 217–226.

OGRIN, Matija. Literarno vrednotenje na Slovenskem od 1918 do 1945. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. junij 2002, letn. 25, št. 1, str. 27–37.

OGRIN, Matija, ERJAVEC, Tomaž. Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju, slovenski in češki metodološki pristopi k posredovanju besedil. Slavica litteraria. 2006, str. [247]-256.

ERJAVEC, Tomaž, OGRIN, Matija. Literaturinio paveldo skaitmeninimas, taikant atviruosius standartus. Bibliografija. 2005/2006, str. 64–69.

OGRIN, Matija. O dveh verzijah romana S poti : razlike, prikrite v vrsticah. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jan.-mar. 2008, letn. 56, št. 1, str. [19]-33.

OGRIN, Matija. Vprašanja tradicije Škofjeloškega pasijona : ekdotična perspektiva. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jul.-sep. 2008, letn. 56, št. 3, str. [289]-[304], ilustr.

OGRIN, Matija, ERJAVEC, Tomaž. Ekdotika in tehnologija : elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 54, št. 6, str. 57–72, tabela.

OGRIN, Matija. Baročni frančiškanski pisatelj Anton Brešan (1638−1708) in njegov slovstveni opus. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2009, letn. 57, št. 4, str. [555]-562.

OGRIN, Matija. Dober Legent teh Suetnikov. Koroški rokopis iz 18. stoletja. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 34, št. 3, str. 65–79.

OGRIN, Matija. Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2011, letn. 59, št. 4, str. [385]-399, ilustr.

OGRIN, Matija. Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora = Anton Martin Slomšek and the question of the unity of the Slovene cultural space. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2012. Letn. 60, št. 3, str. 457–468, 469–481. Slavistična revija, letn. 60, št. 3.

OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A register of early modern Slovenian manuscripts. Journal of the Text Encoding Initiative. March 2013, issue 4, str. 1–13, ilustr.

OGRIN, Matija. Pridiga p. Ferdinanda Ljubljanskega Na veliki petek 1722 v Škofji Loki. Pasijonski doneski … 2014, [št.] 9, str. 94–108, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

OGRIN, Matija. Early modern Slovenian manuscripts. Encoding and presenting descriptions, genres, and authors. Scripta & e‑scripta : the journal of interdisciplinary mediaeval studies. 2014, vol. 14, str. 39–45, ilustr.

OGRIN, Matija. Bratovščinske iskre : duhovna besedila baročnih bratovščin na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2016, 21, [št.] 2, str. 55–88, 205, ilustr.

OGRIN, Matija. Slovenska pridiga baročne dobe in redovne province : med retoričnim izročilom in redovniško karizmo. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2017, letn. 40, št. 2, str. 217–232.

OGRIN, Matija. O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. jun. 2017, letn. 40, št. 1, str. 43–58.

OGRIN, Matija. Confraternities in the Slovenian lands and their significance for Baroque Slovenian literature. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2018, 23, [št.] 2, str. 233–243, 287, ilustr.

OGRIN, Matija. Poljanski rokopis, velika priča slovenskega pasijonskega izročila. Pasijonski doneski … 2018, [št.] 13, str. 107–116, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

DITMAJER, Nina, OGRIN, Matija, ERJAVEC, Tomaž. Encoding textual variants of the early modern Slovenian poetic texts in TEI. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, vol. 59, no. 1, str. 10–28, ilustr.

OGRIN, Matija. Asketična ali meditativna proza slovenskega baroka. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 115–135, 354, ilustr.

OGRIN, Matija. Kapucin Viktorin Kranjski in duhovni boj umirajočih. Pasijonski doneski … 2021, [št.] 16, str. . 115–127, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

OGRIN, Matija. Troje stoletij škofjeloške pasijonske procesije. Pasijonski doneski … 2021, [št.] 16, str. 31–41, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

OGRIN, Matija. Lirika Franceta Balantiča med moderno in modernizmom. V: POGAČNIK, Jože (ur.), et al. Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 1997. Str. 389–403.

OGRIN, Matija. Površje in žarišče krize Doma in sveta leta 1937. V: DOLGAN, Marjan (ur.). Kriza revije »Dom in svet« leta 1937 : zbornik dokumentov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. Str. 427–450.

OGRIN, Matija. Prešeren in Slomšek. V: FAGANEL, Jože (ur.), DOLINAR, Darko (ur.). France Prešeren – kultura – Evropa. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002. Str. 241–252.

OGRIN, Matija. Komarjevi filozofski vigiliji na pot. V: OGRIN, Matija (ur.), KOMAR, Milan. Iz dolge vigilije. Ljubljana: Družina, 2002. Str. 179–189. Zbirka Sidro, 22.

OGRIN, Matija. Literarno vrednotenje pri Antonu in Francetu Vodniku v dvajsetih letih. V: ŠTUHEC, Miran (ur.), et al. Literarni izzivi. [Ljubljana]: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Maribor: Pedagoška fakulteta, 2003. Str. 232–245.

OGRIN, Matija. Trdinove kritiške presoje in estetski pogledi. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo : jubilejna monografija. Novo mesto: Goga; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 155–165.

OGRIN, Matija. Literarnokritiški in estetski pogledi na slovensko literaturo. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 239–248. Opera ethnologica slovenica.

OGRIN, Matija. Uvod. O znanstvenih izdajah in digitalni humanistiki. V: OGRIN, Matija (ur.). Znanstvene izdaje in elektronski medij : razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 7–21. Studia litteraria.

OGRIN, Matija. E‑Slomšek: edicijska vprašanja ob elektronski izdaji Treh pridig o jeziku A. M. Slomška. V: OGRIN, Matija (ur.). Znanstvene izdaje in elektronski medij : razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 71–82. Studia litteraria.

OGRIN, Matija. K Zbranemu delu Antona Martina Slomška. V: SLOMŠEK, Anton Martin. Poezija : objavljene pesmi : [poskusni zvezek]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2006. Str. 369–375. Slomškovo zbrano delo, 1,1.

OGRIN, Matija. Uredniško poročilo k prvi knjigi. V: SLOMŠEK, Anton Martin. Poezija : objavljene pesmi : [poskusni zvezek]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2006. Str. 376–380. Slomškovo zbrano delo, 1,1.

OGRIN, Matija. Prolog k Zbranemu delu Antona Martina Slomška. V: OGRIN, Matija (ur.), SLOMŠEK, Anton Martin. Poezija : objavljene pesmi. 2., dopolnjena in popravljena izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2007. Str. 357–367. Zbrano delo, 1, 1.

OGRIN, Matija. Uredniško poročilo k prvi knjigi poezije. V: OGRIN, Matija (ur.), SLOMŠEK, Anton Martin. Poezija : objavljene pesmi. 2., dopolnjena in popravljena izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2007. Str. 368–391. Zbrano delo, 1, 1.

OGRIN, Matija. Retorska proza na Slovenskem na začetku 18. stoletja. V: BENEDIK, Metod (ur.), BENEDIK, Metod. Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani : 1707. V Ljubljani: Stolna župnija sv. Nikolaja: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2008. Str. 124–147, ilustr.

OGRIN, Matija. Skalarjev rokopis, 1643. Meditativna proza v kontekstu katoliške obnove. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 129–146. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27.

OGRIN, Matija. Slovensko slovstvo v okvirih ljubljanske škofije. V: DOLINAR, France M. (ur.). Ljubljanska škofija : 550 let. Ljubljana: Nadškofija, 2011. Str. 421–436.

OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. Rokopisi slovenskega slovstva baročne in razsvetljenske dobe: predmet več ved in metod. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 337–341. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30.

OGRIN, Matija. Slovenska frančiškanska pridiga baročne dobe. Pisatelji Anton Brešan, Evgen Lauer in Adavkt Nikel ter njihove rokopisne pridige. V: PREINFALK, Miha (ur.). Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011. Str. 227–248, ilustr.

OGRIN, Matija. Skalarjev rokopis, 1643. Meditativna proza v kontekstu katoliške obnove. V: DEŽELAK TROJAR, Monika (ur.), et al. Skalarjev rokopis 1643 : editio princeps : znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2011. Str. 926–945.

OGRIN, Matija. Slovensko versko slovstvo ob koncu 18. in začetku 19. stoletja : slovstveni kontekst pesmarice iz Loč, 1825. V: TRIESSNIG, Simon (ur.), SVETINA, Peter (ur.). Loška cerkvena pesmarica iz leta 1825 : komentirana izdaja rokopisne pesmarice iz Loč ob Baškem jezeru = Latschacher Kirchenliedbuch aus dem Jahr 1825 : kommentierte Ausgabe des handschriftlichen Liedbuches aus Latschach ober dem Faakersee. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. Str. 141–153.

OGRIN, Matija. Navezave na evropska literarna obzorja v baročnem slovenskem slovstvu. V: JUVAN, Marko (ur.), ČALE-KNEŽEVIĆ, Morana. Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Str. 221–232. Studia litteraria.

OGRIN, Matija. Frančiškanski baročni pisatelji Anton Brešan, Evgen Lauer in Adavkt Nikel ter njihove rokopisne pridige. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav]. Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013. Str. 225–255, ilustr. Zbirka Brežiške študije, 4.

OGRIN, Matija. »Ob štirih po pridigi v vikariatu.« Pridiga kot duhovni kontekst Škofjeloškega pasijona. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru. Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015. Osemnajsto stoletje na Slovenskem, 2.

OGRIN, Matija. Troje pesmi o božji poti k Mariji Dobrovski. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015. Str. 401–420, ilustr.

OGRIN, Matija. Manuscripts of Slovenian peasant writers and readers : genres, subjects, reception. V: EDLUND, Ann-Catrine (ur.), ASHPLANT, T. G. (ur.), KUISMIN, Anna (ur.). Reading and writing from below : exploring the margins of modernity. Umeå: Umeå University: Royal Skyttean Society, 2016. Str. 133–148, ilustr. Northern studies monographs, 4, Vardagligt skriftbruk, 4.

PRUNČ, Erich, OGRIN, Matija, ERJAVEC, Tomaž. Kapelski pasijon v elektronski znanstvenokritični izdaji. »Nov« rokopis, nove raziskovalne poti. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), et al. Toporišičeva obdobja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 395–402, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 35.

OGRIN, Matija. Zasnove in možnosti Zbranih del. V: OGRIN, Matija (ur.). Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev : 1946–2016 : 70 let izhajanja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 21–40.

OGRIN, Matija. Slovenski rokopisi o štirih poslednjih stvareh človeka in baročno eshatološko izročilo. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 33–41, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36.

ŽEJN, Andrejka, ERJAVEC, Tomaž, OGRIN, Matija. Poljanski rokopis : Baročno besedilno izročilo o Jezusovem življenju v elektronski izdaji. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 111–118, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36.

OGRIN, Matija. Avguštinec Theophil Schinl, pridigar v ljubljanski križniški cerkvi, in njegova pridiga na god sv. Jurija. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018. Str. 192–205, ilustr.

OGRIN, Matija. Rokopis kot preoddaja slovenske tiskane knjige : primer Črnovrškega rokopisa. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 15–24. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37.

OGRIN, Matija. Poznobaročni slovenski rokopisi – literarna tradicija v spoprijemu z razsvetljensko cenzuro. V: VIDMAR, Luka (ur.). Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 119–150, ilustr. Apes academicae, 3.

OGRIN, Matija. Slovenski rokopisi 17. stoletja v senci tridesetletne vojne in »doba književnega zastoja«. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetletna vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. Str. 375–398.

OGRIN, Matija. Rokopis Deželskosodni, desetinski in vinogorski red kneževine Kranjske. Kodikološki opis in izvor rokopisa. V: JELOVŠEK, Alenka (ur.). Gorske bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki : znanstvenokritična izdaja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. Str. 107–120, 297–298, 305–307. Dela starejšega slovenskega slovstva, knj. 2, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 284.

OGRIN, Matija. Literarno vrednotenje na Slovenskem. Od Frana Levstika do Izidorja Cankarja. Ljubljana: Študentska založba, 2002. 343 str. Knjižna zbirka Claritas, št. 27.

OGRIN, Matija, KOS, Matevž (urednik). Literarno vrednotenje na Slovenskem : od 1918 do 1945. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2003. 270 str. Zbirka Novi pristopi.

SLOMŠEK, Anton Martin, FAGANEL, Jože (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), OGRIN, Matija (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), ERJAVEC, Tomaž, et al. Tri pridige o jeziku : elektronska znanstvenokritična izdaja v zapisu XMLTEI. Verzija 1.4. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2004.

OGRIN, Matija (urednik, avtor), GRDINA, Igor, ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Damjan. Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia : elektronska znanstvenokritična izdaja. Izdaja 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007.

CANKAR, Izidor, OGRIN, Matija (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), VIDMAR, Luka (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), ERJAVEC, Tomaž, et al. S poti : elektronska znanstvenokritična izdaja. Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007.

ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator), ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Damjan, et al. Škofjeloški pasijon : elektronska znanstvenokritična izdaja. Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009.

ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator, prevajalec), et al. Škofjeloški pasijon : znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009. 431 str., faks.

PRUNČ, Erich (avtor, urednik, prevajalec), OGRIN, Matija (avtor, urednik). Kapelski pasijon : komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtek inu na te velikonočni pondelek v Kapli špilali : editio princeps : znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; [Celje]: Celjska Mohorjeva družba, 2016. 548 str., fotogr. Dela starejšega slovenskega slovstva, knj. 1, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 267.

OGRIN, Matija (avtor, fotograf), REZAR, Cvetka (urednik). Slovensko slovstveno izročilo : drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 271 str., ilustr., zvd.

SICRIS – Matija Ogrin

COBISS – Matija Ogrin