asist. dr. Matjaž Grahornik

Mat­jaž Gra­hornik (1983) je študi­ral zgodovi­no in leta 2021 dok­tori­ral na Filo­zof­s­ki fakul­teti v Mari­boru. V obdob­ju dok­torskega študi­ja se je leta 2019 izpopol­nje­val na Duna­ju pod men­torstvom redne pro­fe­sorice dr. Mar­i­je Wak­ounig (Uni Wien, Insti­tut für Osteu­ropäis­che Geschichte). Od leta 2016 je zaposlen na Zgodovinskem inšti­tu­tu Mil­ka Kosa ZRC SAZU, do leta 2021 kot mla­di razisko­valec, sedaj pa kot asis­tent z dok­toratom. Pretežno se ukvar­ja z zemljiško­pos­es­t­no in social­no podobo (Spod­nje) Šta­jer­ske v okviru nek­dan­je Hab­s­burške monarhi­je med 16. in 18. sto­let­jem. Leta 2019 je kot eden od avtor­jev mono­grafi­je Dvorec Bet­na­va pre­jel Priz­nan­je Izidor­ja Cankar­ja.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

GRAHORNIK, Mat­jaž. Zapuščin­s­ki inven­tar po Mar­i­ji Eleonori grofi­ci Orsi­ni-Rosen­berg, roj. grofi­ci Khisl, iz leta 1725. Mari­bor: Pokra­jin­s­ki arhiv, 2020. 238 str., ilus­tr. Gradi­vo za zgodovi­no Mari­b­o­ra, zv. 45.

GRAHORNIK, Mat­jaž. Janez Benedikt Grün­del. V: RATEJ, Mate­ja (ur.). Oseb­nos­ti slovenske med­i­cine. 1. izd. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Založ­ba ZRC, 2020. Str. 79–89, ilus­tr. Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, 24, Biografske študi­je, 17.

GRAHORNIK, Mat­jaž. Živl­jen­jske zgodbe prašk­ih “defen­estri­rancev”. V: KOČEVAR, Van­ja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetlet­na voj­na in Sloven­ci : evrop­s­ki kon­flikt in sloven­s­ki pros­tor v prvi polovi­ci 17. sto­let­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2020. Str. 21–60, ilus­tr.

GRAHORNIK, Mat­jaž. Fal­s­ki zemljiš­ki gospod­je v 19. sto­letju. V: REZMAN, Vili (ur.), et al. Naši duhovni­ki in nji­ho­va dela : [(zbornik sim­poz­i­ja 21. mar­ca 2019 v Rušah)]. Ruše: Lira — Društ­vo za razvoj, 2020. Str. 75–92, ilus­tr. Zbir­ka Ruše — tu sem jaz doma (gost).

GRAHORNIK, Mat­jaž. Zapuščin­s­ki inven­tar po Janezu Jakobu gro­fu Khis­lu iz leta 1690. Mari­bor: Pokra­jin­s­ki arhiv, 2019. 256 str., ilus­tr. Gradi­vo za zgodovi­no Mari­b­o­ra, zv. 44.

GRAHORNIK, Mat­jaž. Prva indus­tri­al­izaci­ja na Ruškem. V: et al. Prelom­na obdob­ja : [zbornik]. Ruše: Lira — Društ­vo za razvoj, 2019. Str. 7–37, ilus­tr. Zbir­ka Ruše — tu sem jaz doma (gost).

GRAHORNIK, Mat­jaž. Bet­na­va v obdob­ju od začet­ka 17. do kon­ca prve četr­tine 18. sto­let­ja. V: LAZARINI, Fran­ci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Bet­na­va. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2018. Str. 113–148, ilus­tr., rodosl. tabela. Castel­lolog­i­ca Sloveni­ca, 1.

GRAHORNIK, Mat­jaž. Rod­bi­na Khisl. V: RATEJ, Mate­ja (ur.). Mari­borske oseb­nos­ti. 1. izd. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Založ­ba ZRC, 2018. Str. 61–74, ilus­tr. Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, 16, Biografske študi­je, 12.

GOLEC, Boris, GRAHORNIK, Mat­jaž (ured­nik). Zad­nji Val­va­sor­je­vi potom­ci na Slovenskem : med domoz­nanstvom, nos­tal­gi­jo, poli­tiko, umet­nos­tjo in evtanaz­i­jo. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2018. 196 str., ilus­tr., rodosl. tabela. Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, 18, Biografske študi­je, 13.

GRAHORNIK, Mat­jaž. The ter­ri­to­ry on the right bank of the Dra­va between Mari­bor and Ptuj in mis­cel­la­neous sources from the 17th and 18th cen­tu­ry = Ozeml­je na desnem dravskem bregu med Mari­borom in Ptu­jem po pis(a)nih vir­ih iz 17. in 18. sto­let­ja. Ekonom­s­ka i eko­his­tori­ja : časopis za gospo­darsku povi­jest i povi­jest okoliša. 2017, vol. 13, br. 13, str. 25–35, ilus­tr., zvd.

GRAHORNIK, Mat­jaž, BIZJAK, Mat­jaž (ured­nik). Dvorec Mala Loka : sle­di časa in last­nikov. Treb­n­je: Knjižni­ca Pavla Golie, 2017. 205 str., ilus­tr.