doc. dr. Miha Preinfalk

Biografija

Oseb­ni podat­ki

- rojen 10. 6. 1974 v Ljubl­jani

Izo­braz­ba

- diplo­ma iz zgodovine, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani, 1998

- mag­is­ter­ij iz zgodovine, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani, 2001

- dok­torat iz zgodovine, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani, 2004

Nazivi

- dr. znanos­ti

- docent na UP FHŠ Kop­er za področ­je zgodovine (od 2006)

- višji znanstveni sodelavec ZRC SAZU (od 2009)

Zaposlitev

- od leta 1999 zaposlen na Zgodovinskem inšti­tu­tu Mil­ka Kosa ZRC SAZU

- v letih 2006–2018 tretjin­sko zaposlen na UP FHŠ Kop­er.

Vod­ja pro­gramov in pro­jek­tov

- od 2015 vod­ja pro­gra­ma Zgodovinskega inšti­tu­ta z naslovom Temeljne raziskave slovenske kul­turne pretek­losti;

- v obdob­ju 2014–2015 vod­ja slovenskega dela bilat­er­al­ne­ga sloven­sko-hrvaškega pro­jek­ta Hrvaško-slovenske povezave v 19. in prvi polovi­ci 20. sto­let­ja. Primer rod­bine Pon­gratz.

Sode­lo­van­je v pro­gramih in pro­jek­tih

a) zaključeni pro­jek­ti

- v obdob­ju 2001–2004 vključen v pro­gram Sloven­s­ka zgodov­ina od antike do 16. sto­let­ja;

- v obdob­ju 2001–2004 vključen v pro­jekt Vzpon in propad sred­njeveškega vitešt­va na Slovenskem;

- v obdob­ju 2005–2006 vključen v pro­jekt Živl­jen­je in delo pomem­b­nih oseb­nos­ti severovzhodne Sloveni­je;

- v obdob­ju 2006–2008 vključen v pro­jekt Stal­nice in prelo­mi v zgodovi­ni slovenskega pros­to­ra – v sklopu pro­jek­ta je izšla prva knji­ga listin iz nek­daj skrite­ga tur­jaškega arhi­va;

- v obdob­ju 2006–2008 vključen v pro­jekt Min­istrst­va za obram­bo Voja­ki iz slovenskega pros­to­ra na tujih tleh v pretek­losti;

- v obdob­ju 2007–2009 vključen v pro­jekt Sred­njeveš­ka in novoveš­ka pis­na dedišči­na na Slovenskem – edi­ci­je listin – v sklopu pro­jek­ta je izšla dru­ga knji­ga listin iz nek­daj skrite­ga tur­jaškega arhi­va;

- v obdob­ju 2011–2014 vključen v pro­jekt Vodil­ni human­isti slovenskega pros­to­ra med 16. in sre­do 19. sto­let­ja ter nji­ho­vo social­no in kul­turno okol­je;

- v obdob­ju 2011–2014 vključen v pro­jekt Sloven­s­ki topon­i­mi v času in pros­toru (His­torič­na topografi­ja Sloveni­je od sred­nje­ga veka do 19. sto­let­ja).

- v obdob­ju 2016–2019 vključen v pro­jekt Družbe­na in iden­titet­na mobil­nost v slovenskem pros­toru med pozn­im sred­njim vekom in raz­padom Hab­s­burške monarhi­je

b) tekoči pro­jek­ti in pro­gra­mi

- od leta 2004 vključen v pro­gram Zgodovinskega inšti­tu­ta z naslovom Temeljne raziskave slovenske kul­turne pretek­losti; v okviru pro­gra­ma izva­ja pred­vsem genealoške in heraldične raziskave plem­st­va na Slovenskem

- od leta 2017 vključen v pro­jekt Begun­ci – nikoli dokončana zgod­ba; v okviru tega pro­jek­ta razisku­je pred­vsem uso­do plem­st­va na Slovenskem med dru­go sve­tovno vojno in po njej

- od leta 2017 vključen v pro­jekt Tranzi­ci­ja hrvatskih eli­ta iz Hab­s­burške Monarhi­je u jugoslaven­sku državu (izva­ja Filo­zof­s­ka fakul­te­ta v Zagre­bu); v okviru tega pro­jek­ta razisku­je plem­st­vo na Slovenskem v obdob­ju med obe­ma sve­tovn­i­ma voj­na­ma in ga primer­ja s hrvaškim plem­stvom.

- od leta 2018 vključen v pro­jekt Zgodovin­s­ki atlas sloven­skih mest; v okviru tega pro­jek­ta razisku­je plemiš­ka bival­išča v Ljubl­jani

- od leta 2019 vključen v pro­jekt Umet­nost v času zatona plem­st­va: trans­for­ma­ci­je, translokaci­je in rein­ter­pretaci­je; v okviru tega pro­jek­ta bo raziskal delo­van­je Jože­fa Kala­san­ca barona Erber­ga na duna­jskem dvoru v obdob­ju 1808–1814.

Vod­stvene funkci­je

- od leta 2005 odgov­orni ured­nik Kro­nike, časopisa za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no;

- orga­ni­zaci­ja in vod­st­vo sim­poz­i­ja »Razumeti grad – vlo­ga in pomen gradov v sloven­s­ki zgodovi­ni« – Ljubl­jana, 23. in 24. 11. 2011

- orga­ni­zaci­ja in vod­st­vo okrogle mize »»Gradovi na Slovenskem danes in jutri – uso­da, načr­ti, per­spek­tive« – Ljubl­jana, 6. 11. 2012;

- orga­ni­zaci­ja in vod­st­vo ser­i­je okroglih miz »Gradovi na razpotju«, od sep­tem­bra 2013.

Nagrade in priz­nan­ja

2007 – sre­brni znak ZRC SAZU

2010 – Priz­nan­je Občine Ig

2010 – Ašk­erče­vo priz­nan­je

2014 – Zgodovin­sko-lit­er­ar­na nagra­da gro­fa Emi­la in grofice Jan­je Auersperg

Članst­vo

- od leta 1993 član Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je

- od leta 2001 član Slovenskega rodoslovne­ga društ­va

- od leta 2003 član avstri­jske Geneal­o­gisch-herald­is­che Gesellschaft »Adler«

- od leta 2007 član Öster­re­ichis­ch­er Bur­gen­vere­in

- od leta 2007 član izvršil­ne­ga odb­o­ra Slovenskega društ­va za preuče­van­je 18. sto­let­ja

- od leta 2019 član Asso­ci­a­tion for Slav­ic, East Euro­pean, & Eurasian Stud­ies (ASEEES).

Sode­lo­van­je v strokovnih komisi­jah

- član komisi­je pri zagov­oru dok­tora­ta Tomaža Lazar­ja (UL, Odd­elek za zgodovi­no FF, jan­u­ar 2010)

- član komisi­je pri zagov­oru dok­tora­ta Klaudi­je Sedar (UNG, Fakul­te­ta za podiplom­s­ki študij, sep­tem­ber 2013)

- član komisi­je pri zagov­oru dok­tora­ta Maje Toš (Uni­ver­sität Wien, Insti­tut für Geschichte, junij 2015)

- član komisi­je pri zagov­oru dok­tora­ta Pri­moža Gašper­iča (UP FHŠ, Odd­elek za geografi­jo, april 2016)

Področ­je delo­van­ja

V svo­jem razisko­van­ju se posveča pred­vsem genealoškim in heraldičn­im raziskavam plem­st­va na Slovenskem in v nek­dan­ji avstro–ogrski monarhi­ji, torej temi, ki je bila v pretek­losti zapos­tavl­je­na in celo neza­že­le­na. Zato se posveča pred­vsem temeljn­im raziskavam na tem področju in ugo­tavl­ja, katere plemiške družine in koliko jih je sploh živelo v današn­jem slovenskem pros­toru, kako so bile vpete v sloven­sko okol­je in kakšen pečat so pustile do današn­jih dni. Pri tem razbi­ja trdovratne in zako­ren­in­jene stereotipe o plem­stvu kot dom­nevnem tujku v sloven­s­ki družbi. Navezu­je stike s števil­ni­mi pri­pad­ni­ki nek­dan­je­ga plem­st­va, ki mu dovoli­jo vpoglede v svo­je zaseb­ne rod­binske arhive. Na ta način mu omogoča­jo raziskave, ki bi bile sicer nemogoče, saj je tovrst­no arhivsko gradi­vo širši javnos­ti nedostop­no. V pro­jek­tih, v katere je trenut­no vključen, razisku­je pred­vsem spre­mem­bo iden­titete, povezane s pre­ha­jan­jem posameznikov v različne družbene slo­je, pred­vsem ob povzdigu v plemiš­ki stan ter ob večjih družbenih prelom­nic­ah, npr. po kon­cu prve sve­tovne vojne.

Aktivno se ude­jstvu­je tudi glede prob­lematike slovenske gra­jske zapuščine. Tako je na ZRC SAZU orga­niziral inter­dis­ci­pli­narni sim­poz­ij o vlo­gi in pomenu sloven­skih gradov ter več okroglih miz, na kater­ih s strokovn­ja­ki pred­stavl­ja prob­lematiko ogroženih gra­jskih stavb. Sku­paj z Umet­nos­t­noz­godovin­s­ki inšti­tu­tom ZRC SAZU je tudi zas­no­val novo knjižno zbirko z naslovom Castel­lolog­i­ca Sloveni­ca, v kateri bodo inter­dis­ci­pli­narno pred­stavl­jene posamezne gra­jske stavbe na Slovenskem.

Je avtor več mono­grafij, poglav­ij v mono­grafi­jah, znanstvenih, strokovnih in poljud­nih člankov ter lek­sikalnih gesel v slovenskem, angleškem, nemškem in drugih tujih jezik­ih. S pred­stavitvi­jo svo­jih izsled­kov tudi v širšem okolju skr­bi za pop­u­lar­izaci­jo znanos­ti; v to obliko dis­em­i­naci­je znan­ja sodi­jo tudi inter­vju­ji v časopisih, na radiu in tele­viz­iji, pa tudi delavnice za učitel­je. Pogos­to opravl­ja tudi vlo­go recen­zen­ta in ured­ni­ka — tako je ured­nik več znanstvenih mono­grafij ter knjižnih zbirk, nacionalne revi­je in društvene­ga glasi­la.

Med­nar­o­d­no vpetost dokazu­je z referati, s kater­i­mi se aktivno udeležu­je med­nar­o­d­nih kon­fer­enc v tuji­ni in Sloveni­ji. Zlasti inten­zivno sodelu­je z avstri­jski­mi in hrvaški­mi kole­gi, trenut­no pa je vpet v med­nar­o­d­ni pro­jekt Tranzi­ci­ja hrvašk­ih elit iz Hab­s­burške monarhi­je v jugoslo­van­sko drža­vo, ki ga vodi Iskra Iveljić z zagre­bške Filo­zofske fakul­tete, v njem pa sodelu­je­jo tudi veli­ka sve­tov­na his­to­ri­ograf­s­ka ime­na, kot sta Pieter Jud­son in Mark Corn­wall.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

PREINFALK, Miha. Zemljiško gospost­vo Tur­jak pod tak­tirko Hansa Mor­daxa (1514 — 1515). Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 1998, 46, [št.] 1/2, str. 13–33, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Iz arhivskih fon­dov in zbirk : Tur­jaš­ki arhiv in nje­gove lis­tine. Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2001 (izš­lo 2002), letn. 24, št. 2, str. 83–90.

PREINFALK, Miha, ŽABOTA, Bar­bara. Grbi v kapeli sv. Juri­ja na Ljubl­janskem gradu — bis­er z napako?. Varst­vo spomenikov. 2001, 39, str. 84–105, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Rod­bi­na v luči sred­njevešk­ih listin. Zgodovin­s­ki časopis : glasi­lo Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je. [Tiskana izd.]. 2001 (izš­lo 2002), letn. 55, št. 3/4, str. 341–374.

PREINFALK, Miha. Genealoš­ka podo­ba rod­bine Zois od 18. do 20. sto­let­ja. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 51, št. 1, str. 27–50, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Auersper­gi na Šta­jer­skem. Časopis za zgodovi­no in nar­o­dopis­je. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 75(40), št. 2/3, str. 289–300.

PREINFALK, Miha. “To in nič druge­ga je vol­ja gospode” : nekaj utrinkov iz vsak­dan­je­ga živl­jen­ja na Brdu v dru­gi polovi­ci 18. sto­let­ja. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 52, št. 2, str. 151–156, portret.

PREINFALK, Miha. Auersper­gi in nji­hove povezave s Hrvaško. Povi­jes­ni prilozi. 2005, god. 24, 29, str. 79–99.

PREINFALK, Miha. Druži­na Roschütz — baroni, ki to niso bili. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 54, št. 1, str. 95–104.

PREINFALK, Miha. Evan­ge­lis­che, Luther­an­er, Accatholi­ci — die Fam­i­lie Auersperg und der Protes­tantismus in Niederöster­re­ich. Jahrbuch für die Geschichte des Protes­tantismus in Öster­re­ich. 2007, bd. 123, str. 219–228.

PREINFALK, Miha. Genealo­gie der Fam­i­lie Zois v. Edel­stein. Adler : Zeitschrift für Genealo­gie und Heraldik. Apr.-Jun. 2008, bd. 24 (38), h. 6, str. 266–283.

PREINFALK, Miha. Genealo­gie der Fam­i­lie Zois v. Edel­stein : Fort­set­zung von Seite 283. Adler : Zeitschrift für Genealo­gie und Heraldik. Jul.-Sep. 2008, bd. 24 (38), h. 7, str. 317–332, rodosl. tabele.

PREINFALK, Miha. Grof­je Thurn-Val­sassi­na na Koroškem. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Koroške. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2008. Str. 247–264, ilus­tr. Kro­ni­ka, 56(2008), 2.

PREINFALK, Miha. Rod­bi­na Scaria na Tuš­tan­ju. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine gradu Tuš­tanj pri Moravčah. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2009. Str. 201–220, ilus­tr. Kro­ni­ka, 57(2009), 2.

PREINFALK, Miha. Schloss Tuš­tanj (Tuff­stein) : ein­sames Zeug­nis des slowenis­chen Schlössererbes. Öster­re­ichis­ch­er Bur­gen­vere­in : Vere­in zur Erhal­tung his­torisch­er Baut­en. 2009, h. 2, str. 22–27, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Die Grafen Thurn-Val­sassi­na in Krain und Kärn­ten. Carinthia I : Mit­theilun­gen des Geschichtsvere­ines für Kärn­ten. 2010, jg. 200, str. 353–390, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Plemiš­ki naziv in grb Josi­pa Goru­pa. V: PREINFALK, Miha (ur.). Rod­bi­ni Kalis­ter in Gorup. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2010. Str. 157–162, ilus­tr. Kro­ni­ka, 58(2010), 1.

PREINFALK, Miha, ZADRAVEC, Dejan, HOZJAN, Andrej, BONIN, Zden­ka, PORCEDDA, Donatel­la. Herrschafts‑, Adels- und Pri­vatarchive in Slowe­nien. V: GFRORNER, Sabine (ur.), et al. Archivpflege und Archiva­lien­schutz : das Beispiel der Fam­i­lien­ar­chive und “Nach­lässe”. Wien: Stu­di­en­Ver­lag, 2011. Str. 625–660. Mit­teilun­gen des Öster­re­ichis­chen Staat­sarchivs, Bd. 56 (2011).

PREINFALK, Miha. Anton Gogala pl. Leesthal. Drevesa : bil­ten sloven­skih rodoslovcev. [Tiskana izd.]. jul. 2012, letn. 19, št. 1, str. 8–12, rodosl. tabela, fotogr.

PREINFALK, Miha. Pes­nik, slikar­ka in glas­benik — oporoke treh Auersper­gov s Šra­jbarskega tur­na. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 61, [št.] 1, str. 85–104, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Plem­st­vo na Loškem : primeri socialne mobil­nos­ti in novih iden­titet. Loš­ki raz­gle­di. 2016, 63, str. 125–150, fotogr., ris­bi.

PREINFALK, Miha. “Povero gen­tilu­o­mo — con molti figli­uoli” : zdravnik Marko Anton pl. Plenčič in nje­go­va druži­na. Goriš­ki let­nik : zbornik Goriškega muze­ja. 2020, št. 44, str. 33–44, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Druži­na Šker­pin pl. Ober­feld — primer kam­niškega plem­st­va. Kam­niš­ki zbornik. 2020, 25, str. 85–92, ilus­tr., rodosl. tabela.

PREINFALK, Miha. Služ­ba Tur­jačanov deželi do leta 1500. V: KOKOLE, Meto­da (ur.), LIKAR, Vojislav (ur.), WEISS, Peter (ur.). His­torični sem­i­nar 3 : zbornik pre­da­vanj 1998–2000. Ljubl­jana: Znanstveno­razisko­val­ni cen­ter SAZU, Založ­ba ZRC, 2000. Str. 117–134.

PREINFALK, Miha. Ig in nje­go­va okoli­ca v sred­njem veku. V: PREINFALK, Miha (ur.). Krim odmev bo dal : zbornik občine Ig 2002. Ig: Obči­na, 2002. Str. 17–30, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Lis­tine v zapuščin­skih inven­tar­jih kot zgodovin­s­ki vir v teori­ji in prak­si. V: MIHELIČ, Dar­ja (ur.). Ad fontes : Otorepčev zbornik. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 159–185.

PREINFALK, Miha. Radovlji­ca in grof­je Thurn-Val­sassi­na. V: SVETINA, Ivo (ur.), SLIVNIK, Franc­ka (ur.), ŠTEKAR-VIDIC, Ver­e­na (ur.). Anton Tomaž Lin­hart : jubile­j­na mono­grafi­ja ob 250-let­ni­ci rojst­va. Ljubl­jana: Sloven­s­ki gledal­iš­ki muzej; Radovlji­ca: Muze­ji radovljiške občine, 2005. Str. 509–525.

PREINFALK, Miha. “Boj pri Vudač­ki” ali Herbard Tur­jaš­ki v zgodovinopisju in lit­er­a­turi. V: JERŠE, Sašo (ur.), MIHELIČ, Dar­ja (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). Med sred­njo Evropo in Sre­dozeml­jem : Voje­tov zbornik. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. [189]-210, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Plemiš­ki grobovi kot kul­turni spomeni­ki : Miha Pre­in­falk. V: KOČICA, Jiři (ur.), KOKOT, Staša (ur.), SRAKAR, Andrej (ur.). Glip­tote­ka, razvo­j­na možnost kiparst­va v Ljubl­jani. Ljubl­jana: Zavod za kiparst­vo, 2007. Str. 59–72, fotogr.

PREINFALK, Miha. Rod­bi­na Auersperg in njeno kul­turno ude­jstvo­van­je. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Anton Alek­sander grof Auersperg — Anas­taz­ij Grün : razprave. 1. natis. Ljubl­jana: Nova revi­ja, 2009. Str. 157–172, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Anton Gogala di Leesthal : una breve biografia. V: BIASIOLO, Mon­i­ca (ur.). Pas­sione let­ter­atu­ra : Olga Gogala di Leesthal. Bologna: CLUEB, 2010. Str. 411–417, geneal. tabela. Lex­is, 2, Bib­liote­ca delle let­tere, 34.

PREINFALK, Miha. Grad Sevni­ca in nje­govi boji za last­ništ­vo (1595–1769). V: ZELIČ, Oskar Zoran (ur.). Grad Sevni­ca. 1. izd. Sevni­ca: Društ­vo Trg, 2011. Str. 83–101, ilus­tr., rodoslov­na tabela.

PREINFALK, Miha. Plem­st­vo s slovenskega pros­to­ra na bojiščih v tuji­ni. V: MIHELIČ, Dar­ja (ur.), BIZJAK, Mat­jaž (ur.). Voja­ki iz slovenskega pros­to­ra na tujih tleh v pretek­losti. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2011. Str. 177–204.

PREINFALK, Miha. Grof­je Engelshausi — poz­abljeni ižan­s­ki grašča­ki. V: HOSTNIK, Mar­tin (ur.), et al. Žup­ni­ja sv. Mar­ti­na na Igu : ob 300-let­ni­ci žup­ni­jske cerkve. Ig [i. e.] Ljubl­jana: Salve, 2011. Str. 136–152, ilus­tr., rodosl. tabela.

PREINFALK, Miha. Vpliv fran­coskih vojn na plem­st­vo v hab­s­burš­ki monarhi­ji. V: ŠTERBENC SVETINA, Bar­bara (ur.), GODEŠA, Mati­ja (ur.). Zgodovinske dimen­z­i­je Ilirskih provinc. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2012. Str. 75–86.

PREINFALK, Miha. Auersperzi u Beloj kra­ji­ni i nji­hovi kon­tak­ti s Hrvatskom u sred­njem vijeku. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Van­ja (ur.). Između kral­jevst­va i carst­va : studi­ja preko­graničnih kul­turnopovi­jes­nih veza. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2013. Str. 141–151, fotogr.

PREINFALK, Miha. Auersper­gi v Beli kra­ji­ni in nji­hovi sti­ki s Hrvaško v sred­njem veku. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Van­ja (ur.). Med cesarstvom in kral­jestvom : študi­ja čezme­jnih kul­turnoz­godovin­skih povezav. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2013. Str. 141–151, fotogr.

PREINFALK, Miha. Rodovno dre­vo gro­fov Thurn-Val­sassi­na od kon­ca 15. sto­let­ja do 1888. V: ŠTEH, Bog­dan. Zapuščin­s­ki inven­tar­ji radovljišk­ih gro­fov Thurn-Val­sassi­na v Arhivu Repub­like Sloveni­je : primer Janeza Kar­la (1645–1683). Radovlji­ca: Muze­ji radovljiške občine — Mest­ni muzej, 2013. Str. 10–11, rodosl. tabela. Naše mesto in ljud­je, zv. 5.

PREINFALK, Miha. Dvorec Zalog ter druži­ni Jel­louschek-Ficht­e­nau in Langer-Pod­goro. V: GRANDA, Stane (ur.). Straža : kraj topline, zelen­ja in mod­rine. Straža: Obči­na, 2014. Str. 345–358, fotogr.

PREINFALK, Miha. “Kran­js­ka je pravi vrt cve­ta plem­st­va” : plem­st­vo in plemiške družine v Slavi vojvo­dine Kran­jske = “Crain ist ein rechter Garten der Adel-Blühe” : der Adel und die Adels­fam­i­lien in der Ehre Deß Hert­zogth­ums Crain. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Stu­dia Val­va­so­ri­ana : zbornik sprem­nih študij ob prvem inte­gral­nem pre­vo­du Die Ehre Deß Hert­zogth­ums Crain v sloven­s­ki jezik. Ljubl­jana: Zavod Dežela Kran­js­ka, 2014. Str. 565–581.

PREINFALK, Miha. Novoveško plem­st­vo na Slovenskem : med zakoni gospo­darst­va in zahte­va­mi družbe. V: MIHELIČ, Dar­ja (ur.). Viz­i­ja raziskav slovenske gospo­darske in družbene zgodovine. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2014. Str. 139–147.

PREINFALK, Miha. Josef Frei­herr von Erberg — zwis­chen Zen­trum und Prov­inz. V: HEPPNER, Har­ald (ur.), et al. Prov­inz als Denk- und Lebens­form : der Donau-Karpaten­raum im lan­gen 19. Jahrhun­dert. Frank­furt am Main [etc.]: P. Lang, 2015. Str. 213–227. Neue Forschun­gen zur ost­mit­tel- und südos­teu­ropäis­chen Geschichte, Bd. 7.

PREINFALK, Miha. Rod­bi­na Hab­s­buržanov. V: ANTOLIČIČ, Gre­gor (ur.), et al. Franc Jožef. 1. izd. Ljubl­jana: Cankar­je­va založ­ba, 2016. Str. 9–25.

PREINFALK, Miha. Jožef baron Diet­rich in nje­gove povezave z rod­bi­no Sulkows­ki. V: NAWROT, Dar­iusz (ur.), MADEJ, Grze­gorz (ur.). Zapom­ni­ani książę­ta? : Sułkows­cy w XVIII-XX wieku. Katow­ice: Wydawnict­wo Uni­w­er­syte­tu Śląskiego, 2016. Str. 143–163, ilus­tr. Prace Naukowe Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach, nr. 3577.

PREINFALK, Miha. Feld­maršal Josef Radet­zky zaseb­no : pred­ni­ki, druži­na, potom­ci. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feld­maršal Radet­zky in Sloven­ci. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2017. Str. 27–50, ilus­tr. pril., fotogr., rodosl. tabele. The­saurus memo­ri­ae, Opus­cu­la, 5.

PREINFALK, Miha. Sle­di gro­fov Thurn-Val­sassi­na na Koroškem. V: SIMETINGER, Tomaž (ur.). Črna na Koroškem = Schwarzen­bach : [znanstve­na mono­grafi­ja]. 1. izd. Črna na Koroškem: Obči­na, 2018. Str. 122–130, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Mar­i­ja Terez­i­ja pod genealoškim drobnogle­dom. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Mar­i­ja Terez­i­ja : med razsvetl­jen­ski­mi refor­ma­mi in zgodovin­skim spomi­nom. 1. izd. Ljubl­jana: ZRC SAZU, Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa: Založ­ba ZRC, 2018. Str. 95–122, rodosl. tabele.

PREINFALK, Miha. Plem­st­vo v Met­li­ki 18. sto­let­ja : primer družine Erberg in njene socialne mobil­nos­ti. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Neu­markt — Möt­tling — Met­li­ka : nas­tanek in razvoj mes­ta od kon­ca 13. do začet­ka 19. sto­let­ja. Met­li­ka: Belokran­js­ki muzej, 2018. Str. 311–332, ilus­tr., rodosl. tabela.

PREINFALK, Miha. Druži­na Din­zl pl. Anger­burg : Druži­na Din­zl pl. Anger­burg = Din­zl of Anger­burg : a noble fam­i­ly from Turn pod Novim Gradom. V: EKAR, Miloš (ur.), VOLČJAK, Jure (ur.), ŽUMER, Vladimir (ur.). Pred­dvor — podobe min­ulih časov in lju­di : zbornik občine Pred­dvor. Pred­dvor: Obči­na, 2018. Str. 248–268, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Hab­s­burško plem­st­vo po letu 1918. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbe­na in iden­titet­na mobil­nost v slovenskem pros­toru med pozn­im sred­njim vekom in 20. sto­let­jem. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2019. Str. 181–206, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Hab­s­burško plem­st­vo in leto 1918. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Sloven­s­ki prelom 1918. Ljubl­jana: Sloven­s­ka mat­i­ca, 2019. Str. 251–266, ilus­tr.

KOSI, Miha, PREINFALK, Miha, SVOLJŠAK, Petra. The his­to­ry of Slove­nia : the Mid­dle Ages to the present. V: PERKO, Dra­go (ur.), CIGLIČ, Rok (ur.), ZORN, Mati­ja (ur.). The geog­ra­phy of Slove­nia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020. Str. 143–156, zvd., fotogr. World region­al geog­ra­phy book series.

PREINFALK, Miha. Grad Tur­jak in rod­bi­na Auersperg (Tur­jaš­ki). V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Rena­ta (ur.). Grad Tur­jak. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 17–67, ilus­tr., rodosl. tabela. Castel­lolog­i­ca Sloveni­ca, 2.

BIZJAK, Mat­jaž, PREINFALK, Miha. Tur­jaš­ki arhiv. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Rena­ta (ur.). Grad Tur­jak. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 209–226, ilus­tr. Castel­lolog­i­ca Sloveni­ca, 2.

PREINFALK, Miha. Tur­jak v spo­minih Philip­pa barona Wambol­ta. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Rena­ta (ur.). Grad Tur­jak. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 551–563, ilus­tr., rodosl. tabela. Castel­lolog­i­ca Sloveni­ca, 2.

PREINFALK, Miha. Grofi­ca Mar­i­ja Auersperg Attems in nje­na druži­na. V: RAČEVSKI, Mate­ja (ur.), et al. Pre­sek ust­var­jene kra­jine, arhitek­ture in likovne umet­nos­ti : primer Mar­i­je Auersperg Attems : zbornik recen­zi­ranih prispevkov. Volčji Potok: Arbore­tum, 2020. Str. 9–19, 106, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Andrej vitez Luschin pl. Eben­greuth (1807–1879) : pravnik. V: MIHELIČ, Lud­vik (ur.). Sodrašk­ih 800 : mono­grafi­ja ob 800-let­ni­ci prve pisne omem­be Sodražice. Sodraži­ca: Obči­na, 2020. Str. 884–887, ilus­tr.

PREINFALK, Miha. The trav­el­ling gen­tle­man count Ignaz Maria Attems the Younger : his ances­tors and descen­dants in the Sloven­s­ka Bistri­ca branch of the Attems Fam­i­ly. V: KOKOLE, Meto­da (ur.), et al. The let­ters of Count Ignaz Maria von Attems-Heili­genkreuz to his father (1734–1738). Dig­i­tal ed. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. E‑članek.

PREINFALK, Miha. Auersper­gi : po sledeh mogočne­ga tura. Ljubl­jana: Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa ZRC SAZU, 2005. 640 str., ilus­tr. The­saurus memo­ri­ae, Dis­ser­ta­tiones, 4.

PREINFALK, Miha, BRUCKMÜLLER, Ernst (ured­nik). Auersperg : Geschichte ein­er europäis­chen Fam­i­lie. Graz; Stuttgart: Stock­er, 2006. 688 str., ilus­tr.

PREINFALK, Miha. Gradi­vo za sloven­sko zgodovi­no v sred­njem veku. 6/2, Imen­sko kaza­lo. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 90 str. The­saurus memo­ri­ae, Fontes, 5.

PREINFALK, Miha, BIZJAK, Mat­jaž. Tur­jaš­ka knji­ga listin. 1, Lis­tine zaseb­nih arhivov Kran­jske gro­fovske in knež­je lin­i­je Tur­jašk­ih (Auersper­gov). Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2008-. Zv. <1->, ilus­tr. The­saurus memo­ri­ae, Fontes, 6.

BIZJAK, Mat­jaž, PREINFALK, Miha. Tur­jaš­ka knji­ga listin. 2, Doku­men­ti 15. sto­let­ja. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2009. 664 str., ilus­tr. The­saurus memo­ri­ae, Fontes, 8.

RUGÁLE, Mar­i­ano, PREINFALK, Miha. Blagoslovl­jeni in prek­leti. Del 1, Plemiške rod­bine 19. in 20. sto­let­ja na Slovenskem. 1. izd. Ljubl­jana: Viharnik, 2010. 252 str., fotogr. Zbir­ka Blagoslovl­jeni in prek­leti, 1.

RUGÁLE, Mar­i­ano, PREINFALK, Miha. Blagoslovl­jeni in prek­leti. Del 2, Po sledeh mla­jših plemišk­ih rod­bin na Slovenskem. 1. izd. Ljubl­jana: Viharnik, 2012. 271 str., ilus­tr. Zbir­ka Blagoslovl­jeni in prek­leti, 2.

PREINFALK, Miha. Plemiške rod­bine na Slovenskem : 18. sto­let­je. Del 1, Od Andri­oli­ja do Zor­na. 1. izd. Ljubl­jana: Viharnik, 2013. 285 str., ilus­tr., rodoslovne tabele. Zbir­ka Blagoslovl­jeni in prek­leti, knj. 3.

PREINFALK, Miha. Plemiške rod­bine na Slovenskem : 17. sto­let­je. Del 1, Od Bil­lich­grät­zov do Zanet­ti­jev. 1. izd. Ljubl­jana: Viharnik, 2014. 282 str., ilus­tr., rodoslovne tabele. Zbir­ka Blagoslovl­jeni in prek­leti, knj. 4.

PREINFALK, Miha. Plemiške rod­bine na Slovenskem : 16. sto­let­je. Del 1, Od Bar­bov do Zetschk­er­jev. 1. izd. Ljubl­jana: Viharnik, 2016. 376 str., ilus­tr., rodoslovne tabele. Zbir­ka Blagoslovl­jeni in prek­leti, knj. 5.

PREINFALK, Miha. Plemiške rod­bine na Slovenskem : 19. in 20. sto­let­je. Del 3, Od Aljančičev do Žol­ger­jev. 1. izd. Ljubl­jana: Viharnik, 2017. 296 str., ilus­tr., rodoslovne tabele. Zbir­ka Blagoslovl­jeni in prek­leti, knj. 6.

SICRIS – Miha Pre­in­falk

COBISS – Miha Pre­in­falk