doc. dr. Miha Preinfalk

Biografija

Osebni podatki

- rojen 10. 6. 1974 v Ljubljani

Izobrazba

- diploma iz zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1998

- magisterij iz zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001

- doktorat iz zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004

Nazivi

- dr. znanosti

- docent na UP FHŠ Koper za področje zgodovine (od 2006)

- višji znanstveni sodelavec ZRC SAZU (od 2009)

Zaposlitev

- od leta 1999 zaposlen na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU

- v letih 2006–2018 tretjinsko zaposlen na UP FHŠ Koper.

Vodja programov in projektov

- od 2015 vodja programa Zgodovinskega inštituta z naslovom Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti;

- v obdobju 2014–2015 vodja slovenskega dela bilateralnega slovensko-hrvaškega projekta Hrvaško-slovenske povezave v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Primer rodbine Pongratz.

Sodelovanje v programih in projektih

a) zaključeni projekti

- v obdobju 2001–2004 vključen v program Slovenska zgodovina od antike do 16. stoletja;

- v obdobju 2001–2004 vključen v projekt Vzpon in propad srednjeveškega viteštva na Slovenskem;

- v obdobju 2005–2006 vključen v projekt Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne Slovenije;

- v obdobju 2006–2008 vključen v projekt Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora – v sklopu projekta je izšla prva knjiga listin iz nekdaj skritega turjaškega arhiva;

- v obdobju 2006–2008 vključen v projekt Ministrstva za obrambo Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti;

- v obdobju 2007–2009 vključen v projekt Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na Slovenskem – edicije listin – v sklopu projekta je izšla druga knjiga listin iz nekdaj skritega turjaškega arhiva;

- v obdobju 2011–2014 vključen v projekt Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje;

- v obdobju 2011–2014 vključen v projekt Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja).

- v obdobju 2016–2019 vključen v projekt Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije

b) tekoči projekti in programi

- od leta 2004 vključen v program Zgodovinskega inštituta z naslovom Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti; v okviru programa izvaja predvsem genealoške in heraldične raziskave plemstva na Slovenskem

- od leta 2017 vključen v projekt Begunci – nikoli dokončana zgodba; v okviru tega projekta raziskuje predvsem usodo plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej

- od leta 2017 vključen v projekt Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu (izvaja Filozofska fakulteta v Zagrebu); v okviru tega projekta raziskuje plemstvo na Slovenskem v obdobju med obema svetovnima vojnama in ga primerja s hrvaškim plemstvom.

- od leta 2018 vključen v projekt Zgodovinski atlas slovenskih mest; v okviru tega projekta raziskuje plemiška bivališča v Ljubljani

- od leta 2019 vključen v projekt Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije; v okviru tega projekta bo raziskal delovanje Jožefa Kalasanca barona Erberga na dunajskem dvoru v obdobju 1808–1814.

Vodstvene funkcije

- od leta 2005 odgovorni urednik Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino;

- organizacija in vodstvo simpozija »Razumeti grad – vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini« – Ljubljana, 23. in 24. 11. 2011

- organizacija in vodstvo okrogle mize »»Gradovi na Slovenskem danes in jutri – usoda, načrti, perspektive« – Ljubljana, 6. 11. 2012;

- organizacija in vodstvo serije okroglih miz »Gradovi na razpotju«, od septembra 2013.

Nagrade in priznanja

2007 – srebrni znak ZRC SAZU

2010 – Priznanje Občine Ig

2010 – Aškerčevo priznanje

2014 – Zgodovinsko-literarna nagrada grofa Emila in grofice Janje Auersperg

Članstvo

- od leta 1993 član Zveze zgodovinskih društev Slovenije

- od leta 2001 član Slovenskega rodoslovnega društva

- od leta 2003 član avstrijske Genealogisch-heraldische Gesellschaft »Adler«

- od leta 2007 član Österreichischer Burgenverein

- od leta 2007 član izvršilnega odbora Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja

- od leta 2019 član Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES).

Sodelovanje v strokovnih komisijah

- član komisije pri zagovoru doktorata Tomaža Lazarja (UL, Oddelek za zgodovino FF, januar 2010)

- član komisije pri zagovoru doktorata Klaudije Sedar (UNG, Fakulteta za podiplomski študij, september 2013)

- član komisije pri zagovoru doktorata Maje Toš (Universität Wien, Institut für Geschichte, junij 2015)

- član komisije pri zagovoru doktorata Primoža Gašperiča (UP FHŠ, Oddelek za geografijo, april 2016)

Področje delovanja

V svojem raziskovanju se posveča predvsem genealoškim in heraldičnim raziskavam plemstva na Slovenskem in v nekdanji avstro–ogrski monarhiji, torej temi, ki je bila v preteklosti zapostavljena in celo nezaželena. Zato se posveča predvsem temeljnim raziskavam na tem področju in ugotavlja, katere plemiške družine in koliko jih je sploh živelo v današnjem slovenskem prostoru, kako so bile vpete v slovensko okolje in kakšen pečat so pustile do današnjih dni. Pri tem razbija trdovratne in zakoreninjene stereotipe o plemstvu kot domnevnem tujku v slovenski družbi. Navezuje stike s številnimi pripadniki nekdanjega plemstva, ki mu dovolijo vpoglede v svoje zasebne rodbinske arhive. Na ta način mu omogočajo raziskave, ki bi bile sicer nemogoče, saj je tovrstno arhivsko gradivo širši javnosti nedostopno. V projektih, v katere je trenutno vključen, raziskuje predvsem spremembo identitete, povezane s prehajanjem posameznikov v različne družbene sloje, predvsem ob povzdigu v plemiški stan ter ob večjih družbenih prelomnicah, npr. po koncu prve svetovne vojne.

Aktivno se udejstvuje tudi glede problematike slovenske grajske zapuščine. Tako je na ZRC SAZU organiziral interdisciplinarni simpozij o vlogi in pomenu slovenskih gradov ter več okroglih miz, na katerih s strokovnjaki predstavlja problematiko ogroženih grajskih stavb. Skupaj z Umetnostnozgodovinski inštitutom ZRC SAZU je tudi zasnoval novo knjižno zbirko z naslovom Castellologica Slovenica, v kateri bodo interdisciplinarno predstavljene posamezne grajske stavbe na Slovenskem.

Je avtor več monografij, poglavij v monografijah, znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter leksikalnih gesel v slovenskem, angleškem, nemškem in drugih tujih jezikih. S predstavitvijo svojih izsledkov tudi v širšem okolju skrbi za popularizacijo znanosti; v to obliko diseminacije znanja sodijo tudi intervjuji v časopisih, na radiu in televiziji, pa tudi delavnice za učitelje. Pogosto opravlja tudi vlogo recenzenta in urednika – tako je urednik več znanstvenih monografij ter knjižnih zbirk, nacionalne revije in društvenega glasila.

Mednarodno vpetost dokazuje z referati, s katerimi se aktivno udeležuje mednarodnih konferenc v tujini in Sloveniji. Zlasti intenzivno sodeluje z avstrijskimi in hrvaškimi kolegi, trenutno pa je vpet v mednarodni projekt Tranzicija hrvaških elit iz Habsburške monarhije v jugoslovansko državo, ki ga vodi Iskra Iveljić z zagrebške Filozofske fakultete, v njem pa sodelujejo tudi velika svetovna historiografska imena, kot sta Pieter Judson in Mark Cornwall.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

PREINFALK, Miha. Zemljiško gospostvo Turjak pod taktirko Hansa Mordaxa (1514 – 1515). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 1998, 46, [št.] 1/2, str. 13–33, ilustr.

PREINFALK, Miha. Iz arhivskih fondov in zbirk : Turjaški arhiv in njegove listine. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2001 (izšlo 2002), letn. 24, št. 2, str. 83–90.

PREINFALK, Miha, ŽABOTA, Barbara. Grbi v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu – biser z napako?. Varstvo spomenikov. 2001, 39, str. 84–105, ilustr.

PREINFALK, Miha. Rodbina v luči srednjeveških listin. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2001 (izšlo 2002), letn. 55, št. 3/4, str. 341–374.

PREINFALK, Miha. Genealoška podoba rodbine Zois od 18. do 20. stoletja. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 51, št. 1, str. 27–50, ilustr.

PREINFALK, Miha. Auerspergi na Štajerskem. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 75(40), št. 2/3, str. 289–300.

PREINFALK, Miha. »To in nič drugega je volja gospode« : nekaj utrinkov iz vsakdanjega življenja na Brdu v drugi polovici 18. stoletja. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 52, št. 2, str. 151–156, portret.

PREINFALK, Miha. Auerspergi in njihove povezave s Hrvaško. Povijesni prilozi. 2005, god. 24, 29, str. 79–99.

PREINFALK, Miha. Družina Roschütz – baroni, ki to niso bili. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 54, št. 1, str. 95–104.

PREINFALK, Miha. Evangelische, Lutheraner, Accatholici – die Familie Auersperg und der Protestantismus in Niederösterreich. Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich. 2007, bd. 123, str. 219–228.

PREINFALK, Miha. Genealogie der Familie Zois v. Edelstein. Adler : Zeitschrift für Genealogie und Heraldik. Apr.-Jun. 2008, bd. 24 (38), h. 6, str. 266–283.

PREINFALK, Miha. Genealogie der Familie Zois v. Edelstein : Fortsetzung von Seite 283. Adler : Zeitschrift für Genealogie und Heraldik. Jul.-Sep. 2008, bd. 24 (38), h. 7, str. 317–332, rodosl. tabele.

PREINFALK, Miha. Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Koroške. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2008. Str. 247–264, ilustr. Kronika, 56(2008), 2.

PREINFALK, Miha. Rodbina Scaria na Tuštanju. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009. Str. 201–220, ilustr. Kronika, 57(2009), 2.

PREINFALK, Miha. Schloss Tuštanj (Tuffstein) : einsames Zeugnis des slowenischen Schlössererbes. Österreichischer Burgenverein : Verein zur Erhaltung historischer Bauten. 2009, h. 2, str. 22–27, ilustr.

PREINFALK, Miha. Die Grafen Thurn-Valsassina in Krain und Kärnten. Carinthia I : Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten. 2010, jg. 200, str. 353–390, ilustr.

PREINFALK, Miha. Plemiški naziv in grb Josipa Gorupa. V: PREINFALK, Miha (ur.). Rodbini Kalister in Gorup. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. Str. 157–162, ilustr. Kronika, 58(2010), 1.

PREINFALK, Miha, ZADRAVEC, Dejan, HOZJAN, Andrej, BONIN, Zdenka, PORCEDDA, Donatella. Herrschafts‑, Adels- und Privatarchive in Slowenien. V: GFRORNER, Sabine (ur.), et al. Archivpflege und Archivalienschutz : das Beispiel der Familienarchive und »Nachlässe«. Wien: StudienVerlag, 2011. Str. 625–660. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Bd. 56 (2011).

PREINFALK, Miha. Anton Gogala pl. Leesthal. Drevesa : bilten slovenskih rodoslovcev. [Tiskana izd.]. jul. 2012, letn. 19, št. 1, str. 8–12, rodosl. tabela, fotogr.

PREINFALK, Miha. Pesnik, slikarka in glasbenik – oporoke treh Auerspergov s Šrajbarskega turna. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 61, [št.] 1, str. 85–104, ilustr.

PREINFALK, Miha. Plemstvo na Loškem : primeri socialne mobilnosti in novih identitet. Loški razgledi. 2016, 63, str. 125–150, fotogr., risbi.

PREINFALK, Miha. »Povero gentiluomo — con molti figliuoli« : zdravnik Marko Anton pl. Plenčič in njegova družina. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2020, št. 44, str. 33–44, ilustr.

PREINFALK, Miha. Družina Škerpin pl. Oberfeld – primer kamniškega plemstva. Kamniški zbornik. 2020, 25, str. 85–92, ilustr., rodosl. tabela.

PREINFALK, Miha. Služba Turjačanov deželi do leta 1500. V: KOKOLE, Metoda (ur.), LIKAR, Vojislav (ur.), WEISS, Peter (ur.). Historični seminar 3 : zbornik predavanj 1998–2000. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2000. Str. 117–134.

PREINFALK, Miha. Ig in njegova okolica v srednjem veku. V: PREINFALK, Miha (ur.). Krim odmev bo dal : zbornik občine Ig 2002. Ig: Občina, 2002. Str. 17–30, ilustr.

PREINFALK, Miha. Listine v zapuščinskih inventarjih kot zgodovinski vir v teoriji in praksi. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Ad fontes : Otorepčev zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 159–185.

PREINFALK, Miha. Radovljica in grofje Thurn-Valsassina. V: SVETINA, Ivo (ur.), SLIVNIK, Francka (ur.), ŠTEKAR-VIDIC, Verena (ur.). Anton Tomaž Linhart : jubilejna monografija ob 250-letnici rojstva. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej; Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2005. Str. 509–525.

PREINFALK, Miha. »Boj pri Vudački« ali Herbard Turjaški v zgodovinopisju in literaturi. V: JERŠE, Sašo (ur.), MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. [189]-210, ilustr.

PREINFALK, Miha. Plemiški grobovi kot kulturni spomeniki : Miha Preinfalk. V: KOČICA, Jiři (ur.), KOKOT, Staša (ur.), SRAKAR, Andrej (ur.). Gliptoteka, razvojna možnost kiparstva v Ljubljani. Ljubljana: Zavod za kiparstvo, 2007. Str. 59–72, fotogr.

PREINFALK, Miha. Rodbina Auersperg in njeno kulturno udejstvovanje. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Anton Aleksander grof Auersperg – Anastazij Grün : razprave. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. Str. 157–172, ilustr.

PREINFALK, Miha. Anton Gogala di Leesthal : una breve biografia. V: BIASIOLO, Monica (ur.). Passione letteratura : Olga Gogala di Leesthal. Bologna: CLUEB, 2010. Str. 411–417, geneal. tabela. Lexis, 2, Biblioteca delle lettere, 34.

PREINFALK, Miha. Grad Sevnica in njegovi boji za lastništvo (1595−1769). V: ZELIČ, Oskar Zoran (ur.). Grad Sevnica. 1. izd. Sevnica: Društvo Trg, 2011. Str. 83–101, ilustr., rodoslovna tabela.

PREINFALK, Miha. Plemstvo s slovenskega prostora na bojiščih v tujini. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 177–204.

PREINFALK, Miha. Grofje Engelshausi – pozabljeni ižanski graščaki. V: HOSTNIK, Martin (ur.), et al. Župnija sv. Martina na Igu : ob 300-letnici župnijske cerkve. Ig [i. e.] Ljubljana: Salve, 2011. Str. 136–152, ilustr., rodosl. tabela.

PREINFALK, Miha. Vpliv francoskih vojn na plemstvo v habsburški monarhiji. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.), GODEŠA, Matija (ur.). Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. Str. 75–86.

PREINFALK, Miha. Auersperzi u Beloj krajini i njihovi kontakti s Hrvatskom u srednjem vijeku. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Između kraljevstva i carstva : studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. Str. 141–151, fotogr.

PREINFALK, Miha. Auerspergi v Beli krajini in njihovi stiki s Hrvaško v srednjem veku. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Med cesarstvom in kraljestvom : študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. Str. 141–151, fotogr.

PREINFALK, Miha. Rodovno drevo grofov Thurn-Valsassina od konca 15. stoletja do 1888. V: ŠTEH, Bogdan. Zapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Republike Slovenije : primer Janeza Karla (1645−1683). Radovljica: Muzeji radovljiške občine – Mestni muzej, 2013. Str. 10–11, rodosl. tabela. Naše mesto in ljudje, zv. 5.

PREINFALK, Miha. Dvorec Zalog ter družini Jellouschek-Fichtenau in Langer-Podgoro. V: GRANDA, Stane (ur.). Straža : kraj topline, zelenja in modrine. Straža: Občina, 2014. Str. 345–358, fotogr.

PREINFALK, Miha. »Kranjska je pravi vrt cveta plemstva« : plemstvo in plemiške družine v Slavi vojvodine Kranjske = »Crain ist ein rechter Garten der Adel-Blühe« : der Adel und die Adelsfamilien in der Ehre Deß Hertzogthums Crain. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014. Str. 565–581.

PREINFALK, Miha. Novoveško plemstvo na Slovenskem : med zakoni gospodarstva in zahtevami družbe. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Str. 139–147.

PREINFALK, Miha. Josef Freiherr von Erberg – zwischen Zentrum und Provinz. V: HEPPNER, Harald (ur.), et al. Provinz als Denk- und Lebensform : der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2015. Str. 213–227. Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropäischen Geschichte, Bd. 7.

PREINFALK, Miha. Rodbina Habsburžanov. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. Str. 9–25.

PREINFALK, Miha. Jožef baron Dietrich in njegove povezave z rodbino Sulkowski. V: NAWROT, Dariusz (ur.), MADEJ, Grzegorz (ur.). Zapomniani książęta? : Sułkowscy w XVIII-XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. Str. 143–163, ilustr. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr. 3577.

PREINFALK, Miha. Feldmaršal Josef Radetzky zasebno : predniki, družina, potomci. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feldmaršal Radetzky in Slovenci. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. Str. 27–50, ilustr. pril., fotogr., rodosl. tabele. Thesaurus memoriae, Opuscula, 5.

PREINFALK, Miha. Sledi grofov Thurn-Valsassina na Koroškem. V: SIMETINGER, Tomaž (ur.). Črna na Koroškem = Schwarzenbach : [znanstvena monografija]. 1. izd. Črna na Koroškem: Občina, 2018. Str. 122–130, ilustr.

PREINFALK, Miha. Marija Terezija pod genealoškim drobnogledom. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC, 2018. Str. 95–122, rodosl. tabele.

PREINFALK, Miha. Plemstvo v Metliki 18. stoletja : primer družine Erberg in njene socialne mobilnosti. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Neumarkt – Möttling – Metlika : nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja. Metlika: Belokranjski muzej, 2018. Str. 311–332, ilustr., rodosl. tabela.

PREINFALK, Miha. Družina Dinzl pl. Angerburg : Družina Dinzl pl. Angerburg = Dinzl of Angerburg : a noble family from Turn pod Novim Gradom. V: EKAR, Miloš (ur.), VOLČJAK, Jure (ur.), ŽUMER, Vladimir (ur.). Preddvor – podobe minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor. Preddvor: Občina, 2018. Str. 248–268, ilustr.

PREINFALK, Miha. Habsburško plemstvo po letu 1918. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. Str. 181–206, ilustr.

PREINFALK, Miha. Habsburško plemstvo in leto 1918. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenski prelom 1918. Ljubljana: Slovenska matica, 2019. Str. 251–266, ilustr.

KOSI, Miha, PREINFALK, Miha, SVOLJŠAK, Petra. The history of Slovenia : the Middle Ages to the present. V: PERKO, Drago (ur.), CIGLIČ, Rok (ur.), ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020. Str. 143–156, zvd., fotogr. World regional geography book series.

PREINFALK, Miha. Grad Turjak in rodbina Auersperg (Turjaški). V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 17–67, ilustr., rodosl. tabela. Castellologica Slovenica, 2.

BIZJAK, Matjaž, PREINFALK, Miha. Turjaški arhiv. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 209–226, ilustr. Castellologica Slovenica, 2.

PREINFALK, Miha. Turjak v spominih Philippa barona Wambolta. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 551–563, ilustr., rodosl. tabela. Castellologica Slovenica, 2.

PREINFALK, Miha. Grofica Marija Auersperg Attems in njena družina. V: RAČEVSKI, Mateja (ur.), et al. Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti : primer Marije Auersperg Attems : zbornik recenziranih prispevkov. Volčji Potok: Arboretum, 2020. Str. 9–19, 106, ilustr.

PREINFALK, Miha. Andrej vitez Luschin pl. Ebengreuth (1807−1879) : pravnik. V: MIHELIČ, Ludvik (ur.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 884–887, ilustr.

PREINFALK, Miha. The travelling gentleman count Ignaz Maria Attems the Younger : his ancestors and descendants in the Slovenska Bistrica branch of the Attems Family. V: KOKOLE, Metoda (ur.), et al. The letters of Count Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz to his father (1734−1738). Digital ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. E‑članek.

PREINFALK, Miha. Auerspergi : po sledeh mogočnega tura. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2005. 640 str., ilustr. Thesaurus memoriae, Dissertationes, 4.

PREINFALK, Miha, BRUCKMÜLLER, Ernst (urednik). Auersperg : Geschichte einer europäischen Familie. Graz; Stuttgart: Stocker, 2006. 688 str., ilustr.

PREINFALK, Miha. Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 90 str. Thesaurus memoriae, Fontes, 5.

PREINFALK, Miha, BIZJAK, Matjaž. Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov). Ljubljana: Založba ZRC, 2008-. Zv. <1->, ilustr. Thesaurus memoriae, Fontes, 6.

BIZJAK, Matjaž, PREINFALK, Miha. Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2009. 664 str., ilustr. Thesaurus memoriae, Fontes, 8.

RUGÁLE, Mariano, PREINFALK, Miha. Blagoslovljeni in prekleti. Del 1, Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2010. 252 str., fotogr. Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, 1.

RUGÁLE, Mariano, PREINFALK, Miha. Blagoslovljeni in prekleti. Del 2, Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2012. 271 str., ilustr. Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, 2.

PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 18. stoletje. Del 1, Od Andriolija do Zorna. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2013. 285 str., ilustr., rodoslovne tabele. Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 3.

PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014. 282 str., ilustr., rodoslovne tabele. Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 4.

PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 16. stoletje. Del 1, Od Barbov do Zetschkerjev. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2016. 376 str., ilustr., rodoslovne tabele. Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 5.

PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2017. 296 str., ilustr., rodoslovne tabele. Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 6.

SICRIS – Miha Preinfalk

COBISS – Miha Preinfalk