dr. Monika Deželak Trojar

Biografski podatki

- študij lat­inščine in zgodovine na Uni­verzi v Ljubl­jani

- podiplom­s­ki študij zgodovine na Uni­verzi v Mari­boru

- dok­tor­i­ca znanos­ti s področ­ja zgodovine

- od 2007 zaposle­na na Inšti­tu­tu za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, najprej kot mla­da razisko­val­ka, sedaj kot znanstve­na sodelav­ka

Težišče raziskovanja

- stare­jše sloven­sko slovst­vo 17. in 18. sto­let­ja

- zgodovinopis­je in kul­tur­na zgodov­ina sloven­skih dežel od 17. do 19. sto­let­ja

- jezuit­sko gledal­išče in dra­mati­ka v sloven­skih zgodovin­skih deže­lah in v širšem evropskem pros­toru v zgod­njem novem veku

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Enodi­jev pane­girik na čast kralju Teoderiku ali kako retori­ka piše zgodovi­no. Keria : stu­dia Lati­na et Grae­ca. [Tiskana izd.]. 2008, št. 2, letn. 10, str. 43–81.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Skalar­jev Eksem­plar od sveti­ga Bonaven­tu­ra : pred­stavitev neka­ter­ih tek­st­nokri­tičnih vprašanj. Primer­jal­na književnost. [Tiskana izd.]. dec. 2012, letn. 35, št. 3, str. 223–241.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. The Skalar man­u­script, a long for­got­ten jew­el of Sloven­ian Baroque lit­er­a­ture: a dig­i­tal schol­ar­ly crit­i­cal edi­tion of the man­u­script codex. Scrip­ta & e‑scripta : the jour­nal of inter­dis­ci­pli­nary medi­ae­val stud­ies. 2013, vol. 12, str. 9–23.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Živl­jen­je in delo Janeza Lud­vi­ka Schön­leb­na (1618–1681) v luči arhivskih virov. Zgodovin­s­ki časopis : glasi­lo Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 69, št. 1/2, str. 58–86, ilus­tr.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Oris J. L. Schön­leb­na kot gov­orni­ka in pridi­gar­ja. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 61, št. 3/4, str. 49–58, 165–166.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Pros­tori Janeza Lud­vi­ka Schön­leb­na (1618–1681) in nji­hov vpliv na potek nje­gove živl­jen­jske in ust­var­jalne poti. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 64, [št.] 1, str. 5–18, ilus­tr.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. J. L. Schön­leben : 400-let­ni­ca nje­gov­e­ga rojst­va in 350-let­ni­ca prve izda­je nje­gov­ih post­nih pridig. Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2018, [št.] 13, str. 117–129, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

RUČIGAJ, Luka (avtor, fotograf, ilus­tra­tor), DEŽELAK TROJAR, Moni­ka, DULAR, Anja, SVOLJŠAK, Son­ja. Kat­a­lo­gi in inven­tar­ji Auersper­gove knjižnice kot pom­ni­ki njene­ga kul­turnoz­godovinskega pom­e­na in razvo­ja skozi čas. V: MAHNIČ, Kat­ja (ur.), GOLOB, Nataša (ur.). Spomin, II = Mem­o­ry, II. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete: = Uni­ver­si­ty Press, Fac­ul­ty of Arts, 2019. 13, [št.] 1, str. 123–150, ilus­tr. Ars & human­i­tas, 13, 1.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Jezuit­s­ka dra­mati­ka in gledal­išče na Slovenskem. Jezik in slovst­vo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 167–182, 355, ilus­tr.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Schön­leb­no­vo pre­mišl­je­van­je na Veli­ki petek : Čezmer­nost bolečine (1673). Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2020, [št.] 15, str. 33–48, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Teo­ret­s­ka opre­delitev in vlo­ga dra­matike v jezuitskem redovnem ustro­ju. Primer­jal­na književnost. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 43, št. 2, str. 141–169.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Listi ob kodek­su Škof­jeloškega pasi­jona : znanil­ci tradi­ci­je škof­jeloške pasi­jonske pro­ce­si­je. Pasi­jon­s­ki done­s­ki … 2021, [št.] 16, str. 43–64, ilus­tr. Loš­ki raz­gle­di. Done­s­ki, Lon­ka. Mem­o­ra­bil­ia locopoli­tana.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Adam Skalar in nje­go­vo pre­va­jal­sko delo. V: OŽBOT, Mar­ti­na (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odpr­ta okna : kom­par­a­tivis­ti­ka in pre­va­jal­st­vo : Maj­di Stanovnik ob 75. rojst­nem dne­vu. Ljubl­jana: Društ­vo sloven­skih književnih pre­va­jal­cev: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2009. Str. 93–112.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Adam Skalar in nje­gov rokopis­ni kodeks — Skalar­je­vo pre­va­jal­sko delo. V: BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.). Refor­ma­ci­ja na Slovenskem : (ob 500-let­ni­ci Trubar­jeve­ga rojst­va). 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2010. Str. 19–40. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 27.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Skalar­jev rokopis 1643–2011: elek­tron­s­ka znanstvenokri­tič­na izda­ja rokopis­ne­ga kodek­sa. V: KRANJC, Simona (ur.). Med­dis­ci­pli­narnost v slovenis­ti­ki. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2011. Str. 83–88. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 30.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. J. L. Schön­leben in nje­gov pogled na recep­ci­jo slovenske retorske proze v 17. sto­letju. V: ŽBOGAR, Alen­ka (ur.). Recep­ci­ja slovenske književnos­ti. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2014. Str. 87–95. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 33.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Kan­on­izaci­ja Antona Mar­ti­na Slomš­ka v verskem in kul­turnem kon­tek­stu. V: DOVIĆ, Mar­i­jan (ur.), BASKAR, Bojan. Kul­turni svet­ni­ki in kan­on­izaci­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 287–308, ilus­tr. Stu­dia lit­ter­aria, 22.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Janez Lud­vik Schön­leben v luči geograf­skih in duhovno-kul­turnih pros­torov. V: JUVAN, Marko (ur.), et al. Pros­tori slovenske književnos­ti. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 225–243, 352. Stu­dia lit­ter­aria, 20.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Vlo­ga peri­oh ali sinops za rekon­struk­ci­jo dramske ust­var­jal­nos­ti ljubl­jan­skih jezuitov v zgod­njem novem veku. V: PERENIČ, Urš­ka (ur.), BJELČEVIČ, Alek­sander (ur.). Stare­jši medi­ji slovenske književnos­ti : rokopisi in tis­ki. 1. natis. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2018. Str. 139–147. Obdob­ja, Sim­poz­ij, = Sym­po­sium, 37.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka, ŽIGON, Tan­ja. Sloven­s­ki dok­tor­ji s področ­ja zgodovine na duna­js­ki uni­verzi. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodov­ina dok­torskih dis­ertacij sloven­skih kan­dida­tov na duna­js­ki Filo­zof­s­ki fakul­teti (1872–1918). 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. Str. 171–221, 421.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Pre­povedana Schön­leb­no­va mar­i­ološ­ka dela. V: VIDMAR, Luka (ur.). Cen­zu­ra na Slovenskem od pro­tire­for­ma­ci­je do pred­marčne dobe. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, 2020. Str. 61–93, ilus­tr. Apes aca­d­e­m­i­cae, 3.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka. Tridesetlet­na voj­na : njen zgodovinopis­ni in lit­er­arni odmev v Schön­leb­novih delih ter z njo povezano rojst­vo poj­ma “pietas Aus­tri­a­ca”. V: KOČEVAR, Van­ja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetlet­na voj­na in Sloven­ci : evrop­s­ki kon­flikt in sloven­s­ki pros­tor v prvi polovi­ci 17. sto­let­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2020. Str. 399–420.

ROMUALD, OGRIN, Mati­ja (ured­nik, avtor, komen­ta­tor), DEŽELAK TROJAR, Moni­ka (avtor, komen­ta­tor), ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Dam­jan, et al. Škof­jeloš­ki pasi­jon : elek­tron­s­ka znanstvenokri­tič­na izda­ja. Verz­i­ja 1.0. Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2009.

ROMUALD, OGRIN, Mati­ja (ured­nik, avtor, komen­ta­tor, pre­va­jalec), DEŽELAK TROJAR, Moni­ka (avtor, komen­ta­tor, pre­va­jalec), et al. Škof­jeloš­ki pasi­jon : znanstvenokri­tič­na izda­ja. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba; Ljubl­jana: Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2009. 431 str., faks.

SKALAR, Adam, DEŽELAK TROJAR, Moni­ka (avtor, komen­ta­tor), et al., DEŽELAK TROJAR, Moni­ka (ured­nik). Skalar­jev rokopis 1643 : edi­tio prin­ceps : znanstvenokri­tič­na izda­ja. Cel­je: Celjs­ka Mohor­je­va druž­ba: Društ­vo Mohor­je­va druž­ba; Ljubl­jana: Inšti­tut za sloven­sko lit­er­aturo in lit­er­arne vede ZRC SAZU, 2011. 959 str., faks.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka, VIDMAR, Luka (ured­nik). Janez Lud­vik Schön­leben (1618–1681) : oris živl­jen­ja in dela. 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 516 str., ilus­tr. Apes aca­d­e­m­i­cae, 1.

SICRIS – Moni­ka Deže­lak Tro­jar

COBISS – Moni­ka Deže­lak Tro­jar