dr. Monika Deželak Trojar

Biografski podatki

- študij latinščine in zgodovine na Univerzi v Ljubljani

- podiplomski študij zgodovine na Univerzi v Mariboru

- doktorica znanosti s področja zgodovine

- od 2007 zaposlena na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, najprej kot mlada raziskovalka, sedaj kot znanstvena sodelavka

Težišče raziskovanja

- starejše slovensko slovstvo 17. in 18. stoletja

- zgodovinopisje in kulturna zgodovina slovenskih dežel od 17. do 19. stoletja

- jezuitsko gledališče in dramatika v slovenskih zgodovinskih deželah in v širšem evropskem prostoru v zgodnjem novem veku

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

DEŽELAK TROJAR, Monika. Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku ali kako retorika piše zgodovino. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2008, št. 2, letn. 10, str. 43–81.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura : predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. dec. 2012, letn. 35, št. 3, str. 223–241.

DEŽELAK TROJAR, Monika. The Skalar manuscript, a long forgotten jewel of Slovenian Baroque literature: a digital scholarly critical edition of the manuscript codex. Scripta & e‑scripta : the journal of interdisciplinary mediaeval studies. 2013, vol. 12, str. 9–23.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618−1681) v luči arhivskih virov. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 69, št. 1/2, str. 58–86, ilustr.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 61, št. 3/4, str. 49–58, 165–166.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618−1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 64, [št.] 1, str. 5–18, ilustr.

DEŽELAK TROJAR, Monika. J. L. Schönleben : 400-letnica njegovega rojstva in 350-letnica prve izdaje njegovih postnih pridig. Pasijonski doneski … 2018, [št.] 13, str. 117–129, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

RUČIGAJ, Luka (avtor, fotograf, ilustrator), DEŽELAK TROJAR, Monika, DULAR, Anja, SVOLJŠAK, Sonja. Katalogi in inventarji Auerspergove knjižnice kot pomniki njenega kulturnozgodovinskega pomena in razvoja skozi čas. V: MAHNIČ, Katja (ur.), GOLOB, Nataša (ur.). Spomin, II = Memory, II. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2019. 13, [št.] 1, str. 123–150, ilustr. Ars & humanitas, 13, 1.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Jezuitska dramatika in gledališče na Slovenskem. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 65, št. 3/4, str. 167–182, 355, ilustr.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Schönlebnovo premišljevanje na Veliki petek : Čezmernost bolečine (1673). Pasijonski doneski … 2020, [št.] 15, str. 33–48, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Teoretska opredelitev in vloga dramatike v jezuitskem redovnem ustroju. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 43, št. 2, str. 141–169.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona : znanilci tradicije škofjeloške pasijonske procesije. Pasijonski doneski … 2021, [št.] 16, str. 43–64, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Adam Skalar in njegovo prevajalsko delo. V: OŽBOT, Martina (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. Str. 93–112.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Adam Skalar in njegov rokopisni kodeks – Skalarjevo prevajalsko delo. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 19–40. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Skalarjev rokopis 1643–2011: elektronska znanstvenokritična izdaja rokopisnega kodeksa. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 83–88. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30.

DEŽELAK TROJAR, Monika. J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. Str. 87–95. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 33.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Kanonizacija Antona Martina Slomška v verskem in kulturnem kontekstu. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), BASKAR, Bojan. Kulturni svetniki in kanonizacija. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 287–308, ilustr. Studia litteraria, 22.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Janez Ludvik Schönleben v luči geografskih in duhovno-kulturnih prostorov. V: JUVAN, Marko (ur.), et al. Prostori slovenske književnosti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 225–243, 352. Studia litteraria, 20.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Vloga perioh ali sinops za rekonstrukcijo dramske ustvarjalnosti ljubljanskih jezuitov v zgodnjem novem veku. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 139–147. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37.

DEŽELAK TROJAR, Monika, ŽIGON, Tanja. Slovenski doktorji s področja zgodovine na dunajski univerzi. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872−1918). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 171–221, 421.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Prepovedana Schönlebnova mariološka dela. V: VIDMAR, Luka (ur.). Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 61–93, ilustr. Apes academicae, 3.

DEŽELAK TROJAR, Monika. Tridesetletna vojna : njen zgodovinopisni in literarni odmev v Schönlebnovih delih ter z njo povezano rojstvo pojma »pietas Austriaca«. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetletna vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. Str. 399–420.

ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator), ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Damjan, et al. Škofjeloški pasijon : elektronska znanstvenokritična izdaja. Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009.

ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator, prevajalec), et al. Škofjeloški pasijon : znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009. 431 str., faks.

SKALAR, Adam, DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator), et al., DEŽELAK TROJAR, Monika (urednik). Skalarjev rokopis 1643 : editio princeps : znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2011. 959 str., faks.

DEŽELAK TROJAR, Monika, VIDMAR, Luka (urednik). Janez Ludvik Schönleben (1618−1681) : oris življenja in dela. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 516 str., ilustr. Apes academicae, 1.

SICRIS – Monika Deželak Trojar

COBISS – Monika Deželak Trojar