ŠSFF

Nataša Martina Pintarič

Študentski svet Filozofske Fakultete je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. Njegove glavne naloge so, da razpravlja o vsem, kar zadeva pravice in dolžnosti študentov, podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti učiteljev in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov. Iz sredstev, ki jih pridobi za svoje delovanje s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, sofinancira tudi raznovrstne dejavnosti, povezane s študijem, denimo ekskurzije, revije, predavanja ipd. ŠSFF podpira na primer projekt Filofest – mednarodni festival študentske filmske in video produkcije, na našem oddelku pa je pred kratkim podprl tisk zbornika povzetkov za mednarodno študentsko konferenco GLAS 2017 (Graecae Latinaeque antiquitatis studentes).

Delo ŠSFF je javno, zato se lahko sej udeležite vsi, ki vas to zanima. Njihovi zapisniki so dostopni na spletu. Študenti se lahko obrnejo na svetnika s svojega oddelka, kadar se jim zdi, da je v študijskem procesu prišlo do kratenja njihovih pravic ali imajo predloge za izboljšanje študija. Svetnik jih obvešča o aktualni problematiki na fakultetni in univerzitetni ravni, o spremembah v pravilnikih in razpisih Finančne komisije ŠSFF. Organizatorjem študentskih projektov pomaga pripraviti prijavo projekta na razpis za dodelitev sredstev. Enkrat letno organizira oddelčni sestanek, na katerem lahko študentje svoje predloge, pohvale in pritožbe predstavijo profesorjem.

Sestava ŠSFF

Na volitvah lahko za svetnika na Filozofski fakulteti kandidira vsak študent Filozofske fakultete. Za kandidata lahko glasujejo vsi redno in izredno vpisani študentje na posameznem oddelku. Volitve so vsako leto, in sicer drugi polni teden v novembru. Ko so izvoljeni predstavniki študentov, torej praviloma 22 članov – po en predstavnik z vsakega oddelka in en podiplomski študent, ti znotraj sveta izvolijo vodstvo, torej predsednika, dva podpredsednika in tajnika. Mandat svetnikov traja eno leto. Svetniki za svoje delo in sodelovanje na sejah sveta in ostalih organov Filozofske fakultete ne prejemajo plačila.

Študentska svetovalnica

V Študentski svetovalnici lahko študentje dobijo koristne informacije v zvezi s prepisi, ponavljanjem, študentskimi prošnjami in odgovore na številna druga vprašanja. Študentska svetovalnica se nahaja v Študentski pisarni v prizidku Filozofske fakultete. S svetovanjem se prostovoljno ukvarjajo študenti Filozofske fakultete. Svetovalnica je na voljo po dogovoru, vedno pa preko elektronskega naslova svetovalnica@ssff.si. V prostorih svetovalnice deluje tudi plakaterska služba, na katero se lahko študenti obrnejo, kadar želijo izobesiti plakate po fakulteti.

Povezave

Informacije o omrežju Eduroam
Spletna stran Študentskega sveta UL
Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih