izr. prof. dr. Tanja Žigon

Biografija

- študij ger­man­is­tike in zgodovine na Uni­verzi v Ljubl­jani

- daljša študi­js­ka in razisko­val­na bivan­ja v okviru različnih med­nar­o­d­nih pro­jek­tov v Vid­mu, na Duna­ju, v Salzbur­gu in v Münch­nu

- pro­movi­rala iz lit­er­arnih ved 2008

- od 2018 izred­na pro­fe­sor­i­ca za pre­vo­doslov­je na Filo­zof­s­ki fakul­teti Uni­verze v Ljubl­jani

- od 2013 do 2015 je bila koor­di­na­tor­i­ca evropskega pre­va­jalskega  pro­jek­ta TransStar Evropa za Sloveni­jo

- kot razisko­val­ka sodelu­je pri nekaj temeljnih razisko­val­nih pro­jek­tih

- je tudi vod­ja razisko­val­ne­ga pro­gra­ma Med­kul­turne lit­er­arnovedne študi­je

- pre­va­ja human­is­tič­na in druž­boslov­na besedi­la iz slovenščine v nemšči­no in obrat­no

Težišča raziskovanja

- nemško-sloven­s­ki vza­jem­ni odnosi,

- med­kul­tur­na lit­er­ar­na zgodov­ina (nemško čas­nikarst­vo in gledal­išče na Slovenskem v 18. in 19. sto­letju),

- sloven­s­ka kul­tur­na zgodov­ina,

- zgodov­ina pre­va­jan­ja,

kul­tur­ološke pre­vo­doslovne raziskave.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

ŽIGON, Tan­ja. Wochentlich­es Kund­schafts­blatt des Her­zogth­um Krain (1775–1776). Balthasar Hac­quet kot čas­nikar. Hac­que­tia. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 2, št. 2, str. 55–64.

ŽIGON, Tan­ja. “Wochentlich­es Kund­schafts­blatt” — das erste wöchentliche Blatt in Ljubl­jana (1775–1776). Zagre­ber Ger­man­is­tis­che Beiträge : ZGB. 2003, letn. 12, str. 231–255.

ŽIGON, Tan­ja. Deutschsprachige Presse in Slowe­nien (1707–1945). Teil 1, Deutschsprachige Presse in Krain bis 1860. Berichte und Forschun­gen : Jahrbuch des Bun­desin­sti­tuts für Ost­deutsche Kul­tur und Geschichte. 2004, bd. 12, str. 199–240.

ŽIGON, Tan­ja. Deutschsprachige Presse in Slowe­nien (1707–1945). Teil 2, Deutschsprachige Presse in Krain von 1860 bis 1945. Berichte und Forschun­gen : Jahrbuch des Bun­desin­sti­tuts für Ost­deutsche Kul­tur und Geschichte. 2005, bd. 13, str. 127–154.

ŽIGON, Tan­ja. Deutschsprachige Presse in Slowe­nien (1707–1945). Teil 3, Deutschsprachige Presse in der Unter­steier­mark, in Kärn­ten, in Görz und in Tri­est. Berichte und Forschun­gen : Jahrbuch des Bun­desin­sti­tuts für Ost­deutsche Kul­tur und Geschichte. 2005, bd. 13, str. 155–213.

ŽIGON, Tan­ja. Hein­rich Moritz Penns Stück Der Unter­gang Metul­lums : ein Beitrag zur deutschsprachige Lit­er­atur in Krain. Spiegelun­gen : Zeitschrift für deutsche Kul­tur und Geschichte Südos­teu­ropas. 2007, jg. 56, h. 2, str. 158–169.

ŽIGON, Tan­ja. Lud­vik Ger­monik in Peter Pavel pl. Radics — ustanovitel­ja Grill­parz­er­jeve­ga društ­va na Duna­ju. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 57, izred­na št., str. 317–328.

ŽIGON, Tan­ja. Von Wien in die “Öde des Prov­in­zlebens” : die vergessene Schrift­stel­lerin Hed­wig von Radics-Kaltenbrun­ner, ihr Leben und Schaf­fen in Laibach. Estu­dios filológi­cos ale­manes. 2010, vol. 20, str. 723–736.

ŽIGON, Tan­ja. Zwis­chen Laibach, Wien und Berlin : ein interkul­tureller und intellek­tueller Aus­tausch deutschsprachiger Frauen der Fed­er im 19. und ange­hen­den 20. Jahrhun­dert. V: BARTOSZEWICZ, Iwona (ur.), HAŁUB, Marek (ur.), TOMICZEK, Euge­niusz (ur.). Ger­man­is­tik im inter­diszi­plinären Gefüge. Wrocław: Wydawnict­wo Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego, 2010. Str. 31–45. Acta Uni­ver­si­tatis Wratislavien­sis, no. 3226, Ger­man­i­ca Wratislavien­sia, 130.

ŽIGON, Tan­ja. Kul­turelle Wech­sel­wirkun­gen : die slowenis­che Kul­tur und Lit­er­atur in einem deutschsprachi­gen Wochen­blatt aus Krain in den ersten zwei Jahrzehn­ten des 19. Jahrhun­derts. V: BARTOSZEWICZ, Iwona (ur.), HAŁUB, Marek (ur.), TOMICZEK, Euge­niusz (ur.). Akzente und Konzepte : her­aus­gegeben von Iwona Bar­toszewicz, Marek Hałub, Euge­niusz Tomiczek. Wrocław: Wydawnict­wo Uni­w­er­syte­tu Wro­clawskiego, 2011. Str. 201–215. Acta Uni­ver­si­tatis Wratislavien­sis, 3308, Ger­man­i­ca Wratislavien­sia, 134.

ŽIGON, Tan­ja. Hed­wig von Radics-Kaltenbrun­ner : Porträt ein­er verkan­nten deutschsprachi­gen Autorin aus Krain. Riječ : časopis za nauku o jeziku i književnos­ti. 2011, nova ser­i­ja, br. 6, str. 163–189.

UDOVIČ, Bošt­jan, ŽIGON, Tan­ja, ZLATNAR MOE, Mar­i­ja. Poseb­nos­ti pre­va­jan­ja strokovne­ga jezi­ka diplo­maci­je : primer Duna­jske kon­ven­ci­je o diplo­matskih odnosih. Slav­is­tič­na revi­ja : časopis za jezikoslov­je in lit­er­arne vede. [Tiskana izd.]. jul.-sep. 2011, letn. 59, št. 3, str. 269–291, tabele.

ŽIGON, Tan­ja. Deutsch-slowenis­che Kul­turbeziehun­gen im Land Krain anfang des 19. Jahrhun­derts. Estu­dios filológi­cos ale­manes. 2012, vol. 24, str. 495–506.

ŽIGON, Tan­ja. The image of the “Turk” in Slovene cul­ture in light of news­pa­per arti­cles. Across lan­guages and cul­tures. 2013, vol. 14, iss. 2, str. 267–286.

ŽIGON, Tan­ja. Kul­turelle Selb­stveror­tung und Iden­titäts­frage : der Krain­er Poly­his­tor Peter von Radics (1836–1912) zwis­chen zwei Sprachen und Kul­turen. Acta neophilo­log­i­ca. [Tiskana izd.]. 2013, [letn.] 46, [št.] 1/2, str. 25–38, 118.

ŽIGON, Tan­ja, KRAMBERGER, Petra. Presseerzeug­nisse als Aushängeschilder der nationalen Zuge­hörigkeit? : die Supre­matie der Deutschen über die Slowe­nen in der unter­steirischen Pub­lizis­tik des 19. Jahrhun­derts. Ger­manoslav­i­ca. 2014, jg. 25, h. 1, str. 27–42.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tama­ra, ŽIGON, Tan­ja, ZLATNAR MOE, Mar­i­ja. Viso­ka jezikov­na kom­pe­ten­ca v mater­nem jeziku kot temelj uspešne več­jez­ičnos­ti v Evrop­s­ki uni­ji. Teori­ja in prak­sa : revi­ja za družbe­na vprašan­ja. jul.-avg. 2014, letn. 51, št. 4, str. 636–653, 704, tabele.

ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tama­ra, ŽIGON, Tan­ja. I know lan­guages, there­fore, I can trans­late? : a com­par­i­son between the trans­la­tion com­pe­tence of for­eign lan­guage and Inter­lin­gual Medi­a­tion stu­dents. Trans­la­tion and inter­pret­ing stud­ies. 2015, vol. 10, issue 1, str. 87–107.

ŽIGON, Tan­ja. Der Kul­tur­trans­fer und die Lesekul­tur in Laibach (Ljubl­jana) Ende des 19. Jahrhun­derts. Acta neophilo­log­i­ca. [Tiskana izd.]. 2016, [letn.] 49, [št.] 1/2, str. 139–154.

ŽIGON, Tan­ja. Über­set­zung oder Adap­tion : Fall­beispiel Jakob Alešovec (1842–1901). Acta neophilo­log­i­ca. [Tiskana izd.]. 2017, [letn.] 50, [št.] 1/2, str. 153–171, tabele.

ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, STRSOGLAVEC, Đurđa, ŽIGON, Tan­ja. How lit­er­a­ture is trans­lat­ed between minor lan­guages. mTm — A Trans­la­tion Jour­nal. 2017, vol. 9, str. 168–191, tabeli.

MAČEK, Amal­i­ja, ŽIGON, Tan­ja. Poli­tik und Über­set­zen : Auswirkung der poli­tis­chen Wende(n) auf die Über­set­zun­gen aus dem Deutschen ins Slowenis­che. Spiegelun­gen : Zeitschrift für deutsche Kul­tur und Geschichte Südos­teu­ropas. 2017, jg. 12(66), h. 1, str. 25–42.

ŽIGON, Tan­ja. Prazno­van­je 400-let­nice refor­ma­ci­je v Ljubl­jani leta 1917 v luči arhivskih virov ter slovenskega in nemškega tiska. Sta­ti inu obsta­ti : revi­ja za vprašan­ja protes­tantiz­ma. [Tiskana izd.]. dec. 2018, letn. 14, [št.] 28, str. 43–60, 251.

ŽIGON, Tan­ja. Traduzioni di lib­ri per il popo­lo in sloveno : la leggen­da di san­ta Gen­ov­ef­fa e il suo pri­mo tradut­tore. Acta His­tri­ae. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 28, št. 3, str. 397–416, ilus­tr.

ŽIGON, Tan­ja. Matej Cigale (1819–1889) als Über­set­zer von Schul­büch­ern. Acta neophilo­log­i­ca. [Tiskana izd.]. 2020, [letn.] 53, [št.] 1/2, str. 167–182, tabele.

ŽIGON, Tan­ja. Prispev­ki Petra pl. Radic­sa (1836–1912) o obdob­ju refor­ma­ci­je na Kran­jskem. Sta­ti inu obsta­ti : revi­ja za vprašan­ja protes­tantiz­ma. [Tiskana izd.]. dec. 2020, letn. 16, [št.] 32, str. 287–310, 464–466.

ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, ŽIGON, Tan­ja. When the audi­ence changes : trans­lat­ing adult fic­tion for young read­ers. Trans­la­tion and inter­pret­ing stud­ies. Oct. 2020, vol. 15, issue 2, str. 242–260.

ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tama­ra, ŽIGON, Tan­ja. Who deter­mines the final ver­sion? : the roles of trans­la­tors, lan­guage revis­ers and edi­tors in the pub­lish­ing of a lit­er­ary trans­la­tion. Across lan­guages and cul­tures. 2021, vol. 22, no. 1, str. 14–44.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tama­ra, ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, ŽIGON, Tan­ja. Lit­er­ary trans­la­tors for lan­guages of low dif­fu­sion : mar­ket needs and train­ing chal­lenges in Slove­nia. The inter­preter and trans­la­tor train­er : ITT. 2021, vol. 15, no. 2, str. 243–259.

ŽIGON, Tan­ja. Zer­fall der Wert­sys­teme : Her­mann Broch — Mah­n­er für die Zukun­ft. V: Her­mann Broch — ein Engagiert­er zwis­chen Lit­er­atur und Poli­tik. Inns­bruck [etc.]: Stu­di­en­Ver­lag, 2004. Str. 47–57.

ŽIGON, Tan­ja. Stilis­tis­che Eige­narten pub­lizis­tis­ch­er Texte der Laibach­er Autorin Hed­wig von Radics-Kaltenbrun­ner (*1845; +1919). V: BRANDT, Gisela (ur.). Bausteine zu ein­er Geschichte des weib­lichen Sprachge­brauchs. 7, Fall­stu­di­en zum Umgang von Frauen mit Sprache : inter­na­tionale Fach­ta­gung, Dres­den 11.–14. 9. 2005. Stuttgart: H.-D. Heinz, Akademis­ch­er Ver­lag, 2006. Str. 151–169. Stuttgarter Arbeit­en zur Ger­man­is­tik, 435.

ŽIGON, Tan­ja. Eine slowenis­che Stimme in deutsch­er Sprache : Triglav, Zeitschrift für vater­ländis­che Inter­essen (1865–1870). V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), MOTZAN, Peter (ur.), SIENERTH, Ste­fan (ur.). Benachrichti­gen und ver­mit­teln : deutschsprachige Presse und Lit­er­atur in Ost­mit­tel- und Südos­teu­ropa im 19. und 20. Jahrhun­dert. München: IKGS-Ver­lag, 2007. Str. 97–117. Wis­senschaftliche Rei­he, Lit­er­atur- und Sprachgeschichte, Bd. 110.

ŽIGON, Tan­ja. Die deutschsprachige Geschäft­sko­r­re­spon­denz des 19. Jahrhun­derts in Krain : sprach­lich­es Gestal­tungsver­mö­gen von Cor­nelia Scholl­may­er-Cos­ta. V: BOHUŠOVÁ, Zuzana (ur.). Trans­la­toló­gia a jej súvis­losti 3 = Trans­la­tion­swis­senschaft und ihre Zusam­men­hänge = The trans­la­tion stud­ies and its con­text. Ban­ská Bystri­ca: Uni­verzi­ta Mate­ja Bela, Fakul­ta human­it­ných vied, 2009. Str. 81–92.

ŽIGON, Tan­ja. Das Post­we­sen als Mod­ernisierungs­fak­tor in Krain unter­sucht anhand der Stu­di­en von Peter von Radics (1836–1912). V: SOLOMON, Flav­ius (ur.), ZACH, Krista (ur.), BRANDT, Juliane (ur.). Vor­bild Europa und die Mod­ernisierung in Mit­tel- und Südos­teu­ropa. Berlin: LIT, 2009. Str. 87–103. Geschichte, Bd. 29.

ŽIGON, Tan­ja. Der Grill­parz­er-Vere­in : ein von Krain­ern gegrün­de­ter lit­er­arisch­er Zirkel in Wien. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), SASS, Maria (ur.), SIENERTH, Ste­fan (ur.). Lit­er­arische Zen­tren­bil­dung in Ost­mit­tel- und Südos­teu­ropa : Hermannstadt/Sibiu, Laibach/Ljubljana und weit­ere Fall­beispiele. München: IKGS, 2010. Str. 365–380. Veröf­fentlichun­gen des Insti­tuts für Deutsche Kul­tur und Geschichte Südos­teu­ropas an der Lud­wig-Max­i­m­il­ians-Uni­ver­sität München (IKGS), Wis­senschaftliche Rei­he (Lit­er­atur- und Sprachgeschichte), Bd. 120.

ŽIGON, Tan­ja. Umeščenost Klein­mayr­jeve­ga čas­ni­ka Laibach­er Zeitung in nje­gov­ih konkurenčnih izdaj v 18. sto­letju v evrop­s­ki kon­tekst. V: PREINFALK, Miha (ur.). Nez­nano in poz­abljeno iz 18. sto­let­ja na Slovenskem. Ljubl­jana: Zgodovin­s­ki inšti­tut Mil­ka Kosa ZRC SAZU: Sloven­sko društ­vo za preuče­van­je 18. sto­let­ja, 2011. Str. 297–316.

ŽIGON, Tan­ja. Pre­va­jan­je arhivskih virov o idri­js­ki čip­ki iz nemščine v slovenšči­no. V: et al. Idri­js­ka čip­ka : z nitjo pisana zgodov­ina. Idri­ja: Mest­ni muzej, 2012. Str. 60–79, ilus­tr., fak­sim.

ŽIGON, Tan­ja. Souf­fleure und ihre The­ater­jour­nale im deutschsprachi­gen The­ater in Ljubl­jana. V: LANG, Elis­a­beth (ur.). Schnittstellen : Sprache, Lit­er­atur, Fremd­sprachen­di­dak­tik. Ham­burg: Dr. Kovač, 2012. Str. 211–220. Stu­di­en zur Ger­man­is­tik, 43.

ŽIGON, Tan­ja. Die “mehrfache” Loy­al­ität der Presse im Land Krain in der zweit­en Hälfte des 19. Jahrhun­derts. V: SZENDI, Zoltán (ur.). Medal­isierung des Zer­falls der Dop­pel­monar­chie in deutschsprachi­gen Region­alpe­ri­odi­ka zwis­chen 1880 und 1914. Wien; Berlin: LIT, 2014. Str. 39–66. Tran­skul­turelle Forschun­gen an den Öster­re­ich-Bib­lio­theken im Aus­land.

ŽIGON, Tan­ja. Das lit­er­arisch-pub­lizis­tis­che Feld und der slowenisch-deutsche Kon­flikt in Krain nach 1848. V: UVANOVIĆ, Željko (ur.), et al. Slaw­isch-deutsche Kon­tak­te in Geschichte, Sprache und Kul­tur. Teil 1. Aachen: Shak­er, cop. 2014. Str. 361–383. Osi­jek­er Stu­di­en zu slaw­isch-deutschen Kon­tak­ten in Geschichte, Sprache, Lit­er­atur und Kul­tur, Bd. 2.

ŽIGON, Tan­ja. Souf­fleure sind die große Fed­er in [jeglich­er] The­ateruhr : wie sich Souf­fleure, Zettel­träger, Req­ui­si­toure und Bil­leteure in der Laibach­er The­ater­land­schaft ihren Platz sicherten und das Pub­likum eroberten. V: HEPPNER, Har­ald (ur.), et al. Prov­inz als Denk- und Lebens­form : der Donau-Karpaten­raum im lan­gen 19. Jahrhun­dert. Frank­furt am Main [etc.]: P. Lang, 2015. Str. 229–247. Neue Forschun­gen zur ost­mit­tel- und südos­teu­ropäis­chen Geschichte, Bd. 7.

ŽIGON, Tan­ja. Die deutschsprachige Pub­lizis­tik in Krain im lokalen und regionalen Kon­text. V: KRAMBERGER, Petra (ur.), et al. “Und die Brücke hat gezo­gen, die vom Ost zum West sich schwingt” : lit­er­arische, kul­turelle und sprach­liche Ver­net­zun­gen und Gren­züber­schre­itun­gen : Festschrift für Mira Miladi­nović Zalaznik. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. Str. 285–309. Zbir­ka Slovenske ger­man­is­tične študi­je, 14.

ŽIGON, Tan­ja. Die Rezep­tion der deutschen Autoren und Autorin­nen im slowenis­chen Gebi­et Ende des 19. Jahrhun­derts. V: LAZARESCU, Mar­i­ana-Vir­ginia (ur.), COTÂRLEA, Dalia (ur.). “Das rechte Gespräch : keine® ringt nach Gel­tung, aber jede® kommt zur Gel­tung!” : Beiträge zur deutschen und öster­re­ichis­chen Lit­er­atur der Jahrhun­der­twende vom 19. zum 20. Jahrhun­dert. Berlin: WVB, cop. 2018. Str. 111–132.

ŽIGON, Tan­ja. Melit­ta Pivec-Stelè (1894–1973), die erste Slowenin mit zwei Dok­tor­titeln. V: KRAMBERGER, Petra (ur.), SAMIDE, Ire­na (ur.), ŽIGON, Tan­ja (ur.). Frauen, die studieren, sind gefährlich : aus­gewählte Porträts slowenis­ch­er Frauen der Intel­li­genz. 1. Aufl. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2018. Str. 131–170, 267, 273, ilus­tr.

ŽIGON, Tan­ja. Geschichte ein­er Fre­und­schaft : Hed­wig von Radics-Kaltenbrun­ner (1845–1919) und Nataly von Eschstruth (1860–1939). V: KONDRIČ HORVAT, Ves­na (ur.), et al. Lit­er­arische Freiräume : Festschrift für Neva Šlibar. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. Str. 47–63, 534, 544, ilus­tr. Slovenske ger­man­is­tične študi­je, 15.

ŽIGON, Tan­ja. Miroslav Vil­har v luči ohran­jenih pisem in kore­spon­dence. V: JAKSETIČ, Drag­i­ca (ur.), et al. Miroslav Vil­har in nje­gov čas : ob 150. oblet­ni­ci Pivškega tab­o­ra na Kalcu. 1. izd. Piv­ka: Obči­na, 2019. Str. 63–91, ilus­tr.

DEŽELAK TROJAR, Moni­ka, ŽIGON, Tan­ja. Sloven­s­ki dok­tor­ji s področ­ja zgodovine na duna­js­ki uni­verzi. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodov­ina dok­torskih dis­ertacij sloven­skih kan­dida­tov na duna­js­ki Filo­zof­s­ki fakul­teti (1872–1918). 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. Str. 171–221, 421.

ŽIGON, Tan­ja, ALMASY, Karin. Devel­op­ment of Slovene spe­cial­ized ter­mi­nol­o­gy in the 19th cen­tu­ry through trans­la­tions of math­e­mat­ics and biol­o­gy text­books. V: PISANSKI PETERLIN, Agnes (ur.), MIKOLIČ JUŽNIČ, Tama­ra (ur.). Aca­d­e­m­ic writ­ing from cross-cul­tur­al per­spec­tives : explor­ing the syn­er­gies and inter­ac­tions. 1st ed. Ljubl­jana: Uni­ver­si­ty Press, Fac­ul­ty of Arts, 2020. Str. 22–54, ilus­tr. Zbir­ka Pre­vo­doslov­je in uporab­no jezikoslov­je.

MAČEK, Amal­i­ja, ŽIGON, Tan­ja. Gewun­dene Wege : die Über­set­zungspoli­tik in Slowe­nien. V: KACJAN, Brigi­ta (ur.), et al. Brück­en über­brück­en in der Fremd­sprachen­di­dak­tik und Trans­la­tion­swis­senschaft. Ham­burg: Dr. Kovač, 2020. Str. 179–196. Schriften­rei­he Stu­di­en zur Ger­man­is­tik, Bd 92.

ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, ŽIGON, Tan­ja. Said, spoke, splut­tered, spout­ed : the role of text edi­tors in styl­is­tic shifts in trans­lat­ed chil­dren’s lit­er­a­ture. V: VAN COILLIE, Jan (ur.), MCMARTIN, Jack (ur.). Chil­dren’s lit­er­a­ture in trans­la­tion : texts and con­texts. Leu­ven: Leu­ven Uni­ver­si­ty Press, 2020. Str. 125–140, ilus­tr. Trans­la­tion, inter­pret­ing and trans­fer, 2.

ŽIGON, Tan­ja, GABRIČ, Aleš (ured­nik). Nemš­ki čas­nik za slovenske interese — Triglav (1865–1870). Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2004. 343 str., ilus­tr. Knjižni­ca Kro­nike, časopisa za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no, zv. 9.

ŽIGON, Tan­ja (avtor, pre­va­jalec), PREINFALK, Miha (ured­nik). Zgodovin­s­ki spomin Kran­jske : živl­jen­je in delo Petra Pavla pl. Radic­sa (1836–1912). Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2009. 469 str.

ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, ŽIGON, Tan­ja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tama­ra. Cen­ter in per­ifer­i­ja : razmer­ja moči v sve­tu pre­va­jan­ja. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2015. 168 str., ilus­tr. Zbir­ka Pre­vo­doslov­je in uporab­no jezikoslov­je.

ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, ŽIGON, Tan­ja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tama­ra. Cen­ter in per­ifer­i­ja : razmer­ja moči v sve­tu pre­va­jan­ja. 1. izd., elek­tron­s­ka. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. 168 str. Zbir­ka Pre­vo­doslov­je in uporab­no jezikoslov­je.

ŽIGON, Tan­ja, ALMASY, Karin, LOVŠIN, Andrej. Vlo­ga in pomen pre­va­jan­ja učbenikov v 19. sto­letju : kul­turnoz­godovin­s­ki in jezikovni vidi­ki. 1. izd., elek­tron­s­ka. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. 176 str. Zbir­ka Pre­vo­doslov­je in uporab­no jezikoslov­je.

ŽIGON, Tan­ja, ALMASY, Karin, LOVŠIN, Andrej. Vlo­ga in pomen pre­va­jan­ja učbenikov v 19. sto­letju : kul­turnoz­godovin­s­ki in jezikovni vidi­ki. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani, 2017. 176 str., ilus­tr. Zbir­ka Pre­vo­doslov­je in uporab­no jezikoslov­je.

ZLATNAR MOE, Mar­i­ja, ŽIGON, Tan­ja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tama­ra. Cen­ter and periph­ery : pow­er rela­tions in the world of trans­la­tion. 1st Eng­lish ed., revised ed. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. 180 str., ilus­tr., graf. prikazi, tabele. Pre­vo­doslov­je in uporab­no jezikoslov­je.

ŽIGON, Tan­ja. Nemško časopis­je na Slovenskem. Ljubl­jana: Štu­dents­ka založ­ba, 2001. 101 str., ilus­tr. Knjiž­na zbir­ka Scrip­ta, Zgodov­ina, nem­cis­ti­ka.

ŽIGON, Tan­ja, UDOVIČ, Bošt­jan. Uvod v med­nar­o­dne orga­ni­zaci­je. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2013. 101 str., tabele.

UDOVIČ, Bošt­jan, ŽIGON, Tan­ja. Uvod v diplo­maci­jo in med­nar­o­dne orga­ni­zaci­je. 1. elek­tron­s­ka izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2020. 1 splet­ni vir (1 datote­ka ePUB), ilus­tr.

UDOVIČ, Bošt­jan, ŽIGON, Tan­ja. Uvod v diplo­maci­jo in med­nar­o­dne orga­ni­zaci­je. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2020. 167 str., ilus­tr.

ŽIGON, Tan­ja. Grad Haas­berg in knezi Windis­chgraetz. Logatec: Mali, 1992. 127 str., ilus­tr.; 2. izd. Logatec: Mali, 1995. 127 str., ilus­tr.

ŽIGON, Tan­ja. Planin­sko pol­je. Ljubl­jana: Tuma, 1997. 191 str., ilus­tr.

ŽIGON, Tan­ja, ALMASY, Karin (2020). Devel­op­ment of Slovene spe­cial­ized ter­mi­nol­o­gy in the 19th cen­tu­ry through trans­la­tions of math­e­mat­ics and biol­o­gy text­books. V: PISANSKI PETERLIN, Agnes in Tama­ra MIKOLIČ JUŽNIČ (ur.). Aca­d­e­m­ic writ­ing from cross-cul­tur­al per­spec­tives: explor­ing the syn­er­gies and inter­ac­tions. Ljubl­jana: Uni­ver­si­ty Press, Fac­ul­ty of Arts, 22–54.

SICRIS – Tan­ja Žigon

COBISS – Tan­ja Žigon