dr. Vojko Pavlin

Biografija

Rojen je bil 17. juni­ja 1965 v Šem­petru pri Novi Gori­ci. Osnovno šolo in gim­naz­i­jo je obisko­val v Novi Gori­ci. Leta 1990 je diplomi­ral na Filo­zof­s­ki fakul­teti (FF) v Ljubl­jani (A‑zgodovina, B‑nemški jezik s književnos­tjo). Od 1990 do 2001 je pouče­val v Šolskem cen­tru v Novi Gori­ci.  Mag­istrs­ki študij na FF je dokončal sep­tem­bra 2004 (Gospo­dars­ka in družbe­na podo­ba podežel­ja na Goriškem ob pre­ho­du pod Hab­s­buržane na osnovi goriškega urbar­ja iz leta 1507) pod men­torstvom prof. dr. Petra Šti­ha.  Med letoma 2004 in 2007 je izva­jal sem­i­narsko delo na Šoli za slovenske študi­je Stanisla­va Škrab­ca na Politehni­ki (zdaj Uni­verzi) v Novi Gori­ci. Leta 2012 je na FF dok­tori­ral (Goriš­ka – od vla­davine zad­njih gorišk­ih gro­fov do hab­s­burške dedne dežele) pod men­torstvom doc. dr. Borisa Gol­ca in somen­torstvom prof. dr. Petra Šti­ha. Od 2012 do 2015 je bil pro­jek­t­no zaposlen kot arhivist v Arhivu Repub­like Sloveni­je. Pol leta (2015/16) je bil zaposlen pri ure­jan­ju listin Arhi­va Slovenske frančiškanske province na Tro­mostovju v Ljubl­jani.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

PAVLIN, Vojko. Gospost­vo Renče in Hofer­je­vi renš­ki urbar­ji 16. sto­let­ja. Kro­ni­ka : časopis za sloven­sko kra­jevno zgodovi­no. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 51, št. 3, str. 229–248.

PAVLIN, Vojko. O razvo­ju gorišk­ih dežel­nih stanov do kon­ca 16. sto­let­ja : (pre­gled prob­lematike in stan­je raziskav v ital­i­jan­s­ki his­to­ri­ografi­ji). Zgodovin­s­ki časopis : glasi­lo Zveze zgodovin­skih društev Sloveni­je. [Tiskana izd.]. 2003, let. 57, št. 1/2, str. 71–84.

PAVLIN, Vojko. Goriš­ka in hab­s­burško-beneš­ki odnosi ob kon­cu 15. sto­let­ja v luči dnevnikov Mari­na Sanu­da. Annales : anali za istrske in medit­er­anske študi­je. Series his­to­ria et soci­olo­gia. [Tiskana izd.]. 2004, #let. #14, #št. #1, str. 17–34, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Goriš­ka bra­tovšči­na sv. Niko­la­ja in njen urbar iz leta 1520. Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2005, letn. 28, št. 2, str. 335–345.

PAVLIN, Vojko. Goriško gospost­vo na začetku 16. sto­let­ja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Goriške. Ljubl­jana: Zveza zgodovin­skih društev Sloveni­je, 2007. Str. 185–200, ilus­tr. Kro­ni­ka, 55(2007), 2.

PAVLIN, Vojko. Gli sta­ti provin­ciali goriziani : il prob­le­ma stori­co e l’ inter­pre­tazione sto­ri­ografi­ca. Quaderni giu­liani di sto­ria. lug./dic. 2008, anno 29, n. 2, str. 386–414.

PAVLIN, Vojko. Žup­ni­ja sv. Šte­fana v Solka­nu in njen kat­a­pan iz leta 1757. Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2013, letn. 36, št. 2, str. 329–346, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Žup­ni­ja sv. Šte­fana v Solka­nu in njen kat­a­pan iz leta 1757. Arhivi : glasi­lo Arhivskega društ­va in arhivov Sloveni­je. 2014, letn. 37, št. 2, str. 121–153, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Solkan v Gorišk­ih urbar­jih 16. sto­let­ja. V: MARUŠIČ, Branko (ur.). Jako stara vas na Goriškem je Solkan : zbornik ob tisočlet­ni­ci prve omem­be kra­ja. Solkan: Kra­jev­na skup­nost, 2001. Str. 40–55, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Žup­ni­ja sv. Petra v Šem­petru pri Gori­ci od nas­tan­ka do druge polovice 18. sto­let­ja. V: et al. Žup­ni­ja Šem­peter pri Gori­ci skozi sto­let­ja. Šem­peter pri Gori­ci: Žup­ni­ja, 2010. Str. 11–64, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Solka­n­s­ki žup­nik Rihard iz Gorice — Thurn?. V: FERRARI, Lil­iana (ur.), IANCIS, Pao­lo (ur.). Oltre i con­fi­ni : scrit­ti in onore di don Lui­gi Tavano per i suoi 90 anni. Gorizia: Isti­tu­to di sto­ria sociale e reli­giosa, 2013. Str. 83–91.

PAVLIN, Vojko, PODBERSIČ, Rena­to. Prilo­ga. V: et al. Žup­ni­ja Šem­peter pri Gori­ci skozi sto­let­ja. Šem­peter pri Gori­ci: Žup­ni­ja, 2010. Str. 179–201, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Pre­gled utrdb, vojašk­ih posadk in nji­hove številčnos­ti ter plač oziro­ma skup­nih stroškov za (hrvaško) Vojno kra­ji­no v letu 1578. V: NARED, Andrej (ur.), BONIN, Zden­ka. Arhivi — zak­lad­nice spom­i­na. Ljubl­jana: Arhiv Repub­like Sloveni­je: Zgodovin­s­ki arhiv: Nadškofi­js­ki arhiv; Kop­er: Pokra­jin­s­ki arhiv: Škofi­js­ki arhiv; Mari­bor: Pokra­jin­s­ki arhiv; Nadškofi­js­ki arhiv; v Novi Gori­ci: Pokra­jin­s­ki arhiv; Cel­je: Zgodovin­s­ki arhiv; na Ptu­ju: Zgodovin­s­ki arhiv, 2014. Str. 114–115, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko, GOLEC, Boris (ured­nik). Goriš­ka — od zad­njih gorišk­ih gro­fov do hab­s­burške dežele. Nova Gor­i­ca: Pokra­jin­s­ki arhiv, 2017. 288 str., ilus­tr., zvd.

PAVLIN, Vojko. Pre­bi­val­st­vo v solka­n­s­ki žup­ni­ji 1835–1864 na pod­la­gi matičnih knjig. Prvi del. Goriš­ki let­nik : zbornik Goriškega muze­ja. 20/21 (1993/1994), str. 27–50. ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Pre­bi­val­st­vo v solka­n­s­ki žup­ni­ji 1835–1864 na pod­la­gi matičnih knjig. (Dru­gi del). Goriš­ki let­nik : zbornik Goriškega muze­ja. 1997, št. 24, str. 35–54, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Primer uvel­javl­jan­ja kup­ne­ga pra­va in kolona­ta na Goriškem 16. sto­let­ja. Goriš­ki let­nik : zbornik Goriškega muze­ja. 2001, [št.] 28, str. 289–302.

PAVLIN, Vojko. Goriško gospost­vo ob pre­ho­du pod Hab­s­buržane na osnovi urbar­ja iz leta 1507. Nova Gor­i­ca: Goriš­ki muzej, Grad Kromberk, 2006. 230 str., ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. La pre­sen­za tedesca nel medio­e­vo goriziano. V: FERRARI, Lil­iana (ur.). Cul­tura tedesca nel Goriziano. Gorizia: Isti­tu­to di sto­ria sociale e reli­giosa; Udine: Forum, editrice uni­ver­si­taria Udi­nese, 2009. Str. 15–48. Fonti di cul­tura, 4.

PAVLIN, Vojko. Iz stare­jše zgodovine Grgar­ja : (pos­es­t­na in gospo­darsko-social­na podo­ba kra­ja). V: DOLJAK, Justi­na (ur.), et al. Grgars­ki zbornik. Grgar: Kra­jev­na skup­nost: Tur­is­tično društ­vo, 2009. Str. 48–67, ilus­tr.

PAVLIN, Vojko. Iz stare­jše zgodovine Renč. V: PAHOR, Miran (ur.), PAHOR, Radi­voj (ur.). Zbornik razprav o zgodovi­ni Renč : ob 750-let­ni­ci prve znane pisne omem­be kra­ja Renče leta 1256. Renče; Vogrsko: Obči­na, 2010. Str. 52–68, ilus­tr. Zbir­ka Odsti­ran­ja, knj. 1.

PAVLIN, Vojko. Zbir­ka dig­i­tal­nih pos­netkov arhivskega gradi­va za zgodovi­no Sloveni­je: Auersperg — lis­tine kne­zov Auersperg (Tur­jašk­ih) 1256–1881 : lis­tine 1690–1694 : del­ni arhivs­ki inven­tar : sig­natu­ra SI AS 2048/Auersperg : nalo­ga za strokovni izpit. Ljubl­jana: Arhiv Repub­like Sloveni­je, 2014. 44 f.

PAVLIN, Vojko. Kat­a­log dig­i­tal­iziranih matičnih in pas­toral­nih knjig sloven­skih žup­nij goriške nadškofi­je. Gor­i­ca: Zveza slovenske katoliške prosvete, 2016. 61 str.

SICRIS – Vojko Pavlin

COBISS – Vojko Pavlin