dr. Vojko Pavlin

Biografija

Rojen je bil 17. junija 1965 v Šempetru pri Novi Gorici. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Novi Gorici. Leta 1990 je diplomiral na Filozofski fakulteti (FF) v Ljubljani (A‑zgodovina, B‑nemški jezik s književnostjo). Od 1990 do 2001 je poučeval v Šolskem centru v Novi Gorici. Magistrski študij na FF je dokončal septembra 2004 (Gospodarska in družbena podoba podeželja na Goriškem ob prehodu pod Habsburžane na osnovi goriškega urbarja iz leta 1507) pod mentorstvom prof. dr. Petra Štiha. Med letoma 2004 in 2007 je izvajal seminarsko delo na Šoli za slovenske študije Stanislava Škrabca na Politehniki (zdaj Univerzi) v Novi Gorici. Leta 2012 je na FF doktoriral (Goriška – od vladavine zadnjih goriških grofov do habsburške dedne dežele) pod mentorstvom doc. dr. Borisa Golca in somentorstvom prof. dr. Petra Štiha. Od 2012 do 2015 je bil projektno zaposlen kot arhivist v Arhivu Republike Slovenije. Pol leta (2015÷16) je bil zaposlen pri urejanju listin Arhiva Slovenske frančiškanske province na Tromostovju v Ljubljani.

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

PAVLIN, Vojko. Gospostvo Renče in Hoferjevi renški urbarji 16. stoletja. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 51, št. 3, str. 229–248.

PAVLIN, Vojko. O razvoju goriških deželnih stanov do konca 16. stoletja : (pregled problematike in stanje raziskav v italijanski historiografiji). Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2003, let. 57, št. 1/2, str. 71–84.

PAVLIN, Vojko. Goriška in habsburško-beneški odnosi ob koncu 15. stoletja v luči dnevnikov Marina Sanuda. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2004, #let. #14, #št. #1, str. 17–34, ilustr.

PAVLIN, Vojko. Goriška bratovščina sv. Nikolaja in njen urbar iz leta 1520. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2005, letn. 28, št. 2, str. 335–345.

PAVLIN, Vojko. Goriško gospostvo na začetku 16. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Goriške. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2007. Str. 185–200, ilustr. Kronika, 55(2007), 2.

PAVLIN, Vojko. Gli stati provinciali goriziani : il problema storico e l‹ interpretazione storiografica. Quaderni giuliani di storia. lug./dic. 2008, anno 29, n. 2, str. 386–414.

PAVLIN, Vojko. Župnija sv. Štefana v Solkanu in njen katapan iz leta 1757. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2013, letn. 36, št. 2, str. 329–346, ilustr.

PAVLIN, Vojko. Župnija sv. Štefana v Solkanu in njen katapan iz leta 1757. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2014, letn. 37, št. 2, str. 121–153, ilustr.

PAVLIN, Vojko. Solkan v Goriških urbarjih 16. stoletja. V: MARUŠIČ, Branko (ur.). Jako stara vas na Goriškem je Solkan : zbornik ob tisočletnici prve omembe kraja. Solkan: Krajevna skupnost, 2001. Str. 40–55, ilustr.

PAVLIN, Vojko. Župnija sv. Petra v Šempetru pri Gorici od nastanka do druge polovice 18. stoletja. V: et al. Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja. Šempeter pri Gorici: Župnija, 2010. Str. 11–64, ilustr.

PAVLIN, Vojko. Solkanski župnik Rihard iz Gorice – Thurn?. V: FERRARI, Liliana (ur.), IANCIS, Paolo (ur.). Oltre i confini : scritti in onore di don Luigi Tavano per i suoi 90 anni. Gorizia: Istituto di storia sociale e religiosa, 2013. Str. 83–91.

PAVLIN, Vojko, PODBERSIČ, Renato. Priloga. V: et al. Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja. Šempeter pri Gorici: Župnija, 2010. Str. 179–201, ilustr.

PAVLIN, Vojko. Pregled utrdb, vojaških posadk in njihove številčnosti ter plač oziroma skupnih stroškov za (hrvaško) Vojno krajino v letu 1578. V: NARED, Andrej (ur.), BONIN, Zdenka. Arhivi – zakladnice spomina. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije: Zgodovinski arhiv: Nadškofijski arhiv; Koper: Pokrajinski arhiv: Škofijski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv; Nadškofijski arhiv; v Novi Gorici: Pokrajinski arhiv; Celje: Zgodovinski arhiv; na Ptuju: Zgodovinski arhiv, 2014. Str. 114–115, ilustr.

PAVLIN, Vojko, GOLEC, Boris (urednik). Goriška – od zadnjih goriških grofov do habsburške dežele. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 2017. 288 str., ilustr., zvd.

PAVLIN, Vojko. Prebivalstvo v solkanski župniji 1835–1864 na podlagi matičnih knjig. Prvi del. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 20/21 (1993÷1994), str. 27–50. ilustr.

PAVLIN, Vojko. Prebivalstvo v solkanski župniji 1835–1864 na podlagi matičnih knjig. (Drugi del). Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 1997, št. 24, str. 35–54, ilustr.

PAVLIN, Vojko. Primer uveljavljanja kupnega prava in kolonata na Goriškem 16. stoletja. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2001, [št.] 28, str. 289–302.

PAVLIN, Vojko. Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžane na osnovi urbarja iz leta 1507. Nova Gorica: Goriški muzej, Grad Kromberk, 2006. 230 str., ilustr.

PAVLIN, Vojko. La presenza tedesca nel medioevo goriziano. V: FERRARI, Liliana (ur.). Cultura tedesca nel Goriziano. Gorizia: Istituto di storia sociale e religiosa; Udine: Forum, editrice universitaria Udinese, 2009. Str. 15–48. Fonti di cultura, 4.

PAVLIN, Vojko. Iz starejše zgodovine Grgarja : (posestna in gospodarsko-socialna podoba kraja). V: DOLJAK, Justina (ur.), et al. Grgarski zbornik. Grgar: Krajevna skupnost: Turistično društvo, 2009. Str. 48–67, ilustr.

PAVLIN, Vojko. Iz starejše zgodovine Renč. V: PAHOR, Miran (ur.), PAHOR, Radivoj (ur.). Zbornik razprav o zgodovini Renč : ob 750-letnici prve znane pisne omembe kraja Renče leta 1256. Renče; Vogrsko: Občina, 2010. Str. 52–68, ilustr. Zbirka Odstiranja, knj. 1.

PAVLIN, Vojko. Zbirka digitalnih posnetkov arhivskega gradiva za zgodovino Slovenije: Auersperg – listine knezov Auersperg (Turjaških) 1256–1881 : listine 1690–1694 : delni arhivski inventar : signatura SI AS 2048/Auersperg : naloga za strokovni izpit. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2014. 44 f.

PAVLIN, Vojko. Katalog digitaliziranih matičnih in pastoralnih knjig slovenskih župnij goriške nadškofije. Gorica: Zveza slovenske katoliške prosvete, 2016. 61 str.

SICRIS – Vojko Pavlin

COBISS – Vojko Pavlin