zasl. prof. akad. dr. Kajetan Gantar

kajetan.gantar@siol.net

Življenjepis

Kajetan Gantar, rojen 11. oktobra 1930 v Ljubljani, dr. literarnih znanosti, klasični filolog in prevajalec, je upokojeni redni profesor za latinski jezik in književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Celju, gimnazijo v Lienzu in v Ljubljani. Po maturi (1950) je študiral klasično filologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je 1953 prejel študentsko Prešernovo nagrado in leta 1954 diplomiral. Po odsluženi vojaški obveznosti je služboval kot gimnazijski profesor na Ptuju (1954–1956), nato študiral za doktorat in promoviral 1958. Potem se je najprej zaposlil kot referent za znanstvene zavode pri republiškem Sekretariatu za kulturo (1958–1962). 1962 je bil izvoljen za asistenta za latinski jezik in književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je nato 1967 dosegel naziv docenta, 1972 naziv izrednega in 1947 rednega profesorja za latinski jezik in književnost. Pred tem ali ob tem se je znanstveno izpopolnjeval v Parizu, Ženevi, Heidelbergu, na Dunaju. Večkrat je bil predstojnik oddelka za klasično filologijo, 1983–1985 prodekan Filozofske fakultete v Ljubljani. Poleg latinske književnosti je ves čas, še dve leti po upokojitvi (1997), predaval tudi grško književnost. Ob tem je v letih 1981–1996 s presledki enajst semestrov kot gostujoči redni profesor predaval grško in rimsko književnost na univerzi v Gradcu. Kot gost je imel več predavanj na univerzah v Padovi, Sieni, Pavii, Trstu, Benetkah, Bariju, Zagrebu, Skopju, Novem Sadu, Dunaju, Salzburgu, Innsbrucku, Mannheimu, Regensburgu, Heidelbergu, Mainzu, Louvainu, Gentu ter na akademijah ali znanstvenih inštitutih v Beogradu, Solunu, Skopju, Novem Sadu, Comu, za slovenske rojake tudi v Torontu, Clevelandu, Buenos Airesu. S predavanji in referati je sodeloval na mednarodnih kongresih, simpozijih ali drugih znanstvenih srečanjih v Budimpešti, Constanti, Gentu, Klosterneuburgu, Rimu, Parizu, Berlinu, Assisiju, Gorici, Perugii, Palermu, Trentu, Neaplju, Montelli, Atenah, Bambergu, Würzburgu, Louvainu, Jyväskyläju (na Finskem), pa tudi na znanstvenih in strokovnih srečanjih v Sloveniji, v nekdanji Jugoslaviji (v Dubrovniku, Novem Sadu, Beogradu, Skopju, Zagrebu, Ohridu) in v zamejstvu (v Gorici, Trstu, Gradežu, Devinu, Celovcu, Tinjah, na Višarjah). Od 1974 je sourednik časopisa Živa antika (v Skopju). V letih 1975–1985 je bil član Mednarodnega biroja za probleme pouka klasičnih jezikov (v Gentu) in uredniškega odbora časopisa Didactica Gandensia. V letih 1977–1980 je bil predsednik Društva za antične in humanistične študije Slovenije, 1980–1983 predsednik Zveze društev za antične študije Jugoslavije, 1983–1985 predsednik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 1983–1988 član pravopisne komisije pri SAZU, 1981–1996 član odbora za novi slovenski prevod Svetega pisma, 1993–1999 predsednik državne maturitetne komisije za latinščino. Leta 1993 je bil izvoljen za dopisnega (izrednega) člana, leta 1997 za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 1996–2002 je bil zastopnik Slovenije v Stalnem komiteju za humanistiko pri Evropski znanstveni fundaciji (ESF, s stalnim sedežem v Strasbourgu). Od leta 1997 je delegat SAZU v Mednarodni zvezi akademij (UAI, s stalnim sedežem v Bruslju). 1999–2005 je bil podpredsednik SAZU.

Že kot študent je objavil v Živi antiki nekaj člankov o kompoziciji Horacijevih Pisem, zlasti o vlogi t. i. »zlatega reza« (sectio aurea) v Pismu o pesništvu, ki se v tuji strokovni literaturi še danes citirajo. Nadaljeval je z raziskavami strukture Horacijeve osrednje pesniške zbirke Carmina, kjer je opozoril na zakonitosti, po katerih si v njej sledijo kitični in metrični sistemi (zlasti asklepiadske kitice). Ob teh raziskavah se je poglabljal tudi v idejno ozadje Horacijeve poezije in pri tem (v nasprotju z ustaljenim pretiranim poudarjanjem epikurejskih prvin) opozarjal tudi na usedline akademske filozofije, s katero se je pesnik seznanil med mladostnim študijem v Atenah in ki je nato našla izraz v opevanju etičnega ideala »prijateljstva s samim seboj« (amicus sibi). Izvor in razvoj tega pojma je raziskoval – vzporedno z raziskavo slovničnega pojava t. i. »ponotranjenih refleksivnih formul« – od prvih aluzij pri grških tragikih preko Platona in Aristotela do Horacija in še naprej, do Seneke in Avguština. Izsledke je objavljal v Živi antiki, pa tudi v nemških, belgijskih in italijanskih strokovnih revijah. Objavil je tudi interpretacije dveh manj jasnih pasusov v Aristotelovi Poetiki, ki so ključnega pomena za razumevanje tega najbolj odmevnega Aristotelovega teksta. Z razpravami, objavljenimi v italijanskih, švicarskih, nemških revijah, je prispeval k prepoznavnosti nekaterih zastrtih namigov pri bizantinskem zgodovinarju Prokopiju. Opozarjal je tudi na nekatere manj znane ali nezapažene latinske pisce iz naših krajev (npr. Hermann de Carinthia, Andreas Divus, Syferidus Suewus), interpretiral latinsko verzifikacijo škofa Tomaža Hrena, Valvasorja, operozov, pa tudi novejših latinistov. Posebno pozornost je posvečal antičnim odmevom in motivom pri Prešernu, prav tako tudi pri drugih naših pesnikih in pisateljih (Valentin Vodnik, Anton Aškerc, Simon Gregorčič, Joža Lovrenčič, Oton Župančič, Alojz Rebula). V seriji Literarni leksikon je objavil zvezke Helenizem (1978), Grške lirične oblike in metrični obrazci (1979) in Antična poetika (1985). Svoje izsledke o Horaciju je strnil v knjigi Študije o Horaciju (1993).

Uveljavil se je tudi kot prevajalec, med drugim je poslovenil Homerja, Hezioda, Pindara, Sapfo, Ajshila, Sofokla, Evripida, Aristotela, Teofrasta, Teokrita, Heronda, Plutarha, Prokopija, Plavta, Terencija, Katula, Propercija, Horacija, Ovidija, iz grščine tudi več svetopisemskih knjig in iz latinščine nekaj srednjeveških besedil. K svojim prevodom je napisal izčrpne spremne študije, prav tako k ponatisu Sovretovih Starih Grkov in k Sovretovim prevodom, ki jih je posodabljal (npr. Dnevnik cesarja Marka Avrelija, Plutarhovi Življenjepisi velikih Grkov in Rimljanov, Avguštinove Izpovedi). – Objavil je tudi knjigo spominov z naslovom Utrinki ugaslih sanj (2005). Za antologijo in prevod Rimske lirike je prejel Sovretovo nagrado (1969), za prevod dveh Plavtovih komedij nagrado Prešernovega sklada (1972). 1984 je bil izvoljen za rednega člana Academiae Latinitati Fovendae (v Rimu), 1985 za dopisnega člana Accademie Properziane (v Assisiju), 1994 za člana Inštituta za srednjevropska kulturna srečanja (IICM v Gorici) in za člana Görres-Gesellschaft für Pflege der Wissenschaft (v Kölnu), 2006 za dopisnega člana Makedonske akademije znanosti in umetnosti. Imenovan je bil za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani (1997), izvoljen za častnega člana Društva slovenskih književnih prevajalcev (2003), Društva za antične in humanistične študije Slovenije (2006), Celjske Mohorjeve družbe (2009) in za častnega senatorja Teološke fakultete Univerze v Ljubljani (2009).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. GANTAR, Kajetan. Ciceronov pogled na medgeneracijski dialog. Kakovostna starost, ISSN 1408–869X, sep. 2012, letn. 15, št. 3, str. 100–112. [COBISS.SI-ID 38059053]
 2. ———. Poetika poikilije. Primerjalna književnost, ISSN 0351–1189, 2011, letn. 34, št. 3, str. 33–46. [COBISS.SI-ID 47565922]
 3. ———. Slovenske anakreontike od Valentina Vodnika do Jožeta Mlinariča : nekaj obrobnih opožanj. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580–8122, 2005, letn. 5, št. 1/3, str. 729–747. [COBISS.SI-ID 790661]
 4. ———. Usoda Markovićeve disertacije o Heraklitu. Živa antika, ISSN 0514–7727, 2002, god. 52, tom 1/2, str. 37–40. [COBISS.SI-ID 25409122]
 5. ———. Župančičev epigram o »reformatorju heksametra«. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2000, letn. 2, št. 1, str. 11–16. [COBISS.SI-ID 15456045]
 6. ———. Nekateri pojavi in problemi dvojezičnosti v antičnem Rimu. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, ISSN 0560–2920, 2000, 17, str. 137–154. [COBISS.SI-ID 17215021]
 7. ———. Homers Spuren und Reminiszenzen in Prešerens Gedichten. Živa antika, ISSN 0514–7727, 2000, let. 50, št. 1–2, str. 95–103. [COBISS.SI-ID 19961133]
 8. ———. Od homerskega do sodobnega heksametra. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1999, letn. 49, št. 1–2, str. 27–44. [COBISS.SI-ID 14949218]
 9. ———. »Nepesniške besede« in »nasilje heksametra«. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, ISSN 0560–2920, 1997, 16, str. 17–30. [COBISS.SI-ID 4936749]
 10. ———. Cicero über die Anfänge der Philosophie in Rom. Wiener humanistische Blätter, 1995, sonderhft., str. 47–60. [COBISS.SI-ID 12201314]
 11. ———. Humanist Gallus in latinščina. Cerkveni glasbenik, ISSN 0351–496X, 1993, leto 86, št. 1/3, str. 11–17. [COBISS.SI-ID 64375552]
 12. ———. Joža Lovrenčič in antika. Goriški letnik, ISSN 0350–2929, 1991, št. 18, str. 97–108 = Lovrenčičev zbornik. [COBISS.SI-ID 38347008]
 13. ———. Ob sedemdesetletnici Janka Modra. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], maj 1984, letn. 29, št. 8, str. 309–310. [COBISS.SI-ID 9828909]
 14. ———. Klasična filologija – pozitivistični in drugačni pogledi. Anthropos, ISSN 0587–5161, 1982, let. 13, str. 251–256. [COBISS.SI-ID 10745389]
 15. ———. Matija Murko in sodobno homeroslovje. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], 1981–1982, letn. 27, št. 4, str. 119–121. [COBISS.SI-ID 10746669]
 16. ———. Aristotelova Poetika in sodobna slovenska literarna kritika. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1980, 30, str. 137–147. [COBISS.SI-ID 10763309]
 17. ———. Nekaj misli o pisavi antičnih imen in strokovnih izrazov. Arheološki vestnik, ISSN 0570–8966, 1979, let. 30, str. 548–558. [COBISS.SI-ID 10754605]
 18. ———. Profesor Milan Grošelj in literarna zgodovina. Linguistica, ISSN 0024–3922. [Tiskana izd.], 1979, 19, str. 25–37. [COBISS.SI-ID 10754093]
 19. ———. Poglavje iz zgodovine slovenskega klasicizma: sapfiška kitica v slovenščini. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1978, 28, str. 179–189. [COBISS.SI-ID 10755885]
 20. ———. Nekaj misli o pisavi antičnih imen in strokovnih izrazov. Arheološki vestnik, ISSN 0570–8966, 1974, [Št.] 25, str. 539–549. [COBISS.SI-ID 11996973]
 21. ———. Začetki filološke znanosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], 1969/70, 15, št. 6, str. 182–191. [COBISS.SI-ID 8337965]
 22. ———. Andreas Divus iz Kopra – prevajalec Homerja. Zgodovinski časopis, ISSN 0350–5774, 1970, 24, št. 3/4, str. 273–278. [COBISS.SI-ID 8296749]
 23. ———. Homer and Slovene culture. Balkan studies, ISSN 0005–4313, 1969, 10, str. 225–250. [COBISS.SI-ID 10777901]
 24. ———. Valentin Vodnik in grška poezija. Slavistična revija, ISSN 0350–6894. [Tiskana izd.], 1969, 17, št. 2, str. [85]-92. [COBISS.SI-ID 8231981]
 25. ———. Prokopij in kipi na forumu Pacis v Rimu. Arheološki vestnik, ISSN 0570–8966, 1968, letn. 19, str. 189–193. [COBISS.SI-ID 14323245]
 26. ———. Zapisek o avtorstvu 39. in 40. »Horacove« ode. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], sep. 1968, letn. 13, št. 6, str. 199–200. [COBISS.SI-ID 14077485]
 27. ———. Horazens Apokyknosis. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1971, let. 21, str. 135–140. [COBISS.SI-ID 14078509]
 28. ———. Antični pisci pod udarom cenzure. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], okt. 1967, letn. 12, št. 7, str. 218–220. [COBISS.SI-ID 13247789]
 29. ———. Herman de Carinthia. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], dec. 1965, letn. 10, št. 8, str. 225–232. [COBISS.SI-ID 14235181]
 30. ———. Rimska lirika. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], 1963, letn. 8, št. 7, str. 197–205. [COBISS.SI-ID 14586157]
 31. ———. Rimska lirika. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], 1963, letn. 8, št. 8, str. 234–240. [COBISS.SI-ID 14586413]
 32. ———. Na sledi za Homerjem. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], nov. 1963, letn. 9, št. 1, str. 20–26. [COBISS.SI-ID 14342189]
 33. ———. Še nekaj o strukturi Horacove epistole Numiciju. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1956, let. 6, str. [136]-137. [COBISS.SI-ID 9149997]
 34. ———. Balada o kugi. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1954, let. 4, str. 60–68. [COBISS.SI-ID 10780973]
 35. ———. De compositione Horatii »Epistulae ad Pisones«. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1954, let. 4, str. 277. [COBISS.SI-ID 10781485]
 36. ———. Struktura Horacove epistole Numiciju. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1953, let. 3, str. 79–81. [COBISS.SI-ID 10780461]

1.02 Pregledni znanstveni članek

 1. ———. Nestor. Kakovostna starost, ISSN 1408–869X, 2007, letn. 10, št. 4, str. 80–88. [COBISS.SI-ID 27925549]
 2. ———. Sifridova pesem o vojvodu Leopoldu VI. gesta ducis Leupoldi. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590–5966, 1976, letn. 47, nova vrsta 12, št. 2, str. 231–243, ilustr. [COBISS.SI-ID 980156]

1.04 Strokovni članek

 1. ———. »Naše štetje?« : iz kakšnih nagibov so začeli izpodrivati Kristusovo rojstvo. Družina, ISSN 0416–3885. [Tiskana izd.], letn. 64, št. 12. [COBISS.SI-ID 38525229]
 2. GERJOLJ, Stanko, MATJAŽ, Maksimilijan, ———, ZUPET, Janez, KRAŠOVEC, Jože. Nova zaveza in Psalmi : predstavitev jeruzalemske izdaje : Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 21. aprila 2010. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006–5722. [Tiskana izd.], 2010, letn. 70, št. 1, str. 147–153. [COBISS.SI-ID 5108314]
 3. ———. Ob sedemdesetletnici akademika dr. Primoža Simonitija. Glasnik Slovenske matice, ISSN 0351–0298, 2005/2007, letn. 29/31, št. 1/3, str. 217–220, portret. [COBISS.SI-ID 27270701]
 4. ———. Nekaj spominov na begunsko gimnazijo v Lienzu in Peggezu. Šolska kronika, ISSN 1318–6728, 2004, letn. 13(37), št. 2, str. 306–312, ilustr. [COBISS.SI-ID 23110701]
 5. ———. Akademik prof. dr. Jože Pogačnik : (1933−2002). Glasnik Slovenske matice, ISSN 0351–0298, 2002, letn. 25/26, št. 1/2, str. 97–100, portret. [COBISS.SI-ID 20227682]
 6. ———. Nekaj manj znanih strani iz zgodovine klasičnega seminarja. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2002, letn. 4, št. 2, str. 13–16. [COBISS.SI-ID 20472621]
 7. ———. Pavel Kogej (1927−2001) : spomin na zamolčanega pesnika. Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 2003, str. 228–233, fotogr. [COBISS.SI-ID 20313901]
 8. ———. Sveti Hieronim v Sloveniji. Božja beseda danes, ISSN 1318–5772, 2000, letn. 7, št. 3, str. 13. [COBISS.SI-ID 14947170]
 9. ——— (avtor, avtor povzetka). Vprašanja klasične in tradicionalne izgovarjave latinščine. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 1999, letn. 1, št. 1/2, str. 3–12. [COBISS.SI-ID 12151138]
 10. ———. Ajshilove Evmenide – tragedija sprave. Zaveza, ISSN 1580–2132, dec. 1999, letn. 9, št. 4, str. 63–66, ilustr. [COBISS.SI-ID 107011840]
 11. ———. Nekaj filoloških prevajalskih problemov ob Evripidovi Ifigeniji v Avlidi. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, 1998, let. 78, št. 1, str. 13–17. [COBISS.SI-ID 14173485]
 12. ———. Ob 80-letnici Doklerjevega Grško-slovenskega slovarja. Raziskovalec, ISSN 0351–0727, dec. 1995, letn. 25, št. 5/6, str. 38–40. [COBISS.SI-ID 76459008]
 13. ———. Brez vrednotenja ni kulture. Tretji dan, ISSN 1318–1238, 1995, 24, št. 3, str. 31–32. [COBISS.SI-ID 10620461]
 14. ———. Prof. Silvester Kopriva. Delo, ISSN 0350–7521, 6.V.1991, 33, št. 103, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 38729984]
 15. ———. Luigi Alfonsi (1917−1987). Živa antika, ISSN 0514–7727, 1988, 38, št. 1–2, str. 95–97. [COBISS.SI-ID 3970826]
 16. ———. Nekaj misli o slovenskem prevajanju. Obdobja, ISSN 1408–211X, 1986, 6, str. 565–567. [COBISS.SI-ID 10734125]
 17. ———. Mednarodni kongres ob 2000-letnici smrti pesnika Propercija. Delo, ISSN 0350–7521, 13.6.1985, 27, str. (Književni listi). [COBISS.SI-ID 10730285]
 18. ———. Rod in domačija Antona Sovreta. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], 1981, letn. 27, št. 2–3, str. 82–83. [COBISS.SI-ID 16039213]
 19. ———. O Evripidu in njegovih Bakhantkah. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ISSN 0350–6274, 1980/1981, letn. 18, str. 3–7. [COBISS.SI-ID 16038957]
 20. ———. Klasična filologija : nekaj misli za razpravo o opredelitvi stroke. Anthropos, ISSN 0587–5161, 1979, [Letn. 11], št. 3/6, str. 149–154. [COBISS.SI-ID 10758957]
 21. ———. Nekaj spominov na prof. dr. Milana Grošlja. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1979, 29, str. 11–14. [COBISS.SI-ID 10754349]
 22. ———. Prevajalska umetnost in slovenska beseda. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], marec 1977/78, letn. 23, št. 6, str. 206–209. [COBISS.SI-ID 18372909]
 23. ———. Sovretov prevod Katula C.3. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1976, 26, str. 235–236. [COBISS.SI-ID 10777133]
 24. ———. Kopitar in Grki. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], okt. 1974/75, letn. 20, št. 1, str. 8–11. [COBISS.SI-ID 17691949]
 25. ———. Rimski komik Plautus in njegova Mostellaria. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ISSN 0350–6274, 1970/1971, letn. 8, str. 1–5. [COBISS.SI-ID 16038701]
 26. ———. Klasična filologija : po kongresu v Budimpešti novembra lani. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 15. jan. 1966, 15, št. 1(336), str. 7. [COBISS.SI-ID 12040749]
 27. ———. Nekaj podatkov o Antonu Sovretu in njegovi rokopisni zapuščini. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1969, 19, str. 285–293. [COBISS.SI-ID 10778413]
 28. ———. Nekaj misli ob Ajshilovi Oresteji. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, 1967/1968, letn. 47, str. 370–376. [COBISS.SI-ID 16038445]
 29. ———. Beseda o Euripidu. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, 1964/1965, letn. 44, str. 142–153. [COBISS.SI-ID 16037677]
 30. ———. Aristofanes in stara komedija. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, 1964/1965, letn. 44, str. 232–241. [COBISS.SI-ID 16037933]
 31. ———. Paralele med Ovidom in Prešernom. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], marec 1960, letn. 5, št. 6, str. 189–190. [COBISS.SI-ID 16021037]
 32. ———. K »Turjaški Rozamundi«. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], april 1959, letn. 4, št. 7, str. 200–203. [COBISS.SI-ID 4134710]
 33. ———. Še o heksametru in daktiloidnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], oktober 1957, letn. 3, št. 1, str. 37–38. [COBISS.SI-ID 15282989]

1.05 Poljudni članek

 1. ———. Akad. dr. Primož Simoniti : ob osemdesetletnici. Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 2016, str. 138–140, portret. [COBISS.SI-ID 39194157]
 2. ———. Kakor družinski člani : kako sem postal odbornik Mohorjeve družbe. Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 2011, str. 127–130. [COBISS.SI-ID 32410925]
 3. ———. Ljudje dveh domovin : teden med rojaki v Torontu. Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 2008, str. 105–113, fotogr. [COBISS.SI-ID 27321133]
 4. ———. Legenda slovenskega prevajalstva : Janko Moder (1914−2006). Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 2008, str. 185–188, fotogr. [COBISS.SI-ID 27321645]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

 1. ———. Die Spuren und Einflüsse der Antike in der slowenischen Literatur. V: BERNIK, France (ur.), LAUER, Reinhard (ur.). Die Grundlagen der slowenischen Kultur : Bericht über die Konferenz der Kommission für interdisziplinäre Südosteuropa-Forschung im September 2002 in Göttingen, (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, ISSN 0930–4304, N. F., Bd 6). Berlin; New York: W. de Gruyter, cop. 2010, str. [207]-219. [COBISS.SI-ID 31781677]
 2. ———. Jakob Ukmar in latinščina. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Ukmarjev simpozij v Rimu, (Simpoziji v Rimu, ISSN 1408–4015, 23). Celje: Celjska Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2006, str. 257–268. [COBISS.SI-ID 26124077]
 3. ———. Aleš Ušeničnik in antična literatura. V: OGRIN, Matija (ur.), JUHANT, Janez (ur.). Aleš Ušeničnik : čas in ideje : 1868–1952 : zbornik razprav s simpozija SAZU ob 50. obletnici smrti, [Ljubljana, 25. in 26. februar 2003]. Celje; Ljubljana: Mohorjeva družba, 2004, str. 197–209. [COBISS.SI-ID 23220269]
 4. ———. Le začniva pri Homeri—. V: PATERNU, Boris (ur.). Prešernovi dnevi v Kranju : simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna, od 2. do 5. februarja 1999 na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Kranj: Mestna občina, 2000, str. 213–225. [COBISS.SI-ID 12586082]
 5. ———. Quid Procopius Caesariensis de populis septentrionalibus et Slavicis tradiderit. Romanobarbarica, ISSN 0391–285X, 1998, 15, str. 49–66. [COBISS.SI-ID 12236898]
 6. ———. Non verbum ad verbum, sed sensum ad sensum. V: KRAŠOVEC, Jože (ur.). Mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega pisma, (Bogoslovni vestnik, ISSN 0006–5722, let. 57(1997), št. 1/2). Ljubljana: Teološka fakulteta, 1997, str. 17–25. [COBISS.SI-ID 70522112]
 7. ———. Kopitar in grštvo. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Kopitarjev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994 : simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti, (Obdobja, 15). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1996, str. 375-[381]. [COBISS.SI-ID 3066210]
 8. ———. Pohabljena gimnazija. Dom in svet, ISSN 0353–7234, 1995, [Št.] 8, str. 272–280. [COBISS.SI-ID 56049152]
 9. ———. Pohabljena gimnazija. V: OCVIRK, Drago (ur.). Slovenska šola in njen čas : zbornik simpozija v Cankarjevem domu 6. in 7. januarja 1955 [i. e. 1995]. Ljubljana: Družina, 1995, str. 94–100. [COBISS.SI-ID 56094464]
 10. ———. L’interpretazione psicoanalitica della catarsi e il suo influsso sulla critica letteraria slovena. V: ACCERBONI, Anna Maria (ur.). Psicoanalisi e cultura nella Mitteleuropa, (Biblioteca Cominiana). Gorizia: Istituto per gli incontri culturali Mitteleuropei, 1990, str. 89–98. [COBISS.SI-ID2265954]
 11. ———. Sovretovo bivanje in delovanje v Srbiji (1932−34 in 1938–41). V: SAMARDŽIĆ, Radovan (ur.), STOJANOVIĆ, Miodrag (ur.). Antičke studije kod Srba : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 3–4. juna 1987. godine u Beogradu i Novom Sadu = Das Studium der Antike bei den Serben : Sammelband der Arbeiten des wissenschaftlichen Treffens »Das Studium der Antike bei den Serben«, von 3. bis 4. Juni 1987 in Belgrad und Novi Sad, (Posebna izdanja, knj. 37, No 37). Beograd = Belgrad: Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut: = Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste, Institut für Balkanologie, 1989, str. 109–116. [COBISS.SI-ID 24783874]
 12. ———. Hrenova mladostna pesniška zbirka: latinska verzifikacija med humanizmom in barokom. V: SKAZA, Aleksander (ur.), VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi : mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987, (Obdobja, 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989, str. 89–98. [COBISS.SI-ID 8312576]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

 1. ———. Prevajalska mimesis. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2000, letn. 2, št. 2, str. 13–15. [COBISS.SI-ID 17093421]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. ———. »Berlinski zid« med humanistiko in naravoslovjem?. V: ADAM, Frane, GRAFENAUER, Niko. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016, str. 112–118, 334. [COBISS.SI-ID 39958061]
 2. ———. Likvidacija klasične gimnzaije v znamenju boja proti elitizmu. V: JANČAR, Mateja (ur.). Kultura in politika : [zbornik]. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2007, str. 127–136. [COBISS.SI-ID 28001581]
 3. ———. Od Academiae Operosorum do Academiae Philharmonicorum. V: KLEMENČIČ, Ivan (ur.). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701–2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing, 2004, str. [57]-71. [COBISS.SI-ID 22836013]
 4. ———. Janez Svetokriški in latinščina. V: POGAČNIK, Jože (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Zbornik o Janezu Svetokriškem : prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.–24. aprila 1999, (Dela, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 49/6). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2000, str. 117–129. [COBISS.SI-ID 14469421]
 5. ———. Sulle radici storiche dei legami culturali mitteleuropei. V: POZZETTO, Marco (ur.). La scuola viennese di storia dell’arte : atti del XX convegno. [Gorizia]: Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 1996, str. 11–15. [COBISS.SI-ID 3070050]
 6. ———. De Latinitate apvd Slovenos cvlta. V: IJSEWIJN, Jozef (ur.), SACRÉ, Dirk (ur.). Acta selecta octavi conventus Academiae Latinitati fovendae : Lovanii et Antverpiae, 2–6 augusti 1993, (Acta, 4). Romae: Herder, 1995, str. 697–706. [COBISS.SI-ID 33089634]
 7. ———. Operozi in latinska verzifikacija. V: ——— (ur.). Academia Operosorum : zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994, str. 91–110. [COBISS.SI-ID 2070829]
 8. ———. Prevajanje zborskih spevov v antičnih tragedijah. V: STANOVNIK, Majda (ur.), BERGER, Aleš (ur.), STANIČ, Alenka (ur.). Prevod – posnetek, reprodukcija, interpretacija, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 18). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1994, str. 33–41. [COBISS.SI-ID 52168192]
 9. ———. Ob štiristoletnici Hrenove latinske pesniške zbirke. V: MIHEVC-GABROVEC, Erika (ur.), ——— (ur.), BENEDIK, Martin (ur.). Antični temelji naše sodobnosti : referati slovenskih udeležencev na 4. znanstvenem zborovanju Zveze društev za antične študije Jugoslavije v Pulju od 12. do 17. oktobra 1986. Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1987, str. 42–53. [COBISS.SI-ID 20969826]
 10. ———. Slovenska romantika in Homer. V: PATERNU, Boris (ur.), JAKOPIN, Franc (ur.), KORUZA, Jože (ur.). Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi : (tipološka problematika ob jugoslovanskem in širšem evropskem kontekstu) : mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1980, (Obdobja, 2). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1981, str. 121–136. [COBISS.SI-ID 10777645]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

 1. KLABUS, Vital, ———, BITENC, Ani (urednik), BERGER, Aleš (urednik), STANOVNIK, Majda (urednik). Prevajalsko društvo 1952–1994 : dogodki in spomini. V: STANOVNIK, Majda (ur.), BERGER, Aleš (ur.), STANIČ, Alenka (ur.). Prevod – posnetek, reprodukcija, interpretacija, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 18). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1994, str. 75–102. [COBISS.SI-ID 52177152]
 2. ———. Govor ob odkritju Sovretove spominske plakete. V: ——— (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Sovretov zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986, str. 11–15. [COBISS.SI-ID 10733357]
 3. ———. Sovretov prevajalski ideal. V: ——— (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Sovretov zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986, str. 27–31. [COBISS.SI-ID 10733869]
 4. ———. Pouk latinščine : potrebe, priporočila in dejansko stanje. V: BULATOVIČ, Nuša (ur.). Zbornik, Posvetovanje Mesto in vloga tujih jezikov v naši družbi. Ljubljana: Društvo za tuje jezike in književnosti SRS, 1985, str. 18–28. [COBISS.SI-ID 23476578]
 5. ———. Slovenščina v strokovnih in književnih prevodih. V: POGORELEC, Breda (ur.). Slovenščina v javnosti : gradivo in sporočila. Ljubljana: Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije: Slavistično društvo Slovenije, 1983, str. 87–89. [COBISS.SI-ID 10727725]
 6. ———. Prevajanje in izobraževanje prevajalcev. V: POGORELEC, Breda (ur.). Slovenščina v javnosti : gradivo in sporočila. Ljubljana: Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije: Slavistično društvo Slovenije, 1983, str. 142–143. [COBISS.SI-ID 10728237]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 1. ———. Gosarjeva vizija Božje države. V: MALAVAŠIČ, Nevenka (ur.), MIHEVC, Bibijana (ur.), PETROVČIČ JERINA, Tadeja (ur.). Krščanstvo in socialno gibanje : dr. Andrej Gosar, življenje – delo – pomen : povzetki simpozija (28. in 29. 3. 2014). Logatec: občina; Ljubljana; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014, str. 16. [COBISS.SI-ID 36907053]
 2. ———. Spomini na Rajka Ložarja kot gimnazijskega profesorja = Die erinnerungen an Rajko Ložar als Gymnasialprofessor. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Rajko Ložar (1904−1985) : življenje in delo : interdisciplinarno znanstveno srečanje, Ljubljana, 19.–20. oktober 2004 : [povzetki] = Rajko Ložar (1904−1985) : life and work : interdisciplinary conference, 2004, 19–20 October : [abstracts]. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2004, str. 18–20. [COBISS.SI-ID 22775085]
 3. ———. Aleš Ušeničnik in antična literatura. V: OGRIN, Matija (ur.). Aleš Ušeničnik – čas in ideje : povzetki predavanj : [simpozij ob 50. obletnici smrti, 1868–1952], 25. in 26. februar 2003, Ljubljana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2003, str. 28. [COBISS.SI-ID20758829]
 4. ———. Klasični filolog Valentin Kermauner, ded Dušana Kermavnerja. V: Življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja : povzetki referatov. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2003, str. 7–8. [COBISS.SI-ID 22036781]
 5. ———. Janez Svetokriški in latinščina. V: FAGANEL, Jože (ur.). Simpozij o Janezu Svetokriškem, 22. do 24. april 1999, [Vipavski Križ]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 1999, str. 22–23. [COBISS.SI-ID 10948653]
 6. ———. Non verbum ad verbum, sed sensum ad sensum : Gallusova dvorana – Gallus Hall, 19. 09., 9.20. V: KRAŠOVEC, Jože (ur.), BENEDIK, Tanja (ur.). Biblija : simpozij 96, Ljubljana. Ljubljana: Organizacijski odbor Mednarodnega simpozija o interpretaciji Svetega pisma, 1996, str. 68–69. [COBISS.SI-ID 9373741]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. ———. Andreas Divus iz Kopra – prevajalec Homerja. V: POBEŽIN, Gregor (ur.), ŠTOKA, Peter (ur.). Divina : Andreas Divus Iustinopolitanus, (Bibliotheca Iustinopolitana, n. 8). 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2016, str. 19–26, ilustr. [COBISS.SI-ID 39867181]
 2. ———. Gosarjeva vizija Božje države. V: GAŠPARIČ, Jure (ur.), VEBER, Alenka (ur.). Dr. Andrej Gosar : (1887−1970). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015, str. 177–188. [COBISS.SI-ID 38904365]
 3. ———. Mark Tulij Ciceron in njegov dialog O starosti. V: CICERO, Marcus Tullius. Pogovori o starosti = Cato Maior De senectute. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015, str. 9–63. [COBISS.SI-ID 39174189]
 4. ———. Devetdeset let klasične filologije na Filozofski fakulteti. V: NEĆAK, Dušan (ur.). Pogledi : humanistika in družboslovje v prostoru in času. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. [240]-257. [COBISS.SI-ID 31405357]
 5. ———. Sovretova Odiseja med prevodom in parafrazo. V: OŽBOT, Martina (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 11–34. [COBISS.SI-ID 30866221]
 6. ———. Kristus »je vstal« ali »je bil obujen« od mrtvih?. V: VALENČIČ, Rafko (ur.), KRAJNC, Slavko (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Liturgia theologia prima : zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. V Ljubljani: Teološka fakulteta: Družina; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008, str. 109–117. [COBISS.SI-ID 28937261]
 7. ———. Nekaj misli ob Ajshilovi Oresteji. V: KREFT, Mojca (ur.). Oresteja 68 : [ob 40-letnici uprizoritve Ajshilove Oresteje v ljubljanski Drami in 80-letnici režiserja Mileta Koruna], (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2008, str. 221–227. [COBISS.SI-ID29123885]
 8. ———. Beseda ob zaključku Martinovega simpozija, O tem, kako je vsak konec lahko nov začetek. V: ARAMBAŠIĆ, Jasmina (ur.). Sveti Martin Tourski kot simbol evropske kulture = Saint Martin de Tours, symbole de la culture européenne. V Celovcu: Mohorjeva družba, 2008, str. 249–256. [COBISS.SI-ID 29127469]
 9. ———. Beobachtungen zu Vergils Schullektüre in Augustins Confessiones: von den Prügeln der Lehrer zu den Tränen um Didos Schicksal. V: FREUND, Stefan (ur.), VIELBERG, Meinolf (ur.). Vergil und das antike Epos : Festschrift Hans Jürgen Tschiedel, (Altertumswissenschaftliches Kolloquium, Bd. 20). Stuttgart: F. Steiner, 2008, str. [425]-435. [COBISS.SI-ID 29127213]
 10. ———. Klasični filolog Valentin Kermauner (1835−1908), ded Dušana Kermavnerja. V: ŽIŽEK, Aleksander (ur.), PEROVŠEK, Jurij (ur.). Med politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903−1975). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005, str. 15–22. [COBISS.SI-ID 24408365]
 11. ———. Spomini na Rajka Ložarja kot gimnazijskega profesorja. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 45–52. [COBISS.SI-ID 24021805]
 12. ———. Rebula in antika. V: BRATUŽ, Lojzka (ur.). Rebulov zbornik : ob pisateljevi osemdesetletnici. Trst: Mladika; [Gorica]: Goriška Mohorjeva družba; Trst; Gorica; Videm: Slavistično društvo, 2005, str. 35–45. [COBISS.SI-ID 24613933]
 13. ———. Latinski prevod. V: FAGANEL, Jože (ur.), et al. Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia : znanstvenokritična izdaja. 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, str. 100–109. [COBISS.SI-ID 22239789]
 14. ———. Odmevi Sofoklove poezije pri Matiji Valjavcu. V: ŠTUHEC, Miran (ur.), et al. Literarni izzivi. [Ljubljana]: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Maribor: Pedagoška fakulteta, 2003, str. 67–80. [COBISS.SI-ID 21227565]
 15. ———. Antični substrat v metaforiki Prešernovih nemških pesmi. V: FAGANEL, Jože (ur.), DOLINAR, Darko (ur.). France Prešeren – kultura – Evropa. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002, str. 125–147. [COBISS.SI-ID 20405805]
 16. ———. Ciklus latinskih napisov okrog podobe sv. Miklavža v stari ljubljanski stolnici. V: KLEMENC, Alenka (ur.). Vita artis perennis : ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca = Festschrift Emilijan Cevc. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2000, str. 307–314. [COBISS.SI-ID 17433133]
 17. ———. Quomodo a sociis Academiae Operosorum Labacensium litterae Latinae cultae sint. V: BLÄNSDORF, Jürgen (ur.). Loquela vivida : donum natalicium Nicolao Sallmann sexagesimum quintum annum agenti a fautoribus linguae Latinae vivae oblatum. Würzburg: Könighausen & Neumann, 1999, str. 174–180. [COBISS.SI-ID 12792162]
 18. ———. Ideja interdisciplinarnosti v Ciceronovem govoru »Za pesnika Arhija« (Pro Archia Poeta). V: ŠUMI, Jadranka (ur.). Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem : Šumijev zbornik : ob dvajsetletnici Znanstvenega inštituta, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999, str. 139–145. [COBISS.SI-ID 10684205]
 19. ——— (intervjuvanec). Začetki klasične filologije na ljubljanski univerzi. V: JÄGER, Gerhard. Uvod v klasično filologijo, (Knjižna zbirka Scripta, Klasična filologija). Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1998, str. 167–172. [COBISS.SI-ID 10600493]
 20. ——— (intervjuvanec). Pomen klasične filologije za slovensko kulturo in njen soustvarjalni delež. V: JÄGER, Gerhard. Uvod v klasično filologijo, (Knjižna zbirka Scripta, Klasična filologija). Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1998, str. 173–180. [COBISS.SI-ID 10601005]
 21. ———. Prešernova tehtnica svet’ga Mihela. V: POGAČNIK, Jože (ur.), et al. Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 1997, str. 125–137. [COBISS.SI-ID 5602349]
 22. ———. Pomen klasične filologije za slovensko kulturo in njen soustvarjalni delež. V: OROŽEN, Martina. Informativni kulturološki zbornik. V Ljubljani: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1995, str. 269–278. [COBISS.SI-ID 56172544]
 23. ———. Aristoteles in njegova etika. V: ARISTOTELESNikomahova etika, (Filozofska knjižnica, zv. 38). Reprint prevoda iz leta 1964 z novo uvodno besedo. V Ljubljani: Slovenska matica, 1994, str. 5–42. [COBISS.SI-ID 6959405]
 24. ———. Prešeren v latinskih prevodih. V: BAJT, Drago (ur.). France Prešeren v prevodih, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 8/9). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985, str. 65–71. [COBISS.SI-ID 455734]
 25. ———. Konfrontacija med antiko in krščanstvom : nekaj opažanj ob Trubarjevem in Dalmatinovem prevodu Pavlovega govora na Areopagu. V: ——— (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Štiristo let prevajanja na Slovenskem, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 10). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985, str. 83–87. [COBISS.SI-ID 13537634]
 26. ———. Adam Bohorič als slowenischer Übersetzer aus der lateinischen Sprache. V: BERČIČ, Branko (ur.), BOHORIČ, Adam. Arcticae horulae : die erste Grammatik der slowenischen Sprache : Wittenberg 1584, (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen, Bd. 4). München: R. Trofenik, 1969–1971, str. 98–108. [COBISS.SI-ID 14078253]
 27. ———. Das II. Freisinger Denkmal und die gleicher Hand geschriebenen latenischen Texte. V: POGAČNIK, Jože (ur.). Freisinger Denkmäler = Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia : Literatur, Geschichte, Sprache, Stilart, Texte, Bibliographie, (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen, Bd. 2). München: R. Trofenik, 1968, str. 185–194. [COBISS.SI-ID 11855917]
 28. POGAČNIK, Jože, ———, ŽGUR, Adela. Glossar. V: POGAČNIK, Jože (ur.). Freisinger Denkmäler = Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia : Literatur, Geschichte, Sprache, Stilart, Texte, Bibliographie, (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen, Bd. 2). München: R. Trofenik, 1968, str. 227–261. [COBISS.SI-ID 11856429]
 29. ———. Uvod. V: ARISTOTELESPoetika, (Mala filozofska knjižnica). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959, str. 5–32. [COBISS.SI-ID 16204642]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. ———. Akademik prof. dr. Janez Stanonik in njegova celjska leta. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 27–36. [COBISS.SI-ID 40564013]
 2. ———. Pozdravni govor za Gosarjev simpozij : Logatec, 28. marec 2014. V: GAŠPARIČ, Jure (ur.), VEBER, Alenka (ur.). Dr. Andrej Gosar : (1887−1970). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015, str. 381–386. [COBISS.SI-ID 38905133]
 3. ———, BABIČ, Matjaž. Oddelek za klasično filologijo. V: ČERNE, Andrej (ur.), et al. Zbornik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani : 1919–2009. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. [216]-220, fotogr. [COBISS.SI-ID 31161133]
 4. ———. Moje prvo srečanje z Jožetom Pogačnikom. V: ŠTUHEC, Miran (ur.), et al. Literarni izzivi. [Ljubljana]: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Maribor: Pedagoška fakulteta, 2003, str. 9–12. [COBISS.SI-ID 21194797]
 5. ———. Janko Moder in njegovi predhodniki v vodenju DSKP (Spominski zapis). V: OŽBOT, Martina (ur.), HRIBERŠEK, Matej (ur.). Nesem te v zibel drugega jezika : zbornik ob petdesetletnici Društva, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, Posebne izdaje). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2003, str. 63–71. [COBISS.SI-ID 24858413]
 6. ———. Tragovi Helade u slovenskoj književnosti. V: PERIĆ, Olga (ur.). Slika antike u novovjekovlju = L’imagine dell’antichità nella ricezione moderna = L’image de l’antiquité à l’époque moderne = Das Bild der Antike in der Neuzeit = The image of antiquity in modern times : zbornik radova s međunarodnog skupa, Zagreb, 2.–5. V. 1997. Zagreb: Latina et Graeca: Filozofski fakultet, Odsjek za klasičnu filologiju: Hrvatsko društvo klasičnih filologa, 2000, str. 43–56. [COBISS.SI-ID 14946658]
 7. ———. Die Spuren der Hellas in der slowenischen Literatur. V: PERIĆ, Olga (ur.). Slika antike u novovjekovlju = L’imagine dell’antichità nella ricezione moderna = L’image de l’antiquité à l’époque moderne = Das Bild der Antike in der Neuzeit = The image of antiquity in modern times : zbornik radova s međunarodnog skupa, Zagreb, 2.–5. V. 1997. Zagreb: Latina et Graeca: Filozofski fakultet, Odsjek za klasičnu filologiju: Hrvatsko društvo klasičnih filologa, 2000, str. 57–68. [COBISS.SI-ID 14946914]
 8. ———. Plutarh in njegovi »Vzporedni življenjepisi«. V: ——— (ur.), PLUTARCHUSŽivljenja velikih Rimljanov, (Zbirka Klasiki Kondorja, 33). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000, str. 219–284. [COBISS.SI-ID 14937698]
 9. ———. Moja srečanja s profesorjem Antonom Klasincem. V: LOVRENČIČ, Ivan (ur.), ŠAMPERL-PURG, Kristina (ur.), NOVAK, Miroslav (ur.). Anton Klasinc : zbornik. Ptuj: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 1998, str. 120–125. [COBISS.SI-ID 13791021]
 10. ———. Spomini na Sovreta. V: PAVLICA KOLMAN, Hedvika (ur.), HROVATIČ, Vinko (ur.). V Šavni Peči obujamo spomine : prvi Sovrétov večer, 28. junija 1997. [Šavna Peč: s.n., 1997], str. 14–19. [COBISS.SI-ID 14172717]
 11. ———. Klasična filologija. V: MODIC, Roman (ur.). Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani : 1919–1969. Ljubljana: Univerza, 1969, str. 269–275. [COBISS.SI-ID 16037421]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

 1. ———. Arnejc (Arneiz), Ivan. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2017>, zv. 1: A, str. 246–247. [COBISS.SI-ID 41155373]
 2. ———. Keria. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 16: Dodatek A‑Ž ; Kazalo, str. 98–99, ilustr. [COBISS.SI-ID 20421677]
 3. ———. Muhr, Oton. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 16: Dodatek A‑Ž ; Kazalo, str. 139. [COBISS.SI-ID 20427565]
 4. ———. Wiesthaler, Fran. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 15: Wi‑Ž, str. 1, ilustr. [COBISS.SI-ID 18885677]
 5. ———. Zima, Luka. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 15: Wi‑Ž, str. 185. [COBISS.SI-ID 18916141]
 6. ———. Žepič, Sebastijan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 15: Wi‑Ž, str. 325. [COBISS.SI-ID 18949165]
 7. ———. Živa antika. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 15: Wi‑Ž, str. 338–339. [COBISS.SI-ID 18949421]
 8. ———. Vilhar, Albin. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 14: U‑We, str. 240. [COBISS.SI-ID 17327149]
 9. ———. Šorn, Josip. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 13: Š‑T, str. 97. [COBISS.SI-ID 13298477]
 10. ———. Latinščina. V: VIDIC, Marko (ur.), et al. Ilustrirana zgodovina Slovencev, (Knjižnica Enciklopedije Slovenije). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, str. 36. [COBISS.SI-ID 13419309]
 11. ———. Sovre, Anton. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 12: Slovenska n‑Sz, str. 181, ilustr. [COBISS.SI-ID 9705261]
 12. ———. Bradač, Fran. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997‑, zv. 1: A‑Ca, str. 353–354. [COBISS.SI-ID 10616877]
 13. ———. Mihevc-Gabrovec Erika. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 7: Marin-Nor, str. 132. [COBISS.SI-ID 9815597]
 14. ———. Latinistika. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 6: Krek-Marij, str. 105–106. [COBISS.SI-ID 7022637]
 15. ———. Latinska književnost. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 6: Krek-Marij, str. 106, ilustr. [COBISS.SI-ID 7022893]
 16. ———. Latinščina. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 6: Krek-Marij, str. 107, ilustr. [COBISS.SI-ID 7023149]
 17. ———. Kopriva, Silvester. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 5: Kari-Krei, str. 263. [COBISS.SI-ID 7004717]
 18. HARTMAN, Bruno, ———. Košar, Jože. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 5: Kari-Krei, str. 330. [COBISS.SI-ID 7004973]
 19. ———. Heksameter. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 4: Hac-Kare, str. 11–12. [COBISS.SI-ID 7022125]
 20. ———. Himna. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 4: Hac-Kare, str. 23. [COBISS.SI-ID 7022381]
 21. ———, KOS, Janko, LIPOVŠEK, Marijan. Elegija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 3: Eg-Hab, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 7005229]
 22. ———. Epigram. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 3: Eg-Hab, str. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 7006253]
 23. ———, CEVC, Emilijan. Epitaf. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 3: Eg-Hab, str. 52–53, ilustr. [COBISS.SI-ID 7006765]
 24. ———. Grošelj, Milan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 3: Eg-Hab, str. 396, ilustr. [COBISS.SI-ID 7007021]
 25. ———, CERAR, Milena. Grško-slovenski odnosi. Kulturni odnosi. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 3: Eg-Hab, str. 398–400, ilustr. [COBISS.SI-ID 7007533]
 26. ———. Dokler, Anton. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 2: Ce-Ed, str. 281. [COBISS.SI-ID 10616621]
 27. ———. Bradač, Fran. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, zv. 1: A‑Ca, str. 353–354. [COBISS.SI-ID 10616365]
 28. ČERMELJ, Lavo, ———. Vodušek Matej. V: CANKAR, Izidor (ur.), et al. Slovenski biografski leksikon. V Ljubljani: Zadružna gospodarska banka, 1925–1991, knj. 4, zv. 14, str. 543–544. [COBISS.SI-ID 10735661]
 29. ———. Wiesthaler Fran. V: CANKAR, Izidor (ur.), et al. Slovenski biografski leksikon. V Ljubljani: Zadružna gospodarska banka, 1925–1991, knj. 4, zv. 14, str. 693–696. [COBISS.SI-ID 10734893]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

 1. ———. Umetnost pesništva : od antike h klasicizmu : Kvint Horacij Flak – Nicolas Boileau Despréaux. Umetnost pesništva od antike hklasicizmu. Prev. Nada Grošelj, Marija Javoršek. Spremni študiji Nada Grošelj, Agata Šega. Ur. Maja Sunčič. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 2012. 131 str. (Zbirka Dialog z antiko 17). Primerjalna književnost, ISSN 0351–1189, 2013, letn. 36, št. 2, str. 247–257. [COBISS.SI-ID 35791661]
 2. ———. Joachim Dalfen, Platon: Minos, Übersetzung und Kommentar, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009 (=Platon, Werke. Im Auftrag der Akademie der Wiessenschaften und der Literatur zu Mainz hrsg. v. Ernst Heitsch und Carl Werner Müller, IX 1). 189 S. Grazer Beiträge, ISSN 0376–5253, 2011, bd. 28, str. 246–248. [COBISS.SI-ID 34506541]
 3. ———. Vladimir Vratović, Latinski u hrvatskom kontekstu. Zagreb: Biakova, 2007. [118 str.]. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2008, letn. 10, št. 1, str. 174–175, ilustr. [COBISS.SI-ID 28753965]
 4. ———. Eino Leino, Helka Virsia – Carmina sacra. In latinum vertit Tuomo Pekkanen (helsinki 2003, 338 p.) : recenzija. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2005, letn. 7, št. 1, str. 133–135. [COBISS.SI-ID 23808301]
 5. ———. Toma Arhidakon, Historia Salonitana. Split, Književni krug 2003. Thomae Archidiaconi Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum – Povijest salonitansklh[!] i splitskih prvosvečenika … 530 str. : recenzija. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2005, letn. 7, št. 1, str. 135–136. [COBISS.SI-ID 23808557]
 6. ———. Heraklova blaznost : Družina, zbirka Sidro, 18. Družina, ISSN 0416–3885. [Tiskana izd.], 2. apr. 2000, letn. 49, 14, str. 10. [COBISS.SI-ID 8713783]
 7. ———. Lodejwik J. Engels und Heinz Hofmann: Spätantike : neues Handbuch der Literaturwissenschaft Bd. 4, Wiesbaden (Aula Verlag) 1997, 718 S. Grazer Beiträge, ISSN 0376–5253, 1998, bd. 22, str. 265–268. [COBISS.SI-ID 12199778]
 8. ———. Thomas Lindner: Lyra latina. Carmina LX. (=Schriftenreihe der Zeitschrift Moderne Sprachen, H. 30) Wien 1994. 70 S. Brosch. Ianus, ISSN 1015–5120, 1996, nr. 17, str. 73–74. [COBISS.SI-ID 3066722]
 9. ———. Barbara Feichtinger, Apostolae apostolorum – Frauenaskese als Befreiung und Zwang bei Hieronymus. Studien zur klassischen Philologie Bd. 94. Verlag Peter Lang. Frankfurt a. M. 1995. 372 Seiten. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1996, let. 46, št. 1/2, str. 128–131. [COBISS.SI-ID4602466]
 10. ———. Ernst Doblhofer, Horaz in der Forschung nach 1957, Erträge der Forschung Bd. 279, Darmstadt 1992. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1993, god. 43, tom 1/2, str. 163–164. [COBISS.SI-ID 5349986]
 11. ———. Flöte und Harfe, göttlicher Widerhall. Früchgrichische Lyrik, herausgegeben von Viktor Jarcho, übertragen von Dietrich Ebener, Leipzig. Verlag Philipp Reclam, 1985. Reclams Universal-Bibliothek 1089. 272 str. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 42–43. [COBISS.SI-ID 3947530]
 12. ———. Senofonte, Le Tavole di Licurgo, a cura di Gian Franco Gianotti. Palermo, 1985. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 43–44. [COBISS.SI-ID 5352546]
 13. ———. Erich Potz, Claudian-Komentar zu De raptu Proserpinae Buch I. Dissertationen der Karl-Franzens-Universitat Graz 65. Graz 1985. 171 str. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 44–45. [COBISS.SI-ID 3947786]
 14. ———. Pietro Ferrarino, Scritti scelti. Opuscoli academici editi a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova 15. Leo S. Olschki Editore, Firenze 1986. 444 str. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 45–48. [COBISS.SI-ID 3948298]
 15. ———. Alfonso Traina, Poeti latini (e neolatini) – Note e saggi Filologici. Bologna, Pàtron editore. I.serie (1. edizione 1975), 2. edizione (1986), 406 str. ; II. serie (1981), 270 str. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 48–49. [COBISS.SI-ID 3948554]
 16. ———. Gian Franco Grianotti – Adriano Pennacini: Storia e forme della litteratura in Roma antica. Torino 1982. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1985, 35, str. 154–155. [COBISS.SI-ID 10732589]
 17. ———. Markus Weber: Die mythologische Erzählung in Ovids Liederkunst. Frankfurt a. M. 1983. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1985, 35, str. 156–157. [COBISS.SI-ID 10732845]
 18. ———. Zdaj še Riposatijeva Zgodovina latinske književnosti v slovenskem prevodu, žal nam skoraj nedosegljiva. Delo, ISSN 0350–7521, 20.10.1983, 25, št. 244, str. 9. [COBISS.SI-ID 10728493]
 19. ———. Platon: Država (Prevedel Jože Košar). Ljubljana 1976. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1977, 27, str. 295–297. [COBISS.SI-ID 10760237]
 20. ———. Zgodovina grške in latinske književnosti (Uredio Vladimir Vratović). Povijest svjetske književnosti 2. Zagreb 1977. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1977, 27, str. 492–496. [COBISS.SI-ID 10759725]
 21. ———. Alma Sodnik, Izbrani filozofski spisi. Zbral in uredil dr. Fr. Jerman, Ljubljana 1975. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1976, 26, str. 253–257. [COBISS.SI-ID 14079789]
 22. ———. P. Ovidius Naso, Tristia. Herausgegeben, übersetz und erklärt von G. Luck, Heidelberg 1967 do 1972. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1973, 23, str. 384–387. [COBISS.SI-ID 14080301]
 23. ———. Latinski pisci na Slovenskem. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], december 1973/74, letn. 18, št. 3, str. 113–115. [COBISS.SI-ID 16341293]
 24. ———. Horacij v dubrovniški književnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], oktober 1971/72, letn. 17, št. 1/2, str. 47–48. [COBISS.SI-ID 16145197]
 25. ———. Ob prevodu Platonovega »Protagora« : Platon, Protagoras. Prevedel Marjan Tavčar : Iz antičnega sveta 6. Založba Obzorja, Maribor 1966. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 22. okt. 1966, 15, št. 20(355), str. 416–417. [COBISS.SI-ID 12041261]
 26. ———. Zgodovina grške književnosti I. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], maj 1967, letn. 12, št. 5, str. 152–156. [COBISS.SI-ID 13090093]
 27. ———. Redek jubilej : zbornik zagrebške klasične gimnazije 1607–1957. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 1958, 7, str. 126. [COBISS.SI-ID 16037165]
 28. ———. VI. letnik Žive antike. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 1957, 6, str. 363–364. [COBISS.SI-ID 16036909]
 29. ———. Živa antika : pet let edine jugoslovanske revije za klasično filologijo. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 25. avg. 1956, 5, št. 16, str. 307. [COBISS.SI-ID 16038189]

1.20 Predgovor, spremna beseda

 1. ———. Predgovor. V: OGRIN, Matija (ur.), et al. Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012–2014, str. 9–14. [COBISS.SI-ID 35499309]
 2. ———. Bratko Kreft : uvodni nagovor. V: INKRET, Andrej (ur.). Simpozij ob stoletnici rojstva akademika Bratka Krefta : (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 10. februarja 2005), (Razprave, ISSN 0560–2920, 18). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2005, str. 75–80. [COBISS.SI-ID 24754733]
 3. ———. Pozdravni govor na simpoziju Ljudska pesem kot družbeni izziv. Traditiones, ISSN 0352–0447, 2005, letn. 34, št. 1, str. [11]-14. [COBISS.SI-ID 24507949]
 4. ———. Pozdravni nagovor = Welcome address. V: KLEMENČIČ, Ivan (ur.). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701–2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing, 2004, str. [13]-16. [COBISS.SI-ID 22833197]
 5. ———. »Dobri misli in poštenemu človeku«. V: OGRIN, Matija (ur.), JUHANT, Janez (ur.). Aleš Ušeničnik : čas in ideje : 1868–1952 : zbornik razprav s simpozija SAZU ob 50. obletnici smrti, [Ljubljana, 25. in 26. februar 2003]. Celje; Ljubljana: Mohorjeva družba, 2004, str. 7–8. [COBISS.SI-ID23219757]
 6. ———. Predgovor. V: POHLIN, Marko. Kraynska grammatika. Bibliotheca Carnioliae. Znanstvenokritična izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003, str. VII-VIII. [COBISS.SI-ID 21976109]
 7. ———. Ajant. V: SOPHOCLESAjant. Trahinke. Filoktet, (Iz antičnega sveta, 32). Maribor: Obzorja, 2000, str. 64–71. [COBISS.SI-ID 17967149]
 8. ———. Filoktet. V: SOPHOCLESAjant. Trahinke. Filoktet, (Iz antičnega sveta, 32). Maribor: Obzorja, 2000, str. 210–216. [COBISS.SI-ID 17967405]
 9. ———. Spremna beseda. V: OGRIN, Matija (ur.), EURIPIDESHeraklova blaznost, (Zbirka Sidro, 18). Ljubljana: Družina, 2000, zavihek ov. [COBISS.SI-ID 18222381]
 10. ———. Pozdravna beseda. Glasnik Slovenske matice, ISSN 0351–0298, 1999, letn. 23, št. 1/2, str. 3–5. [COBISS.SI-ID 13409837]
 11. ———. Predgovor študiji »Grška lirika in Katul«. V: LOVRENČIČ, Ivan (ur.), ŠAMPERL-PURG, Kristina (ur.), NOVAK, Miroslav (ur.). Anton Klasinc : zbornik. Ptuj: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 1998, str. 142. [COBISS.SI-ID 13791789]
 12. ———. Uvod. Beseda o novi priredbi Sovretovega prevoda. V: ——— (ur.), MARCUS AURELIUS ANTONINUSDnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 42 [i. e. 11]). Ponatis 3. izd. iz leta 1988. V Ljubljani: Slovenska matica, 1997, str. 5–31. [COBISS.SI-ID4655714]
 13. ———. O pesniku in njegovem delu. V: ——— (ur.), HOMERUSIliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Zbirka Klasiki Kondorja, 18). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997, str. 183–187. [COBISS.SI-ID 4656226]
 14. ———. Komentar k objavljenim in vsebina izpuščenih spevov. V: ——— (ur.), HOMERUSIliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Zbirka Klasiki Kondorja, 18). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997, str. 188–200. [COBISS.SI-ID4656994]
 15. ———. Spremna beseda. V: SOPHOCLESAntigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996, str. 123–185. [COBISS.SI-ID 3070562]
 16. ———. Publij Terencij Afričan in njegove gledališke umetnine. V: TERENTIUS AFER, Publius. Evnuh, (Iz antičnega sveta, 26). Maribor: Obzorja, 1987, str. 109–128. [COBISS.SI-ID 14609453]
 17. ———. Morala in nemorala v Sofoklovi »Elektri«. V: SOPHOCLESElektra, (Iz antičnega sveta, 24 [i.e. 25]). Maribor: Obzorja, 1985, str. 89–100. [COBISS.SI-ID 15552098]
 18. ———. Uvodna beseda. V: ——— (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Štiristo let prevajanja na Slovenskem, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 10). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985, str. 5–6. [COBISS.SI-ID 10744621]
 19. ———. Beseda prireditelja. V: AUGUSTINUSIzpovedi, (Zbirka Cerkveni očetje, 3). [Nova izd.]. Celje: Mohorjeva družba, 1984, str. [377]-383. [COBISS.SI-ID 17203757]
 20. ———. Zgodovinski razvoj rimske lirike. V: ——— (ur.), PLESNIČAR-GEC, Ljudmila (ur.). Rimska lirika, (Knjižnica Kondor, zv. 187). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980, str. 101–110. [COBISS.SI-ID 16031842]
 21. ———. Uvod. V: ——— (ur.). Rimska lirika : izbor, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968, str. 5–67. [COBISS.SI-ID 16031330]
 22. ———. Sledovi Horaca v Prešernovi liriki in Novi pisariji. V: HORATIUS FLACCUS, Quintus. Pesmi : izbor, (Iz antičnega sveta, 7). Maribor: Obzorja, 1966, str. 109–115. [COBISS.SI-ID 1201462]
 23. ———. Spremna beseda. V: AESCHYLUSUklenjeni Prometej, (Iz antičnega sveta, 2). Maribor: Obzorja, 1962, str. 53–67. [COBISS.SI-ID 14590509]
 24. ———. Spremna beseda in opombe. V: PLUTARCHUSŽivljenje velikih Rimljanov, (Knjižnica Kondor, zv. 9). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1956, str. 185–198, ilustr. [COBISS.SI-ID 14590765]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

 1. ———. Prispevki racionalne evalvacije. V: PAVLIČ-ŠKERJANC, Katja (ur.). Poskusno uvajanje klasične gimnazije, (Prispevki k prenovi gimnazijskega izobraževanja). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996, str. 41–44. [COBISS.SI-ID 3069026]
 2. PIBERNIK, France, TRŠAR, Marijan, ŠMIT, Jože, KOS, Janko, BALANTIČ-JESENIK, Tilka, KALAN, Valentin, MISLEJ, Irene, KRAŠOVEC, Jože, KOS, Dejan, KRIŽNAR, Naško, POTOKAR, Jože, ———, BUTTOLO, Franca, PATERNU, Boris, BERNIK, France. Diskusija. V: DOLGAN, Marjan (ur.), DOLINAR, Darko (ur.). Balantičev in Hribovškov zbornik : referati simpozija 20. in 21. januarja 1994. Ljubljana; Celje: Mohorjeva družba, 1994, str. [337]-365. [COBISS.SI-ID 52326656]
 3. ———, KOŠIR, Niko, MODER, Janko, KRAŠOVEC, Jože, STANOVNIK, Majda, JARC, Stanko, KLABUS, Vital, ČRNILOGAR, Otmar, VRANČIČ, Radojka, URŠIČ, Marko, BIZJAK, Jurij, BERGER, Aleš, KOCIJANČIČ, Gorazd. Diskusija. V: BAJT, Drago (ur.), BERGER, Aleš (ur.). Prevajanje Biblije : 16. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 16). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1992, str. 49–64. [COBISS.SI-ID 61019136]
 4. JERMAN, Frane, KALAN, Valentin, KOMEL, Dean, URŠIČ, Marko, ———, CAPUDER, Andrej. Prevajanje filozofije : okrogla miza. V: BAJT, Drago (ur.), BERGER, Aleš (ur.). Prevajanje Biblije : 16. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 16). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1992, str. 77–90. [COBISS.SI-ID 61022976]
 5. ———. Obnovimo klasično gimnazijo. Delo, ISSN 0350–7521, 12.I.1991, 33, št. 9, str.30. [COBISS.SI-ID 22376704]
 6. ———. Nekaj misli o slovenskem protestantizmu in prevajanju. V: POGORELEC, Breda (ur.), KORUZA, Jože (ur.). 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi : mednarodni simpozij v Ljubljani od 27.do 29. junija 1984, (Obdobja, 6). Ljubljana: [Filozofska fakulteta], 1986, str. 565–567. [COBISS.SI-ID 18516269]
 7. ———. Spor med poezijo in filozofijo. Delo, ISSN 0350–7521, 29.8.1985, 27, str. (Književni listi). [COBISS.SI-ID 10731309]
 8. ———. Polis. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], december 1973/74, letn. 19, št. 3, str. 99–100. [COBISS.SI-ID 16223021]
 9. ———. O Aristotelovi ›netolerantnosti‹. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 25. jan. 1969, 18, št. 2, str. 35. [COBISS.SI-ID 11951917]
 10. ———. Post scriptum o Aristotelovi odgovornosti. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 22. feb. 1969, 18, št. 4, str. 104. [COBISS.SI-ID 11952685]
 11. ———. In esov v pesmih njega najti ni. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], maj 1958, letn. 3, št. 8, str. 382–383. [COBISS.SI-ID 15692589]
 12. ———. Morja široka cesta. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], 1955/1956, letn. 1, št. 10, str. 308–309. [COBISS.SI-ID 15947565]

1.22 Intervju

 1. ——— (intervjuvanec). »To je bil zame vir objektivnosti« : intervju z akad. prof. dr. Kajetanom Gantarjem. V: TOMINŠEK PEROVŠEK, Mateja (ur.), TOMINŠEK PEROVŠEK, Mateja. Slovenec : političen list za slovenski narod (1873−1945) : kratek pregled zgodovine ob 140-letnici njegovega izhajanja. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013, str. 188–191, avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 509804]
 2. ——— (intervjuvanec). Pretreslo me je in do dna duše prevzelo : pogovor s klasičnim filologom Kajetanom Gantarjem. Delo, ISSN 0350–7521, 25. okt. 2010, leto 52, št. 248, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 1097184606]
 3. ——— (intervjuvanec). Verzi so se ustvarjali kar sami. Pogledi, ISSN 1855–8747. [Tiskana izd.], 3. nov. 2010, letn. 1, št. 16, str. 24–27, portreti. [COBISS.SI-ID 43852898]
 4. ——— (intervjuvanec). »Nezavzetni branik svobode« : pogovor z dr. Kajetanom Gantarjem, klasičnim filologom, univerzitetnim profesorjem, prevajalcem in članom predsedstva Slovenske akadamije znanosti in umetnosti. Zvon, ISSN 1408–645X, 2008, letn. 11, št. 4, str. 30–36, fotogr. [COBISS.SI-ID 29124397]
 5. ——— (intervjuvanec). Skrivnostna lepota antike : pogovor z akademikom doktorjem Kajetanom Gantarjem. Ampak, ISSN 1580–304X, jan.-feb. 2007, leto 8, št. 1–2, str. 32–35, portreta. [COBISS.SI-ID 6252147]
 6. ——— (intervjuvanec). Zasvojen z latinskimi in grškimi klasiki : klasični filolog dr. Kajetan Gantar in njegovo življenje kot roman: od begunskega hlapčiča pri tirolskih kmetih prek »učota« in podeželskega profesorja do vrhunskega znanstvenika. Večer, ISSN 0350–4972. [Tiskana izd.], 25.II.2006, leto 62, št. 46, str. 36–37, portreta. [COBISS.SI-ID 5797491]
 7. ——— (intervjuvanec). Dr. Kajetan Gantar = univerzitetni profesor in prevajalec, podpredsednik SAZU : moja vera je pripomogla k odločitvi za študij klasičnih jezikov : gost meseca. Ognjišče, ISSN 1318–1289. [Tiskana izd.], apr. 2001, let. 37, št. 4, str. 8–12, ilustr. [COBISS.SI-ID 15276092]
 8. ——— (intervjuvanec). Intervju: Dr. Kajetan Gantar. Mag, ISSN 1318–6043, 17.II.1999, let. 5, št. 7, str. 42–45, fotogr. [COBISS.SI-ID 10253357]
 9. ——— (intervjuvanec). Ti pisci imajo nekaj v sebi. Božja beseda danes, ISSN 1318–5772, 1995, letn. 2, št. 4, str. 3–5. [COBISS.SI-ID 13523810]
 10. ——— (intervjuvanec), MUSEK, Janek (intervjuvanec). Nov malik v slovenski šoli?. Tretji dan, ISSN 1318–1238, 1995, letn. 24, št. 3, str. 31–33, ilustr. [COBISS.SI-ID 67312640]
 11. ——— (intervjuvanec). »Napočila bo nova renesansa antike, nov humanizem—« : ob tridesetletnici smrti Antona Sovrèta. Delo, ISSN 0350–7521, 27.V.1993, 35, št. 120, str. 13. [COBISS.SI-ID 41070592]
 12. ——— (intervjuvanec). Zavržena in spet najdena klasika. Tretji dan, ISSN 1318–1238, 1992, letn. 21, št. 6, str. 33–37, portret. [COBISS.SI-ID 65753088]
 13. ——— (intervjuvanec). Pouk latinščine: kako in kje (kolikor sploh) : govori dr. Kajetan Gantar, profesor za latinski jezik s književnostjo na filozofski fakulteti. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 23. maj 1975, 24, št. 10, str. 276 (nadalj. 267). [COBISS.SI-ID 12635949]
 14. ———. Ustvarjalne dileme : govorijo Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada, Kajetan Gantar. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 11. feb. 1972, 21, št. 3, str. 75. [COBISS.SI-ID 12534317]

1.25 Drugi sestavni deli

 1. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2014, knj. 65, str. 53–54. [COBISS.SI-ID 38730285]
 2. ———. Moja prva in moja zadnja srečanja s prof. dr. Francem Pedičkom. V: ŠINKOVEC, Silvo (ur.). Franc Pediček, slovenski pedagog. Ljubljana: Inštitut Franca Pedička: Društvo katoliških pedagogov Slovenije: Jutro, 2013, str. 335–339. [COBISS.SI-ID 6079066]
 3. ———. Govor ob odkritju doprsnega kipa akademika univ. prof. dr. Dragotina Cvetka ob stoletnici rojstva v Vučji vasi = Opening address at the unveiling of the bust of academician, professor Dragotin Cvetko on the hundredth anniversary of his birth at Vučja vas. V: KOKOLE, Metoda (ur.), ZUPANČIČ, Maruša (ur.). Nacionalna glasbena zgodovina : preobrazbe v drugi polovici 20. stoletja : [ob stoletnici rojstva akademika Dragotina Cvetka (1911–1993)] = National music histories : metamorphoses in the second half of the twentieth century : [at the hundredth birth anniversary of Dragotin Cvetko, member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1911–1993)]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Založba ZRC, 2012, str. 11–14, 15–18. [COBISS.SI-ID 34605869]
 4. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2010, knj. 60: 2009, str. 59. [COBISS.SI-ID 31573037]
 5. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2010, knj. 61, str. 66. [COBISS.SI-ID 32636205]
 6. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2008, knj. 58: 2007, str. 243–244. [COBISS.SI-ID 28316717]
 7. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2007, knj. 57: 2006, str. 171–173. [COBISS.SI-ID 26777645]
 8. ———. Primož Simoniti. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2007, knj. 58, str. 125–126, portret. [COBISS.SI-ID 238999808]
 9. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2006, knj. 56: 2005, str. 220–221. [COBISS.SI-ID 25491501]
 10. ———, STANOVNIK, Branko, ZLOBEC, Ciril. France Bernik. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2003, knj. 54, str. 91–95, portret. [COBISS.SI-ID 22861613]
 11. ———, STANOVNIK, Branko, ZLOBEC, Ciril. France Bernik : častni član. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2003, knj. 54, str. 91–95, portret. [COBISS.SI-ID 222146816]
 12. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2003, knj. 54, str. 224–225. [COBISS.SI-ID 22876461]
 13. ———. Bruno Breschi : (1932−2002). Delo, ISSN 0350–7521, 9. apr. 2002, leto 44, št. 81, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 118142976]
 14. ———. Ob življenjskem jubileju prof. dr. Primoža Simonitija. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2002, letn. 4, št. 1, str. 7–11. [COBISS.SI-ID 18970210]
 15. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2002, knj. 53, str. 155–156. [COBISS.SI-ID 21077549]
 16. ———. In memoriam dr. Bruno Breschi (1932−2002). Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2002, knj. 53, str. 156–157, portret. [COBISS.SI-ID 21077805]
 17. ———. Primož Simoniti. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2001, knj. 52, str. 97–98, portret. [COBISS.SI-ID 19414061]
 18. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2001, knj. 52, str. 209–210. [COBISS.SI-ID 19419437]
 19. ———. Spomini na begunstvo. Zaveza, ISSN 1580–2132, mar. 2001, letn. 11, št. 1, str. 48–55, ilustr., jun. 2001, letn. 11, št. 2, str. 63–69, ilustr. [COBISS.SI-ID 112431872]
 20. ———. Prof. Dr. Franz Ferdinand Schwarz 1934–2001. Živa antika, ISSN 0514–7727, 2001, let. 51, št. 1–2, str. 79–80. [COBISS.SI-ID 19960877]
 21. ———. Prof. dr. Hubert Petersmann 1940–2001. Živa antika, ISSN 0514–7727, 2001, let. 51, št. 1–2, str. 79–80. [COBISS.SI-ID 19959341]
 22. ———. Spomini na ustanovitev Društva za antične in humanistične študije Slovenije. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2000, letn. 2, št. 2, str. 239–242. [COBISS.SI-ID 17093677]
 23. ———. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374–0315, 2000, knj. 51, str. 139. [COBISS.SI-ID 18027821]
 24. ———. Ob otvoritvi razstave begunskega tiska. Pogledi, ISSN 1318–8070, feb. 2000, št. 36/37, str. 1–5. [COBISS.SI-ID 12202338]
 25. ———. Spomini na begunstvo. Zaveza, ISSN 1580–2132, sep. 2000, letn. 10, št. 3, str. 39–44, ilustr. [COBISS.SI-ID 111136768]
 26. ———. Oddelek za klasično filologijo. V: ŠUMI, Jadranka (ur.). Zbornik : 1919–1999. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000, str. 385–388. [COBISS.SI-ID 14940258]
 27. ———. Dr. Kajetan Gantar (Ljubljana, 11.10.1930). V: ŠUMI, Jadranka (ur.). Zbornik : 1919–1999. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000, str. 390–391. [COBISS.SI-ID 17551149]
 28. ———. Zakaj je morala umreti klasična gimnazija. V: PIRKMAJER SLOKAN, Aleksandra (ur.). Zbornik ob 100-letnici šolskega pouka v zgradbi sedanje Osnovne šole Prežihovega Voranca, Ljubljana. Ljubljana: Osnovna šola Prežihovega Voranca, 1999, str. 95–97, fotogr. [COBISS.SI-ID13764909]
 29. ———. Kajetan Gantar. V: OREŠNIK, Janez (ur.). Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob šestdesetletnici : biografski zbornik. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998, str. 91–92, portret. [COBISS.SI-ID 9328173]
 30. ———. Erika Mihevc-Gabrovec : ob sedemdesetletnici. Delo, ISSN 0350–7521, 18.XII.1997, 39, št. 292, str. 7, portret. [COBISS.SI-ID 74299648]
 31. ———. Dr. Fran Bradač : (1885−1970). Fužina, 5. VI. 1997, let. 9, št. 19/20, str. [1]-2. [COBISS.SI-ID 4601698]
 32. ———. Razlaga imen in manj znanih izrazov. V: ——— (ur.), HOMERUSIliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Zbirka Klasiki Kondorja, 18). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997, str. 201–208. [COBISS.SI-ID 4657506]
 33. ———. Opomba prireditelja o izboru in o slikah. V: ——— (ur.), HOMERUSIliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Zbirka Klasiki Kondorja, 18). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997, str. 209–212. [COBISS.SI-ID 4657762]
 34. ———. Sofoklov Filoktet in njegova aktualnost. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, 1995/96, let. 75, št. 7/8, str. 18–20. [COBISS.SI-ID 3066466]
 35. BOGATAJ-GRADIŠNIK, Katarina, ———, MARINČIČ, Vesna, MERLAK, Ivan, OGRIN, Matija, SENČAR, Igor, SENEGAČNIK, Brane. Ali bodo kamni govorili. Zaveza, ISSN 1580–2132, 4, št. 2 (1994), str.43–51. Ilustr. [COBISS.SI-ID 55478272]
 36. ———. Tobijeva ali Tobitova knjiga? : predlog za predrugačenje naslova. Družina, ISSN 0416–3885. [Tiskana izd.], 13. dec. 1992, letn. 41, [št.] 48, str. 10. [COBISS.SI-ID 5353058]
 37. ———. Imenujmo svoje ulice po zaslužnih Slovencih. Delo, ISSN 0350–7521, 20.3.1990, 32, str. [COBISS.SI-ID 10630957]
 38. ———. Iz mojih spominov na prof. Petruševskega. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1990, god. 40, sv. 1/2, str. 11–13. [COBISS.SI-ID 10630445]
 39. ———. Oddelek za klasično filologijo. V: MELIK, Vasilij (ur.). Zbornik Filozofske fakultete v Ljubljani : 1919 – 1989. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989, str. 213–221. [COBISS.SI-ID 16984576]
 40. ———. Razprava o Sovretu v italijanščini. Delo, ISSN 0350–7521, 29. sep. 1988, leto 30, št. 227, str. 14. [COBISS.SI-ID 5354082]
 41. ———. Silvo Kopriva osemdesetletnik. Delo, ISSN 0350–7521, 2. dec. 1988, leto 30, št. 279, str. 6. [COBISS.SI-ID 7240960]
 42. ———. Jaroslav Šašel. Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 1989, str. 106–108. [COBISS.SI-ID 10629933]
 43. ———. Srečanja s prof. dr. Veljkom Gortanom. Živa antika, ISSN 0514–7727, 1985, 35, str. 14–15. [COBISS.SI-ID 10729005]
 44. ———. Prof. dr. Milan Grošelj – in memoriam. Naši razgledi, ISSN 0547–3276, 9.3.1979, 28, str. 133. [COBISS.SI-ID 10755117]
 45. ———. Še o »sovražnikih preštevilnih cetov in esov«. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], januar 1963, letn. 8, št. 4, str. 128. [COBISS.SI-ID 14568493]
 46. ———. Viharjev sila. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], januar 1958, letn. 3, št. 4, str. 187–188. [COBISS.SI-ID 15356461]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

 1. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, ——— (urednik, avtor). Dnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 42A). V Ljubljani: Slovenska matica, 2006. 179 str. ISBN 961–213-037‑X. [COBISS.SI-ID 20349496]
 2. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, ——— (urednik, avtor). Dnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 42 [i. e. 11]). Ponatis 3. izd. iz leta 1988. V Ljubljani: Slovenska matica, 1997. 179 str. ISBN 961–213-037‑X. [COBISS.SI-ID 66408192]
 3. BERNIK, France (avtor, urednik), FAGANEL, Jože, ———, GRDINA, Igor, JAKOPIN, Franc, KOS, Janko, KRANJEC, Marko, LOGAR, Tine, OLOF, Klaus Detlef, OTOREPEC, Božo, PATERNU, Boris, SMOLIK, Marijan, STONE, Gerald, ZOR, Janez. Brižinski spomeniki : znanstvenokritična izdaja, (Dela, 39). 2. pregledana izd. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 1993. 197 str., [IX] str. s faks. Brižinskih spomenikov. ISBN 86−7131−074−4. [COBISS.SI-ID 34109184]
 4. ———. Antična poetika, (Literarni leksikon, Študije, zv. 26). [Ljubljana]: Državna založba Slovenije, 1985. 117 str. [COBISS.SI-ID 11191553]
 5. ———. Grške lirične oblike in metrični obrazci, (Literarni leksikon, Študije, zv. 7). [Ljubljana]: Državna založba Slovenije, 1979. 104 str. [COBISS.SI-ID 11193857]
 6. ———. Helenizem, (Literarni leksikon, Študije, zv. 3). [Ljubljana]: Državna založba Slovenije, 1978. 52 str. [COBISS.SI-ID 11192577]

2.08 Doktorska disertacija

 1. ———. Oblikovanje prostora in časa v Homerjevih epih : prispevki k poznavanju Homerjeve epske umetnosti. Ljubljana: [K. Gantar], 1958. 104 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 55307776]

2.16 Umetniško delo

 1. ———. Utrinki ugaslih sanj : spomini na mladost. V Ljubljani: Slovenska matica, 2005. 319 str., fotogr. ISBN 961−213−144−9. [COBISS.SI-ID 220865792]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

 1. RODE, Franc (intervjuvanec), REBULA, Alojz (intervjuvanec), KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), ——— (intervjuvanec). Kako se cerkev vidi v javnosti : Televizija Slovenija : II. program : oddaja Omizje. 4.I.1999; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 9974829]
 2. RODE, Franc (intervjuvanec), REBULA, Alojz (intervjuvanec), KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), ——— (intervjuvanec). Kako se cerkev vidi v javnosti : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Omizje. Ljubljana, 22.XII.1998. [COBISS.SI-ID 9613613]
 3. WEISS, Peter (intervjuvanec), KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), ČRNIVEC, Matjaž (intervjuvanec), BIZJAK, Jurij (intervjuvanec), ——— (intervjuvanec), PEKLAJ, Marijan (intervjuvanec). Novi slovenski prevod Svetega pisma : Televizija Slovenija : II. program : verski program. Ljubljana, 11.IX.1996. 89 min, 8 sek. [COBISS.SI-ID 4012845]
 4. ———. Biblija. 21, Estera in Judita : Televizija Slovenija : I. program : verski program. Ljubljana, 4.VI.1995. 28 min, 23 sek. [COBISS.SI-ID 10943277]
 5. ———. Biblija. 21, Estera in Judita : Televizija Slovenija : II. program : verski program. Ljubljana, 28.V.1995. 28 min, 23 sek. [COBISS.SI-ID 10002989]
 6. ———. Biblija. 22, Tobija : Televizija Slovenija : I. program : verski program. Ljubljana, 11.VI.1995. 28 min, 4 sek. [COBISS.SI-ID 10943533]
 7. ———. Biblija. 22, Tobija : Televizija Slovenija : II. program : verski program. Ljubljana, 4.VI.1995. 28 min, 4 sek. [COBISS.SI-ID 10003245]
 8. ———. Biblija. 30, Apostolska dela : Televizija Slovenija : I. program : verski program. Ljubljana, 15.X.1995. 28 min, 56 sek. [COBISS.SI-ID 10945581]
 9. ———. Biblija. 30, Apostolska dela : Televizija Slovenija : II. program : verski program. Ljubljana, 8.X.1995. 28 min, 56 sek. [COBISS.SI-ID 10005549]
 10. KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), ——— (intervjuvanec). O novem prevodu Svetega pisma : Televizija Slovenija : I. program : verski program : Obzorja duha. Ljubljana, 26.XI.1995. [COBISS.SI-ID 9980205]
 11. KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), STANOVNIK, Majda (intervjuvanec), MODER, Janko (intervjuvanec), ——— (intervjuvanec). Dileme prevajanja – Vilenica II : Televizija Slovenija : I. program : Osmi dan. Ljubljana, 30.IX.1991. 11 min, 10 sek. [COBISS.SI-ID 9990189]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

 1. MOVRIN, David (intervjuvanec), ——— (intervjuvanec), HRIBERŠEK, Matej (intervjuvanec). Kulturni fokus : latinščina in grščina v digitalni dobi : oddaja Kulturni fokus, Radio Slovenija – prvi program, 11. 10. 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 54031714]
 2. ———. Academia Operosorum : Radio Slovenija. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 7678765]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

 1. ———. Od homerskiot do našiot denešen heksameter : predavanje na Filozofski fakulteti v Skopju. Skopje, 9.11.1998. [COBISS.SI-ID 14173997]
 2. ———. Za nekoi problemi na bilingvizmot vo antički Rim : predavanje na Makedonski akademiji znanosti in umetnosti v Skopju. Skopje, 10.11.1998. [COBISS.SI-ID 14174509]
 3. ———. Tragovi Helade u slovenskoj književnosti : [predavanje]. Zagreb, 1997. [COBISS.SI-ID 7671085]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

 1. ———. Aleš Ušeničnik in antična literatura. predavanje na simpoziju »Aleš Ušeničnik – čas in ideje˝. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 26.2.2003. [COBISS.SI-ID 20731181]
 2. ———. Antični substrat v prispodobah Prešernovih nemških pesmi : predavanje na mednarodnem simpoziju. Ljubljana, 30.11.2000. [COBISS.SI-ID 17107757]
 3. ———. Nekateri pojavi in problemi dvojezičnosti v antičnem Rimu : predavanje na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ljubljana, 5.4.2000. [COBISS.SI-ID 18028077]
 4. ———. Janez Svetokriški in latinščina : predavanje. Vipavski Križ, 24.4.1999. [COBISS.SI-ID 10951213]
 5. ———. Prepričljivo predajati dediščino vere in kulture : [predavanje]. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 7670061]
 6. ———. Prešeren in krščanstvo : [predavanje]. Ajdovščina, 1997. [COBISS.SI-ID 7669549]

3.25 Druga izvedena dela

 1. ———. Zbornik o Janezu Svetokriškem : prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22. – 24. aprila 1999 : [tiskovna konferenca ob izidu zbornika, SAZU, 19.4.2000]. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 14617901]
 2. ———. Nagrada, kazen in odpuščanje = reward, punishment, and forgiveness : [tiskovna konferenca ob izidu dvojezične študije, Dvorana SAZU, 24.11.1999]. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 13124397]
 3. ———. Spomini na Sovreta : [predavanje]. Hrastnik, 1997. [COBISS.SI-ID 7670317]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

 1. Acta neophilologica. ——— (član uredniškega odbora 1968–1999, član uredniškega sveta 2000-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1968-. ISSN 0567–784Xhttp://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica,http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-goh8f1o9. [COBISS.SI-ID 16130818]
 2. Biblioteka – Slovenska akademija znanosti in umetnosti. ——— (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408–6344. [COBISS.SI-ID 35504641]
 3. Keria. ——— (član uredniškega odbora 2000–2006, član uredniškega sveta 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1999-. ISSN 1580–0261. http://revije.ff.uni-lj.si/keria. [COBISS.SI-ID 99551488]
 4. Thought, society, culture. ——— (član uredniškega odbora 2014-). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014-. ISSN 2195–2191. [COBISS.SI-ID 36848173]
 5. Živa antika. ——— (član uredniškega odbora 1984-). Skopje: Sojuz na društvata za antički studii na Makedonija, 1951-. ISSN 0514–7727. [COBISS.SI-ID 16125698]
 6. BOBIČ, Pavlina, GRDINA, Igor, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja, RAHTEN, Andrej, TESTEN, Petra, ZAJC, Neža, RAHTEN, Andrej (urednik), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (urednik), GRDINA, Igor (urednik), ——— (urednik). Nova slovenska biografija, (Zbirka Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 4, 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 184 str., ilustr. ISBN 978−961−254−131−6. [COBISS.SI-ID 245589760]
 7. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, ——— (urednik, avtor). Dnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 42A). V Ljubljani: Slovenska matica, 2006. 179 str. ISBN 961–213-037‑X. [COBISS.SI-ID 20349496]
 8. PLUTARCHUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Življenja velikih Grkov, (Zbirka Klasiki Kondorja, 41). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. 317 str. ISBN 86−11−16589−6. [COBISS.SI-ID 122823680]
 9. ROGERIJ LJUBLJANSKI, POGAČNIK, Jože (urednik), ——— (urednik, avtor dodatnega besedila), FAGANEL, Jože (urednik). Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius anni : signantèr de nonnullis particularibus & extraordinariis, qui in quibusdam locis festivè celebrantur, & usque modo sermones de ipsis visi non sunt, compositae ex vitis eorum: Scriptura sacra, ac SS. Patribus: variis conceptibus, symbolis [et] historiis: praecipuè aptis moralitatibus refertae, in II. partes divisae, ac copioso indice provisae, datae publicae luci Carniolico idiomate … a p. Rogerio Labacensi …, (Dela, 55/1; 55/2; 55/3). Faksimile. Ljubljana: Fundacija dr. Bruno Breschi, 2001. 2 zv., ilustr. ISBN 961−6412−00−0. ISBN 961−6412−01−9. ISBN 961−6412−02−7. [COBISS.SI-ID 112680192]
 10. PLUTARCHUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila). Življenja velikih Rimljanov, (Zbirka Klasiki Kondorja, 33). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 285 str. ISBN 86−11−15811−3. [COBISS.SI-ID 106185728]
 11. JANEZ SVETOKRIŠKI, POGAČNIK, Jože (urednik), BENEDIK, Metod (urednik), ——— (urednik), FAGANEL, Jože (urednik, avtor dodatnega besedila). Sacrum promptuarium, (Dela, 49). Faksimile. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, 1998. 5 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 961−6242−17−2. ISBN 961−6242−18−0. ISBN 961−6242−19−9. ISBN 961−6242−20−2. ISBN 961−6242−21−0. [COBISS.SI-ID 76943616]
 12. BABIČ, Matjaž, ——— (urednik). Besedni red in zgradba besedil na mikenskih tablicah = Wortstellung und Textgestaltung auf den mykenischen Linear-B-Tafeln, (Dela, 47). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997. 339 str., [1] f. pril., graf. prikazi. ISBN 961−6242−04−0. [COBISS.SI-ID 70507264]
 13. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, ——— (urednik, avtor). Dnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 42 [i. e. 11]). Ponatis 3. izd. iz leta 1988. V Ljubljani: Slovenska matica, 1997. 179 str. ISBN 961–213-037‑X. [COBISS.SI-ID 66408192]
 14. HOMERUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prireditelj). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Zbirka Klasiki Kondorja, 18). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 213 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64605952]
 15. ——— (urednik). Academia Operosorum : zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994. 141 str., ilustr. ISBN 86−7131−083−3. [COBISS.SI-ID 44994048]
 16. HOMERUS, ——— (avtor dodatnega besedila, urednik, prevajalec). Odiseja, (Knjižnica Kondor, zv. 263). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30843392]
 17. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila). Dnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 11). Reprint 2., popravljene izd. iz leta 1971. V Ljubljani: Slovenska matica, 1988. 179 str. [COBISS.SI-ID 3776000]
 18. MIHEVC-GABROVEC, Erika (urednik), ——— (urednik), BENEDIK, Martin (urednik). Antični temelji naše sodobnosti : referati slovenskih udeležencev na 4. znanstvenem zborovanju Zveze društev za antične študije Jugoslavije v Pulju od 12. do 17. oktobra 1986. Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1987. 94 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 7514]
 19. ——— (urednik), JERMAN, Frane (urednik), MODER, Janko (urednik). Potokarjev zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 12). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1987. 127 str. [COBISS.SI-ID 22379777]
 20. ——— (urednik), JERMAN, Frane (urednik), MODER, Janko (urednik). Sovretov zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986. 178 str., Sovretova sl. [COBISS.SI-ID 4825345]
 21. ——— (urednik), JERMAN, Frane (urednik), MODER, Janko (urednik). Štiristo let prevajanja na Slovenskem, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 10). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985. 130 str. [COBISS.SI-ID 4825089]
 22. PINDARUS, ——— (urednik). Pindar, (Lirika, 43). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1980. 104 str. [COBISS.SI-ID 19535360]
 23. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), PLESNIČAR-GEC, Ljudmila (urednik, avtor dodatnega besedila). Rimska lirika, (Knjižnica Kondor, zv. 187). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 140 str., [2] f. barvnih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2824193]
 24. HOMERUS, ——— (urednik). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Knjižnica Kondor, 3). 4. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 193 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2842625]
 25. AUGUSTINUS, ——— (urednik, prevajalec). Izpovedi, (Zbirka Studenci žive vode, Nova serija, 10). Celje: Mohorjeva družba, 1978. 396 str. [COBISS.SI-ID 2111235]
 26. OVIDIUS NASO, Publius, ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Metamorfoze : izbor, (Knjižnica Kondor, 164). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2818305]
 27. HOMERUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti, štiriindvajseti spev, (Knjižnica Kondor, 3). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. 185 str., [8] str. pril. s fotogr., ilustr. [COBISS.SI-ID 2843137]
 28. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, ——— (avtor dodatnega besedila, urednik). Dnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 11). 2., popravljena izd. [Ljubljana]: Slovenska matica, 1971. 179 str. [COBISS.SI-ID 4190720]
 29. PROPERTIUS, Sextus, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Propercij, (Zbirka Lirika, 14). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1971. 103 str. [COBISS.SI-ID 6427905]
 30. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Rimska lirika : izbor, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 249 str. [COBISS.SI-ID 5910529]
 31. PLATO, ——— (avtor dodatnega besedila, urednik). Apologija. Kriton, (Knjižnica Kondor, zv. 84). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 79 str. [COBISS.SI-ID 2866945]
 32. SOPHOCLES, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila). Kralj Oidipus, (Knjižnica Kondor, zv. 33). Nova izpopolnjena izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 86 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 2844161]
 33. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). O pesništvu : Homer, Hesiodos, Anonymus, Platon, Aristoteles, Horatius, (Knjižnica Kondor, zv. 59). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1963. 140 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 415489]
 34. HOMERUS, ——— (urednik). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti, štiriindvajseti spev, (Knjižnica Kondor, zv. 3). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1956. 185 str., [8] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2842369]

Mentor pri doktorskih disertacijah

 1. MARINČIČ, Marko. Helenistični epilij v Rimu : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Marinčič], 1998. 279 f. [COBISS.SI-ID 98649600]
 2. BABIČ, Matjaž. Besedni red v mikenski grščini : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Babič], 1995. 194 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 59923200]
 3. MLINARIČ, Jože. Srednjeveški latinski epos Vita Mariae metrica : tekstnokritična-historiografska in literarna analiza : doktorska disertacija. Maribor: [J. Mlinarič], 1977. 368 f. [COBISS.SI-ID 19186177]
 4. KALAN, Valentin. Tukididovo zgodovinsko mišljenje s posebnim ozirom na njegove antilogije : doktorska disertacija. V Ljubljani: [K. Gantar], 1973. 280 f. [COBISS.SI-ID 11541346]

Mentor pri magistrskih delih

 1. ISAK KRES, Jelena. Kalimahov fragment 110 : dosedanje ugotovitve tekstnokritične analize in njihov vpliv na interpretacijo besedila : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Isak], 2002. II, 169 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 21563490]
 2. MEDIJA, Nevenka. Obseg in vloga latinskih pregovorov v slovenskih učbenikih za latinščino : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Medija], 2002. 191 f., graf. prik. [COBISS.SI-ID 18570850]
 3. ZLOBEC, Barbara. Jadransko morje v Lukanovem epu »Pharsalia« : magistrsko delo. Ljubljana; Trst: [B. Zlobec], 1998. 188 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13084770]
 4. SENEGAČNIK, Brane. Značaji in mitos v Sofoklovi tragediji Trahinke : magistrsko delo. [Ljubljana: B. Senegačnik], 1998. 127 f. [COBISS.SI-ID 12239202]
 5. HROVAT, Jasna. Rokopisni patristični prevodi Klemena Velikonje iz zapuščine Ivana Vrhovnika : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Hrovat], 1997. 203 str., 9 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 71822336]
 6. MARINČIČ, Marko. Kompozicija Katulovega epilija o svatbi Peleja in Tetide in njegovi grški vzori : magistrsko delo. [Ljubljana: M. Marinčič], 1996. 155 f. [COBISS.SI-ID 12970850]

Mentor pri diplomskih delih

 1. IVANC, Jera (avtor, prevajalec). Evripidova in Senekova Medeja : odnos do uprizoritve – nekoč in danes : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Ivanc]. 2 zv. [COBISS.SI-ID 36978786]
 2. PERNE, Jelka. Živali v Sovretovem prevodu Lukrecijevega dela De rerum natura : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Perne], 2000. 87 f. [COBISS.SI-ID 12961634]
 3. ĆIROVIĆ, Bojana. Antična zgodovinsko-literarna pričevanja o clades Variana : prevod in historično-kritična interpretacija antičnih virov – s korelativnim pogledom na najdbe in rezultate najnovejših arheoloških izkopavanj v Kalkriese/Nemčija : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Ćirović], 1999. 90 f., zvd. [COBISS.SI-ID 9923170]
 4. INKRET, Andreja. Aristofan v Rimu : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Inkret], 1999. 40 f. [COBISS.SI-ID 12960610]
 5. KLAKOČAR-ZAGER, Katarina. Tavrijska Ifigenija pri Evripidu in Goetheju – primerjava dram : A – diplomska naloga. Srednja Bela: [K. Klakočar], 1999. 119 f. [COBISS.SI-ID 13080162]
 6. INKRET, Andreja. Aristofanove Žabe kot besedilo za gledališče : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Inkret], 1998. 75 f. [COBISS.SI-ID 12960866]
 7. OSVALD, Monika. Bog Dioniz v pesniškem opusu Kvinta Horacija Flaka. [Ljubljana: M. Osvald, 1998]. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13016930]
 8. ISAK KRES, Jelena. Kalimahov fragment 110 (Pf.) in Katulova pesem 66. Ljubljana: [J. Isak], 1998. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12747362]
 9. CEDILNIK, Alenka. Panonija II. in njen škof Valens v poročilih Sokrata Sholastika : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Cedilnik], 1997. 152 f. [COBISS.SI-ID 9577570]
 10. TOPLAK, Barbara. Slovo in snidenje zakoncev pri Homerju : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Toplak], 1998. 61 f. [COBISS.SI-ID 13597282]
 11. MEDIJA, Nevenka. O vsebinskih in oblikovnih značilnostih rimskega pregovora : A – diplomska naloga. Ljubljana: [N. Medija], 1995. 66 f. [COBISS.SI-ID 12971362]
 12. AUBELJ, Bronislava. Pisava grških lastnih imen v slovenščini : diplomsko delo. Radeče: [B. Aubelj], 1995. 87 f. [COBISS.SI-ID 13860194]
 13. ČEŠAREK, Pavel. Sofoklov Ajant kot tragedija trpljenja : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Češarek], 1995. 60 f. [COBISS.SI-ID 13859938]
 14. MEDIJA, Nevenka. Zaskrbljenost Ajantovih spremljevalcev : Sofokles: Ajant : párodos, v. 134–171 : B – diplomska naloga. Ljubljana: [N. Medija], 1995. 60 f. [COBISS.SI-ID 35837]
 15. KLANČAR KOBAL, Apolonija. Motiv smrti pri Properciju. Kranj: [A. Klančar], 1994. 64 str. [COBISS.SI-ID 20982626]
 16. VIDMAR, Tadej. Zgodovinska in teoretična analiza spisa De magistro Tomaža Akvinskega : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Vidmar], 1994. 81 f. [COBISS.SI-ID 13700194]
 17. GEISTER, Ksenja. Katulov prevod (c. 51) Sapfinega fragmenta 31 = Sapfin fragment 31 iz aspekta Katulove 51 pesmi : diplomska naloga. Naklo: [K. Geister], 1993. 80 f. [COBISS.SI-ID 13089378]
 18. HARI, Renata. Latinska imena slovenskih krajev : A‑diplomska naloga. Ljubljana: [R. Hrovatič], 1993. 63 f. [COBISS.SI-ID 13000802]
 19. KRANJC, France. Prometej iz perspektive tretjega tisočletja : diplomska naloga. Ljubljana: [F. Kranjc], 1992. 228 f. [COBISS.SI-ID 13593954]
 20. PETKOVŠEK, Robert. Pojem presežnosti v Plotinovi filozofiji : (diplomska naloga iz grškega jezika s književnostjo). Ljubljana: [R. Petkovšek], 1991. 84 f. [COBISS.SI-ID 2017626]
 21. ČESNIK, Irena. Pomen Klavdijanovih poročil : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Česnik], 1991. 76 f. [COBISS.SI-ID 13275746]
 22. FABJAN, Dragica. V imenu prizanesljivosti : širina Senekovega spisa De clementia : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Fabjan], 1991. 51 f. [COBISS.SI-ID 12882018]
 23. HOMAR, Nataša. Ignotum hoc aliis ille novavit opus (AA III,346) : narava in izvirnost Ovidijevih Epistulae Heroidum. Ljubljana: [N. Homar], 1990. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13826658]
 24. HAFNER, Sonja. Prispevki k zgodovini odmevov antične basni na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Hafner], 1990. 66 f., graf. prik. [COBISS.SI-ID 12999778]
 25. HOMAR, Nataša. Tradicionalni elementi v Longosovem romanu Dafnis in Hloa. Ljubljana: [N. Homar], 1989. 68 f. [COBISS.SI-ID 13596258]
 26. MIHELJ, Jana. Izobraženci v rimski družbi v obdobju zgodnjega cesarstva v luči Juvenalove sedme satire : diplomska naloga. [S. l.: J. Mihelj], 1980. 85 f. [COBISS.SI-ID 13272418]
 27. BRATOŽ, Rajko. Evgipij : življenje svetega Severina : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Bratož], 1979. 349 f., [3] f. zvd. [COBISS.SI-ID 17120354]
 28. BERAN, Zdenka. Svet čutnega zaznavanja in njegov pomen v Petronijevem Satirikonu : diplomska naloga. [S. l.: Z. Beran, 197-?]. 66 f. [COBISS.SI-ID 13597538]
 29. FINK, Anton. Podoba kmečkega in mestnega življenja pri Horacu : diplomska B naloga. [Ljubljana: A. Fink, 19–]. 22, [3] f. [COBISS.SI-ID 17408354]

Prevajalec

 1. SOPHOCLES. Antigona, (Gledališki list SNG Drama, sezona 2016/17, letn. 96, št. 8). Ljubljana: SNG Drama, 2017. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4260699]
 2. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). 4. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. ISBN 978−961−01−4964−4. [COBISS.SI-ID 289106944]
 3. Amfitrion od antike do klasicizma, (Dialog z antiko, 24). Ljubljana: Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. 267 str. ISBN 978−961−6192−68−2. [COBISS.SI-ID 287683584]
 4. SOPHOCLES. Antigona. 1. izdelava. Maribor: Obzorja, 2016. ISBN 978−961−230−491−1. http://www.biblos.si/lib/book/9789612304911. [COBISS.SI-ID 86162945]
 5. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Filozofska knjižnica, zv. 38). Reprint iz leta 2002. V Ljubljani: Slovenska matica, 2016. 391 str. ISBN 978−961−213−016−9. [COBISS.SI-ID 286485248]
 6. LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli I : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str. ISBN 978−961−254−899−5. [COBISS.SI-ID 284339456]
 7. LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli II : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str. ISBN 978−961−254−900−8. [COBISS.SI-ID 284340224]
 8. VALVASOR, Janez Vajkard. Topografija Lambergovih gradov, to je gradovi, utrdbe in posestva, posestvovana na Kranjskem, v živo upodobljena, ki so jih nekdaj zgradili in posestvovali in jih deloma še zdaj posedujejo grofje Lamberg : na svetlo dano v Bogenšpergu na Kranjskem v letu gospodovem 1619 s posebno prizadevnostjo. Ljubljana: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 2014. 63 str., č‑b. ISBN 978−961−268−035−0. [COBISS.SI-ID 38405165]
 9. VALVASOR, Janez Vajkard. Topografija salzburške Koroške, to je škofijske proštije, naselja, mesta, utrdbe, gradovi, ki jih ima salzburška nadškofija v posesti na Koroškem : na svetlo dano v Bogenšpergu na Kranjskem 1681. Ljubljana: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 2014. 63 str., č‑b. ISBN 978−961−268−034−3. [COBISS.SI-ID 38404909]
 10. ARISTOTELES. Poetika, (Zbirka eBeletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. ISBN 978−961−242−680−4. http://www.biblos.si/lib/book/9789612426804. [COBISS.SI-ID 267451392]
 11. VALVASOR, Janez Vajkard, GOSTIŠA, Lojze (urednik), ČEČ, Tomaž (urednik). Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae & modernae completa : to je popoln in temeljit opis slavne dežele Nadvojvodine Koroške, tako po njenem nekdanjem kakor tudi po sedanjem stanju …. Ljubljana: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 2013. 325 str., [2] zganj. f. pril., faks. ISBN 978−961−268−026−8. [COBISS.SI-ID 274727424]
 12. VIDMAR, Luka (avtor, urednik, prevajalec). Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 1.0. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013. ISBN 978−961−254−441−6. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:osnk/VIEW/. [COBISS.SI-ID 266838016]
 13. ARISTOTELES. Poetika, (Knjižna zbirka Koda). Popravljena in dopolnjena izd. iz l. 1982. Ljubljana: Študentska založba, 2012. 237 str. ISBN 978−961−242−483−1. [COBISS.SI-ID 262026752]
 14. LONGINUS, Cassius, HRIBERŠEK, Matej (urednik, avtor dodatnega besedila). O vzvišenem. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 199 str. ISBN 978−961−241−587−7. [COBISS.SI-ID 258165248]
 15. SOPHOCLES (umetnik). Antigona : produkcija VIII. semestra Dramske igre, gledališke režije in dramaturgije. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 3229787]
 16. SOPHOCLES, MOVRIN, David (urednik). Ojdip v Kolonu. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 230 str., [2] str. zvd. ISBN 978−961−218−929−7. [COBISS.SI-ID 253336320]
 17. HESIODUS. Teogonija. Dela in dnevi. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. 158 str., ilustr. ISBN 978−961−241−389−7. [COBISS.SI-ID 248496896]
 18. VIDMAR, Luka (avtor, urednik, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, prevajalec), KIDRIČ, France, PAVLIN, Vojko, RAJHMAN, Jože (avtor, prevajalec), VILHELM, Neža (avtor, prevajalec). Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009. 448 str. ISBN 978−961−268−005−3. [COBISS.SI-ID 249014528]
 19. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 238 str., ilustr. ISBN 978−961−01−0616−6. [COBISS.SI-ID 240232960]
 20. TERENTIUS AFER, Publius. Dekle z otoka Androsa, (Iz antičnega sveta, knj. 37). Maribor: Litera, 2007. 153 str. ISBN 978−961−6604−36−9. [COBISS.SI-ID 59044097]
 21. EURIPIDES. Bakhantke. Nova Gorica: Slovensko narodno gledališče, [2006?]. 68 f. [COBISS.SI-ID 2695916]
 22. LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Marjeta (avtor, prevajalec), GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. 694 str., ilustr. ISBN 961−6568−12−4. [COBISS.SI-ID 223431424]
 23. THEOPHRASTUS. Značaji. Ljubljana: Modrijan, 2006. 141 str., ilustr. ISBN 961−241−111−5. [COBISS.SI-ID 227664384]
 24. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus. Maribor: Ruslica, 2005. ISBN 961−90191−1−3. http://www.vecer.com/ruslica/. [COBISS.SI-ID 54999809]
 25. ARISTOTELES. O pesniški umetnosti, (Knjižna zbirka Claritas, 39). Popravljena in dopolnjena izd. iz l. 1982. Ljubljana: Študentska založba, 2005. 255 str. ISBN 961−242−024−6. [COBISS.SI-ID 220693760]
 26. DÜRRENMATT, Friedrich. Romulus Veliki : nezgodovinska historična komedija v štirih dejanjih : nova verzija 1980. [Trst: Slovensko stalno gledališče, 2005?]. 79 f. [COBISS.SI-ID 2559980]
 27. SOPHOCLES. Kralj Ojdipus, (Gledališki list SNG Drama, Sezona 2003/04, let. 83, št. 9). Ljubljana: Slovensko narodno gledališče Drama, 2004. Str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 9797169]
 28. KLEMENČIČ, Ivan (urednik). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701–2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing, 2004. 253 str., ilustr. ISBN 961−6500−50−3. [COBISS.SI-ID 215759872]
 29. SOPHOCLES. Kralj Ojdipus. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, 2003/2004, letn. 83, št. 9, str. 37–56. [COBISS.SI-ID 232442368]
 30. DOLNIČAR, Janez Gregor, LAVRIČ, Ana. Zgodovina ljubljanske stolne cerkve : Ljubljana 1701–1714, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: Založba ZRC, 2003. 545 str., ilustr. ISBN 961−6358−70−7. [COBISS.SI-ID 121755136]
 31. PLUTARCHUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Življenja velikih Grkov, (Zbirka Klasiki Kondorja, 41). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. 317 str. ISBN 86−11−16589−6. [COBISS.SI-ID 122823680]
 32. PINDARUS. Iz druge olimpijske. V: BERGER, Aleš (ur.). Zemlja je modra kot pomaranča : mala antologija svetovne poezije, (Lirika, [100]). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003, str. 8. [COBISS.SI-ID 21997613]
 33. CATULLUS, Gaius Valerius. Uživajva ljubezen, Lesbija. V: BERGER, Aleš (ur.). Zemlja je modra kot pomaranča : mala antologija svetovne poezije, (Lirika, [100]). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003, str. 11. [COBISS.SI-ID 21998125]
 34. MARINČIČ, Marko (urednik, prevajalec). Antična poezija, (Zbirka Klasje). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2002. 310 str., ilustr. ISBN 86−341−3733−3. ISBN 86−341−2970−5. ISBN 86−341−0623−3. [COBISS.SI-ID 120628480]
 35. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Filozofska knjižnica, zv. 38). Reprint iz leta 1994. V Ljubljani: Slovenska matica, 2002. 391 str. ISBN 961−213−016−7. [COBISS.SI-ID 117612544]
 36. HESIODUS. Kadar cvetè osat in poje škržad. Primorska srečanja, ISSN 0350–5723, 2002, letn. 26, št. 249, str. 60. [COBISS.SI-ID 8262449]
 37. EURIPIDES, OGRIN, Matija (urednik). Ifigenija v Avlidi, (Zbirka Sidro, 20). Ljubljana: Družina, 2001. 135 str. ISBN 961−222−373−4. [COBISS.SI-ID 114703360]
 38. GOSTIŠA, Lojze (urednik). Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma : 1688–1801. 1, Transkripcija besedila, prevod, spremno gradivo. [Ljubljana]: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja, 2001. 363 str., ilustr., faksimile. ISBN 961−6242−39−3. [COBISS.SI-ID 3555995]
 39. SOPHOCLES. Ajant. Trahinke. Filoktet, (Iz antičnega sveta, 32). Maribor: Obzorja, 2000. 240 str. ISBN 961−230−190−5. [COBISS.SI-ID 45380609]
 40. CATULLUS, Gaius Valerius, MARINČIČ, Marko (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Gaj Valerij Katul, (Zbirka Mojstri lirike). Dvojezična izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 207 str. ISBN 86−11−15812−1. [COBISS.SI-ID 107995648]
 41. Poljub : ljubezenske izjave in romantične slike, (Zbirka V dar in spomin). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. [57] str., ilustr. ISBN 86−11−15629−3. [COBISS.SI-ID 98754304]
 42. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 187 str., ilustr. ISBN 86−11−14090−7. [COBISS.SI-ID 77485824]
 43. SOPHOCLES. Antigona – Prva zborovska pesem. V: GRAFENAUER, Niko (ur.). Orfejev spev : antologija svetovne poezije v izboru slovenskih pesnikov. Ljubljana: Nova revija, 1998, str. 602–603. [COBISS.SI-ID 16263981]
 44. PLEČNIK, Jože (umetnik), KREČIČ, Peter, KVATERNIK, Rok. Ciboriji, monštrance in zakramentariji. Ljubljana: Rokus: Družina, 1997. 132 str., ilustr. ISBN 961−209−051−3. [COBISS.SI-ID 66759168]
 45. PLEČNIK, Jože (umetnik), KREČIČ, Peter, KVATERNIK, Rok. Ciboriji, monštrance in zakramentariji. Ljubljana: Rokus: Družina, 1997. 132 str., ilustr. ISBN 961−209−052−1. [COBISS.SI-ID 66758400]
 46. STABEJ, Jože, KASTELEC, Matija (bibliografski predhodnik), VORENC, Gregor (bibliografski predhodnik). Slovensko-latinski slovar : po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680−1710), (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997. 599 str., faks. ISBN 961−6182−31−5. [COBISS.SI-ID 67696640]
 47. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. 187 str., ilustr. ISBN 86−11−14090−7. [COBISS.SI-ID 57686784]
 48. GALLUS, Jacobus (skladatelj), ŠKULJ, Edo, POKORN, Danilo (urednik, avtor dodatnega besedila). Harmoniae morales, (Monumenta artis musicae Sloveniae, 26). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995 [i. e. 1996]. 1 partitura (XXXVIII, 186 str.), faks. ISBN 86−7131−092−2. [COBISS.SI-ID 60107264]
 49. GALLUS, Jacobus (skladatelj), ŠKULJ, Edo, POKORN, Danilo (urednik). Moralia, (Monumenta artis musicae Sloveniae, 27). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995 [i. e. 1996]. 1 partitura (XXXIV, 252 str.), faks. ISBN 86–7131-099‑X. [COBISS.SI-ID 61833216]
 50. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Spomenik. Zaveza, ISSN 1580–2132, 5, št. 1 (1995), str. 32. [COBISS.SI-ID 55750144]
 51. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 187 str., ilustr. ISBN 86−11−14090−7. [COBISS.SI-ID 38406656]
 52. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Filozofska knjižnica, zv. 38). Reprint prevoda iz leta 1964 z novo uvodno besedo. V Ljubljani: Slovenska matica, 1994. 391 str. ISBN 961−213−016−7. [COBISS.SI-ID 45914624]
 53. HOMERUS. Odiseja, (Zbirka Klasiki Kondorja, 1). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 169 str., ilustr. ISBN 86−11−14091−5. [COBISS.SI-ID 38405376]
 54. POKORN, Danilo (urednik). Leges Academiae philharmonicorum Labaci metropoli Carnioliae adunatorum = Zakoni Akademije filharmonikov, združenih v Ljubljani, prestolnici Kranjske. Faksimile. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1993. [8] nevezanih str. [COBISS.SI-ID 4093997]
 55. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Pesmi = Carmina, (Iz antičnega sveta, 28). 2. izd. Maribor: Obzorja, 1993. 91 str. ISBN 86−377−0675−4. [COBISS.SI-ID 33463297]
 56. PLEČNIK, Jože (umetnik), KREČIČ, Peter, KVATERNIK, Rok. Plečnikovi kelihi = Plečniks Messkelche = Plečnik’s chalices. Ljubljana: Rokus, Založba Krpan, 1993. 147 str., ilustr. ISBN 961−209−000−9. [COBISS.SI-ID 33413120]
 57. PLEČNIK, Jože, KREČIČ, Peter, KVATERNIK, Rok. Plečnikovi kelihi = Les calices de Plečnik = I calici del Plečnik. Ljubljana: Rokus, 1993. 147 str., barvne ilustr. ISBN 961−209−000−9. [COBISS.SI-ID 33490432]
 58. AESCHYLUS. Vklenjeni Prometej : premiera 14. 5. 1993 v Šentjakobu v Rožu. [Šentjakob v Rožu]: Društvo za razvoj samostojnega gledališča na Koroškem, 1993. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 57458944]
 59. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Moj spomin. Delo, ISSN 0350–7521, 35, št. 274 (25.XI.1993), str. 13. [COBISS.SI-ID 45518848]
 60. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Knjižnica Kondor, 243). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 187 str., ilustr. ISBN 86−11−12120−1. [COBISS.SI-ID 26697]
 61. HOMERUS, ——— (avtor dodatnega besedila, urednik, prevajalec). Odiseja, (Knjižnica Kondor, zv. 263). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30843392]
 62. PLAUTUS, Titus Maccius. Aulularia ali Komedija o loncu, (Iz antičnega sveta, 27). Maribor: Obzorja, 1991. 92 str. ISBN 86−377−0561−8. [COBISS.SI-ID 28288257]
 63. GALLUS, Jacobus, ŠKULJ, Edo (urednik). Gallusovi predgovori in drugi dokumenti. Ljubljana: Družina, 1991. 216 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27805952]
 64. MARX, Karl, KALAN, Valentin (prevajalec, avtor dodatnega besedila, glavni urednik, redaktor prevoda). Spisi o antični filozofiji, (Temeljna izdaja, 1, zv. 1). 1. natis. Ljubljana: Marksistični center CK ZKS, 1989. 449 str. [COBISS.SI-ID 8292096]
 65. PAULUS. Zgodovina Langobardov = (Historia Langobardorum), (Iz antičnega sveta, 25). Maribor: Obzorja, 1988. VIII, 422 str., [1] f. pril., [8] str. pril., ilustr. ISBN 86–377-0350‑X. [COBISS.SI-ID 3950592]
 66. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Knjižnica Kondor, 243). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 187 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22244097]
 67. BOHORIČ, Adam. Arcticae horulae succisivae = Zimske urice proste. Maribor: Obzorja, 1987. 331 str., grbi. ISBN 86−377−0214−7. [COBISS.SI-ID 22256385]
 68. TERENTIUS AFER, Publius. Evnuh, (Iz antičnega sveta, 26). Maribor: Obzorja, 1987. 130 str. ISBN 86–377-0185‑X. [COBISS.SI-ID 22843136]
 69. TEMLIN, Franc. Temlinovo pismo nemškim pietistom. V: LUTHER, Martin. Mali katechismus, touje tou krátki návuk vöre kerschánszke, (Zbirka Panonika). Faksimile. Murska Sobota: Pomurska založba, 1986, str. I‑IV. [COBISS.SI-ID 10329389]
 70. SOPHOCLES. Elektra, (Iz antičnega sveta, 24 [i.e. 25]). Maribor: Obzorja, 1985. 111 str. [COBISS.SI-ID 17566465]
 71. VREMŠAK, Samo (skladatelj). Že je pomlad… : mešani zbor. Naši zbori, ISSN 0027–8270, 1985, letn. 37, št. 1–2, str. 40. [COBISS.SI-ID 512469288]
 72. VREMŠAK, Samo (skladatelj). O, Sirmio… : mešani zbor. Naši zbori, ISSN 0027–8270, 1985, letn. 37, št. 1–2, str. 43. [COBISS.SI-ID 512469544]
 73. VREMŠAK, Samo (skladatelj). Troja nesrečna… : mešani zbor. Naši zbori, ISSN 0027–8270, 1985, letn. 37, št. 1–2, str. 47. [COBISS.SI-ID 512469800]
 74. THEOCRITUS. Idile, (Iz antičnega sveta, 23[a]). Maribor: Obzorja, 1984. 129 str. [COBISS.SI-ID 2916353]
 75. Sveto pismo nove zaveze : jubilejni prevod ob štiristoletnici Dalmatinove Biblije. Ljubljana: Nadškofijski ordinariat; [Beograd]: Britanska in inozemska biblična družba, 1984. 763 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 14868737]
 76. AESCHYLUS. Peržani. Vklenjeni Prometej, (Knjižnica Kondor, zv. 203). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982. 177 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2828545]
 77. ARISTOTELES. Poetika, (Bela krizantema). 2.,dopolnjena izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982. 157 str. [COBISS.SI-ID 13215233]
 78. EURIPIDES. Bakhantke. [Celje: Slovensko ljudsko gledališče, 1980]. 58 f. [COBISS.SI-ID 85747]
 79. AESCHYLUS. Peržani. [Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče, 1980]. 48 f. [COBISS.SI-ID 325619]
 80. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), PLESNIČAR-GEC, Ljudmila (urednik, avtor dodatnega besedila). Rimska lirika, (Knjižnica Kondor, zv. 187). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 140 str., [2] f. barvnih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2824193]
 81. SOPHOCLES. Antigona, (Knjižnica Kondor, 174). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1978. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 398593]
 82. AUGUSTINUS, ——— (urednik, prevajalec). Izpovedi, (Zbirka Studenci žive vode, Nova serija, 10). Celje: Mohorjeva družba, 1978. 396 str. [COBISS.SI-ID 2111235]
 83. OVIDIUS NASO, Publius, ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Metamorfoze : izbor, (Knjižnica Kondor, 164). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2818305]
 84. MEGISER, Hieronymus, STABEJ, Jože (avtor dodatnega besedila, urednik). Thesaurus polyglottus, (Dela, Inštitut za slovenski jezik, 32, 12). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977. XXX, 240 str., [1] f. pril. z avtorj. sl., ilustr. [COBISS.SI-ID 1758721]
 85. VALVASOR, Janez Vajkard, POGAČNIK, Jože (urednik). Izbrano delo, (Zbirka Naša beseda). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 316 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 2662709]
 86. POGAČNIK, Jože (urednik). Srednjeveško slovstvo, (Zbirka Naša beseda). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 328 str. [COBISS.SI-ID 6944057]
 87. VALVASOR, Janez Vajkard, POGAČNIK, Jože (urednik). Valvasor in sodobniki : izbrano delo, (Zbirka Naša beseda). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 315 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 921911]
 88. PETRU, Peter. Zaton antike v Sloveniji : [razstava], Narodni muzej v Ljubljani. Ljubljana: Narodni muzej, 1976. [67] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8722945]
 89. SOPHOCLES. Antigona, (Iz antičnega sveta, 18). Maribor: Obzorja, 1974. 107 str. [COBISS.SI-ID 2914561]
 90. CATULLUS, Gaius Valerius. Katul, (Zbirka Lirika, 19). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1974. 89 str. [COBISS.SI-ID 908830]
 91. POGAČNIK, Jože (urednik). Srednjeveško slovstvo, Izbrano delo, (Zbirka Naša beseda). 1974; Ljubljana: Mladinska knjiga. 327 str. [COBISS.SI-ID 3824694]
 92. HESIODUS. Teogonija. Dela in dnevi, (Knjižnica Kondor, 149). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2814721]
 93. POGAČNIK, Jože (urednik). Valvasor in sodobniki : izbrano delo, (Zbirka Naša beseda). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 315 str., [1] f. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 2212638]
 94. POGAČNIK, Jože (urednik). Srednjeveško slovstvo : izbrano delo, (Zbirka Naša beseda). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. 327 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7444737]
 95. PLAUTUS, Titus Maccius. Hišni strah, (Iz antičnega sveta, 14). Maribor: Obzorja, 1971. 145 str. [COBISS.SI-ID 2913537]
 96. PROPERTIUS, Sextus, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Propercij, (Zbirka Lirika, 14). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1971. 103 str. [COBISS.SI-ID 6427905]
 97. SAPPHO. Sapfo, (Zbirka Lirika, 1). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1971. 67 str. [COBISS.SI-ID 514214284]
 98. VALVASOR, Janez Vajkard, FRANCISCI, Erasmus, KASTELEC, Matija, ŽIGON, Žiga, STRNIŠAR, Janez, DOLNIČAR, Janez Gregor, ROGERIJ LJUBLJANSKI, PAGLOVEC, Franc Mihael, BASAR, Jernej, REDESKINI, Maksimilijan, DROLC, Franc (urednik, avtor), POGAČNIK, Jože (urednik, zbiratelj). Valvasor in sodobniki : izbrano delo, (Zbirka Naša beseda). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. 315 str., [1] f. pril. z Valvasorjevo sl. [COBISS.SI-ID 2863624]
 99. THEOPHRASTUS. Značaji, (Knjižnica Kondor, 123). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1971. 122 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2807297]
 100. PLAUTUS, Titus Maccius. Amfitruo, (Iz antičnega sveta, 13). Maribor: Obzorja, 1970. 158 str. [COBISS.SI-ID 24060673]
 101. SAPPHO. Sapfo, (Zbirka Lirika, 1). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1970. 67 str. [COBISS.SI-ID 20386304]
 102. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Rimska lirika : izbor, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 249 str. [COBISS.SI-ID 5910529]
 103. Leges Academiae philharmonicorum Labaci metropoli Carnioliae adunatorum. V Ljubljani: Semeniška knjižnica, 1967. [4] str., vinjete. [COBISS.SI-ID 10915125]
 104. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Pesmi : izbor, (Iz antičnega sveta, 7). Maribor: Obzorja, 1966. 143 str. [COBISS.SI-ID 22499328]
 105. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Mala filozofska knjižnica). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964. 415 str. [COBISS.SI-ID 578869]
 106. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Mala filozofska knjižnica, 12). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964. 415 str. [COBISS.SI-ID 1500417]
 107. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). O pesništvu : Homer, Hesiodos, Anonymus, Platon, Aristoteles, Horatius, (Knjižnica Kondor, zv. 59). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1963. 140 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 415489]
 108. AESCHYLUS. Uklenjeni Prometej, (Iz antičnega sveta, 2). Maribor: Obzorja, 1962. 82 str. [COBISS.SI-ID 2915073]
 109. PROCOPIUS CAESARIENSIS. Pod Justinijanovim žezlom, (Bios). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961. 385 str., [16] str. pril., [2] zganj. f. zvd. [COBISS.SI-ID 1442305]
 110. ARISTOTELES. Poetika, (Mala filozofska knjižnica). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959. 163 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1501185]

Prireditelj

 1. HOMERUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prireditelj). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Zbirka Klasiki Kondorja, 18). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 213 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64605952]
 2. AUGUSTINUS. Izpovedi, (Studenci žive vode, 10). Celje: Mohorjeva družba, 1978 [ponat. 1979]. 396 str. [COBISS.SI-ID 7501825]
 3. HOMERUS. Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti, štiriindvajseti spev, (Knjižnica Kondor, 3). [2. izd.]. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1959. 207 str., [8] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2842881]

Avtor dodatnega besedila

 1. KASTELEC, Jernej (scenarist, režiser). Andrej Grosar : mislec v prelomnih časih, (Dokumentarni portret). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017 [posneto 2016]. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-portret/174462539. [COBISS.SI-ID 4802405]
 2. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). 4. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. ISBN 978−961−01−4964−4. [COBISS.SI-ID 289106944]
 3. Amfitrion od antike do klasicizma, (Dialog z antiko, 24). Ljubljana: Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. 267 str. ISBN 978−961−6192−68−2. [COBISS.SI-ID 287683584]
 4. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Filozofska knjižnica, zv. 38). Reprint iz leta 2002. V Ljubljani: Slovenska matica, 2016. 391 str. ISBN 978−961−213−016−9. [COBISS.SI-ID 286485248]
 5. ROTT, Tomaž (avtor, fotograf). Spominčice : pesniška zbirka. 1. izd. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2015. 143 str., fotogr. ISBN 978−961−6185−14−1. [COBISS.SI-ID 278382336]
 6. ARISTOTELES. Poetika, (Zbirka eBeletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. ISBN 978−961−242−680−4. http://www.biblos.si/lib/book/9789612426804. [COBISS.SI-ID 267451392]
 7. VIDMAR, Luka (avtor, urednik, prevajalec). Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 1.0. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013. ISBN 978−961−254−441−6. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:osnk/VIEW/. [COBISS.SI-ID 266838016]
 8. ARISTOTELES. Poetika, (Knjižna zbirka Koda). Popravljena in dopolnjena izd. iz l. 1982. Ljubljana: Študentska založba, 2012. 237 str. ISBN 978−961−242−483−1. [COBISS.SI-ID 262026752]
 9. LONGINUS, Cassius, HRIBERŠEK, Matej (urednik, avtor dodatnega besedila). O vzvišenem. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 199 str. ISBN 978−961−241−587−7. [COBISS.SI-ID 258165248]
 10. SOPHOCLES, MOVRIN, David (urednik). Ojdip v Kolonu. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 230 str., [2] str. zvd. ISBN 978−961−218−929−7. [COBISS.SI-ID 253336320]
 11. ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator), ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Damjan, et al. Škofjeloški pasijon : elektronska znanstvenokritična izdaja. Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009. ISBN 978−961−254−127−9. http://nl.ijs.si/e‑zrc/sp/index-sl.html. [COBISS.SI-ID 29932333]
 12. ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator, prevajalec). Škofjeloški pasijon : znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009. 431 str., faks. ISBN 978−961−218−815−3. [COBISS.SI-ID 244855040]
 13. HESIODUS. Teogonija. Dela in dnevi. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. 158 str., ilustr. ISBN 978−961−241−389−7. [COBISS.SI-ID 248496896]
 14. VIDMAR, Luka (avtor, urednik, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, prevajalec), KIDRIČ, France, PAVLIN, Vojko, RAJHMAN, Jože (avtor, prevajalec), VILHELM, Neža (avtor, prevajalec). Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009. 448 str. ISBN 978−961−268−005−3. [COBISS.SI-ID 249014528]
 15. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 238 str., ilustr. ISBN 978−961−01−0616−6. [COBISS.SI-ID 240232960]
 16. TERENTIUS AFER, Publius. Dekle z otoka Androsa, (Iz antičnega sveta, knj. 37). Maribor: Litera, 2007. 153 str. ISBN 978−961−6604−36−9. [COBISS.SI-ID 59044097]
 17. SOVRÈ, Anton. Stari Grki. Reprint iz leta 1939. V Ljubljani: Slovenska matica, 2006. 567, [XXVII] str., ilustr. ISBN 961−213−094−9. [COBISS.SI-ID 224573696]
 18. THEOPHRASTUS. Značaji. Ljubljana: Modrijan, 2006. 141 str., ilustr. ISBN 961−241−111−5. [COBISS.SI-ID 227664384]
 19. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus. Maribor: Ruslica, 2005. ISBN 961−90191−1−3. http://www.vecer.com/ruslica/. [COBISS.SI-ID 54999809]
 20. ARISTOTELES. O pesniški umetnosti, (Knjižna zbirka Claritas, 39). Popravljena in dopolnjena izd. iz l. 1982. Ljubljana: Študentska založba, 2005. 255 str. ISBN 961−242−024−6. [COBISS.SI-ID 220693760]
 21. AESCHYLUS. Sedmerica proti Tebam, (Iz antičnega sveta, knj. 35). Maribor: Študentska založba Litera, 2005. 67 str. ISBN 961−6422−83−9. [COBISS.SI-ID 55132673]
 22. AUGUSTINUS. Izpovedi, (Zbirka Cerkveni očetje, 4). Ponatis izd. iz leta 1991. Celje: Mohorjeva družba, 2003. 389 str. ISBN 961−218−422−4. [COBISS.SI-ID 122799104]
 23. POHLIN, Marko, FAGANEL, Jože (avtor dodatnega besedila, urednik). Kraynska grammatika. Bibliotheca Carnioliae. Znanstvenokritična izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. VIII, 651 str., faks. ISBN 961−6500−39−2. [COBISS.SI-ID 127528704]
 24. PLUTARCHUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Življenja velikih Grkov, (Zbirka Klasiki Kondorja, 41). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. 317 str. ISBN 86−11−16589−6. [COBISS.SI-ID 122823680]
 25. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Filozofska knjižnica, zv. 38). Reprint iz leta 1994. V Ljubljani: Slovenska matica, 2002. 391 str. ISBN 961−213−016−7. [COBISS.SI-ID 117612544]
 26. SOVRÈ, Anton. Stari Grki. Reprint iz leta 1939. V Ljubljani: Slovenska matica, 2002. 567, [XXVII] str., ilustr. ISBN 961−213−094−9. [COBISS.SI-ID 118045952]
 27. EURIPIDES, OGRIN, Matija (urednik). Ifigenija v Avlidi, (Zbirka Sidro, 20). Ljubljana: Družina, 2001. 135 str. ISBN 961−222−373−4. [COBISS.SI-ID 114703360]
 28. ROGERIJ LJUBLJANSKI, POGAČNIK, Jože (urednik), ——— (urednik, avtor dodatnega besedila), FAGANEL, Jože (urednik). Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius anni : signantèr de nonnullis particularibus & extraordinariis, qui in quibusdam locis festivè celebrantur, & usque modo sermones de ipsis visi non sunt, compositae ex vitis eorum: Scriptura sacra, ac SS. Patribus: variis conceptibus, symbolis [et] historiis: praecipuè aptis moralitatibus refertae, in II. partes divisae, ac copioso indice provisae, datae publicae luci Carniolico idiomate … a p. Rogerio Labacensi …, (Dela, 55/1; 55/2; 55/3). Faksimile. Ljubljana: Fundacija dr. Bruno Breschi, 2001. 2 zv., ilustr. ISBN 961−6412−00−0. ISBN 961−6412−01−9. ISBN 961−6412−02−7. [COBISS.SI-ID 112680192]
 29. SOPHOCLES. Ajant. Trahinke. Filoktet, (Iz antičnega sveta, 32). Maribor: Obzorja, 2000. 240 str. ISBN 961−230−190−5. [COBISS.SI-ID 45380609]
 30. EURIPIDES, OGRIN, Matija (urednik). Heraklova blaznost, (Zbirka Sidro, 18). Ljubljana: Družina, 2000. 133 str. ISBN 961−222−285−1. [COBISS.SI-ID 106364160]
 31. PLUTARCHUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila). Življenja velikih Rimljanov, (Zbirka Klasiki Kondorja, 33). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 285 str. ISBN 86−11−15811−3. [COBISS.SI-ID 106185728]
 32. HROVATIČ, Vinko. Podelitev Sovrétovih nagrad : Društva slovenskih književnih prevajalcev za leto 1997 v Hrastniku dne 28. maja 1998. [Hrastnik: V. Hrovatič, 1999?]. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7535363]
 33. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 187 str., ilustr. ISBN 86−11−14090−7. [COBISS.SI-ID 77485824]
 34. JÄGER, Gerhard. Uvod v klasično filologijo, (Knjižna zbirka Scripta, Klasična filologija). Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1998. 180 str., graf. prikazi. ISBN 961‑6211-65‑X. [COBISS.SI-ID 79572224]
 35. HOMERUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prireditelj). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Zbirka Klasiki Kondorja, 18). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 213 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64605952]
 36. PAVLICA KOLMAN, Hedvika (urednik), HROVATIČ, Vinko (urednik). V Šavni Peči obujamo spomine : prvi Sovrétov večer, 28. junija 1997. [Šavna Peč: s.n., 1997]. 39 str., 1 fotogr. [COBISS.SI-ID 8465197]
 37. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. 187 str., ilustr. ISBN 86−11−14090−7. [COBISS.SI-ID 57686784]
 38. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Zbirka Klasiki Kondorja, 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 187 str., ilustr. ISBN 86−11−14090−7. [COBISS.SI-ID 38406656]
 39. PLAUTUS, Titus Maccius. Bahavi vojščak, (Iz antičnega sveta, 20 [i. e. 29]). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. 85 str. ISBN 86−377−0740−8. [COBISS.SI-ID 36396033]
 40. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Filozofska knjižnica, zv. 38). Reprint prevoda iz leta 1964 z novo uvodno besedo. V Ljubljani: Slovenska matica, 1994. 391 str. ISBN 961−213−016−7. [COBISS.SI-ID 45914624]
 41. HOMERUS. Odiseja, (Zbirka Klasiki Kondorja, 1). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 169 str., ilustr. ISBN 86−11−14091−5. [COBISS.SI-ID 38405376]
 42. WIESTHALER, Fran, AUBELJ, Bronislava, CIMERMAN, Marjan, GEISTER, Ksenja, HARI, Renata (avtor, lektor), LOGAR, Marija Helena, HRIBERŠEK, Matej (urednik, korektor, lektor). Latinsko-slovenski slovar, (Zbirka Veliki slovarji). Ljubljana: Kres, 1993–2007. 6 zv., ilustr. ISBN 86–7823-024‑X. ISBN 86−7823−073−8. ISBN 86−7823−205−6. ISBN 86−7823−292−7. ISBN 86−7823−389−3. ISBN 978−961−250−000−9. [COBISS.SI-ID 36707072]
 43. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Pesmi = Carmina, (Iz antičnega sveta, 28). 2. izd. Maribor: Obzorja, 1993. 91 str. ISBN 86−377−0675−4. [COBISS.SI-ID 33463297]
 44. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Knjižnica Kondor, 243). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 187 str., ilustr. ISBN 86−11−12120−1. [COBISS.SI-ID 26697]
 45. HOMERUS, ——— (avtor dodatnega besedila, urednik, prevajalec). Odiseja, (Knjižnica Kondor, zv. 263). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30843392]
 46. PLAUTUS, Titus Maccius. Aulularia ali Komedija o loncu, (Iz antičnega sveta, 27). Maribor: Obzorja, 1991. 92 str. ISBN 86−377−0561−8. [COBISS.SI-ID 28288257]
 47. AUGUSTINUS. Izpovedi, (Zbirka Cerkveni očetje, 4). Ponatis izd. 1984. Celje: Mohorjeva družba, 1991. 389 str. ISBN 86−7577−024−3. [COBISS.SI-ID 23502592]
 48. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila). Dnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 11). Reprint 2., popravljene izd. iz leta 1971. V Ljubljani: Slovenska matica, 1988. 179 str. [COBISS.SI-ID 3776000]
 49. PAULUS. Zgodovina Langobardov = (Historia Langobardorum), (Iz antičnega sveta, 25). Maribor: Obzorja, 1988. VIII, 422 str., [1] f. pril., [8] str. pril., ilustr. ISBN 86–377-0350‑X. [COBISS.SI-ID 3950592]
 50. SOPHOCLES. Antigona. Kralj Ojdipus, (Knjižnica Kondor, 243). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 187 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22244097]
 51. TERENTIUS AFER, Publius. Evnuh, (Iz antičnega sveta, 26). Maribor: Obzorja, 1987. 130 str. ISBN 86–377-0185‑X. [COBISS.SI-ID 22843136]
 52. SOPHOCLES. Elektra, (Iz antičnega sveta, 24 [i.e. 25]). Maribor: Obzorja, 1985. 111 str. [COBISS.SI-ID 17566465]
 53. THEOCRITUS. Idile, (Iz antičnega sveta, 23[a]). Maribor: Obzorja, 1984. 129 str. [COBISS.SI-ID 2916353]
 54. AUGUSTINUS. Izpovedi, (Zbirka Cerkveni očetje, 3). [Nova izd.]. Celje: Mohorjeva družba, 1984. 389 str., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2179843]
 55. ARISTOTELES. Poetika, (Bela krizantema). 2.,dopolnjena izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982. 157 str. [COBISS.SI-ID 13215233]
 56. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), PLESNIČAR-GEC, Ljudmila (urednik, avtor dodatnega besedila). Rimska lirika, (Knjižnica Kondor, zv. 187). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 140 str., [2] f. barvnih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2824193]
 57. SOPHOCLES. Antigona, (Knjižnica Kondor, 174). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1978. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 398593]
 58. OVIDIUS NASO, Publius, ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Metamorfoze : izbor, (Knjižnica Kondor, 164). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2818305]
 59. SOPHOCLES. Antigona, (Iz antičnega sveta, 18). Maribor: Obzorja, 1974. 107 str. [COBISS.SI-ID 2914561]
 60. CATULLUS, Gaius Valerius. Katul, (Zbirka Lirika, 19). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1974. 89 str. [COBISS.SI-ID 908830]
 61. HESIODUS. Teogonija. Dela in dnevi, (Knjižnica Kondor, 149). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2814721]
 62. HOMERUS, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti, štiriindvajseti spev, (Knjižnica Kondor, 3). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. 185 str., [8] str. pril. s fotogr., ilustr. [COBISS.SI-ID 2843137]
 63. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, ——— (avtor dodatnega besedila, urednik). Dnevnik cesarja Marka Avrelija, (Filozofska knjižnica, zv. 11). 2., popravljena izd. [Ljubljana]: Slovenska matica, 1971. 179 str. [COBISS.SI-ID 4190720]
 64. PLAUTUS, Titus Maccius. Hišni strah, (Iz antičnega sveta, 14). Maribor: Obzorja, 1971. 145 str. [COBISS.SI-ID 2913537]
 65. PROPERTIUS, Sextus, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Propercij, (Zbirka Lirika, 14). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1971. 103 str. [COBISS.SI-ID 6427905]
 66. SAPPHO. Sapfo, (Zbirka Lirika, 1). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1971. 67 str. [COBISS.SI-ID 514214284]
 67. PLAUTUS, Titus Maccius. Amfitruo, (Iz antičnega sveta, 13). Maribor: Obzorja, 1970. 158 str. [COBISS.SI-ID 24060673]
 68. SAPPHO. Sapfo, (Zbirka Lirika, 1). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1970. 67 str. [COBISS.SI-ID 20386304]
 69. BOWRA, Cecil Maurice. Klasična Grčija, (Zgodovina kultur). Slovenska izd. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1968. 187 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18199297]
 70. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Rimska lirika : izbor, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 249 str. [COBISS.SI-ID 5910529]
 71. PLATO, ——— (avtor dodatnega besedila, urednik). Apologija. Kriton, (Knjižnica Kondor, zv. 84). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 79 str. [COBISS.SI-ID 2866945]
 72. SOPHOCLES, ——— (urednik, avtor dodatnega besedila). Kralj Oidipus, (Knjižnica Kondor, zv. 33). Nova izpopolnjena izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 86 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 2844161]
 73. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Pesmi : izbor, (Iz antičnega sveta, 7). Maribor: Obzorja, 1966. 143 str. [COBISS.SI-ID 22499328]
 74. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Mala filozofska knjižnica). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964. 415 str. [COBISS.SI-ID 578869]
 75. ARISTOTELES. Nikomahova etika, (Mala filozofska knjižnica, 12). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964. 415 str. [COBISS.SI-ID 1500417]
 76. ——— (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). O pesništvu : Homer, Hesiodos, Anonymus, Platon, Aristoteles, Horatius, (Knjižnica Kondor, zv. 59). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1963. 140 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 415489]
 77. AESCHYLUS. Uklenjeni Prometej, (Iz antičnega sveta, 2). Maribor: Obzorja, 1962. 82 str. [COBISS.SI-ID 2915073]
 78. PROCOPIUS CAESARIENSIS. Pod Justinijanovim žezlom, (Bios). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961. 385 str., [16] str. pril., [2] zganj. f. zvd. [COBISS.SI-ID 1442305]
 79. SOPHOCLES. Kralj Oidipus, (Knjižnica Kondor, zv. 33). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1959. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 410369]
 80. ARISTOTELES. Poetika, (Mala filozofska knjižnica). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959. 163 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1501185]

Somentor pri doktorskih disertacijah

 1. SENEGAČNIK, Brane. Dramaturška funkcija stranskih likov v Sofoklovih tragedijah : doktorska disertacija. [Ljubljana: B. Senegačnik], 2002. 233 f. [COBISS.SI-ID 123316480]
 2. ZLOBEC, Barbara. Tržaški humanist Andreas Rapicius (1533−1573) in njegovo pesniško delo : doktorska disertacija. Ljubljana; Trst: [B. Zlobec], 2002. 2 zv. (220; 173 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 123754752]

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

 1. Gantar Kajetan : Sporočilo o obisku v Clevelandu dr. Kajetana Gantarja iz Ljubljane. Ameriška domovina, ISSN 0164–680X, 2008, letn. 110, št. 6, str. 20. [COBISS.SI-ID 243278848]
 2. CERAR HULL, Mara. Obisk prof. dr. Kajetana Gantarja v Clevelandu. Ameriška domovina, ISSN 0164–680X, 2008, letn. 110, št. 8, str. 16. [COBISS.SI-ID 243398912]
 3. BATAGELJ, Gregor. Nekaj utrinkov [Kajetan Gantar: Utrinki ugaslih sanj]. Svobodna Slovenija, 2007, letn. 66, št. 41, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 237417216]
 4. ILIEVSKI, Petar Hr. (urednik). Sertum Gantarianum, (Živa antika, god. 45, t. 1–2). Skopje: Društvo za antički studii na Republika Makedonija, 1995. 456 str., [1] f. pril. z Gantarjevo sl., ilustr. [COBISS.SI-ID 6620717]
 5. MIHEVC-GABROVEC, Erika. Petinšestdest let profesorja Kajetana Gantarja. V: ILIEVSKI, Petar Hr. (ur.). Sertum Gantarianum, (Živa antika, ISSN 0514–7727, god. 45, t. 1–2). Skopje: Društvo za antički studii na Republika Makedonija, 1995, str. 7–10. [COBISS.SI-ID 6957613]

Oseba, ki intervjuva

 1. KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec). Literarne in idejne značilnosti Stare zaveze : [pogovor na Štihovem kulturnem večeru v hotelu Slon v Ljubljani, 18. januar 1990]. Ljubljana, 1990. [COBISS.SI-ID 6146093]

Pisec besedila na spremnem gradivu

 1. AESCHYLUS. Peržani. Vklenjeni Prometej, (Knjižnica Kondor, zv. 203). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982. 177 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2828545]
 2. SOPHOCLES. Kralj Oidipus, (Knjižnica Kondor, 33). Nova izpopolnjena izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1978. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2844417]
 3. PLUTARCHUS. Življenje velikih Rimljanov, (Knjižnica Kondor, zv. 9). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1956. 198 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 423425]

Recenzent

 1. BABIČ, Matjaž. Grška slovnica. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. III, 286 str. ISBN 978−961−237−794−6. [COBISS.SI-ID 282220544]
 2. MOVRIN, David. Izviri meništva, (Zbirka Cerkveni očetje, 12). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 414 str., ilustr. ISBN 978−961−218−993−8. [COBISS.SI-ID 259365888]
 3. RIPOSATI, Benedetto. Zgodovina latinske književnosti. [Prevod po] 12. izd. [S.l.]: »Dante Alighieri«, 1983. XV, 644 str. [COBISS.SI-ID 5339136]

Diskutant

 1. KOCJANČIČ, Romana. Aktualnost Svetega pisma : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Sveto in svet. Ljubljana, 11.I.2006. 70 min. [COBISS.SI-ID 25188397]
 2. TOMŠIČ, Janez (avtor, oseba, ki intervjuva). Sveto pismo med znanostjo in vero : Televizija Slovenija : I. program : Oddaja Sveto in svet. Ljubljana, 8.XII.2004. 40 min. [COBISS.SI-ID 23471917]

Član komisije

 1. ZLOBEC, Barbara. Tržaški humanist Andreas Rapicius (1533−1573) in njegovo pesniško delo : doktorska disertacija. Ljubljana; Trst: [B. Zlobec], 2002. 2 zv. (220; 173 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 123754752]
 2. VIŠIĆ, Marko A.. Nasljeđe helenskih muza u zapadnoevropskoj književnosti. Zagreb: [s.n.]. [1], 368 str. [COBISS.SI-ID 546337]
 3. NOVAKOVIĆ, Darko. Groteskno u rimskoj književnosti od Seneke Starijeg do Apuleja. [Zagreb: D. Novaković, 1981]. 251 f. [COBISS.SI-ID 215073]
 4. KALENIĆ, Antun Slavko. Petronijev Satirikon kao promišljanje odnosa između književnoga i svagdašnjeg govora. Zagreb: [s.n.]. 301 str. [COBISS.SI-ID 208929]

Član komisije za zagovor

 1. ZLOBEC, Barbara. Tržaški humanist Andreas Rapicius (1533−1573) in njegovo pesniško delo : doktorska disertacija. Ljubljana; Trst: [B. Zlobec], 2002. 2 zv. (220; 173 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 123754752]
 2. VIŠIĆ, Marko A.. Nasljeđe helenskih muza u zapadnoevropskoj književnosti. Zagreb: [s.n.]. [1], 368 str. [COBISS.SI-ID 546337]
 3. NOVAKOVIĆ, Darko. Groteskno u rimskoj književnosti od Seneke Starijeg do Apuleja. [Zagreb: D. Novaković, 1981]. 251 f. [COBISS.SI-ID 215073]
 4. KALENIĆ, Antun Slavko. Petronijev Satirikon kao promišljanje odnosa između književnoga i svagdašnjeg govora. Zagreb: [s.n.]. 301 str. [COBISS.SI-ID 208929]

Drugo

 1. CATULLUS, Gaius Valerius, BRADAČ, Fran. [Pesmi], (Lirika, 19). [Ljubljana: [s.n.], 1974]. 89 str. [COBISS.SI-ID 27613953]
 2. ———, SENEGAČNIK, Brane, MOVRIN, David (urednik). Sofoklova Antigona v prevodu Ivana Hribovška, (Sidera, 2/2). Ljubljana: Družina, 2014. 165 str., ilustr. ISBN 978−961−04−0115−5. [COBISS.SI-ID 275698688]
 3. ———. Kakšno osiromašenje!. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, ISSN 0560–2920, 2014, [Letn.] 22, str. 43–44. [COBISS.SI-ID 282949120]
 4. ———. Dve pismi Božidarja Bajuka. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, ISSN 0560–2920, 2014, [Letn.] 22, str. 131–142. [COBISS.SI-ID 282967040]
 5. ———. »Ex Styria lux« – Begrüssungsworte zur Eröffnung der Tagung. V: KARNIČAR, Ludvik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Internationaler Tagung Graz und Slowenen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, (Slowenistische Forschungsberichte, Bd. 4). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2014, str. 13–20. [COBISS.SI-ID 287031808]
 6. PLATO, ———. Sokratov zagovor. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 102 str. ISBN 978−961−6806−11−4. ISBN 978−961−6806−12−1. ISBN 978−961−278−092−0. ISBN 978−961−278−093−7. [COBISS.SI-ID 75181057]
 7. ———. Herwig Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum – Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen .… Zgodovinski časopis, ISSN 0350–5774, 2013, letn. 67, št. 1/2, str. 250–255. [COBISS.SI-ID 274832896]
 8. ———. Homers Ilias – eine sygkrisis von zwei Übersetzungen : die makedonische Übersetzung von Mihail Petruševski (1983) und die sloweinsche Übersetzung von Anton Sovre (1950). V: ILIEVSKI, Petar Hr. (ur.), MITEVSKI, Vitomir (ur.), DUEV, Ratko (ur.). Ad perpetuam memoriam Michaelis D. Petruševski : proceedings of the international conference : 100th anniversary of the birth of professor Mihail D. Petruševski (1911−1990), (Živa antika, ISSN 0514–7697, Monographs, no. 10). Skopje: Society for Classical Studies Živa Antika, 2012, 10, str. 103–107. [COBISS.SI-ID 35607853]
 9. ———. Zasilni pristanek. V Ljubljani: Slovenska matica, 2011. 264 str., ilustr. ISBN 978−961−213−213−2. [COBISS.SI-ID 257984768]
 10. ———. Sofokles, Ojdip v Kolonu. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, 2010/11, letn. 90, št. 9, str. [4–6], ilustr. [COBISS.SI-ID 260456960]
 11. ———. Stoletnica rojstva akademika Mihaila Petruševskega. Keria, ISSN 1580–0261. [Tiskana izd.], 2011, letn. 13, št. 2, str. [5]-8. [COBISS.SI-ID 47998818]
 12. ——— (intervjuvanec), GREGORC, Rebeka (oseba, ki intervjuva), DEŽMAN, Lovro (oseba, ki intervjuva). Intervju s klasičnim filologom prof. dr. Kajetanom Gantarjem. Ljubljana: Gimnazija Poljane, 2010. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1024317719]
 13. ———. Poljanski rojak Aleš Ušeničnik – ne le filozof, ampak tudi pesnik. Loški razgledi, ISSN 0459–8210, 2009, 56, str. 186–196, ilustr. [COBISS.SI-ID 267022592]
 14. ———. Ob devetdesetletnici dr. Joža Mahniča. Glasnik Slovenske matice, ISSN 0351–0298, 2008, letn. 32, posebna izd., str. 188–191, portret. [COBISS.SI-ID 252207872]
 15. ———. Prof. dr. Milček Komelj. V: ŠUMI, Nada (ur.). Otoki umetnosti : Milčku Komelju na 60. postaji, (Zbirka Collectanea, 4). Ljubljana: KUD Logos, 2008, str. 49–50. [COBISS.SI-ID 161775]
 16. ———. Das Skäische Tor. V: TOPOLIŃSKA, Zuzanna (ur.). Klasika, balkanistika, paleoslavistika : materijali od naučniot sobir po povod odbeležuvanjeto na 85-godičninata od raganjeto i 60 godini naučna rabota na akademik Petar Hr. Ilievski. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2007, str. [25]-34. [COBISS.SI-ID 251367680]
 17. ———. Z novimi prijemi : ob osemdesetletnici akademika Franceta Bernika. Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 2007, str. 128–130. [COBISS.SI-ID 238754304]
 18. ———. Zvesti koreninam : odlomki iz ameriškega dnevnika. Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 2007, str. 205–222, ilustr. [COBISS.SI-ID 238778624]
 19. ———. Beg pred svobodo. Tretji dan, ISSN 1318–1238, nov./dec. 2007, letn. 36, št. 9/10, str. 96–101. [COBISS.SI-ID 249745664]
 20. ———. Življenje in lik Lamberta Erlicha. Dom, ISSN 1124–6472, 31. avg. 2006, letn. 41, št. 15, str. 4, 16. sept. 2006, letn. 41, št. 16, str. 4. [COBISS.SI-ID 25594669]
 21. ———. De nonnullis poetis Latinis stirpis Slovenicae recentioris aetatis. V: SACRÉ, Dirk (ur.), TUSIANI, Giuseppe (ur.). Musae saeculi XX Latinae : acta selecta : conventus patrocinantibus Academia Latinitati Fovendae atque Instituto Historico Belgico in Urbe, Romae in Academia Belgica anno MMI habiti, (Bibliotheque, ISSN 0073–8522, 58). Brussel = Bruxelles; Rome: Belgisch historisch instituut te Rome; Turnhout: diffusion Brepols, 2006, str. [211]-218. [COBISS.SI-ID 26218029]
 22. ———. Polresnice in laži v poročilih Unrre o repatriaciji beguncev. Zaveza, ISSN 1580–2132, mar. 2006, letn. 16, št. 1, str. 91–92, ilustr. [COBISS.SI-ID 236014080]
 23. SIMONITI, Primož, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, ———, BABIČ, Matjaž, KURALT, Marjan, GEISTER, Ksenja, HOMAR, Nataša, PIRKMAJER SLOKAN, Aleksandra, ŠEGA-ČEH, Barbara. Učni načrt, Izbirni predmet : program osnovnošolskega izobraževanja, Latinščina. 1. natis. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2004. 19 str., ilustr. ISBN 961−234−348−9. [COBISS.SI-ID 214667776]
 24. ———. Mostovi do drugih kultur : Janko Moder – devetdesetletnik. Delo, ISSN 0350–7521, 11.V.2004, leto 46, št. 108, str. 10, portret. [COBISS.SI-ID 4427123]
 25. ———. Kralj Ojdipus, od mitološke zgodbe do Sofoklove gledališke umetnine. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, 2003/2004, letn. 83, št. 9, str. 6–12, ilustr. [COBISS.SI-ID 232439296]
 26. ———. Dr. Jože Kastelic (1913−2003). Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, 2004, str. 196–200, portret. [COBISS.SI-ID 217262848]
 27. ———. Begrüßung = Pozdravna beseda. Muzikološki zbornik, ISSN 0580–373X. [Tiskana izd.], 2004, vol. 40, zv. 1/2, str. 18–21. [COBISS.SI-ID 227336960]
 28. ———. Spomini na begunsko gimnazijo v Peggezu pri Lienzu. V: RIBARIČ, Mateja (ur.). Begunsko šolstvo v 20. stoletju – naše in pri nas, (Razstavni katalog, 78). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2002, str. 47–56, ilustr. [COBISS.SI-ID 1019348]
 29. ———. Presežni duh v dotikih časa. Nova revija, ISSN 0351–9805, jan. – mar. 2001, letn. 20, št. 225÷226÷227, str. 133–137. [COBISS.SI-ID 116486400]
 30. ———. Nekaj filoloških in prevajalskih problemov ob Evripidovi Ifigeniji v Avlidi. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350–3769, sep. 1998, letn. 78, št. 1, str. 13–17, ilustr. [COBISS.SI-ID 117410304]
 31. ———. Cicero über die Anfänge der Philosophie in Rom. Wien: Wiener Humanistische Gesellschaft, 1995. Str.45–58. [COBISS.SI-ID 2619181]
 32. ———. Die Probleme des Lateinunterrichts in Slowenien. Ianus, ISSN 1015–5120, 1995, nr. 16, str. 45–48. [COBISS.SI-ID 5350498]
 33. ———. Študije o Horaciju, (Iz antičnega sveta, 28). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1993. 182 str. ISBN 86−377−0674−6. [COBISS.SI-ID 33463809]
 34. ———. Die Latinität in Slowenien vom Mittelalter bis heute. Janus, ISSN 0254–7937, 1993, nr. 14, str. 11–14. [COBISS.SI-ID 37782370]
 35. ———. Dragotin Butkovič : 1920–1992. Mohorjev koledar …, ISSN 1318–5462, (1993), str. 109–110. Portret. [COBISS.SI-ID 47997440]
 36. ———. Odmevi Horacija v Prešernovi liriki in Novi pisariji. V: ———. Študije o Horaciju, (Iz antičnega sveta, 28). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1993, (1993), str. 160–167. [COBISS.SI-ID 256054]
 37. BERNIK, France (avtor, član uredniškega odbora), FAGANEL, Jože (avtor, urednik, član uredniškega odbora), ———, GRDINA, Igor, JAKOPIN, Franc (avtor, urednik, član uredniškega odbora), KOS, Janko (avtor, urednik, član uredniškega odbora), KRANJEC, Marko, LOGAR, Tine (avtor, urednik, član uredniškega odbora), OLOF, Klaus Detlef, OTOREPEC, Božo, PATERNU, Boris (avtor, urednik, član uredniškega odbora), SMOLIK, Marijan (avtor, član uredniškega odbora), STONE, Gerald, ZOR, Janez, ŽNIDERŠIČ, Martin. Brižinski spomeniki, (Zbirka Monumenta Slovenica, 3). Znanstvenokritična izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1992. 199 str. [COBISS.SI-ID 30118400]
 38. ———. Die Latinität in Slowenien vom Mittelalter bis heute. Janus, ISSN 0254–7937, 1992, nr. 13, str. 22–27. [COBISS.SI-ID 5350242]
 39. ———. Prevajalske dileme prof. Silvestra Koprive. V: BAJT, Drago (ur.), BERGER, Aleš (ur.). Prevajanje Biblije : 16. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 16). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1992, str. 93–99. [COBISS.SI-ID 61024000]
 40. ———. Plavtova Aulularia ali komedija o loncu. Gledališki list Šentjakobskega gledališča, ISSN 1318–9093, št. 4 (1991÷92), str. 6–12. Ilustr. [COBISS.SI-ID 57337344]
 41. ———. De Latinitate mediaevali in terris hodiernae Sloveniae. Melissa, ISSN 0775–0366, okt. 1990, 38, str. 2–6. [COBISS.SI-ID 5348450]
 42. ———. Quomodo magna eversio Francogallica studia humanitatis in Provinciis quae dicebantur Illyricae promoverit. Commentarii, ISSN 1121–8991, 1989, 12, str. 17–25. [COBISS.SI-ID 5347426]
 43. ———. Dva ikonografska komentarja k antični poeziji. ENEIDE con episodi significativi di Iliade e Odissea a cura Mario Geymonat. Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1987, 690 str., MARIO Geymonat, I miti straordinari di Ovidio, Milano, Ghisetti e Corvi Editori, 1987, 183 str. Razvigor, ISSN 0350–4530, 38, 1–2, str. 134–135. [COBISS.SI-ID 4065290]
 44. ———. Wofgang J. Pietsch, Friedrich von Hagedorn und Horaz. Untersuchungen zur Horaz-Rezeption in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts. Studien zur vergleichenden Literaturwissenschaft Bd. 2. Georg Olms Verlag. Hildesheim ‑Zürich – New York 1988. 230 str. Živa antika, ISSN 0514–7727, 38, 1–2, str. 135–136. [COBISS.SI-ID 4065546]
 45. ———. Sovretovih sedem ptujskih let. Tednik, ISSN 0040–1978, 3. okt. 1985 – 31. okt. 1985, leto 38, št. 38 – št. 42. [COBISS.SI-ID 23328056]
 46. ———. Kompozicija I knjige Horacijevih pesmi. Skopje: [s.n.], 1984. Str.79–86. [COBISS.SI-ID 1244189]
 47. ———. Otvoritev razstave učbenikov. Skopje: [s.n.], 1984. Str. 315–316. [COBISS.SI-ID 11070983]
 48. ———. Franz Ferdinand Schwarz, Altertum und Gegenwart. [Skoplje: s.n., 1983]. Str. 112–113. [COBISS.SI-ID 7517959]
 49. ———. Marginalien zu Sophokles Elektra V. 363. Skopje: [s. n.], 1981. Str. 118–120. [COBISS.SI-ID 14730247]
 50. ———. Zgodovina grške in latinske književnosti. Skopje: [s.n.], 1977. Str. 492–496. [COBISS.SI-ID 7957767]
 51. ———. Kritika i bibliografija. Skopje: [s. n.], 1969. Str. 310–313. [COBISS.SI-ID 13203463]
 52. ———. Nič ni silno tako kot človek, (Umetnost in kultura, 39). Ljubljana: Prosvetni servis, 1963. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4484864]
 53. ———. Aristoteles. V: ARISTOTELESPoetika, (Mala filozofska knjižnica). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959, str. 153–159. [COBISS.SI-ID 16204898]
 54. ———. Oblikovanje prostora in časa v Homerjevih epih : izvleček iz disertacije. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze, 1958. 39 str. [COBISS.SI-ID 3470133]
 55. ———. Še ena Homerska prispodoba pri Prešernu. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], 15. feb. 1957, letn. 2, št. 5, str. 223–224. [COBISS.SI-ID 242734848]
 56. ———. Kot veter v vrhu trepetlike. Jezik in slovstvo, ISSN 0021–6933. [Tiskana izd.], 15. maja 1957, letn. 2, št. 8, str. 378–379. [COBISS.SI-ID 242814208]
Celotna bibliografija: Cobiss